107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet

a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő egyes agrár tárgyú rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjaiban, valamint a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A zöldség-gyümölcs termelői csoport a hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy:]

"g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel."

(2) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. §

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: EHA Rendelet) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek."

3. §

(1) A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5. § (1) A 4. § szerinti támogatások igénybevételére a mezőgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult, amennyiben:

b) a 3. számú mellékletnek megfelelően nyilatkozik,

hogy:]

"bg) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel."

(2) A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

4. §

A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 5. §-ának c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

[5. § Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely

c) nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor]

"ce) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel."

5. §

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

6. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: EMVA Rendelet) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek."

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az EHA Rendelet 8. §-ának (3) bekezdése,

b) az EMVA Rendelet 7. §-ának (3) bekezdése.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A R. 2. számú mellékletének g) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"g) az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelői csoport az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel."

2. számú melléklet a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A Rendelet 3. számú mellékletének g) pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelelek."

3. számú melléklet a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontjának (Nyilatkozatok) 3.5. alpontja helyébe a következő szövegrész lép:

"3.5. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelelek."

Tartalomjegyzék