Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

27/2008. (III. 12.) FVM rendelet

a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) vadászterület: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 8. §-ában meghatározott terület;

b) különleges rendeltetésű vadászterület: a Vtv. 21. §-ában meghatározott terület;

c) vadászatra jogosult: a Vtv. 6. §-a szerinti vadászatra jogosult;

d) nagyvadas terület: az a vadászterület, ahol az erdősültség mértéke 15% vagy azt meghaladó, valamint a vadgazdálkodás tárgya jellemzően a Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § a) pontjában meghatározott, nagyvadnak minősülő vadászható állatfajok populációinak védelme, kezelése és hasznosítása;

e) apróvadas terület: az a vadászterület, ahol az erdősültség mértéke 15% alatt van, valamint a vadgazdálkodás tárgya jellemzően a Vhr. 1. § ba) és bb) pontjában meghatározott, apróvadnak minősülő vadászható állatfajok populációinak védelme, kezelése és hasznosítása;

f) csökkentett vegyszerhasználat:

fa) nagyvadas területeken az integrált szántóföldi növénytermesztésben engedélyezett vegyszerek - a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: 150/2004. FVM rendelet) 21. §-a (3) bekezdésének d)-e) pontjai alapján -, illetve maximum 90 kg/ha/év nitrogén hatóanyag kijuttatása,

fb) apróvadas területeken a szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram által engedélyezett vegyszerek - 150/2004. FVM rendelet 26. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján -, illetve maximum 90 kg/ha/év nitrogén hatóanyag kijuttatása;

g)[1] vadászati hatóság: a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága;

h) éves vadgazdálkodási terv: a Vtv. 47. §-a szerinti terv;

i)[2]

j)[3] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

A támogatás célja

2. §

(1) A támogatás célja a vadgazdálkodás feltételeinek javítása, továbbá a vadon élő állatokhoz, a vadászathoz kapcsolódó ismeretek bővítése.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható:

a) a vadászható állatfajok élőhelyvédelme, valamint a kiemelkedő genetikai értékű vadállomány megőrzése;

b) vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés.

A támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján a meghatározott célterületekre, pályázat útján, a teljesítést követően utólagos finanszírozással, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(2)[4]

(3)[5] A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(4)[6] A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás mértéke és forrása

4. §

(1) A támogatás mértéke az elszámolható nettó költségek legfeljebb 50%-a.

(2)[7] A támogatást a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése ugyanezen számlára történik.

A jogosultság feltételei

5. §

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely

a) a vadászati hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

b) nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

c) nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor

ca) nincs lejárt köztartozása,

cb) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

cc) az államháztartás alrendszereiből vagy európai uniós forrásokból juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettségeit teljesítette,

cd)[8]

ce)[9] az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel.

A pályázatok benyújtása

6. §

(1)[10] A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által évente közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2)[11] A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő hatályú. A pályázat kiegészítésére, illetve hiánypótlásra e határidő utolsó napjáig van lehetőség. A határidőn túl benyújtott, formailag vagy tartalmilag hiányos, illetve a valótlan adatot közlő pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Ugyancsak elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázó a pályázat kiírását megelőző öt évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy arról nem nyújtott be elszámolást, illetve a benyújtott elszámolást a vadászati hatóság nem fogadta el.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS CÉLTERÜLETEI

A vadászható állatfajok élőhelyvédelmének, valamint a kiemelkedő genetikai értékű vadállomány megőrzésének támogatása

7. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) szervestrágya használatával, vegyszerhasználat nélküli, illetve csökkentett vegyszerhasználatú vadföldművelésre, vadlegelők, tisztások művelésére;

b) cserjetelepítésre;

c) kiegészítő takarmány biztosítására;

d) vadriasztásra;

e) villanypásztor felállítására;

f) ragadozókontrollra (legális módszerekkel történő csapdázásra);

g) vadgazdálkodási berendezések, itatóhelyek, sózók, ösvények, erdei utak, pihenőhelyek kialakítására, a meglévők karbantartására;

h) a vadászterület különleges rendeltetéséből fakadó többletfeladatok ellátására;

i) fogoly referenciaterületeken a fogoly-repatriációból eredő többletköltségek ellentételezésére;

j) az erdőt vagy mezei élőhelyet és annak élővilágát bemutató információs táblák, prospektusok, ismeretterjesztő anyagok készítésére azzal a feltétellel, hogy ezek általános információkat terjesztenek, nem tartalmaznak megnevezett termékekre vagy termelőkre vonatkozó hivatkozást, és nem reklámoznak termékeket.

(2) Pályázat benyújtására jogosult a támogatási cél megvalósításában érintett vadászterület vadászatra jogosultja, amennyiben megfelel az 5. § szerinti követelményeknek.

(3) Csak a Vtv. alapján a tárgyévvel kezdődő vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervvel összhangban végzett tevékenységekre igényelhető támogatás.

(4)[12] A pályázatot két eredeti példányban a vadászterület fekvése szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani.

(5)[13] A vadászati hatóság áttekinti a pályázatokat, majd a benyújtott pályázatok összesített forrásigényét az esetleges javaslatokkal együtt a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül továbbítja a miniszternek. A vadászati hatóság az összesített forrásigényen belül külön bontásban szerepelteti a különleges rendeltetésű, valamint a fogoly repatriációs vadászterületekre vonatkozó támogatási igény összegét.

8. §[14]

(1) A rendelkezésre álló forrás, a beérkezett igény, valamint a vadászati hatóság javaslatai alapján a miniszter dönt a megyei keretösszegek nagyságáról. A vadászati hatóság a pályázat tartalma és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján hozza meg döntését. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének csökkentésére, illetve a pályázat elutasítására.

(2) Az elbírálás során előnyt élveznek az élőhely megőrzését, védelmét, fejlesztését szolgáló tartós hatású, természetközeli vadgazdálkodási beavatkozások megvalósítását célzó pályázatok, a 7. § (1) bekezdés a), b), f) és i) pontjaiban felsorolt feladatok vállalása.

Vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés támogatása

9. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) vadászati-szakmai fórumok, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására;

b) vadászati táborok szervezésére és lebonyolítására;

c) szakmai, ismeretterjesztő kiadványok, szakkönyvek, folyóiratok megjelentetésére.

(2)[15] A pályázatot két eredeti példányban a pályázó székhelye szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani.

(3)[16] A vadászati hatóság áttekinti a pályázatokat, majd a benyújtott pályázatok összesített forrásigényét - az esetleges javaslatokkal együtt - a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül továbbítja a miniszternek.

(4) A rendelkezésre álló forrás, a beérkezett igény, valamint a vadászati hatóság javaslatai alapján a miniszter dönt a megyei keretösszegek nagyságáról. A vadászati hatóság a pályázat tartalma és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján hozza meg döntését. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének csökkentésére, illetve a pályázat elutasítására.

III. Fejezet

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázó értesítése, szerződéskötés

10. §

(1)[17] A pályázat benyújtóját a 8. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti döntésről, annak meghozatalától számított 60 napon belül a vadászati hatóság értesíti.

(2) A pályázatról szóló döntés ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg.

11. §

(1) A nyertes pályázó részére a vadászati hatóság összeállítja és postázza a támogatási szerződést, amely meghatározza a támogatás részletes feltételeit.

(2) A támogatási szerződésben a támogatás jogosultját írásban tájékoztatni kell arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(3) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a pályázat benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(4) Amennyiben a szerződést a pályázó a támogatásról szóló értesítést követő 60 napon belül önhibájából nem köti meg, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

(5) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(6) Az adott támogatási célhoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásokra irányadó közösségi szabályban vagy az Európai Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

(7)[18] A vadászati hatóság a mindkét fél részéről aláírt támogatási szerződésekből az aláírást követő 30 napon belül két eredeti példányt köteles megküldeni a miniszternek.

A pályázati cél megvalósítása, a támogatás folyósítása

12. §

(1) A támogatási szerződésben foglaltakat a megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított egy év elteltéig kell megvalósítani.

(2) A megvalósítás során a pályázatban vállalt költségtervezettel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti, az esetleges költségtöbbletet a támogató nem téríti meg.

(3)[19] A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a kifizetési kérelmet a pályázónak a tevékenység megvalósulását követő 60 napon belül - de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőig - kell benyújtania. A kifizetési kérelmet a támogatási szerződésben meghatározott helyre az előírt mellékletekkel és bizonylatokkal együtt kell benyújtani.

(4)[20] A beérkező kifizetési kérelmekről a vadászati hatóság teljesítés-igazolást állít ki, és azt 30 napon belül megküldi a miniszternek.

(5) A kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(6) Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el.

13. §

(1) A támogatást a teljesítésigazolás beérkezése után a Magyar Államkincstár engedélyét követő 60 napon belül a minisztérium folyósítja. A kifizetés a pályázatban megadott számlára átutalással történik.

(2)[21] A támogatás csak akkor fizethető ki, amennyiben a támogatott megfelel az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában foglalt feltételeknek.

Ellenőrzés

14. §

A pályázatban vállalt cél(ok) megvalósulását - annak bármely szakában - a vadászati hatóság ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a vadászati hatóság határozatot hoz a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről.

Nyilvántartás

15. §

(1)[22] E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti. A támogatások kifizetője - a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig - köteles a Kincstár részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, amely tartalmazza a jogosult megnevezését, ügyfél-azonosítóját, a támogatás e rendelet szerinti jogcímét, a támogatási szerződés számát és megkötésének dátumát, a juttatott vagy juttatandó támogatás összegét, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot. E § szabályait megfelelően alkalmazni kell minden olyan esetben is, ha a támogatási szerződés érvényét veszti, felmondásra kerül, vagy a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapítják meg.

(2)[23] Amennyiben a Kincstár az (1) bekezdés szerinti adatok felhasználásával, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy a jogosult az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott egyéni keretét az e rendelet alapján megállapított támogatással meghaladja, úgy erről a támogatásokat kifizető minisztériumot értesíti.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig - illetve amennyiben más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig -meg kell őrizniük.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[24] Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[3] Beiktatta a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 56. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[5] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 19. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[6] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 19. §-a. Hatályos 2014.04.05.

[7] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2014.04.05.

[9] Beiktatta a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.08.17.

[10] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[11] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[12] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[13] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[14] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[15] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[16] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[17] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[18] Beiktatta a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[19] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[20] Megállapította a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.01.19.

[21] Módosította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2014.04.05.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 27. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 27. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Megállapította a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 20. §-a. Hatályos 2014.04.05.

Tartalomjegyzék