1/2009. (I. 7.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

(1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 30. § (1) bekezdés h) pontja a következő III/A-III/B. alpontokkal egészül ki:

"III/A. Az olyan 100 m3/óra feletti kapacitás-lekötéssel rendelkező ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely az I. és a II. kategóriákba nem sorolható, kivéve e fogyasztó háztartási és kommunális célú gázfogyasztási hányadát. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra.

III/B. Az olyan ipari, illetve kereskedelmi szolgáltató és mezőgazdasági fogyasztó, amely az I. II. és a III/A. kategóriákba nem sorolható, kivéve e fogyasztó háztartási és kommunális célú gázfogyasztási hányadát. A korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra."

(2) Az R. 30. § (2) bekezdése a következő új mondattal egészül ki:

"A rendszerirányító e rendelkezéstől a lakosság alapvető szükségletei kielégíthetőségének biztosítása vagy súlyos környezeti ártalom elkerülése érdekében a Hivatal előzetes tájékoztatása mellett eltérhet, azzal, hogy az eltérést a Hivatal a tájékoztatástól számított egy órán belül megtilthatja. A fogyasztó javára történő eltérés akkor adható meg, ha annak műszaki feltételei fennállnak."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

(2) Az R. 30. § (1) bekezdés h) pont III. alpontja hatályát veszti.

(3) A rendszerirányító az e rendelet hatálybalépését megelőzően a III. korlátozási kategóriába tartozó fogyasztókat a III/A-III/B. korlátozási kategóriába a jóváhagyott korlátozási sorrend megváltoztatása nélkül sorolja be, illetve velük szemben az R. e rendelettel módosított rendelkezései szerinti kategóriák alapján rendelheti el a fogyasztás korlátozását.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök