211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

egyes ipari tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban

...b) annak elbírálása kérdésében, hogy]

"bd) országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy barlang védőövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,"

[...az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget;

... szakhatóságként jelöli ki.]

2. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle időpontjáról szóló értesítés tartalmazza a 4. melléklet I., II. és a III. 1. pontjában megjelölt adatokat és arra való figyelemfelhívást, hogy az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti."

(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített."

3. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak."

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére."

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli

a) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével,

b) az illetékes rendőrkapitánysággal,

c) a telep fekvése szerint illetékes települési jegyzővel."

5. § Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni."

6. § Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt hatóságokkal.

(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentésköteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható."

7. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni."

8. § Az R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos első fokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza."

9. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál, javításánál az ömlesztőhegesztés és az ezzel összefüggő egyéb tevékenység csak az iparügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott engedéllyel végezhető. Az engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet.

(2) Az iparügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó berendezések vegyi kezelésére irányuló tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik az iparügyekért felelős miniszter rendeletében meghatározott engedéllyel. Az engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet."

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy]

"d) hegesztett szerkezet szerelésénél, átalakításánál, javításánál az ömlesztőhegesztés és az ezzel összefüggő egyéb engedélyköteles tevékenységek körét, az e tevékenységekre jogosító engedély feltételeit és a tevékenység folytatásának részletes szabályait, az engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,

e) kazánok és a hozzá tartozó berendezések, továbbá a hatósági felügyelet alá tartozó egyéb nyomástartó berendezések vegyi kezelésére jogosító engedély feltételeit és a tevékenység folytatásának részletes szabályait, az engedély kiadásának rendjét, valamint az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket."

[rendeletben szabályozza.]

10. § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Az e rendelet által megállapított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "és végrehajtható" szövegrész,

b) 5. § (4) bekezdésében a "(név, lakcím, székhely stb.)" szövegrész.

(3) Az R.

a) 5. § (4) bekezdésében a "TakarNET" szövegrész helyébe a "számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer" szöveg,

b) 8. § (6) bekezdésében a "környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény" szövegrész helyébe a "környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény" szöveg, a "főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "felügyelőség" szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében a "8. § (1) bekezdés d)-f) pontjában" szövegrész helyébe "a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában" szöveg,

d) a 3. és 4. mellékletének I/1.3. pontjában a "vállalkozói igazolványának száma" szövegrész helyébe a "vállalkozói nyilvántartási száma" szöveg,

e) a 6. mellékletének lábjegyzetében a "4. tevékenység változása; 4 engedély visszavonása; 5. telep megszűnése" szövegrész helyébe a "4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R. 11. § (3) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter