Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

2. §

(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb)[1] nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

3. §

(1)[2] Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

(2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

4. §

A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban

a)[3] a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdésben az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét;

b) annak elbírálása kérdésében, hogy

ba)[4] a telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége,

bb) a tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek,

bc) a tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,

bd)[5] országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy barlang védőövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,

be) a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget és a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget;

c) az 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységeknél - annak elbírálása kérdésében, hogy a telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot, a másodfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;

d)[6] termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten álló telep engedélyezése esetén annak elbírálása kérdésében, hogy az ipari tevékenység a termőföld talajának szennyeződésére, károsodására, roncsolására, valamint az ott folytatott mezőgazdasági tevékenységre, továbbá a növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenységek engedélyezése esetén a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e, első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt;

e)[7] ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő berendezést használnak - az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervét;

f)[8] ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll - annak elbírálása kérdésében, hogy tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek -, első fokon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

4/A. §[9]

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

4/B. §[10]

A 4. § e) pontja szerinti esetben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

5. §

(1)[11] A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

(2)[12] A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök.

(3)[13] A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle időpontjáról szóló értesítés tartalmazza a 4. melléklet I., II. és a III. 1. pontjában megjelölt adatokat és arra való figyelemfelhívást, hogy az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

(4)[14] A teleppel közvetlenül szomszédos - közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, valamint a 4. melléklet III. 2. és III. 3. pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lap másolatot a jegyző hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

(5) A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják.

(6)[15] A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített.

6. §

(1)[16] A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(2)[17] A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

7. §

(1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

8. §

(1)[18] A jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli

a)[19] a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével,

b) az illetékes rendőrkapitánysággal,

c)[20]

(2) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek, valamint a 4. §-ban és az (1) bekezdés d)-f) pontjában megjelölt hatóságoknak.

(3)[21] Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), d) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le, a 4. § e) pontjában megjelölt elsőfokú hatóság pedig folytathat le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat.

(4)[22] Bejelentés-köteles tevékenység esetén a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység az 5. melléklet II. részében szerepel.

(5)[23] A (3)-(4) bekezdésben meghatározott hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

(6)[24] A telep működésével kapcsolatos - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott - figyelemfelhívás esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, illetve megkeresi a jegyzőt.

9. §

(1) Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(2) A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

(3)[25] A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

(4) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

(5)[26] A jegyző az (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatváltozásról, valamint a tevékenység (4) bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt, valamint telepengedély-köteles tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig a bejelentőt és a 4. §-ban megjelölt hatóságokat.

(6) A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén - ideértve ha a tevékenységet folytató a telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni - az új tevékenység tekintetében a 3-8. § szerinti eljárást kell megfelelően lefolytatni, azzal, hogy a korábbi tevékenység megszüntetése esetén a (4) bekezdést is megfelelően alkalmazni kell.

10. §

(1) A 2. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi.

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve a 6. § (2) bekezdésében előírt követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

(4)[27] A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt hatóságokkal.

(5)[28] A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentésköteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.

10/A. §[29]

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(2)[30] Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos első fokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza.

(3)[31]

(4)[32]

(5)[33]

(6)[34]

12. §

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása

2. ágybetét gyártása

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

4. bőr, szőrme kikészítése

5. bőrruházat gyártása

6. csap, szelep gyártása

7. csapágy, erőátviteli elem gyártása

8. csiszolótermék gyártása

9. csomagolás

10. egészségügyi kerámia gyártása

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

12. egyéb bútor gyártása

13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

15. egyéb kerámiatermék gyártása

16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása

17. egyéb műanyag termék gyártása

18. egyéb nem vas fém gyártása

19. egyéb papír-, kartontermék gyártása

20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni

22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés

23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

24. elektronikus orvosi berendezés gyártása

25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása

26. evőeszköz gyártása

27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

28. építési betontermék gyártása

29. építési gipsztermék gyártása

30. épületasztalos-ipari termék gyártása

31. falemezgyártás

32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

33. fűtőberendezés, kemence gyártása

34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

35. gépjárműjavítás, -karbantartás

36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása

37. háztartási kerámia gyártása

38. háztartási villamos készülék gyártása

39. hangszergyártás

40. illóolajgyártás

41. irodabútor gyártása

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

43. irodai papíráru gyártása

44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

45. játékgyártás

46. kerámiacsempe, -lap gyártása

47. kerámia szigetelő gyártása

48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

50. konyhabútorgyártás

51. kőmegmunkálás

52. kötéláru gyártása

53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

54. kötött, hurkolt kelme gyártása

55. lábbeligyártás

56. lakat-, zárgyártás

57. munkaruházat gyártása

58. műszaki kerámia gyártása

59. műszaki textiláru gyártása

60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

61.[35]

62.[36]

63. nem villamos háztartási készülék gyártása

64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

65. orvosi eszköz gyártása

66. papír csomagolóeszköz gyártása

67. parkettagyártás

68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)

69. síküveg továbbfeldolgozás

70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

71. számítógép, perifériás egység gyártása

72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely

73. szerszámgyártás

74. szőrmecikk gyártása

75. tároló fatermék gyártása

76. testápolási cikk gyártása

77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

78. táskafélék, szíjazat gyártása

79. textilszálak fonása

80. textilszövés

81. textil, szőrme mosása, tisztítása

82. tűzálló termék gyártása

83. villamos világítóeszköz gyártása

2. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsőgyártás

2. acél tárolóeszköz gyártása

3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása

4. bányászati, építőipari gép gyártása

5. dohánytermék gyártása

6. egyéb gumitermék gyártása

7. előre kevert beton gyártása

8. égetett agyag építőanyag gyártása

9. festék, bevonóanyag gyártása

10. fémalakítás, porkohászat

11. fém épületelem gyártása

12. fémfelület-kezelés

13. fémmegmunkálás

14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek

15. fémszerkezet gyártása

16. fémtartály gyártása

17. fűrészárugyártás

18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

19. gőzkazán gyártása

20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása

21. habarcsgyártás

22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

23. hidegen hajlított acélidom gyártása

24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

25. hidegen húzott acélhuzal gyártása

26. hidegen húzott acélrúd gyártása

27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

28. huzaltermék gyártása

29. kohászati gép gyártása

30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

31. kötőelem, csavar gyártása

32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása

33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

34. kőolaj-feldolgozás

35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása

38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása

39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása

40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása

42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

43. mész-, gipszgyártás

44. motorkerékpár gyártása

45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

46. műanyag csomagolóeszköz gyártása

47. műanyag építőanyag gyártása

48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

52. nemesfémgyártás

53. ólom, cink, ón gyártása

54. papírgyártás

55. papíripari gép gyártása

56. ragasztószergyártás

57. rézgyártás

58. szálerősítésű cement gyártása

59. száloptikai kábel gyártása

60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

61. szőnyeggyártás

62. tapétagyártás

63. tisztítószer gyártása

64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

65. vegyi szál gyártása

66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

67. nem veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása[37]

68. veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása[38]

3. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve:

1.2. székhelye:

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:[39]

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa:

1.2. címe:

1.3. helyrajzi száma:

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen ( Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

4. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve:

1.2. székhelye:

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:[40]

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa:

1.2. címe:

1.3. helyrajzi száma:

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

5. Környezetvédelmi tervfejezet[41]

III. Csatolt okiratok:

1. a telep helyszínrajza

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)

5. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek

I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek

1. egyéb gumitermék gyártása

2. festék, bevonóanyag gyártása

3. fűrészárugyártás

4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása

6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

8. kőolaj-feldolgozás

9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása

10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása

11. motorkerékpár gyártása

12. műanyag csomagolóeszköz gyártása

13. műanyag építőanyag gyártása

14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása

16. papírgyártás

17. ragasztószergyártás

18. szőnyeggyártás

19. tapétagyártás

20. tisztítószer gyártása

21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

22. vegyi szál gyártása

II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek

1. egyéb bútor gyártása

2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

3. egyéb papír-, kartontermék gyártása

4. épületasztalos-ipari termék gyártása

5. falemezgyártás

6. gépjárműjavítás, karbantartás

7. hangszergyártás

8. illóolajgyártás

9. irodabútor gyártása

10. irodai papíráru gyártása

11. játékgyártás

12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13. konyhabútorgyártás

14. kötött, hurkolt kelme gyártása

15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek

16. papír csomagolóeszköz gyártása

17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása

18. tároló fatermék gyártása

19. testápolási cikk gyártása

20. textilszálak fonása

21. textilszövés

22. textil, szőrme mosása, tisztítása

6. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

A jegyző által
kiadott nyilvántartási szám
A bejegyzés oka*A bejegyzés időpontjaA telepAz ipari tevékenység végzőjénekA telepen végzett ipari tevékenység
évhó, napcímehelyrajzi számahasználatának jogcímeüzemelte­tésének időtar­tama, műsza­konként a napi munkavégzés idejének megjelölésévelnevecégjegyzék­száma, illetve vállalkozói nyilvántar­tásba vételi számaszékhelye

* 1. engedély kiadása;

2. tevékenység bejelentése;

3. adat módosítása;

4. tevékenység változása;[42]

5. engedély visszavonása;[43]

6. telep megszűnése[44]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[2] Megállapította a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 54. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[4] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[5] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 38. § - a. Hatályos 2012.03.15.

[7] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 231. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[9] Beiktatta a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[10] Beiktatta a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[11] Megállapította a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[12] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[13] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja, és 10. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[15] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[16] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[17] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[18] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 231. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[21] Megállapította a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[22] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (110) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (110) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[24] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[25] Megállapította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[26] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[27] Módosította a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[28] Beiktatta a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[29] Beiktatta a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[30] Beiktatta a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[37] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[38] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[39] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[40] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[41] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[42] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[43] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[44] Módosította a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék