215/2009. (IX. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A működési engedély kiadására]

"c) az a) és b) pont szerinti szolgáltatásokat egyidejűleg végző egészségügyi szolgáltató esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató a régió illetékességi területén hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - a regionális intézet"

[jogosult.]

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban - figyelemmel a (2) bekezdés c) pontjára - a telephely, illetve székhely szerinti kistérségi vagy regionális intézet adja ki."

(3) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek számára nyújtott egészségügyi szolgáltatás esetén a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szakmai szerve véleményének kikérésével folytatja le az engedélyezési eljárást."

2. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemben fel kell tüntetni]

"d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, különböző ellátási formában és progresszivitási szinten szolgáltatni szándékozó esetén megjelölve az ellátási formát és az ellátási szintet is;"

(2) Az R. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő e)-g) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez mellékelni kell]

"d) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződése másolatát,

e) a kérelmező szervezet létesítő okiratát,

f) az ellátni kívánt egészségügyi szakmák - ehhez rendelve ellátási formák és szintek - szerint részletezve az ellátásukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétéről szóló nyilatkozatot,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai."

(3) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:

a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratot (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma),

b) új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát,

c) amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye (engedélyei) számát,

d) egyéni egészségügyi vállalkozás engedélyezése esetén az orvosok, illetve a szakdolgozók működési nyilvántartásába vételéről szóló igazolást."

(4) Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben az egyéni vállalkozó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik KSH törzsszámmal, azt az annak megszerzését követő 5 munkanapon belül bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek."

3. § Az R. 9. § (1) bekezdésének a felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban helyszíni szemlét nem tartott - és e rendelet másként nem rendelkezik -, az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének bejelentésétől számított 60 munkanapon belül helyszíni ellenőrzést tart a tárgyi feltételek meglétének megvizsgálása érdekében. Ennek során ellenőrizni kell, hogy"

4. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben az ellátni kívánt egészségügyi szakmákra külön-külön rögzíteni kell a szemle megállapításait."

5. § Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben a kérelmező nem felel meg a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet - a 12. § (1) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott esetek kivételével - a kistérségi vagy regionális intézet elutasítja. Az elutasító határozatot - a (3) bekezdés d) pontjában foglalt szervet kivéve - közölni kell a (3)-(4) bekezdésben foglalt szervekkel."

6. § Az R. 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentéstől számított 45 munkanapon belül szemlét tart, és meghozza a (3) bekezdés szerinti döntését."

7. § Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési engedély visszavonásáról a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A működési engedély visszavonásáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (3) bekezdésében felsorolt szervekkel."

8. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 6. § (3) bekezdése,

b) 6/A. § (1) bekezdése,

c) 7. § (5) bekezdése,

d) 8. § (1) bekezdés aa) alpontja, ab) alpontjában a "székhelyét és" szövegrész, ac) és ad) alpontja, e), h), i) és k) pontja,

e) 11. § (3) bekezdés a) pontja, c) pontjában a "területileg illetékes" szövegrész,

f) 11. § (4) bekezdés a) pontjában a " , közhasznú társaság" szövegrész,

g) 12. § (6) bekezdése,

h) 15. § (1) bekezdésének utolsó mondata,

i) 19. § (1) bekezdés h) pontja,

j) 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "közhasznú társaság," szövegrész,

k) 21. §-a és az azt megelőző alcím,

l) 22. §-a és az azt megelőző alcím.

(3) Az R. 2. § (1) bekezdés fd) alpontjában a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, j) pontjában az "egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg, 6/A. § (2) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe az "érvényes és hatályos" szöveg, 6/B. §-ában a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 7. § (1) bekezdésében a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "jogszabályban" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "intézet" szöveg, 7. § (6) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 9. § (2) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 11. § (1) bekezdésében a "tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "intézet" szöveg, 11. § (3) bekezdés felvezető szövegében a "hatóság a működési engedély egy példányát megküldi" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv a működési engedélyt közli" szöveg, b) pontjában a "felelős szervnek" szövegrész helyébe a "felelős szervvel" szöveg, c) pontjában a "pénztárnak" szövegrész helyébe a "pénztárral" szöveg, az "állami szervnek" szövegrész helyébe az "állami szervvel" szöveg, d) pontjában a "vezető szervnek" szövegrész helyébe a "vezető szervvel" szöveg, e) pontjában a "nyilvántartás vezetőjének" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető szervvel" szöveg, 11. § (4) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv", az "érvényességi idejének" szövegrész helyébe a "hatályossága" szöveg, 12. § (1) és (7) bekezdésében a "tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "intézet" szöveg, 13. §-ában az "az illetékes egészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "az egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg, az "a kistérségi, illetve a regionális tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "az egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg, 14. § (1) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 14. § (2) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, 14. § (5) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 14/A. § (1) bekezdésében a "hatóságot" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervet" szöveg, 14/A. § (2) bekezdésében a "hatóság a működési engedélyt a 14. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosítja" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv a működési engedélyt módosítja" szöveg, 15. § (1) bekezdésében a "jelenik meg" szövegrész helyébe a "kerül kihirdetésre" szöveg, az "a jogszabály hatálybalépésétől számított 60 napon belül" szövegrész helyébe az "a jogszabály hatálybalépésétől számított 45 munkanapon belül" szöveg, a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, a "tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "intézet" szöveg, az "a bejelentéstől számított 60 napon belül" szövegrész helyébe az "a bejelentéstől számított negyvenöt munkanapon belül" szöveg, 15. § (2) bekezdésében a "60. nap" szövegrész helyébe a "negyvenötödik munkanap" szöveg, az "érvényét" szövegrész helyébe a "hatályát" szöveg, 15. § (3) bekezdésében a "módosítását meg kell küldeni" szövegrész helyébe a "módosításáról szóló határozatot közölni kell" szöveg, a "meghatározottaknak" szövegrész helyébe a "felsorolt szervekkel" szöveg, 16. § (1) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 16. § (2) bekezdés a)-b) pontjában és (3) bekezdésében a "tiszti főorvos" szövegrész helyébe az "intézet" szöveg, 16. § (2) bekezdés c) pontjában az "a tiszti orvos" szövegrész helyébe az "az intézet" szöveg, 16. § (3) bekezdésében a "szerint illetékes" szövegrész helyébe a "szerinti" szöveg, a "8 napon belül" szövegrész helyébe az "öt munkanapon belül" szöveg, a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 16. § (4) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, a "hatóságot" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervet" szöveg, a "hatóságnál" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnél" szöveg, 17. § (2) bekezdésében a "hatóság illetékes szerve" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 18. § (1) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, 18. § (4) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervnek" szöveg, 18. § (5) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, a "meg kell küldeni" szövegrész helyébe a "közölni kell" szöveg, a "szerveknek" szövegrész helyébe a "szervekkel" szöveg, 19. § (1) bekezdés felvezető szövegében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, 20. § (1) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv" szöveg, a "hatóságot" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervet" szöveg, a "22. § szerinti" szövegrész helyébe a "külön jogszabály szerinti" szöveg, 23. § (3) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe a "hatályos" szöveg, a "hatóság 60 napon" szövegrész helyébe az "államigazgatási szerv negyvenöt munkanapon" szöveg lép.

(4) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter