2009. évi XXI. törvény

az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve:]

"h) ellenőrzi az anyakönyveket, az anyakönyvi alapiratokat, a betűrendes névmutatókat, valamint az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartását (a továbbiakban együtt: anyakönyvi nyilvántartások) és az anyakönyvvezető tevékenységét;"

(2) Az At. 6. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím, a 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az anyakönyvi adatok védelme, az anyakönyvi bejegyzés és irat megtekintése

6. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, az anyakönyvi nyilvántartásokba állami vagy önkormányzati szerv nevében eljáró személy a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása mellett jogosult betekinteni.

(2) Az anyakönyvvezető az anyakönyvek teljes adattartalmának megismerésére törvényben feljogosított szerv részére anyakönyvi másolatot ad ki.

(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az anyakönyvvezető a nyilvántartás adataiba való betekintésről hivatalos feljegyzést készít, amely tartalmazza a betekintő személy nevét, azt, hogy mely állami vagy önkormányzati szerv nevében jár el, valamint a betekintés célját és jogalapját."

(3) Az At. 27/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha

a) a házasság megszűnt, és

b) személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta."

"(8) A (6) bekezdés szerinti névváltoztatásra a születési név megváltoztatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve a 28. § (2) bekezdését, a 28. § (4)-(6) bekezdését és a 28/A. § (2) bekezdés c) pontját, valamint a 28/A. § (4) bekezdését."

2. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartás történeti állománya tartalmazza a polgár minden eddigi, a törvény hatálya alá tartozó adatát és adatváltozását az érintett elhalálozásától, magyar állampolgárságának megszűnésétől, illetve a külföldi letelepedés szándékával külföldre távozásától, bevándorolt, menekült, letelepedett jogállásának megszűnésétől, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnésétől számított 15 évig, kivéve, ha jogállásának megszűnését a magyar állampolgárság megszerzése eredményezte. Ha az érintett magyar állampolgársága a külföldi letelepedés szándékával történt külföldre távozás nyilvántartásba vételét követően szűnik meg, e tényt a nyilvántartás történeti állományán át kell vezetni."

(2) Az Nytv. 14. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:]

"c) az anyakönyv;"

3. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 5/A. alponttal egészül ki:

[(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:]

"5/A. a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás;"

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete

a) II. pont 1. alpontjában az "1500" szövegrész helyébe a "3000",

b) X. pont 1. alpontjában a "házassági név megváltoztatására" szövegrész helyébe a "házassági névviselési forma módosítására",

c) X. pont 3. alpontjában a "20000" szövegrész helyébe a "30000"

szöveg lép.

(3) Az Nytv. 17. § (4) bekezdésében az "ellopásának" szövegrész helyébe az "eltulajdonításának" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az At. 3. § (2) bekezdés c) pontja.

(5) Ez a törvény a hatálybalépését követő 15. napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. március 30-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére