22/2009. (VII. 17.) EüM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva -a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM) évente - az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is - honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat."

(2) Az R. az 5. §-t követően a következő új 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az OSZMK a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről - a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő útján - tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

(2) Az 1. számú mellékletben foglalt azon adatszolgáltatások esetében, amelyek gyűjtését és feldolgozását nem az OSZMK végzi, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást - az ott megjelölt határidőben - az adatokat gyűjtő és feldolgozó szervezet végzi."

(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik."

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2009. augusztus 2-án hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelethez

"1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
1002/09Jelentés az iskola-egészségügyi munkárólMévenkéntivalamennyi iskolai (óvodai) egészségügyi feladatot ellátó orvos, védőnőOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központiskolaévet követő szeptember 15.
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontKözponti Statisztikai Hivatal, ÁNTSZ regionális intézete, Egészségügyi Minisztérium, Országos Gyermek-egészségügyi Intézet, Országos Alapellátási Intézet, Országos Tisztifőorvosi Hivataldecember 20.
1003/09Védőnői jelentés összesítőjeMhavon­kénti/ évenkéntivalamennyi területi védőnőOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgyhót követő 15. nap
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztérium, Országos Gyermek-egészségügyi Intézet, Országos Alapellátási Intézet, Központi Statisztikai Hivatal, Országos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő február 15.
1205/04Tüdőbeteg-gondozók éves jelentéseVévenkéntivalamennyi tüdőbeteg-gondozó intézetregionális szakfelügyelő főorvos 3 példányban
ÁNTSZ illetékes kistérségi intézete 1 példányban
a tárgyévet követő február 15.
regionális szakfelügyelő főorvosOrszágos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (eredetiben és összesítve)
az ÁNTSZ regionális intézete
a tárgyévet követő március 1.
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő március 31.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántar­tási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
1207/09Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozóban kezelt szexuális úton terjedő infekciókról (STI)Mhavon­kénti/ évenkéntivalamennyi bőr- és nemibeteg-gondozó intézetmegyei bőr- és nemibeteg-gondozó, regionális szakfelügyelő főorvos, ANTSZ illetékes kistérségi intézete, Országos Epidemiológiai Központhavonkénti: tárgyhót követő hónap 5. nap
évenkénti: tárgyévet követő január 31.
megyei bőr- és nemibeteg-gondozó. Budapesten: Országos Epidemiológiai KözpontÁNTSZ regionális intézetehavonkénti: tárgyhót követő hónap 25. nap
évenkénti: tárgyévet követő február 15.
Országos Epidemiológiai KözpontEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatalévenkénti: tárgyévet követő év április 30.
1209/04Jelentés az addiktológiai betegek gondozásárólVévenkéntivalamennyi addiktológiai ellátást végző szolgáltató, tulajdonformától függetlenülOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgyévet követő január 31.
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztérium, Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő március 31.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
1211/04Jelentés a kábítószer-fogyasztókról és kezelésűkrőlVévenkéntidrogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízis intervenciós osztály (osztályok), alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetekOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgyévet követő január 31.
igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)Országos Igazságügyi Orvostani Intézeta tárgyévet követő április 30.
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztériuma tárgyévet követő március 31.
Országos Igazságügyi Orvostani IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgyévet követő május 31.
Egészségügyi MinisztériumKábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő június 15.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
1213/06Kábítószer-fogyasztók kezelési igényének indikátora (TDI)Vnegyed­évenkénti/ évenkéntidrogambulanciák és drogközpontok, háziorvosok, pszichiátriai és addiktológiai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai és addiktológiai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek, alacsonyküszöbű szolgáltatók, büntetés-végrehajtási intézetek, elterelést végző szervezetek
(megelőző-felvilágosító szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók)
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgynegyedévet követő hónap 15. nap
igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról)Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgynegyedévet követő hónap 15. nap
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztériuma tárgyévet követő március 31.
Országos Igazságügyi Orvostani IntézetEgészségügyi Minisztériuma tárgyévet követő március 31.
Egészségügyi MinisztériumKábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Drogmegelőzési Intézeta tárgyévet követő május 1.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
1214/06Jelentés az elterelésben résztvevőkrőlVnegyed­évenkénti/ évenkéntia büntetőeljárás alternatívájaként egészségügyi vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás végzésére jogosult egészségügyi intézmények és megelőző-felvilágosító szolgáltatókOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgynegyedévet követő hónap 15. nap
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztériuma tárgyévet követő március 31.
Egészségügyi MinisztériumKábítószerügyi Koordinációs Bizottság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Drogmegelőzési Intézeta tárgyévet követő május 1.
1210/04Fővárosi, megyei kardiológiai jelentésVévenkéntivalamennyi kardiológiai fekvőbeteg osztály, szakrendelés (felnőtt, gyermek)fővárosi, megyei kardiológus szakfelügyelő főorvostárgyévet követő január 31.
fővárosi, megyei kardiológus szakfelügyelő főorvosGottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, ÁNTSZ fővárosi, megyei intézetfebruár 15.
Gottsegen György Országos Kardiológiai IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatalmárcius 31.
1617/04Jelentés onkológiai tevékenységrőlVévenkéntivalamennyi onkológiai feladatok ellátása céljából szervezett járóbeteg-szakrendelés és fekvőbeteg osztály, részlegÁNTSZ illetékes kistérségi intézete, regionális szakfelügyelő főorvos, Országos Onkológiai Intézeta tárgyévet követő január 20.
ÁNTSZ illetékes kistérségi intézeteÁNTSZ illetékes regionális intézetejanuár 31.
Országos Onkológiai IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő április 15.
1620/09Jelentés a rehabilitáció fekvő- és járóbeteg tevékenységérőlMévenkéntivalamennyi, rehabilitációt végző fekvő- és járóbeteg-ellátó osztály, részleg, ambulancia, ortetikai-protetikai szakrendelő (szakorvosi, nem szakorvosi), nappali kórház, kivéve pszichiátriaOrszágos Orvosi Rehabilitációs Intézet, illetékes szakfelügyelő főorvosa tárgyévet követő január 31.
Országos Orvosi Rehabilitációs IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központa tárgyévet követő április 30.
3026/1/09A szakfelügyelő főorvosok által elrendelt kötelező klinikai auditMfolyama­tos/éven-szakterület szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltatóOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központfolyamatos
jelentésekkéntiOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivataltárgyévet követő március 31.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
3026/2/09Szakfelügyelő főorvosok évesMévenkéntivalamennyi városi szakfelügyelőmegyei szakfelügyelő főorvos és kistérségitárgyévet követő
klinikai audit beszámolójafőorvostiszti főorvosfebruár 28.
megyei szakfelügyelő főorvosországos szakfelügyelő főorvos és regionális tiszti főorvosmárcius 31.
regionális szakfelügyelő főorvosországos szakfelügyelő főorvos, ÁNTSZ illetékes regionális intézetemárcius 31.
országos szakfelügyelő főorvosOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központáprilis 30.
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivataljúnius 30.
3027/06Összesítő jelentés a veleszületettVévenkéntiOrszágos SzakfelügyeletiEgészségügyi Minisztériumtárgyévet követő
rendellenességgel sújtott magzatokról, újszülöttekről (csecsemőkről)Módszertani Központ (Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása)ÁNTSZ regionális intézeteáprilis 30.
Központi Statisztikai Hivatal
4029/09Jelentés az egészségügyi szakképzésrőlMesemény­hez kötődőegészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szólóEgészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetaz eseményt követő 15. nap
1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján)egészségügyi szakképzést folytató intézmény fenntartója
4133/06Épületkataszter a fekvőbeteg-ellátóVtöbbéven-önkormányzati, valamint az EüMEgészségügyi Minőségfejlesztési ésa tárgyévet követő
intézetekrőlkéntifelügyelete alá tartozó fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő fekvőbeteg-ellátó intézmények, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézményekKórháztechnikai Intézetjanuár 15.
Egészségügyi Minőségfejlesztési ésEgészségügyi Minisztérium, Országosa tárgyévet követő
Kórháztechnikai IntézetTisztifőorvosi Hivataljúnius 30.
Az adatgyűjtésAz adatszolgáltatás
nyilvántartási számacímejellege*gyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásacímzettjebeérkezési határideje**
4134/06Energiakataszter
a fekvőbeteg-ellátó intézetekről
Vtöbbéven­kéntiönkormányzati, valamint az EüM felügyelete alá tartozó fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő fekvőbeteg-ellátó intézmények, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézményekEgészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézeta tárgyévet követő április 15.
Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai IntézetEgészségügyi Minisztérium, Országos Tisztifőorvosi Hivatala tárgyévet követő június 30.
6001/09Jelentés szülészeti eseményrőlÚhavon­kénti/ évenkéntiszülészeti-nőgyógyászati osztályok, háziorvosok, az eseményt észlelő orvosokOrszágos Szakfelügyeleti Módszertani Központtárgyhót követő 10. nap
Országos Szakfelügyeleti Módszertani KözpontEgészségügyi Minisztérium, Központi Statisztikai Hivataltárgyévet követő január 31.
6002/09Országos vérkészítmény-előállítási és -felhasználási jelentésÚévenkéntiaz Országos Vérellátó Szolgálat területi szervei, a szerződés alapján vért vevő osztályok/részlegek és a vérkészítményt felhasználó egészségügyi szolgáltatókOrszágos Vérellátó Szolgálat Központjaa tárgyévet követő január 15.
Országos Vérellátó Szolgálat KözpontjaEgészségügyi Minisztérium, Országos Epidemiológiai Központ, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Központi Statisztikai Hivatal, ÁNTSZ regionális intézetea tárgyévet követő február 28.

* Az adatgyűjtés jellege: M = módosul, V = változatlan, Ú = új. ** Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: amennyiben a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap."

Tartalomjegyzék