76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet rendelkezéseit

a) az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szervekre,

b)[1] a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

(a továbbiakban az a)-b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató),

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában az ágazati (egészségügyi, szakmai) adat, e rendelet mellékleteiben meghatározott, az adatszolgáltató által gyűjtött és az adatszolgáltatás alapját képező adat.

2. §

Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatot személyazonosításra alkalmatlan módon, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott célból lehet kezelni.

3. §

(1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltató, az ott meghatározott címzett részére, az ott megjelölt gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon adatot szolgáltat.

(2)[2] Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente - az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is - honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

4. §[3]

A NEAK az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatok tekintetében[4]

a)[5] a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti bontásban készített tájékoztatót - az utalványozással egyidejűleg - megküldi a minisztériumnak, amelyet a minisztérium és a NEAK közleményben közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) a 2. számú melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi a minisztériumnak és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak,

c) a minisztérium részére - a b) pontban foglaltak mellett - esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

5. §

(1)[6]

(2)[7] A 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adatokat a NEAK havi gyakorisággal átadja az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi ellátások igénybevételének epidemiológiai szempontú elemzéséhez.

5/A. §[8]

Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket az adatgyűjtést végző és feldolgozó szervezet a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről - választása szerint a honlapján történő közzététellel vagy közvetlenül - tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

6. §

(1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásért az adatszolgáltató vezetője felelős.

(2) Az adatszolgáltató az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, e rendelet szerinti határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(3)[9] Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.

7. §[10]

Az adatszolgáltató által szolgáltatott adat közérdekű adatnak minősül, amelyet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti címzett, továbbá a NEAK a külön jogszabály szerinti feltételekkel és határidőn belül kérelemre rendelkezésre bocsát.

7/A. §[11]

E rendeletnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja szerinti adatátadási kötelezettséget

a) első alkalommal a 2014. január 1. utáni jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését követő 30. napon belül,

b) második alkalommal a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését követő 60. napon belül

kell teljesíteni.

8. §

(1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez[15]

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

[16]
Az adatgyűjtés
nyilvántartási
száma
Az adatgyűjtés címeAz adatgyűjtés
gyakorisága
Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak
meghatározása
Az adatgyűjtés címzettjeAz adatgyűjtés beérkezési határideje*
1002/09Jelentés
az iskola-egészségügyi
munkáról
évenkéntivalamennyi iskolai (óvodai)
egészségügyi feladatot ellátó
orvos, védőnő
országos tisztifőorvosiskolaévet követő szeptember 15.
országos tisztifőorvosKözponti Statisztikai Hivatal, népegészségügyi
feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
december 20.
1003/09Védőnői jelentés összesítőjehavonkénti/
évenkénti
valamennyi területi védőnőországos tisztifőorvosa tárgyhót követő 15. nap
országos tisztifőorvosKözponti Statisztikai Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő február 15.
1205/04Tüdőbeteg-gondozók éves
jelentése
évenkéntivalamennyi tüdőbeteg-gondozó
intézet
területért felelős minőségügyi szakfőorvos
3 példányban,
a tárgyévet követő február 15.
a fővárosi és vármegyei kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala 1 példányban
területért felelős minőségügyi
szakfőorvos
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet,
népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és vármegyei kormányhivatal
a tárgyévet követő március 1.
Országos Korányi Pulmonológiai
Intézet
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium,
országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai
Hivatal
a tárgyévet követő március 31.
[17]
1209/04Jelentés az addiktológiai
betegek gondozásáról
évenkéntivalamennyi addiktológiai
ellátást végző szolgáltató,
tulajdonformától függetlenül
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központa tárgyévet követő január 31.
országos tisztifőorvosKábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai
Hivatal,
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő március 31.
1211/04Jelentés a kábítószer-
fogyasztókról és
kezelésükről
évenkéntidrogambulanciák és
drogközpontok, pszichiátriai
gondozók, gyermek- és
ifjúsági pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai osztályok és
szakambulanciák, krízis
intervenciós osztály (osztályok),
alkohológiai és addiktológiai
gondozók és osztályok, illetve
szakambulanciák, drogterápiás
intézetek
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központa tárgyévet követő január 31.
igazságügyi orvostani intézetek,
orvosszakértői intézetek,
Rendőrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
Semmelweis Egyetema tárgyévet követő április 30.
országos tisztifőorvosegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai
Hivatal
a tárgyévet követő június 15.
[18]
1213/06Kábítószer-fogyasztók
kezelési igényének
indikátora (TDI)
negyed-
évenkénti/
évenkénti
drogambulanciák és
drogközpontok, háziorvosok,
pszichiátriai és addiktológiai
gondozók, gyermek- és
ifjúsági pszichiátriai gondozók,
pszichiátriai és addiktológiai
osztályok és szakambulanciák,
krízisintervenciós osztályok,
illetve szakambulanciák,
drogterápiás intézetek,
alacsonyküszöbű szolgáltatók,
büntetés-végrehajtási
intézetek, elterelést végző
szervezetek (megelőző-
felvilágosító szolgáltatók,
egészségügyi szolgáltatók),
igazságügyi orvostani intézetek,
orvosszakértői intézetek,
Rendőrség Egészségügyi
Szolgálata (az utóbbiak kizárólag
a mortalitásról)
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központa tárgynegyedévet követő hónap
15. nap
országos tisztifőorvosegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő március 31.
Semmelweis Egyetemegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai
Hivatal, országos tisztifőorvos
a tárgyévet követő május 1.
[19]
1214/06Jelentés az elterelésben
résztvevőkről
negyed-
évenkénti/
évenkénti
a büntetőeljárás alternatívájaként
egészségügyi vagy megelőző
felvilágosító szolgáltatás
végzésére jogosult egészségügyi
intézmények és megelőző-
felvilágosító szolgáltatók
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központa tárgynegyedévet követő hónap
15. napja
országos tisztifőorvosegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium
Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai
Hivatal, országos tisztifőorvos
a tárgyévet követő május 1.
1210/04Fővárosi, vármegyei
kardiológiai jelentés
évenkéntivalamennyi kardiológiai
fekvőbeteg osztály, szakrendelés
(felnőtt, gyermek)
szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvosa tárgyévet követő január 31.
szakterületi állandó minőségügyi
szakfőorvos
Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet, népegészségügyi feladatkörében
eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal
február 15.
Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi
Statisztikai Hivatal
március 31.
1617/04Jelentés onkológiai
tevékenységről
évenkéntivalamennyi onkológiai feladatok
ellátása céljából
fővárosi és vármegyei kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala
a tárgyévet követő január 20.
szervezett járóbeteg-
szakrendelés és fekvőbeteg
osztály, részleg
szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos,
Országos Onkológiai Intézet
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási
(fővárosi kerületi) hivatala
népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és vármegyei kormányhivatal
január 31.
Országos Onkológiai Intézetegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi
Statisztikai Hivatal
a tárgyévet követő április 15.
[20]
1620/09Jelentés a rehabilitáció
fekvő- és járóbeteg
tevékenységéről
évenkéntivalamennyi, rehabilitációt
végző fekvő- és járóbeteg-ellátó
osztály, részleg, ambulancia,
ortetikai-protetikai szakrendelő
(szakorvosi, nem szakorvosi),
nappali kórház, kivéve
pszichiátria
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, területi
állandó minőségügyi szakfőorvos
a tárgyévet követő január 31.
Országos Orvosi Rehabilitációs
Intézet
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, országos tisztifőorvos
a tárgyévet követő április 30.
3026/1/09Az egészségügyi
szolgáltatók hatósági
szakfelügyeletéről, szakmai
minőségértékeléséről és
a minőségügyi vezetőkről
szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI
rendelet szerinti kötelező
klinikai audit jelentések
folyamatos/
évenkénti
szakterület szerinti valamennyi
egészségügyi szolgáltató
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
folyamatos
egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium
Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő március 31.
3026/2/09Minőségügyi szakfőorvosok
és szakterületi vezetők éves
klinikai audit beszámolója
évenkéntivalamennyi minőségügyi
szakfőorvos és szakterületi
vezető
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő április 30.
egészségügyért felelős miniszter
által vezetett minisztérium
Központi Statisztikai Hivatala tárgyévet követő június 30.
3027/06Összesítő jelentés
a veleszületett
rendellenességgel sújtott
magzatokról, újszülöttekről,
csecsemőkről (Veleszületett
Rendellenességek Országos
Nyilvántartása)
évenkéntiországos tisztifőorvosegészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
a tárgyévet követő április 30.
népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és vármegyei kormányhivatal
Központi Statisztikai Hivatal
4029/09Jelentés az egészségügyi
szakképzésről
eseményhez
kötődő
egészségügyi szakképzést
folytató intézmények
(a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény alapján)
Állami Egészségügyi Ellátó Központaz eseményt követő 15. nap
egészségügyi szakképzést folytató intézmény
fenntartója
4133/06Épületkataszter
a fekvőbeteg-ellátó
intézetekről
többévenkéntiállami fenntartású
fekvőbeteg-ellátó
intézmények, az orvos-, illetve
egészségtudományi karral
rendelkező egyetemek, továbbá
az egyházi, alapítványi és magán
fekvőbeteg-ellátó intézmények
Állami Egészségügyi Ellátó Központa tárgyévet követő január 15.
Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős
miniszter által vezetett minisztérium
a tárgyévet követő június 30.
4134/06Energiakataszter
a fekvőbeteg-ellátó
intézetekről
többévenkéntiállami fenntartású
fekvőbeteg-ellátó
intézmények, az orvos-, illetve
egészségtudományi karral
rendelkező egyetemek, továbbá
az egyházi, alapítványi és magán
fekvőbeteg-ellátó intézmények
Állami Egészségügyi Ellátó Központa tárgyévet követő április 15.
Állami Egészségügyi Ellátó
Központ
országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős
miniszter által vezetett minisztérium
a tárgyévet követő június 30.
6001/09Jelentés szülészeti
eseményről
havonkénti/
évenkénti
szülészeti-nőgyógyászati
osztályok, háziorvosok,
az eseményt észlelő orvosok
országos tisztifőorvosa tárgyhót követő 10. nap
országos tisztifőorvosKözponti Statisztikai Hivatal, Állami
Egészségügyi Ellátó Központ, egészségügyért
felelős miniszter által vezetett minisztérium
a tárgyévet követő január 31.
[21]
6002/09Országos vérkészítmény-
előállítási és -felhasználási
jelentés
évenkéntiaz Országos Vérellátó Szolgálat
területi szervei, a szerződés
alapján vért vevő osztályok/
részlegek és a vérkészítményt
felhasználó
Országos Vérellátó Szolgálat Központjaa tárgyévet követő január 15.
egészségügyi szolgáltatók
Országos Vérellátó Szolgálat
Központja
egészségügyért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Állami Egészségügyi Ellátó Központ,
Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi
feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
a tárgyévet követő február 28.

* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.

2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez[22]

A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról[23]

1. Tételes jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére:

A NEAK az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. A NEAK a gyógyszerforgalmi (vény) adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. A NEAK valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok (ide nem értve a NEAK honlapján jogszabály szerint közzéteendő törzseket) pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat a NEAK adattárába kerülő rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.[24]

1.1. A fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.2. CT, MR teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.3. Műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.4. Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és eszközök tételes jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni adatai.

1.5. A gyógyszerforgalmazás gyógyszertári elszámolásából származó, a jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás hibajavításai utáni, rekordképnek megfelelően részletezett adatok.

1.6. Az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi és eseti ellátás, fogászat, alapellátási ügyelet) tételes forgalmi adatai.[25]

2. Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére (az elszámolást követően):

2.1. havonként, továbbá a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.1.1. háziorvosi szolgálatok és a háziorvosi ügyeletek finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.2. gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.1.3. járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenységi (OENO, eset, beavatkozás, pont) adatai,

2.1.4. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatónkénti, szakmánkénti és országos teljesítményadatai (HBCS eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.1.5. fogászati ellátás finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.6. degressziós teljesítmény-elszámolás adatai;

2.2. a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.2.1. otthoni szakápolási szolgálatok tevékenysége, kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.2. CT, MR szolgáltató egységenkénti kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.3. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) kapacitás-, teljesítmény- és tevékenység adatok (HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.2.4. védőnői ellátás, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának alapját képező adatok,

2.2.5. tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről finanszírozási adatok,

2.2.6. műveseellátás szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai;

2.3. félévente (januárban és júliusban):

2.3.1. az egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai,

2.3.2. egészségügyi szolgáltatónkénti finanszírozási adatok a természetbeni ellátások kasszái szerint,

2.3.3. TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti irányítószámot, passziválás esetén a passziválás alapját képező esemény dátumát, illetve a passziválás okát.[26]

2.3.4. gyógyszertárak azonosítóját helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza a gyógyszertár irányítószámát.

2.3.5. a háziorvosi praxisokhoz bejelentkezett biztosítottak TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódállományát.[27]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 46. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.31.

[3] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 66. §-a. Hatályos 2015.04.29.

[4] A felvezető szövegrészt módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 70. §-a. Hatálytalan 2015.04.29.

[7] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 68. §-a. Hatályos 2015.04.29.

[9] Megállapította a 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.01.

[10] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.10.31.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 11. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 11. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § 11. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Megállapította a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 10. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.11.01.

[16] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 36. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[18] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[19] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[20] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 36. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 29. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[22] Megállapította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 69. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.29.

[23] A mellékletcímet módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 42. § (3) bekezdése e) pontja és f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd: 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.10.31.

[26] Megállapította a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd: 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.10.31.

[27] Beiktatta a 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd: 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2020.10.31.

Tartalomjegyzék