245/2009. (X. 30.) Korm. rendelet

az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A támogatási döntést követő 60 napon belül a Tanács támogatási szerződést köt a (4) bekezdésben feltüntetett önkormányzatokkal. A támogatási szerződés mintáját az NFGM juttatja el a Tanács részére. A támogatási szerződések és azok módosításainak előkészítését a Tanács végzi."

2. § Az R. a 31. §-t követően a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A VTT terhére támogatásban részesíthető a Jánd-Gulácsi (Beregi) árapasztó tározó megvalósításához kapcsolódóan az érintett településeken az önkormányzati belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési célú, továbbá egyes szennyvíz-elvezetési és -kezelési célú infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása. Az engedélyezési tervdokumentáció pénzügyileg és műszakilag külön-külön megvalósítható, üzembe helyezhető és működtethető egységek kialakítását tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti célra a Tanács legkésőbb 2009. december 15-ig hozott döntésével támogatást ítélhet meg Csaroda, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Márokpapi, Tákos, Tivadar, Tarpa és Vásárosnamény települések helyi önkormányzatai részére. A támogató döntés feltétele, hogy a gesztor önkormányzat a Tanács számára benyújtsa a projekt szakmai leírását, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és az engedélyezési eljárás lefolytatásának részletes költségtervét.

(4) A (3) bekezdés szerinti döntés alapján a Tanács legkésőbb 2010. január 30-ig támogatási szerződést köt a gesztor önkormányzattal.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek keretében elszámolható költségnek minősül az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatásához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatások ellenértéke. Az engedélyezési tervdokumentáció és a megtervezett fejlesztés megkezdhetőségét igazoló, hatóság által kiállított jogerős vízjogi létesítési vagy építési engedély Tanács számára történő benyújtását követően kerülhet sor az engedélyezési eljárás költségének elszámolására.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a 31. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a 31. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

3. § Az R. 31. § (10) bekezdésében az "Az (1) bekezdésben meghatározott célra" szövegrész helyébe az "A VTT esetében" szöveg lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök