25/2009. (VI. 22.) IRM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a legfőbb ügyésszel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Befogadáskor a fogvatartott ruházatát támadás vagy önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele céljából át kell vizsgálni. A ruházat átvizsgálását a fogvatartottal ellentétes nemű személy nem végezheti. A ruházat átvizsgálásakor a fogvatartottal ellentétes nemű személy nem lehet jelen, kivéve, ha az átvizsgálás technikai eszközzel történik."

2. §

Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter