262/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2. § (1) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) gyártó: a csomagolt termék Hgt. szerinti gyártója;

f) nehézfém: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm;

g) nehézfém szándékos hozzáadása: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási összetevő kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében, ide nem értve a csomagolóanyagok javításához nyersanyagként alkotóelemeiben nehézfémet is tartalmazó újrafeldolgozott anyag felhasználását;

h) nehézfém véletlen jelenléte: a nehézfém csomagolásban vagy annak összetevőjében nem szándékos hozzáadás következtében való jelenléte."

2. § A Cskr. 3. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:]

"c) a műanyag rekesz, illetve raklap (6) bekezdés szerinti javítására és újrafeldolgozására."

3. § (1) A Cskr. 3. §-ának (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A műanyag rekesz, illetve raklap javítására és újrafeldolgozására az (1) bekezdés szerinti tilalom akkor nem áll fenn, ha

a) csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, illetve raklap kerül felhasználásra,

b) az e célból felhasznált egyéb anyag műszakilag szükséges mértékű, de legfeljebb az új rekesz, illetve raklap tömegének 20%-át nem haladja meg, és

c) nehézfém szándékos hozzáadására nem kerül sor.

(7) A gyártó a (6) bekezdés szerinti megjavított vagy újrafeldolgozott, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot tartós és jól látható módon a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel látja el.

(8) A gyártó, illetve a forgalmazó biztosítja, hogy a (7) bekezdés szerinti azonosító jelzéssel ellátott műanyag rekeszek és raklapok olyan elosztó, visszavételi és újrahasználati, illetve hasznosító rendszerben kerüljenek felhasználásra, ahol élettartamuk alatt a rendszerben maradásuk 90%-os arányban biztosított."

(2) A Cskr. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A gyártó az újra nem használt, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot a (6) bekezdés szerint újrafeldolgozza, vagy ártalmatlanításáról gondoskodik."

4. § A Cskr. az "Eljáró hatóságok" alcímet megelőzően a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A gyártó az általa visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott, illetve ártalmatlanított, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot nyilvántartja.

(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján tárgyévet követő év január 31-ig adatot szolgáltat a Főfelügyelőség részére a 2009/292/EK bizottsági határozatnak való megfelelésről, így az évente forgalomba hozott, visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott, illetve ártalmatlanított műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségről, a 3. § (8) szerinti rendszer működéséről és annak változásáról, továbbá a nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról.

(3) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartását négy éven keresztül köteles megőrizni."

5. § A Cskr. 14. § (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról,"

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A Cskr. 3. §-ának (1) bekezdésében "az ólom, kadmium, higany és króm (VI) (a továbbiakban együtt: nehézfém)" szövegrész helyébe "a nehézfém" szöveg lép.

(3) A Cskr. 14. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

(5) Ez a rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottsági határozat végrehajtását szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök