266/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), e), f), g), i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. § (1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a, valamint 10. § (3)-(4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)[9]

(4) A TnyR. e rendelet 1-3. §-ával, valamint 10. § (4) bekezdés b)-c) pontjával megállapított rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A TnyR. 55/A. § (1) bekezdésének alkalmazása során az elévült, illetve a behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozások a szolgálati idő szempontjából akkor minősülnek tartozásnak, ha az elévülés, illetve a behajthatatlanság miatti törlés 2009. december 31-ét követően következik be.

(6) A TnyR. 79. §-a - e rendelettel megállapított - (1) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően meghozott fizetésre kötelező határozatok esetében kell alkalmazni.

(7) E rendelet 1-8. §-a és 10. §-a 2010. július 2-án hatályát veszti.

10. §[10]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[5] A 200/2010. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte a 200/2010. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.06.24.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.