2009. évi XXVI. törvény

a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről[1]

(A Jegyzőkönyv módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2008. szeptember 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvnek a Madridi Unió Közgyűlése 38. ülésén, 2007. november 12-én elfogadott módosítását (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv módosítása) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"Article 9sexies

Relations Between States Party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration made under Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7) of this Protocol, by a State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, shall have no effect in the relations with another State party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly shall, after the expiry of a period of three years from September 1, 2008, review the application of paragraph (1)(b) and may, at any time thereafter, either repeal it or restrict its scope, by a three-fourths majority. In the vote of the Assembly, only those States which are party to both the Madrid (Stockholm) Agreement and this Protocol shall have the right to participate."

"9sexies Cikk

A mind ebben a Jegyzőkönyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében részes államok egymás közötti viszonya

(1) a) Kizárólag ez a Jegyzőkönyv alkalmazandó azon államok egymás közötti viszonyára, amelyek mind e Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének részesei.

b) Az a) pontban foglaltaktól eltérően a mind ebben a Jegyzőkönyvben, mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegében részes állam által e Jegyzőkönyv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja vagy 8. cikkének (7) bekezdése szerint tett nyilatkozat nem hatályos a szóban forgó részes áll am és olyan másik állam viszonyában, amely mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind e Jegyzőkönyvnek része se.

(2) A Közgyűlés a 2008. szeptember 1-jét követő három éves időszak elteltével felülvizsgálja az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazását, és ezt követően bármikor - háromnegyedes szótöbbséggel - hatályon kívül helyezheti, illetve korlátozhatja annak hatályát. A Közgyűlés szavazásán csak azok az államok vehetnek részt, amelyek mind a Madridi Megállapodás stockholmi szövegének, mind ennek a Jegyzőkönyvnek a részesei."

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[2] Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.

(3) A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvnek a Jegyzőkönyv módosításával egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását az igazságügyért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2010. évi CXLVIII. törvény 247. § - a. Hatályos 2011.01.01.