2009. évi XXXVI. törvény

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörében eljárva az Alkotmány 39. § (2) bekezdésének a végrehajtására a következő törvényt alkotja:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 11. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az állami vezetőt legkésőbb a hatáskörgyakorlásának megszűnésétől számított harminc napon belül ismételten állami vezetővé választják meg vagy nevezik ki,

a) a ki nem adott szabadságát nem lehet pénzben megváltani, és

b) a ki nem adott szabadságát az új kinevezéssel vagy megválasztással érintett állami vezetői szolgálati jogviszony alapján járó szabadsághoz hozzá kell számítani."

2. § A Ksztv. 12. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár jubileumi jutalomra nem jogosult. A szakállamtitkár a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint jubileumi jutalomra jogosult."

3. § A Ksztv. 33. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszter alapilletményét a miniszterelnök át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 15%-kal csökkentheti."

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Ksztv. e törvény 1. §-ával megállapított 11. § (8) bekezdését a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A Ksztv. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az államtitkárt - ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint az adott szerv másik államtitkára, a szakállamtitkár, a kabinetfőnök vagy az államtitkár irányítása alá tartozó, vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő helyettesíti. Ha az államtitkári tisztség nincsen betöltve, az államtitkár hatáskörét - a minisztert helyettesítő jogkörök kivételével, ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a helyettesítésére kijelölt személy gyakorolja."

(4) A Ksztv. 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Miniszterelnöki Hivatalban működő államtitkár tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter vagy a tárca nélküli miniszter irányítja."

(5) A Ksztv. 55. § (2) bekezdése a következő új mondattal egészül ki:

"Ha a szakállamtitkári tisztség nincsen betöltve, a szakállamtitkár hatáskörét - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető gyakorolja."

(6) A Ksztv. 64. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Miniszterelnöki Hivatalban működő szakállamtitkár tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a tárca nélküli miniszter vagy a Miniszterelnöki Hivatalban működő államtitkár irányítja."

(7) A Ksztv. 11. § (2) bekezdésében az "a megbízat ás megszűnésétől számított" szövegrész helyébe az "a hatáskörgyakorlás megszűnésétől számított" szöveg, 29. § (4) bekezdésében az "A tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnöki Hivatal szervezeti és működési szabályzatában" szöveg, 30. § (5) bekezdésében az "a Kormány testületi működésével kapcsolatos" szövegrész helyébe az "a Kormány testületi működésével kapcsolatos, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb" szöveg, 53. § (3) bekezdésében a "valamint ellátja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, illetve a tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat" szövegrész helyébe az "illetve - ha tevékenységét tárca nélküli miniszter irányítja - a tárca nélküli miniszter tevékenységének ellátásában" szöveg, 55. § (2) bekezdésében az "az általa" szövegrész helyébe az "a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában" szöveg, 70. § (2) bekezdésében a "főosztályvezető" szövegrész helyébe a "szakállamtitkár vagy főosztályvezető" szöveg, az "a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti és működési szabályzatában kijelölt állami vezető" szöveg lép.

(8) Hatályát veszti a Ksztv. 12. § (1) bekezdésében az " , illetve a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint jubileumi jutalomra" szöveg, 64. § (2) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló rendeletben meghatározottak szerint" szöveg, valamint 76. § (3) bekezdésében az "a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkárt," szöveg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. május 18-i ülésnapján fogadta el.