46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont dh) és di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Megerősítetten pozitív szűrővizsgálati eredmény esetén a vérvételért és a tanácsadásért felelős személy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eak. tv.) 10. § (1) bekezdése alapján értesíti a fertőzött személy gondozásba vételére a (3) bekezdés szerint jogosult valamely egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban: gondozó), amely a fertőzött személyt a lelet kézhezvételétől számított egy héten belül gondozásba veszi."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A megerősítetten HIV pozitív személy gondozását a fertőződés módjától függetlenül

a) a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD centruma,

b) a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet felnőtt, illetve gyermek HIV ambulanciái, valamint

c) az 1. mellékletben kijelölt bőr- és nemibeteg-gondozó intézetek

végzik."

2. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fertőzött személy fertőződési körülményeire vonatkozó epidemiológiai adatokat tartalmazó kérdőívet - személyazonosításra alkalmatlan módon - az őt gondozó orvos, illetve a vérvételért és tanácsadásért felelős személy az Eak. tv. 15. § (2) bekezdése szerint megküldi az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK)."

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gondozásba vett tünetes HIV fertőzött személyt a gyógykezelés megkezdése céljából, illetőleg a valószínűsíthetően kialakult AIDS megbetegedésben szenvedő személyt a gondozó orvosa a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetbe utalja be."

3. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A területi bőr- és nemibeteg-gondozók és az ÁNTSZ által működtetett HIV/AIDS tanácsadók, továbbá a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD centrumának kijelölt orvosai - a területi hovatartozástól függetlenül - kötelesek a szűrővizsgálat céljából történő vérvételt elvégezni."

4. § Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A HIV-vizsgálatot is végző laboratórium:

a) meg kell feleljen a mikrobiológiai laboratóriumokra külön jogszabályban meghatározott minimumfeltételeknek;

b) az elvégzett szűrővizsgálatok számáról és céljáról adatot szolgáltat az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint;

c) a kétes eredményt adó vagy HIV-reaktív mintákat minden alkalommal, legkésőbb a mintavétel eredményétől számított egy héten belül megküldi verifikálásra az OEK Mikrobiológiai Kutatócsoportjában működő HIV nemzeti referencia-laboratóriumba (a továbbiakban: HIV nemzeti referencia-laboratórium);

d) évente részt vesz a HIV nemzeti referencia-laboratórium által szervezett minőségellenőrzési folyamatban, amely során a referencia laboratórium mintákat küld vizsgálatra a laboratóriumba, majd a vizsgálat eredményeit összehasonlítja a referencia laboratóriumban történt vizsgálatok eredményeivel (körvizsgálat)."

5. § Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Anonim szűrővizsgálat elvégzésére, valamint a szűrővizsgálattal összefüggő tanácsadó tevékenységre az ÁNTSZ regionális intézetei, a területi bőr- és nemibeteg-gondozó intézetek, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD centruma, valamint azon egészségügyi szolgáltatók jogosultak, amelyek a szűrővizsgálat céljából történő vérvételhez, valamint az ahhoz kapcsolódó tanácsadáshoz megfelelő működési engedéllyel rendelkeznek."

6. § Az R. az e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki, ezzel egyidejűleg az R. Melléklete helyébe - az R. 2. mellékleteként - az e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (2) bekezdése.

(3) Az R.

a) 5. § (4) bekezdésében a "gondozó orvosa" szövegrész helyébe a "vérvételért és tanácsadásért felelős személy" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "infektológus szakorvosnak" szövegrész helyébe a "munkáltatónak" szöveg,

c) 11. § (1) és (2) bekezdésében a "melléklete" szövegrész helyébe a "2. melléklete" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében az "OEK-et" szövegrész helyébe az "OEK járványügyi osztályát" szöveg,

e) 12. § (3) bekezdésében a "melléklet" szövegrész helyébe a "2. melléklet" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdésében a "szűrővizsgálatot végző orvos" szövegrész helyébe a "vérvételért felelős orvos" szöveg

lép.

(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelethez

"1. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelethez

Megerősítetten HIV pozitív személy gondozását végző bőr- és nemibeteg-gondozók (bng.)

Intézet megnevezése
Bács-Kiskun megyei bng.
Békés megyei bng.
Csongrád megyei bng.
Baranya megyei bng.
Somogy megyei bng.
Tolna megyei bng.
Hajdú-Bihar megyei bng.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bng.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei bng.
Intézet megnevezése
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bng.
Heves megyei bng.
Nógrád megyei bng.
Fejér megyei bng.
Komárom-Esztergom megyei bng.
Veszprém megyei bng.
Pest megyei bng. (Rókus kh.)
Budapest
Fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Semmelweis Egyetem Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
I-II. kerületi bng.
III. kerületi bng.
IV. kerületi bng.
V. kerületi bng.
VI. kerületi bng.
VII. kerületi bng.
VIII. kerületi bng.
IX. kerületi bng.
X. kerületi bng.
XI. kerületi bng.
XII. kerületi bng.
XIII. kerületi bng.
XIV. kerületi bng.
XV. kerületi bng.
XVI. kerületi bng.
XVII. kerületi bng.
XVIII. kerületi bng.
XIX. kerületi bng.
XX. kerületi bng.
XXI. kerületi bng.
HM Állami Egészségügyi Központ
Semmelweis Egyetem
Győr-Moson-Sopron megyei bng.
Vas megyei bng.
Zala megyei bng.

"

2. melléklet a 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelethez

"2. melléklet a 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelethez

A HIV-vel való fertőzöttség megállapítása céljából térítésmentes szűrővizsgálat végzésére jogosult laboratóriumok

I. A véradás során levett vérek, valamint az átültetés céljából történő szerv-, szövetadományozáshoz, illetve kivételhez kapcsolódó kötelező szűrővizsgálat elvégzésére jogosult laboratóriumok:

a) Budai Regionális Vérellátó Központ, Budapest,

b) Délpesti Területi Vérellátó, Budapest,

c) Debreceni Regionális Vérellátó Központ, Debrecen,

d) Győri Regionális Vérellátó Központ, Győr,

e) Kecskeméti Területi Vérellátó, Kecskemét,

f) Miskolci Területi Vérellátó, Miskolc,

g) Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs,

h) Soproni Területi Vérellátó, Sopron,

i) Szegedi Regionális Vérellátó Központ, Szeged,

j) Szekszárdi Területi Vérellátó, Szekszárd,

k) Székesfehérvári Területi Vérellátó, Székesfehérvár,

l) Szombathelyi Területi Vérellátó, Szombathely,

m) Zalaegerszegi Területi Vérellátó, Zalaegerszeg,

n) Váci Területi Vérellátó, Vác,

o) Veszprémi Regionális Vérellátó Központ, Veszprém.

II. Az I., illetve a III. pontban nem említett szűrővizsgálatok, valamint az anonim szűrővizsgálatok, továbbá az önkéntes, nem anonim módon elvégzett szűrővizsgálatok elvégzésére jogosult laboratóriumok:

a) az OEK Virológiai Főosztály laboratóriuma,

b) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma,

c) az ÁNTSZ regionális laboratóriumai,

d) a HM Állami Egészségügyi Központ Transzfuziológiai Diagnosztikai Osztálya,

e) a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Víruslaboratóriuma.

III. A mesterséges megtermékenyítés céljára levett sperma adományozása során a donortól levett vér szűrővizsgálatára és megerősítő vizsgálatára jogosult laboratórium:

a) az OEK Virológiai Főosztály laboratóriuma (szűrés),

b) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma (szűrés, megerősítés).

IV. Acornea donor vírusvizsgálatára, az intézetben ellátott betegek, illetve a levett vérek szűrővizsgálata tekintetében, a III. és VI. pontban meghatározott szűrővizsgálat kivételével:

a) a HM Állami Egészségügyi Központ Vérellátó Osztálya.

V. A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben átültetés céljából végzett szerv-, szövet kivétel esetében:

a) a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriuma.

VI. Megerősítő vizsgálatok elvégzésére jogosult laboratóriumok:

1. Anonim szűrővizsgálat esetén:

a) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma,

b) a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Víruslaboratóriuma.

2. Nem anonim módon elvégzett szűrővizsgálat esetén:

a) az OEK HIV nemzeti referencia-laboratóriuma,

b) az Országos Vérellátó Szolgálat Központi Laboratóriuma kizárólag a I. pontban felsorolt laboratóriumok által végzett szűrővizsgálatok tekintetében."

Tartalomjegyzék