53/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A különleges élelmiszer előállításához - a különleges táplálkozási cél elérése érdekében - tápértéknövelő anyag a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 953/2009/EK bizottsági rendelet) foglaltak szerint használható fel."

(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az új élelmiszerekre és élelmiszer-alapanyagokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a különleges élelmiszer előállításához olyan anyagok is felhasználhatók, amelyek nem szerepelnek a 953/2009/EK bizottsági rendeletben. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) a gyártótól, import esetén az importálótól kérheti azokat a tudományos dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az adott anyag használható az elérni kívánt táplálkozási cél érdekében. Abban az esetben, ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre történő hivatkozás."

2. § Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. 14. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 4. § (3)-(5) bekezdése, valamint 2. és 3. számú melléklete.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter