2009. évi LIX. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről[1]

(A COTIF Egyezmény 35. Cikkének 3. §-ában foglaltak szerint az OTIF Főtitkára körlevelében értesítette a tagállamokat, hogy a RID Szabályzat 2009. évi módosításai 2009. január 1-jén - 2009. június 30-ig tartó átmeneti idővel - hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függelék Melléklete, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: RID Szabályzat) 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A RID Szabályzat módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását e törvény melléklete tartalmazza.

2/A. §[2] (1) A bizonyítvány kiállítása és érvényességének meghosszabbítása céljából a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazat(ok)ra, valamint veszélyességi osztály(ok)ra vonatkozik.

(2) Az adatokat a bizonyítvány kiállításától számított öt évig kell megőrizni.

2/B. §[3] Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a veszélyes áru vasúti szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XCI. törvény.

(2) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2009. évi LIX. törvényhez[4]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Beiktatta a 2010. évi CLXXII. törvény 70. § - a. Hatályos 2010.12.31.

[3] Beiktatta a 2010. évi CLXXII. törvény 70. § - a. Hatályos 2010.12.31.

[4] A melléklet feldolgozása - terjedelmi okok miatt - hosszabb időt vesz igénybe, annak elkészültéig szíves türelmüket kérjük! Amennyiben soron kívül szükségük lenne a mellékletre, kérjük ezt jelezzék Kiadónk felé az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tel.: 061-445-0577 E-mail: bognar.tamas@hvgorac.hu Megértésüket köszönjük: HVG-Orac Kiadó Szerkesztősége

Tartalomjegyzék