64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

a közúti járművek bontásának feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti járműbontó tevékenységet végző regisztrált bontó-hulladékkezelő vállalkozásokra (a továbbiakban: járműbontó) terjed ki.

2. § (1) A járművek bontásához a közlekedési hatóság által kiállított bontási engedély (a továbbiakban: "bontási átvételi igazolás") szükséges.

(2) A bontási átvételi igazolás sorszámozott, szoros számadású okmány, amely igazolja a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt jármű hulladékként, elbontási célból történt átadását és átvételét.

3. § A bontási átvételi igazolást a közlekedési hatóság - informatikai rendszere - útján a járműbontó közreműködésével állítja ki. A járműbontó a kiállítást megelőző vizsgálatban akkor működhet közre, ha rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott személyi és dologi feltételekkel, és vele a közlekedési hatóság a közreműködés tárgyában megbízási szerződést kötött.

4. § (1) A járműbontó a bontási átvételi igazolás kiállítását megelőző vizsgálatban az 1. számú mellékletben meghatározott ügyrend szerint eljárva megállapítja, hogy

a) a jármű azonosítható-e,

b) az alvázszám eredeti gyártóművi beütésű-e,

c) a motorblokk típusára és származására jellemző módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e,

d) a jármű azonos-e a kérelmező által átadott okmányon szereplő járművel,

e) a fődarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, különválasztható külső burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak.

(2) A járműbontó az (1) bekezdés szerinti adatokat rögzíti a közlekedési hatóság informatikai rendszerében.

5. § (1) Amennyiben a jármű vizsgálatát követően a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű bontásra átvehető, kiállítja a bontási átvételi igazolást.

(2) A bontási átvételi igazolás tartalmazza

a) a kiállító hatóság nevét és címét,

b) a járműbontó nevét, székhelyét és nyilvántartási számát,

c) a környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre jogosító engedély számát és időbeli hatályát,

d) a bontási átvételi igazolásszámát, kiállításának helyét és idejét,

e) az átvett gépjármű azonosító adatait (államjelzés, rendszám, alvázszám, járműkategória, gyártmány, típus, gyártási év, törzskönyv száma, forgalmi engedély száma),

f) az átvett gépjármű tulajdonosának adatait (neve, címe, székhelye, állampolgársága, személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány száma),

g) a jármű tulajdonosának visszavonhatatlan nyilatkozatát arról, hogy a járművet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti,

h) a járműbontó nyilatkozatát a jármű átvételéről és annak veszélyes hulladékként történő további kezeléséről,

i) a jármű tulajdonosának aláírását.

6. § (1) A járműbontó a vizsgálat során elvégzi a bontás során kinyerhető alkatrészek minőség-ellenőrzését.

(2) A minőség-ellenőrzés eredménye alapján az alkatrészt, illetve tartozékot színjelzéssel kell ellátni. A javítás nélkül beépíthető alkatrész, vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható alkatrész piros színjelzésű.

(3) Az alkatrész, illetve tartozék kereskedelmi értékesítése esetén az alkalmazott színjelzést a számlán a szín megnevezésével fel kell tüntetni.

7. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelethez

A bontási átvételi igazolás kiadását megelőző vizsgálat ügyrendje

1. A kérelem

1.1. A közlekedési hatóság a jármű tulajdonosának vagy képviselőjének kérelmére engedélyezheti a jármű bontását.

1.2. Amennyiben jármű tulajdonosa nevében más személy jár el, a közreműködőként részt vevő járműbontó köteles - a körülmények által indokolt mértékben és módon - vizsgálni és dokumentálni a képviselő képviseleti jogosultságát.

1.3. A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, illetőleg a képviselő azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármű vizsgálatához kapcsolódóan az engedélyezést támogató informatikai rendszeren (a továbbiakban: informatikai rendszer) rögzíteni kell.

2. A vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése

2.1. A vizsgálat az ügyfél tájékoztatását követően kérelmére indul.

2.2. A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd kinyomtatás után az ügyféllel aláíratni.

2.3. Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni.

2.4. A közreműködő járműbontó felelős az általa az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért.

3. A vizsgálat

3.1. A járműbontó a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott eszközök felhasználásával és szemlével végzi el a jármű vizsgálatát.

3.2. A vizsgálat megkezdésekor a járműről fényképfelvételt kell készíteni. Az elölről, hátulról és mindkét oldaláról, továbbá az alvázszámról készített felvételt az informatikai rendszerben rögzíteni kell.

4. A bontási átvételi igazolás kiadása

Amennyiben a vizsgálat eredményeinek rögzítése után megállapítható, hogy a jármű bontásra átvehető és bontása megkezdhető, a járműbontó az informatikai rendszerből kinyomtatja a bontási átvételi igazolást.

Tartalomjegyzék