Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) közlekedésért,

b) energiapolitikáért,

c) bányászati ügyekért,

d)[2]

e) postaügyért felelős tagja.

(2)[3] A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a magyar állam képviseletére jogosult a következő szerződések vonatkozásában:

a) Egyezségi Megállapodás az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt. és a Magyar Köztársaság között,

b) Szerződés elővásárlási jog alapításáról az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt., a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között.

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről, és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumain való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat.

3. §

(1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a közúti közlekedésről,

b) a légi közlekedésről,

c) a vasúti közlekedésről,

d) a vízi közlekedésről,

e) a veszélyes áruk szállításáról,

f) a kombinált árufuvarozásról,

g) a közlekedési szolgáltatásokról,

h) a közlekedési szolgáltatások hatósági árának megállapításáról, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről, a közlekedési hatósági eljárások díjairól,

i) a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos egyéb szabályokról,

j) a közlekedés védelméről,

k) a közlekedés biztonságáról,

l) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról,

m) a közlekedési szakemberek képzéséről, vizsgáztatásáról, utánképzéséről,

n) a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejéről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a villamos energiáról,

b) a földgázellátásról,

c) a villamos energia és a földgáz határon keresztül történő szállításáról,

d) a távhőszolgáltatásról,

e) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról,

f) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről,

g) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról,

h) a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergiatermelési céllal történő felhasználásáról,

i) az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében előkészíti a bányászatról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4)[4]

(5) A miniszter a postaügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a postai tevékenységről,

b) a postai szolgáltatások ellátásáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4. §

(1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében irányítja

a) a Nemzeti Közlekedési Hatóságot,

b) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot,

c)[5]

d) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet,

e) a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet.

(2) A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében irányítja

a) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

b) a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumot.

4/A. §[6]

A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében a repülésbiztonsággal összefüggő tevékenységek szervezett irányítása érdekében Nemzeti Repülésbiztonsági Programot működtet,

a) amely a repülésbiztonság összehangolt irányítása érdekében szükséges stratégiai célokat határozza meg, és

b) amelyet a polgári légiközlekedésben részt vevő szervezetek hajtanak végre.

5. §

A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében egyetértési jogot gyakorol

a) az új belépő tartalékba tartozó egységmennyiség kivételével az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kiosztásával összefüggő, más miniszter hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében,

b) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel felhasználására vonatkozó, más miniszter hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében.

5/A. §[7]

(1) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében felügyeli az energiahatékonysági célkitűzések elérését szolgáló Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felügyelet keretében a miniszter részére a Cselekvési Terv végrehajtását végző szervezet vezetője

a) rendszeresen beszámol a Cselekvési Terv végrehajtásának előrehaladásáról, valamint

b) éves monitoring jelentéseket készít az intézkedések eredményeiről.

5/B. §[8]

A Kormány a miniszternek a működő állami repülőtéren nyilvános repülőtéri szektor létesítésére vonatkozó közigazgatási hatósági eljárásában - abban a kérdésben, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatók-e - a honvédelemért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.

6. §[9]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter helyettesíti.

6/A. §[10]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KHEM" megjelölést kell alkalmazni.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. május 15-én lép hatályba.

(2) A Magyar Köztársaság képviseletében korábban eljárt gazdasági és közlekedési miniszter által autópályaberuházással összefüggésben megkötött koncessziós szerződések és e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban levő, autópálya-beruházással összefüggő közbeszerzési eljárások alapján megkötendő koncessziós szerződések esetében a gazdasági és közlekedési miniszter jogutódja a miniszter.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.12.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.01.

[3] Beiktatta a 38/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése. Hatályos 2010.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.12.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 156/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[6] Beiktatta a 108/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2010.04.17.

[7] Beiktatta a 64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.04.01.

[8] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 621. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.07.29.

[10] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.01.01.