71/2009. (XII. 22.) IRM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Bmr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában:

1. lőtér: az a terület (építmény), amelyen kis- és nagykaliberű golyós, marok vagy sörétes lőfegyverekkel (futóvad, korongvadász, trap, skeet) kiképző-, edző- és versenyszerű lövészetet lehet végrehajtani;

2. veszélyességi terület: az a terület, amely felől a lövők a lövéseiket leadják;

3. lőállás (tüzelőállás): a honnan a lövő lövéseit leadja;

4. bírói terület: a versenyek időtartamára a versenybírók és a versenyen közreműködők részére, a lőállások mögött biztosított megfelelő terület;

5. nézőtér: a bírói terület mögött a nézők rendelkezésére kijelölt hely."

2. § A Bmr. a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A polgári rendeltetésű lőtér (a továbbiakban: lőtér) lehet:

a) ideiglenes jellegű tereplőtér,

b) állandó jellegű tereplőtér, vagy

c) épített lőtér.

(2) A lőtér részei:

a) a veszélyességi terület,

b) a lőállás (tüzelőállás),

c) a jelzőállás,

d) a bírói terület, valamint

e) a nézőtér.

(3) A veszélyességi terület határa megegyezik a lövedék röptávolságával, amelyet a szükséghez mérten zászlókkal, figyelmeztető táblákkal kell megjelölni. Ha a veszélyességi területet utak, ösvények szelikát, vagy az bármilyen módon megközelíthető, a lövészet időtartamára biztonsági őröket kell felállítani. Ha a lőtér folyó vagy tó partján épült, a veszélyességi terület határát a vízen bójákkal kell megjelölni.

(4) Jelzőállás céljára minden lőtávolsághoz teljes biztonságot nyújtó fedezéket kell létesíteni. A lőtereken a lőállástól a jelzőállásig a jelzők, közreműködők részére teljes biztonságot nyújtó utat kell létesíteni, hogy a lövészet tartama alatt is veszélymentesen lehessen közlekedni.

(5) A bírói területet korláttal vagy kötélkordonnal kell elválasztani a nézőtértől.

1/B. § (1) Lőtér üzemeltetése a Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett, illetve bejegyzett sportegyesületnek, gazdálkodó szervezetnek, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepének engedélyezhető.

(2) A lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK)

a) engedélyezi a lőtér üzemeltetését, valamint

b) jóváhagyja a lőtérszabályzatot.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatóság a lőtér-üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: üzemeltetési engedély), valamint a hitelesített lőtérnaplót (a továbbiakban: lőtérnapló) akkor adja ki, ha a kérelmező a lőtér üzemeltetéséhez szükséges jogszabályokban előírt követelményeket teljesítette, lőtérszabályzattal rendelkezik, és a lőtér üzemeltetésére - mint veszélyes üzemre - felelősségbiztosítást kötött.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatóság az üzemeltetési engedély tárgyában hozott határozatot közli

a) az érintett fegyveres szervvel, ha a lőtér fegyveres szerv lőterétől számított 10 km távolságon belül létesül;

b) a légiközlekedési hatósággal, valamint a katonai légügyi hatósággal, ha a lőtér repülőtértől számított 2 km távolságon belül létesül.

(5) Védett természeti területen lőtér üzemeltetése nem engedélyezhető."

3. § A Bmr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

b) a lőtér használatát kérelmező szerv megnevezését,

c) a lőtér 1/A. § (1) bekezdés szerinti meghatározását,

d) a lőtér fekvését (elhelyezését), pontos címét, a lőtér alaprajzát, a szomszédos földrészleteket tartalmazó helyszínrajzot,

e) ideiglenes tereplőtér esetén az érintett terület tulajdonosának hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot,

f) annak megjelölését, hogy a lőtéren milyen jellegű, kaliberjelű és kategóriába tartozó lőfegyvert vagy muzeális fegyvert, és milyen célra (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet) kívánnak használni."

4. § A Bmr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lőtér veszélyességi területét igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtérszabályzatban kell meghatározni. Igazságügyi fegyverszakértő szakvéleménye alapján a lőtér veszélyességi területét ismételten meg kell határozni, ha a lőtérszabályzat módosítására a lőtéren használt fegyverek jellegének, kaliberének, illetve tűzfegyver esetében kategóriájának megváltozása miatt kerül sor."

5. § A Bmr. 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező köteles]

"e) 3 munkanappal a lövészet megkezdését megelőzően a lőtér helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére bejelenteni az államhatártól számított tíz kilométeren belül lévő lőtéren rendezett éleslövészet időpontját."

6. § A Bmr. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A lőtérnapló megsemmisülését vagy eltűnését az üzemeltetési engedéllyel rendelkező haladéktalanul köteles bejelenteni az azt kiadó hatóságnál. Az újonnan kiadott lőtérnaplót az 1/B. § (2) bekezdése szerinti hatóság a kiadást megelőzően hitelesíti."

7. § (1) A Bmr. 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyam, illetve lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzés keretében tartott lövészet (a továbbiakban együtt: gyakorlólövészet) során kizárólag az üzemeltetési engedéllyel rendelkező által tartott lőfegyver használható."

(2) A Bmr. 7. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkező a gyakorlólövészet tartásáról 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatja a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a BRFK-t. A tájékoztatás tartalmazza:

a) a gyakorlólövészet helyét és időpontját, valamint

b) a gyakorlólövészet során használni tervezett lőfegyver 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatait.

(5) A gyakorlólövészet során nem használható olyan lőfegyver, amely a (4) bekezdés szerinti tájékoztatásban nem szerepel.

(6) E rendelet lövészetre vonatkozó előírásait a gyakorlólövészetre is alkalmazni kell."

8. § A Bmr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A lőtereken a jogszabályban és a lőtérszabályzatban meghatározott kötelezettségek betartását a lőtér üzemeltetését engedélyező hatóság hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi."

9. § A Bmr. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lőfegyver, lőszer (töltény) értékesítésének elrendeléséről a rendőrség dönt."

10. § A Bmr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lőfegyver, lőszer (töltény) megsemmisítésének elrendeléséről a rendőrség dönt. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítést fegyvermester hajtja végre."

11. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és 2010. május 1-jén hatályát veszti.

(2) A Bmr. 3. § (5) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe a "hatályos" szöveg, 11. § (2) bekezdés d) pontjában az "érvényes mezőőri" szövegrész helyébe az "érvényes és hatályos mezőőri" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Bmr. 4. § a) pontjában a "kell" szövegrész, 5. § (1) bekezdésében a "megfelel a biztonsági követelményeknek és" szövegrész, 5. § (3)-(5) bekezdése, 17. § (2) bekezdésében az "a tűzfegyver tartását engedélyező hatóság közreműködésével" szövegrész, valamint 1. és 2. számú melléklete.

12. § (1) A lőtér-üzemeltetési engedéllyel rendelkező az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott lőtérnaplót köteles e rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül - hitelesítés céljából - benyújtani a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

(2) A lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság az (1) bekezdés alapján hitelesített lőtérnaplót a benyújtást követő 1 hónapon belül visszaküldi a benyújtónak.

Budapest, 2009. december 11.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter