71/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

egyes, a fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető."

(2) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre."

2. §

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető."

3. §

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § e) pontjában a "terjesztésére" szövegrész helyébe az "értékesítésére" szöveg lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről - 6. cikk (3) bekezdés ötödik francia bekezdés, 6. cikk (4) bekezdés és 7. cikk (1) bekezdés (az 1. és a 3. §),

b) az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről - 7. cikk (a 2. §).

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök