74/2009. (VI. 25.) FVM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az EK-műtrágyákat az áru beérkezésekor a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2) A műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2003/2003/EK rendel et) 27. cikke szerinti vizsgálati eredményt az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(3) Amennyiben egy, a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező műtrágya megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak, és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése előtt ezt be kell jelentenie az engedélyező hatóságnak. A bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül az engedélyező hatóság a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt visszavonja.

(4) A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett árukísérő okmányán a műtrágya tápelemeit - a 2003/2003/EK rendelet 6. cikke szerint - a Melléklet szerinti elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni."

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal (a továbbiakban: megyei MgSzH) végzi, melynek során vizsgálja"

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének és 3. §-a (3) bekezdésének az "A Szolgálat" szövegrésze helyébe "Az MgSzH területi szerve" szövegrész, 3. §-a (2) bekezdésének és 3. §-a (3) bekezdésének az "a Szolgálat" szövegrésze helyébe "az MgSzH területi szerve" szövegrész, lép.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter