37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1)[2] A Magyarországon forgalomba hozni kívánt EK-műtrágyákat a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében az első forgalomba hozatal megkezdése előtt 30 nappal, azt követően 5 évente

a) a gyártó,

b) nem Magyarországon történő előállítás esetén az első magyarországi forgalomba hozó

a kereskedelmi név, a pontos összetétel, a foszfor vegyület, az EK-műtrágya típusa és a gyártó feltüntetésével köteles bejelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH).

(2)[3] A bejelentés mellékleteként be kell nyújtani a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó, 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredményt (a továbbiakban: vizsgálati eredmény). A vizsgálati eredmény másolatát minden további műtrágyaszállítmányhoz biztosítani kell, valamint a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás kezdeményezése esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is be kell mutatni.

(3)[4] Amennyiben egy, a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező műtrágya megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak, és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése előtt ezt be kell jelentenie a NÉBIH-nek. A bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül a NÉBIH a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt visszavonja.

(4)[5] A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísérő okmányán a műtrágya tápelemeit - a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint - a Melléklet szerinti elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni.

(5)[6] Az EK-műtrágya-reklám közlésének, állításának összhangban kell lennie a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel, valamint a reklámban szereplő állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie.

(6)[7] Az EK-műtrágya kereskedelmi neve nem lehet megtévesztő, és egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie más engedélyezett engedélyköteles termék és forgalomba hozott EK-műtrágya nevétől.

2. §

(1)[8] Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) végzi, melynek során vizsgálja[9]

a) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti nyilvántartást,

b) az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését,

c) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján az "EK-műtrágya" jelölés megfelelőségét,

d) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésre vonatkozó előírásainak teljesítését,

e) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet csomagolásra vonatkozó előírásainak teljesítését, valamint

f) a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. címe szerinti, az egyes műtrágyatípusokra vonatkozó rendelkezések teljesülését.

(2)[10] A vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ellenőrzése során laboratóriumi vizsgálathoz térítésmentesen mintát vehet. A mintavételt a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében leírtak alapján kell elvégezni. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.

(3)[11] A hatósági ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletében leírt módszerekkel és az azokra akkreditált, az Európai Bizottságnál bejelentett és az Európai Bizottság által közzétett laboratóriumok végezhetik.

(4)[12] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a harmadik országból érkező EK-műtrágya szabad forgalomba bocsátása során ellenőrzi a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. és 10. cikke szerinti címkézésre, 12. cikke szerinti csomagolásra vonatkozó előírásai, valamint az 1. § (4) bekezdés szerinti rendelkezés teljesülését, az érintett készítmény EK-műtrágyaként való egyértelmű azonosítása céljából.

(5)[13] A 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke szerinti magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák (a továbbiakban: magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya) szabad forgalomba bocsátása során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a vizsgálati eredmény rendelkezésre állását.

(6)[14] Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (4) bekezdése szerinti ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, haladéktalanul értesíti a vármegyei kormányhivatalt. A vámhatóság a vármegyei kormányhivatal (8) bekezdés szerinti szakértői véleményének megérkezéséig az árut az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. §-ában foglaltak alapján átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonja.

(7)[15] Amennyiben a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmányt nem kíséri 6 hónapnál nem régebbi vizsgálati eredmény, vagy a mellékelt robbanásvizsgálati eredmény "nem megfelelő", a vámhatóság a szabad forgalomba bocsátás vámeljárást nem végzi el, és a vámjogszabályokban foglaltak szerint jár el. Amennyiben a vámhatóság számára nem állapítható meg, hogy a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya szállítmány robbanásvizsgálati kötelezettség alá esik-e, a vámhatóság haladéktalanul értesíti a vármegyei kormányhivatalt. A vámhatóság a vármegyei kormányhivatal (9) bekezdés szerinti szakértői véleményének megérkezéséig az árut az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 78. §-ában foglaltak alapján átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonja.

(8)[16] A vármegyei kormányhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítésétől számított 3 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az érintett készítmény EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó szakértői véleményéről.

(9)[17] A vármegyei kormányhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítésétől számított 3 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt az érintett készítmény magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyának való minősítésére vonatkozó szakértői véleményéről.

(10)[18] Amennyiben a vármegyei kormányhivatal álláspontja alapján a forgalomba helyezés nem engedélyezhető, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az áru átmeneti jelleggel hatósági rendelkezés alá vonását megszünteti, és a továbbiakban - a vármegyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével - a vámjogszabályok szerint jár el.

(11)[19] Amennyiben a vármegyei kormányhivatal a (6) és (7) bekezdés szerinti értesítéstől számított 3 munkanapon belül nem tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt szakértői véleményéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal úgy jár el, mintha a vármegyei kormányhivatal álláspontja szerint a forgalomba helyezés engedélyezhető lenne.

3. §

(1) Amennyiben a címkén, illetve kísérő okmányon feltüntetett adatok szerint az ellenőrzött műtrágya nem elégíti ki az "EK-műtrágya" jelölés használatára vonatkozó előírásokat, a készítményre a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(1a)[20] Az EK-műtrágya nem bocsátható szabad forgalomba, amíg a gyártó, illetve a forgalmazó a címkézési hiányosságot nem pótolja.

(2)[21] Amennyiben a csomagolás, címke, illetve kísérő okmány nem felel meg a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, a vármegyei kormányhivatal a készítmény adott tételére a kijavításig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(3)[22] Az EK-műtrágya hatóanyag tartalmát hatósági ellenőrzés keretében a vármegyei kormányhivatal vizsgálja. Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, de besorolható a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint valamely EK-műtrágya típusba, a vármegyei kormányhivatal kötelezi a gyártót vagy a forgalmazót a vármegyei kormányhivatal által megállapított hatóanyag tartalom feltüntetésére. A vármegyei kormányhivatal a megállapított hatóanyag tartalom feltüntetéséig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(4) Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, és nem felel meg valamely EK-műtrágya típusnak, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(5)[23] Amennyiben a vármegyei kormányhivatal a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya hatósági ellenőrzés keretében végzett robbanóképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az nem felel meg az előírásoknak, tájékoztatja erről a NÉBIH-et, és a tételt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabály szerint kezeli. A NÉBIH tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya jogszabályi előírásoknak való meg nem feleléséről, az Európai Bizottságnak a közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszeren (a továbbiakban: RAPEX) keresztül történő értesítése érdekében.

(6)[24] Amennyiben a NÉBIH a RAPEX-en keresztül értesítést kap arról, hogy egy magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, haladéktalanul megvizsgálja, hogy a vonatkozó tételből kerülhetett-e Magyarországra műtrágya. A NÉBIH a vizsgálat eredményéről értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot és - amennyiben a vonatkozó tételből Magyarországra is került műtrágya - az 1. § (1) bekezdése szerinti bejelentőt. A NÉBIH a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályiról szóló jogszabály szerint kezeli.

3/A. §[25]

(1) Lejárt eltarthatósági idejű készítmény a minőség ellenőrzése nélkül nem hozható forgalomba és nem használható fel. A minőség-ellenőrzési vizsgálatot a forgalmazónak vagy a tétel tulajdonosának kell elvégeztetnie. Amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény eredeti rendeltetésének megfelelően nem használható fel, a készítményt hulladéknak kell tekinteni.

(2)[26] Amennyiben a minőség-ellenőrzés eredményei alapján a készítmény megfelel a címke előírásainak, a megvizsgált tétel további 1 évig forgalomba hozható és felhasználható. A tétel tulajdonosa vagy a forgalmazó köteles a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat kérésre a vevő vagy hatósági ellenőrzéskor a vármegyei kormányhivatal rendelkezésére bocsátani.

(3) A címkén feltüntetett hatóanyag-tartalom csökkenése esetén

a) az EK-műtrágya a mért hatóanyag-tartalom feltüntetésével legfeljebb fél évig forgalomba hozható, ha a csökkent hatóanyag-tartalom ellenére kielégíti az EK-műtrágyára vonatkozó követelményeket,

b) az EK-műtrágyát hulladéknak kell tekinteni, ha a csökkent hatóanyag-tartalom nem elégíti ki az EK-műtrágyára vonatkozó követelményeket.

(4) Az azonosíthatatlanná vált termék kezelésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. §[27]

A 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke szerinti védzáradék intézkedések meghozatala, valamint az azzal kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hatáskörébe tartozik.

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. Az 1. § (3) bekezdésének meg nem felelő, az 1. § (3) bekezdésének hatálybalépését megelőzően gyártott EK-műtrágya a készlet kimerüléséig forgalomba hozható.

5/A. §[28]

E rendeletnek az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 20/2021. (V. 17.) AM rendelettel [a továbbiakban: 20/2021. (V. 17.) AM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdése szerinti, 5 évente esedékes, EK-műtrágya megfelelőség-ellenőrzési bejelentési kötelezettséget a 2017. január 1-jétől a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet hatálybalépéséig megfelelőség-ellenőrzés elvégzése érdekében bejelentett EK-műtrágyákra is alkalmazni kell.

6. §[29]

Ez a rendelet a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Budapest, 2006. május 16.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

Tápelem neveVegyjelÁtszámítás
Makro-elemekNitrogén FoszforN PP = P2O5 × 0,436
- Foszfor-pentoxidP2O5
KáliumKK = K2O × 0,830
- Kálium-oxidK2O
Mezo-elemekKalcium - Kalcium-oxidCa CaOCa = CaO × 0,715
MagnéziumMgMg = MgO × 0,6
- Magnézium-oxidMgO
NátriumNaNa = Na2O× 0,742
- Nátrium-oxidNa2O
KénSS = SO3 × 0,400
- Kén-trioxidSO3
KlórCl
Mikro-elemekBór
Kobalt
B
Co
RézCu
VasFe
MangánMn
MolibdénMo
Cink7n

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 74/2009. (VI. 25.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.07.10.

[2] Megállapította a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.05.22.

[3] Megállapította a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[4] Módosította a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2017.04.21.

[5] Módosította a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2017.04.21.

[6] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[7] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[8] Megállapította a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2017.04.21.

[12] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[13] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[14] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[21] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[24] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.04.21.

[25] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.04.21.

[26] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[27] Módosította a 94/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § második (vélhetően hibás, c) helyetti) a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Beiktatta a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.05.22.

[29] Beiktatta a 18/2017. (IV. 11.) FM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.04.21.

Tartalomjegyzék