8/2009. (II. 4.) FVM rendelet

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat-, és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) munkaterv: a HVK és a LEADER HACS által, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) iránymutatása alapján elkészített, két hónapra vonatkozóan elvégzendő feladatok összességét tartalmazó írásbeli terv, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amelyet illetően egy hónapra vonatkozik;

e) beszámoló: a HVK és a LEADER HACS által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakra elkészített, az előző két hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amely esetben egy hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum;

f) teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján, az IH által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez 2009. március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;"

(2) Az R. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"h) elszámolási időszak: a 7. § (5) bekezdésében meghatározott kifizetési kérelem beadására nyitva álló időszakot megelőző két hónap, amely alól kivételt képez a 2009. április 1. és április 30. közötti, a kérelmek beadására nyitva álló időszakot megelőző egy hónap;"

2. §

(1) Az R. 4. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A nettó 400 000 forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén:"

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú mellékletben szereplő formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán/számla tételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el."

3. §

(1) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az 5. és 6. számú melléklet alapján kérvényezett IH jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai vagy személyes úton történő megküldésétől számított 30 napon belül dönt az IH."

(2) Az R. 5. §-a a következő (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:

"(11) Az IH a rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében 2009. január 1-jétől minden év február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet:

a) vezető tisztségviselői;

b) egyéb tisztségviselői;

c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér) vonatkozóan.

(12) A munkabér-tamogatás alapjának elismerhető mértéke a (11) bekezdés szerinti IH közleményben meghatározott munkabér összegének 120%-a."

4. §

(1) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kifizetési kérelmet

a) 2009-ben:

aa) január 1-jétől január 31-ig,

ab) március 1-jétől március 31-ig,

ac) április 1-jétől április 30-ig,

ad) június 1-jétől június 30-ig,

ae) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,

af) október 1-jétől október 31-ig, valamint

ag) december 1-jétől december 31-ig,

b) 2010-ben, valamint azt követően évente:

ba) február 1-jétől február 28-ig,

bb) április 1-jétől április 30-ig,

bc) június 1-jétől június 30-ig,

bd) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,

be) október 1-jétől október 31-ig,

bf) december 1-jétől - december 31-ig

lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton. Az utolsó kifizetési kérelem 2015. augusztus 1-jétől augusztus 31-ig nyújtható be."

(2) Az R. 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti két havi kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a 2009. április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el."

5. §

(1) Az R. 1-4. számú melléklete e rendelet 1-4. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 7. § (6) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 31. sora helyébe a következő szövegrész lép:

"31.Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft."

2. számú melléklet a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

"5510Szállodai szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6321Egyéb, szárazföldi szállítást segítőtevékenység
7440Hirdetés"

3. számú melléklet a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelethez

Az R. 3. számú melléklete a következő szövegrésszel egészül ki:

[KódMegnevezés]
"0603Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
3212Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
3402Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító - készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével
3506Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
3919Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is
3921Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
3926Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton
4804Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével
4805Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva
4806Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben
4807Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben
4821Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
4906Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai
4908Levonókép (levonómatrica)
5802Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével; tűzött textilszövet, az 5703 vtsz. alá tartozók kivételével
6305Zsák és zacskó áruk csomagolására
8213Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi
8303Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és hasonló nem nemes fémből
8304Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével
8305Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből
8306Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből
8310Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével
8424Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegű (kiv. tűzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép
8440Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
8441Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet
8473A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)
8523Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével
8524Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével
8536Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektronikus áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolására szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz)
8544Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is
9009Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék
9606Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb
9611Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozó-bélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda"

4. számú melléklet a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú mellékletének d) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

- adó- és járulékmentes étkezési utalvány,

- egészségpénztári tagdíj finanszírozásának átvállalása,

- hozzájárulás egészségpénztári egyéni számlához a tagdíjon felül is,

- ruházati utalvány,

- könyvutalvány,

- iskolakezdési támogatás utalvány formájában,

- üdülési csekk,

- helyi utazási bérlet.

5. számú melléklet a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelethez

"5. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

Formanyomtatvány
a tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához
LEADER HACS neve:.........................................................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve:.................................................................................................................................................................................
MVH regisztrációs szám: ...................................................................................................................................................................................
Tanulmány címe:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Tanulmány alcíme:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter):
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Tanulmány által érintett téma(k):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes fejeze­tek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:
Szervezet/személy neve:.....................................................................................................................................................................................
Szervezet formája:...............................................................................................................................................................................................
Szervezet/személy elérhetősége (postacím, és e-mail):.................................................................................................................................
Kapcsolattartó adatai:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Referencia lista:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tanulmány elkészítésének költsége:
.............................................................................................................................................................................................................................. Ft
.......................................,200.....................
……………………………………………………
képviseletre jogosult aláírása"

Tartalomjegyzék