141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 5-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő és az ÚMVP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

b)[2]

c)[3] Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és - az IH által meghatározott időközönként - aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

d)[4] munkaterv: a HVK és a LEADER HACS által, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) iránymutatása alapján elkészített, két hónapra vonatkozóan elvégzendő feladatok összességét tartalmazó írásbeli terv, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amelyet illetően egy hónapra vonatkozik;

e)[5] beszámoló: a HVK és a LEADER HACS által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakra elkészített, az előző két hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amely esetben egy hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum;

f)[6] teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint - a 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;

g) projektgazda: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján támogatott intézkedések keretében támogatási és kifizetési kérelem benyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet;

h)[7] elszámolási időszak: a kifizetési kérelem benyújtását megelőző a 7. § (5) bekezdésében meghatározott időszak;

i) támogatott intézkedések: az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedései (a mikrovál-lalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV. intézkedéscsoportjának intézkedései;

j) pontozási jegyzőkönyv: a LEADER HACS által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv;

k) előzetes pontozási jegyzőkönyv: a HVK által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv;

l) költségfelmerülés időpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja.

m)[8] helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék;

n)[9] reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;

o)[10] ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével;

p)[11] vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője.

q)[12] üzemeltetési időszak: a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

A támogatás célja

2. §

A támogatás célja a helyi magán-, civil- és közszféra szereplőinek partnerségén alapuló LEADER HACS-ok és HVK-k hatékony működésének segítése.

A támogatott célterületek

3. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:

a) a HVS éves felülvizsgálatában való közreműködésre, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére;

b) irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, az FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;

c)[13] a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására;

d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vonatkozásában;

e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására;

f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projektelőkészítésre;

g) a LEADER HACS-ok és a HVK-k területéről a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ez irányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

h) a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzőkönyv, HVK esetén az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására;

i) a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén működő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartásra, szakmai együttműködésre;

j) az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére.

k)[14] 2009. október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre;

l)[15] az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.

(2)[16] Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK

a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik,

b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken,

c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart,

d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet.

(3)[17] Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK 2009. október 1-jétől akkor láthatja el, ha

a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz,

b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek,

c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.

(4)[18] Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda 2009. október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető.

(5)[19] A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető.

A támogatás mértéke, kiadások elszámolása

4. §

(1)[20] A LEADER HACS-ok által, e rendelet alapján igényelhető támogatás összegének vonatkozásában a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 6. melléklete szerinti források az irányadók.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. § (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja:

a) a nettó elszámolható kiadás, és

b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadottérték-adó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésé-ben említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.

(3)[21] A 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet.

(4) A nettó 400 000 forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén:[22]

a) ha a beszerzés nem éri el a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indoklását kell mellékelni a kifizetési kérelemhez;

b) ha a beszerzés eléri a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr. 33. §-a szerint kell eljárni.

(5)[23] A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el.

(6) Ha a teljesítési igazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján az 1975/2006/EK rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata.

(7)[24] Az e rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni.

(8) A LEADER HACS és a HVK az e rendeletben foglalt támogatáson felül, a HVS végrehajtása érdekében végzett tevékenysége vonatkozásában további támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult.

(9) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a.

(10) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számítva 5 évig tart.

(11)[25] Ha a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni.

Elszámolható kiadások

5. §

(1)[26] A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2)[27] A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és

b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások.

(3) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően a 2009. évtől:

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban,

b) a 4. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el.

(4)[28] A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, 8291 8532 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó 3 000 000 Ft-ot.

(5)[29] Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el.

(6)[30] A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot.

(7)[31] Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő közlést követően az IH határozatot hoz.

(8) A jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS-ok és HVK-k vállalkozási tevékenységéhez kötődő költségei nem számolhatóak el. A működési költség terhére beszerzésre kerülő eszközök a vállalkozási tevékenység végzését nem segíthetik elő. A 3. § (1) bekezdésében szereplő feladatok és a vállalkozási tevékenység kapcsán egyaránt felmerült költségek esetében a költségeket arányosítani szükséges. Személyi jellegű kiadások esetében az arányosítás a feladatellátásra fordított munkaidő alapján, az iroda fenntartásával kapcsolatban felmerülő általános költségek esetében pedig az alapterület alapján történik a költségek megosztása.

(9) A LEADER HACS-ok és a HVK-k részére az

ÚMVP III. és IV. tengelyére megállapított, a HVS-ben allokált teljes forrás arányában kerülnek megosztásra az elszámolt működési költségek. A 2008-ban felmerülő költségek a III. tengely működési költségét terhelik.

(10) Az IH az FVM rendelet alapján 2009. év végén és azt követően évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok és HVK-k által felhasznált működési forrást, amely során megvizsgálja a működési költség és a LEADER HACS és a HVK rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát. Ezen ellenőrzés során kiderül, hogy a működési költség és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani, átütemezni a rendelkezésre álló működési költség felhasználásának ütemét.

(11)[32] Az IH a rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében 2009. január 1-jétől minden év február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet:

a) vezető tisztségviselői;

b) egyéb tisztségviselői;

c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér) vonatkozóan.

(12)[33] A munkabér-tamogatás alapjának elismerhető mértéke a (11) bekezdés szerinti IH közleményben meghatározott munkabér összegének 120%-a.

(13)[34] A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(14)[35] A 2010. április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások.

5/A. §[36]

(1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 120 000 Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 180 000 Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet.

(2)[37] A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.

(3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket - számítógép, laptop, mobiltelefon - a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra.

(4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdése alapján számolható el.

(5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK.

(6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit.

(7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője.

(8)[38] A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat.

(9)[39] A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el.

5/B. §[40]

(1)[41] A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére.

(2)[42] Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó 500 000 Ft-ot.

(3)[43] A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege 2009. évben nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot, azt követően évente a bruttó 500 000 Ft-ot.

(4)[44] A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza.

(5)[45] Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó 2 000 000 Ft-ot.

(6) A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó 180 000 Ft/hó összeg számolható el.

(7)[46] A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó 500 000 Ft/rendezvény,

b) országos rendezvények esetén a bruttó 3 000 000 Ft/rendezvény,

c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó 5 000 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.

(8)[47] A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke

a) helyi, települési fórum esetén a bruttó 200 000 Ft/rendezvény,

b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó 500 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.

(9)[48] A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni.

(13)[49] A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(14)[50] A 2010. április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások.

A támogatás igénybevételének feltétele

6. §

Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerő határozattal és jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS és HVK jogosult.

A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása

7. §

(1)[51] Az 1. számú mellékletben meghatározott LEADER HACS-ok és HVK-k által alapított jogi személyek a támogatási kérelmet 2009-től évente az (5) bekezdésben meghatározott időszakokban nyújthatják be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,

d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatok,

e) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,

f) az ügyfél aláírása.

(2) A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az IH által kiállított elismerő határozatot, valamint

b) a támogatásra jogosult szervezet cégbejegyzéséről, valamint az egyesület bejegyzéséről szóló jogerős döntés hitelesített másolatát.

(4) A támogatási kérelemhez a Vhr. 27. §-ának e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni.

(5)[52] Kifizetési kérelmet az MVH-hoz lehet benyújtani

a) 2011. június 1-jétől - a b) pontban meghatározott időszakok kivételével - havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díja elszámolására;

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült - még el nem számolt -dologi és személyi jellegű kiadásokra

ba) 2011-ben július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

bb) 2012-től évente január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

között, azzal, hogy a b) pont szerinti időszakokban benyújtott kifizetési kérelmekben fel kell tüntetni az a) pont szerinti kiadásokat is.

(5a)[53] Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feladatait ellátja.

(5b)[54] Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a képviseletre jogosult személy hiánya miatt

a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy

b) a kifizetési kérelem elutasításra került,

a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a)[55]

b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást;

c) a 4. § (4) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását;

d) az 5. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint a költségek arányosítására vonatkozó számítást;

e) a3. § c) pontja és a 4. § (5) bekezdésének értelmében az IH előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát;

f) a vállalkozási tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozatot.

g)[56] a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat.

(7) Abban az esetben, ha a LEADER HACS, illetve a HVK nem teljesíti a munkatervében meghatározott feladatait, az IH jogosult százalékos formában meghatározni a teljesítés mértékét.

(8)[57] A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti az (5) bekezdés szerinti kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a 2009. április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el.

(9)[58] A Vhr. 19. § (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2-4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell.

(10)[59] Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006 EK rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez.

Jogkövetkezmények

8. §

(1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet, akkor a LEADER HACS, illetve a HVK támogatási jogosultsága megszűnik, és a LEADER HACS, illetve a HVK a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értéke 25%-ának visszafizetésére köteles.

(2) Ha a LEADER HACS, illetve a HVK egymást követő három kifizetési időszakban - a teljesítési igazolás szerint - a beszámolóban szereplő feladatok legalább 50%-át nem teljesíti, az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet.

(3)[60] Az (1) bekezdés szerinti visszavonásról az IH a visszavonástól számított nyolc napon belül értesíti az MVH-t, valamint a LEADER HACS-ot és a HVK-t.

(4) Ha a LEADER HACS vagy a HVK a projektgazda által benyújtott kérelemhez - az IH és a LEADER HACS, illetve az IH és a HVK közötti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005. EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott támogatási időszak utolsó napját követő 20 napon belül pontozási jegyzőkönyvet, illetve előzetes pontozási jegyzőkönyvet indokolatlanul nem állítja ki, akkor az a teljesítési arány jegyzőkönyvenkénti 5%-os csökkentését vonja maga után. A LEADER HACS, illetve a HVK csak abban az esetben tagadhatja meg a pontozási jegyzőkönyv, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítását, ha a projektgazda nem bocsátja rendelkezésére az MVH-nak benyújtandó támogatási kérelmét.

(5) Ha a LEADER HACS vagy a HVK által a pontozási jegyzőkönyvben, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyvben rögzített pontszám az egy év során beérkezett kérelmek 20%-ában eltér a végleges rangsorban szereplő pontszámtól, akkor az a következő évi működési költségkeret 5%-os csökkentését eredményezi. A 20%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén további százalékpontonkénti 1%-os költségkeret csökkentés alkalmazandó.

(6) Ha a LEADER HACS vagy a HVK vállalkozási tevékenységéről valótlan adatokat szolgáltat, akkor az IH visszavonja a LEADER HACS vagy a HVK címet.

Záró rendelkezés

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9/A. §[61]

A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét.

9/B. §[62]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag a 2010. július 1-je után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

9/C. §[63]

E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségekés a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (5b) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9/D. §[64]

E rendeletnek a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelettel [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet] módosított 4. § (1) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. §[65]

E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 19. § (3) bekezdésével módosított 5/B. § (9) bekezdését és 22. § (3) bekezdésével módosított 4. számú mellékletét a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[66]

Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek

LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
1.8 Palóc+2836 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
2.A Bakonyért Helyi Közösség"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesület
3.A Duna összekötDuna Összeköt Egyesület
4.A Vásárhelyi Vidék JövőjéértA Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület
5.Abaúj Leader AkciócsoportAbaúj Leader Egyesület
6.Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi KözösségAlpokalja Ikvamente Leader Egyesület
7.Alsó-Tisza Vidék FejlesztéséértAlsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
8.Bakony és Balaton Keleti KapujaBakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
9.Bakonyalja-Kisalföld kapujaBakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület
10.Balaton-Felvidéki AkciócsoportÉltető Balaton-felvidékért Egyesület
11.Bihar Sárrét ÖsszefogásBihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
12.Bonyhádi Helyi KözösségTolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.
13.Borsod-Torna-GömörBorsod-Torna-Gömör Egyesület
14.Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület
15.Bükk-Miskolc Térségi AkciócsoportBÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.
16.Cserhátalja Helyi KözösségCserhátalja LEADER Nonprofit Kft.
17.Dél-balatoni Helyi KözösségDél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt.
18.Dél-Borsodi AkciócsoportDél-Borsodi LEADER Egyesület
19.Déli NapfényDéli Napfény Nonprofit Kft.
20.Dél-MátraDél-Mátra Közhasznú Egyesület
21.Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi KözösségD.Z.Nektár LEADER Nonprofit Kft.
22.DIPO Duna-Ipoly Határmenti EgyüttműködésekDIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi
Közössége Közhasznú Egyesület
23.Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz
Helyi Közösség
Dunamellék LEADER Egyesület
24.Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület
25.Eger vidék kincseiEger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit
Kft.
26.Érmelléki Helyi KözösségÉrmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
27.Észak HevesiÉszak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú
Egyesület
28.Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi KözösségÉszak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület
29.Észak-Kaposi PartnerekÉszak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
30.Észak-Kelet Pest Megyei Helyi KözösségÉszak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület
31.Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.
32.Felső-BácskaFelső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
33.Felső-Homokhátság Helyi KözösségFelső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
34.Felső-Szabolcsi LEADERFelső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
35.Felső-Tisza VölgyeFelső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
36.Gerence-Marcal-SomlóGerence-Marcal-Rába és Somló Környéke
Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
37.GERJE-SZTŐKGERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület
38.Göcsej-HegyhátGöcsej-Hegyhát Leader Egyesület
39.Hajdúvölgy - KörösmenteHajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület
40.HAJT-A CsapatHAJT-A Csapat Egyesület
41.HA-VER Hajdúsági Versenyképesség AkciócsoportHA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.
42.HomokhátságHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
43.HortobágyHortobágyi Leader Nonprofit Kft.
44.Innovatív Dél-ZalaInnovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
45.Ipoly-menti PalócokIpoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
46.Jászsági KistérségiJászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
47.Kemenesalja-HegyhátSághegy Leader Egyesület
48.Kertészek Földje Helyi KözösségKertészek Földje Akciócsoport Egyesület
49.Kis-Duna-menti Helyi KözösségKis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
50.Kiskunok Vidékéért AkciócsoportKiskunok Vidékéért Egyesület
51.KoppányvölgyeKoppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
52.Körösök Völgye AkciócsoportKörösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
53.Körös-Sárréti Helyi KözösségKörös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
54.Közép-Nyírségért és RétközértKözép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület
55.Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság
LEADER Közösség
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
56.Kunsági Helyi KözösségÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
57.Maros-völgyi Helyi KözösségMaros-völgyi LEADER Egyesület
58.Mecsek-Völgység-HegyhátMecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
59.MecsekvidékMecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
60.MEZŐFÖLD Helyi KözösségMEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület
61.Mezőföldi HídMezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
62.Nagykunságért LEADER Helyi KözösségNagykunságért Térségi Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.
63.Nyírség FejlődéséértNyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület
64.Nyírség Helyi KözösségNyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
65.Nyugat KapujaUTIRO Leader Egyesület
66.Ormánságtól a SzársomlyóigDél-Baranya határmenti települések Egyesülete
67.Őrség Határok NélkülŐrség Határok Nélkül Egyesület
68.Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi
Közösség
Pannónia Kincse Leader Egyesület
69.RábaközRábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
70.Rinya-Dráva SzövetségRinya-Dráva Szövetség
71.Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi KözösségSárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
72.SÁRVÍZ Helyi KözösségSÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület
73.Somló-Marcalmente-BakonyaljaSomló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport Közhasznú Egyesület
74.Strázsa-Felső TápióStrázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
75.Szatmár Helyi KözösségSzatmár Leader Egyesület
76.Szigetköz Mosoni-sík Helyi KözösségSzigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület
77.Szinergia LEADER KözösségSzinergia Egyesület
78.Tisza-menti LEADER Helyi KözösségTisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület
79.Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER AkciócsoportTisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület
80.TiszatérTiszatér Leader Egyesület
LEADER HACS neveMegalapított jogi személyiségű szervezet név
81.Tisza-tó TérségeTisza-tó Térsége Leader Egyesület
82.Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési
csoport
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.
83.TiszazugértTiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda
Nonprofit Kft.
84.Vasi ŐrtoronyVasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
85.Velencei-tó Helyi KözösségVelencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
86.Vértes-GerecseVértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú
egyesület
87.Vidékünk a jövőnk Helyi KözösségVidékünk a jövőnk Szövetség
88.Völgy Vidék Helyi AkciócsoportVölgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú
Egyesület
89.zAGYvaságZagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
90.Zala TermálvölgyeZala Termálvölgye Egyesület
91.Zala Zöld SzíveZala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
92.Zalai Dombhátaktól a Vulkánok VölgyéigZalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
93.Zalai TémautakZalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.
94.Zempléni Tájak Helyi KözösségZempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
95.Zengő-Duna Helyi KözösségZengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
96.Zselici LámpásokZselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

2. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[67]

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

(SZJ03, TESZOR)

SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
2211Könyvkiadás58.11Könyvkiadás
2212Napilapkiadás58.13Napilapkiadás
2213Időszaki kiadvány kiadása58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2215Egyéb kiadás58.19Egyéb kiadói tevékenység
2222Máshova nem sorolt nyomás18.12Nyomás (kivéve: napilap)
2223Könyvkötés18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2224Nyomdai előkészítő tevékenység18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység18.13.30Kisegítő nyomdai tevékenység
18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3001Irodagépgyártás28.23.91Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos
ipari szolgáltatások (kivéve:
a számítógép és perifériái)
3002Számítógép, készülék gyártása26.20.91Számítógéppel és perifériás
egységeivel kapcsolatos ipari
szolgáltatás
3612Irodabútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3614Egyéb bútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
4011Villamosenergia-termelés35.11Villamosenergia-termelés
4013Villamosenergia-elosztás,
-kereskedelem
35.13Villamosenergia-elosztás
35.14Villamosenergia-kereskedelem
4022Gázelosztás, -kereskedelem35.22;Gáznemű fűtőanyagok vezetékes
elosztása;
35.23Gáz vezetékes kereskedelme
4030Távfűtés35.30.12Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken
keresztül
4100Víztermelés, -kezelés, -elosztás36.00Víztermelés, -kezelés, -elosztás
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés,
vízszigetelés
43.91Tetőfedés, tetőszerkezet- építés
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4525Egyéb speciális szaképítés4221Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439910Vízszigetelés
439920Állványozás
439930Cölöpverés, alapozás
439940Betonozás
439950Építmény acélszerkezetének felállítása
439960Kőművesmunkák, falazás
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
439970Előre gyártott építmények
összeszerelése és felállítása
439990M.n.s. speciális szaképítés
4531Villanyszerelés43.21Villanyszerelés
4532Szigetelés43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés43.22Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló-
szerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés43.21Villanyszerelés
43.29Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás43.31Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelése43.32Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás43.33Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés43.34Festés, üvegezés
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése
személyzettel
43.99Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5211Élelmiszer jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.11Élelmiszer jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5212Iparcikk jellegű vegyes
kiskereskedelem
47.19Iparcikk jellegű bolti vegyes
kiskereskedelem
5221Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem47.21Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5224Pékáru-, édesség-kiskereskedelem47.24Kenyér-, pékáru-,
édesség-kiskereskedelem
5225Ital-kiskereskedelem47.25Ital-kiskereskedelem
5227Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem47.29Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
5241Textil-kiskereskedelem47.51Textil-kiskereskedelem
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk
kiskereskedelme
47.43Audio-, videoberendezés
kiskereskedelme
47.54Villamos háztartási készülék
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.63Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5247Könyv-, újság-,
papíráru-kiskereskedelem
47.61Könyv-kiskereskedelem
47.62Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5248Egyéb, máshova nem sorolt
iparcikk-kiskereskedelem
47.41Számítógép, periféria, szoftver
kiskereskedelme
47.42Telekommunikációs termék
kiskereskedelme
47.53Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló
kiskereskedelme
47.59Bútor, világítási eszköz, egyéb
háztartási cikk kiskereskedelme
47.64Sportszer-kiskereskedelem
47.65Játék-kiskereskedelem
47.76Dísznövény, vetőmag, műtrágya,
hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77Óra-, ékszer-kiskereskedelem
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása95.11.10Számítógép és -periféria javítása
95.12.10Kommunikációs eszköz javítása
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
95.29.19M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása
5510Szállodai szolgáltatás55.10Szállodai szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely-szolgáltatás
5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530Étkezőhelyi vendéglátás56.10Éttermi, mozgó vendéglátás
5551Munkahelyi étkeztetés56.29Egyéb vendéglátás
6010Vasúti szállítás49.10Helyközi vasúti személyszállítás
49.20Vasúti áruszállítás
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi
személyszállítás
49.31Városi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás
49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6022Taxis személyszállítás49.32Taxis személyszállítás
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás49.39M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
6024Közúti teherszállítás49.41Közúti áruszállítás
49.42Költöztetés
6210Menetrendszerű légi szállítás51.10Légi személyszállítás
51.21Légi áruszállítás
6321Egyéb, szárazföldi szállítást segítő
tevékenység
52.21Szárazföldi szállítást kiegészítő
szolgáltatás
6411Nemzeti postai tevékenység53.10Postai tevékenység (egyetemes
kötelezettséggel
6412Futárpostai tevékenység53.20Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6420Távközlés61.10Vezetékes távközlés
61.20Vezeték nélküli távközlés
61.30Műholdas távközlés
61.90Egyéb távközlés
6603Nem életbiztosítás65.12Nem életbiztosítás
65.20Viszontbiztosítás
7020Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése68.20Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
7110Gépkocsikölcsönzés77.11Személygépjármű kölcsönzése
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése77.12Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7133Irodagép, számítógép kölcsönzése77.33Irodagép kölcsönzése (beleértve:
számítógép)
7210Hardver-szaktanácsadás62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
7221Szoftverkiadás58.29Egyéb szoftverkiadás
7222Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás62.01Számítógépes programozás
62.02Információ-technológiai
szaktanácsadás
62.09Egyéb információ-technológiai
szolgáltatás
7230Adatfeldolgozás62.03Számítógép-üzemeltetés
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7240Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás58.11Könyvkiadás
5819Egyéb kiadói tevékenység
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
63.11Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
7250Irodagép-, számítógép-javítás33.12Ipari gép, berendezés javítása
95.11Számítógép, -periféria javítása
7260Egyéb számítástechnikai tevékenység62.09Egyéb információtechnológiai
szolgáltatás
7310Műszaki kutatás, fejlesztés72.11Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19Egyéb természettudományi, műszaki
kutatás, fejlesztés
72.20Társadalomtudományi, humán kutatás,
fejlesztés
7320Humán kutatás, fejlesztés72.20Társadalmomtudományi, humán
kutatás, fejlesztés
7411Jogi tevékenység69.10Jogi tevékenység
7412Számviteli, adószakértői tevékenység69.20Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység
7413Piac-, közvélemény-kutatás73.20Piac-, közvélemény kutatás
7414Üzletviteli tanácsadás70.21PR, kommunikáció
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
85.60Oktatást kiegészítő tevékenység
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás71.11Építészmérnöki tevékenység
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
7440Hirdetés73.11Reklámügynöki tevékenység
73.12Médiareklám
7450Munkaerő-közvetítés78.10Munkaközvetítés
78.20Munkaerőkölcsönzés
78.30Egyéb emberierőforrás-ellátás,
-gazdálkodás
7470Takarítás, tisztítás81.21Általános épülettakarítás
81.22Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29Egyéb takarítás
7481Fényképészet74.20Fényképészet
7485Titkári, fordítói tevékenység74.30Fordítás, tolmácsolás
82.11Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99Egyéb m. n. s. kiegészítő üzleti
szolgáltatás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
63.99M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
74.10Divat-, formatervezés
74.90M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
77.40Immateriális javak kölcsönzése
82.30Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
82.91Követelésbehajtás
82.99M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás
SZJ 03MegnevezésTEÁOR'08,
TESZOR 08
Megnevezés
7511Általános közigazgatás84.11Általános közigazgatás
7513Üzleti élet szabályozása84.13Üzleti élet szabályozása,
hatékonyságának ösztönzése
8010Alapfokú oktatás85.10Iskolai előkészítő oktatás
85.20Alapfokú oktatás
85.31Általános középfokú oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb
oktatás
85.32Szakmai középfokú oktatás
85.51Sport, szabadidős képzés
85.52Kulturális képzés
85.59M.n.s. egyéb oktatás
8512Járóbeteg-ellátás86.21Általános járóbeteg-ellátás
86.22Szakorvosi járóbeteg-ellátás
9001Szennyvíz gyűjtése, kezelése37.00Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés38.11Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.22Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
38.32Hulladék újrahasznosítása
9112Szakmai érdekképviselet94.12Szakmai érdekképviselet
9211Film-, videogyártás59.11Film-, video-, televízió-gyártás
59.12Film-, videogyártás, televíziós
műsorfelvétel utómunkálatai
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
59.13Film-, video- és televízióprogram
terjesztése
9212Film-, videoterjesztés59.13Film-, video-, televízióprogram
terjesztése
9220Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás59.11Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10Rádióműsor-szolgáltatás
60.20Televízióműsor összeállítása,
szolgáltatása

3. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján

[68]
0401Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0603Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
0901Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
1905Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
2009Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
2101Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
2201Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó
2202Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével
2204Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével
2208Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
3212Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
3401Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez vagy nem szőtt textília
3402Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító - készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével
3506Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
3605Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével
3702Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben
3919Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is
3920Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált
3921Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík
3924Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk
3926Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk
4016Más áru vulkanizált lágygumiból
4202Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is
4401Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
[69]
4601Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, félig kész vagy késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny)
4602Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. Alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru
4801Újságpapír tekercsben vagy ívben
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton
4803Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben
4804Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével
4805Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva
4806Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben
4807Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben
4808Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével
4809Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben
4810Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével
4816Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír, dobozba kiszerelve is
4817Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa
4818Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
4819Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra
4820Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból
4821Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is
4823Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
4901Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is
4902Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is
4905Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is
4906Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai
4907Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekkűrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok
4908Levonókép (levonómatrica)
[70]
4909Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is
4910Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is
4911Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is
5701Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
5702Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is
5802Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével; tűzött textilszövet, az 5703 vtsz. alá tartozók kivételével
6303Függöny (beleértve a drapériát is), és belső vászonroló; ágyfüggöny
6304Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével
6305Zsák és zacskó áruk csomagolására
6308Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben
6912Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével
7013Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)
8213Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi
8215Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
8303Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és hasonló nem nemes fémből
8304Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével
8305Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből
8306Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből
8310Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével
8414Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
8418Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
8424Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegű (kiv. tűzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép
8440Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
8441Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet
8443Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
8470Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
8471Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
8472Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép)
8473A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)
8507Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztó elemeit is
8509Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével
8516Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővasmelegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 tsz. alá tartozó kivételével
8517Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével
8518Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység
[71]
8519Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
8523Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével
8524Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételév
8525Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők
8527Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
8528Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is
8529Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
8531Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével
8536Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektronikus áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolására szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz)
8542Elektronikus integrált áramkörök
8544Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is
9006Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
9009Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék
9017Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)
9401Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei
9403Más bútor és részei
9405Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze
9603Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger, gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével)
9606Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb
9608Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével
9609Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta és szabókréta
9611Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozó-bélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda
9612Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomat készítésére - átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem
9613Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével
8506Primer elem és primer telep
85351000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)
3405Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével
9015Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő
9017Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

2. táblázat[72]

0802Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is
0803Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva
0805Citrusfélék frissen vagy szárítva
0806Szőlő frissen vagy szárítva
0807Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen
0808Alma, körte és birs frissen
0809Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény
frissen
0810Más gyümölcs frissen
0902Tea, aromásítva is
1202Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is
1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény
2105Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
2203Malátából készült sör
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
2206Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett
italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei
2701Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
3214Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló
simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy
hasonló célra
3215Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is
3808Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-
szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag,
kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)
3917Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab,
karima)
3918Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy
mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak
szerint
3922Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és
-tető, -öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru
3923Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és
más lezáró
4009Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csőkapcsolóval,
könyökdarabbal, karimával)
4015Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt,
ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra
4402Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is
4409Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége
vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt,
barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre
vagy hasonló módon formázott) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4410Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és
ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyaggal
agglomerálva (tömörítve) is
4411Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal
összeragasztva is
4412Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
4413Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
4414Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete
4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából;
rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
4417Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű- vagy kefe- és ecsetnyél és
-test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából
4418Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított
padlópanelek, zsindely
4419Asztali és konyhai cikkek fából
4421Más faáru
4501Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított,
szemcsézett vagy őrölt parafa
4502Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap
alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles
peremű nyersdarabokat is)
4503Természetes parafából készült áru
4504Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru
4812Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap
4814Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír
4815Papír vagy karton alapú padlóburkolat, méretre vágva is
5306Lenfonal
5308Fonal más növényi textilrostból; papírfonal
5309Lenszövet
5310Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet
5311Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból
5703Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
5704Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve,
konfekcionálva is
5705Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is
5803Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével
5807Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre
vágva, de nem hímezve
5810Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban
5904Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy
borításból áll, kiszabva is
5905Textil falborító
6301Takaró és útitakaró
6302Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília
6306Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy szárazföldi
járművek vitorlája; kempingcikk
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát is
6601Esernyő és napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)
6603A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei
6801Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével)
6905Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti
kerámiaáru
6907Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan
kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
6908Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas
kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is
6910Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály,
piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából
6911Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai
porcelánból
6913Szobrocska és más dísztárgy kerámiából
7007Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből
7008Többrétegű szigetelőüveg
7009Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is
7321Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap,
nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem
elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból
7322Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és
meleglevegő-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos
fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból
7323Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy
acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból
7324Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból
8201Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas
kacsozók és és hasonló vágószerszám; mindenféle kertész olló, fanyeső olló; kasza, sarló,
szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy
erdőgazdasági kéziszerszám
8203Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló,
csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám
8204Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is
a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is
8205Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is);
forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és -alkatrész
kivételével; üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással
működő köszörűkő
8206A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok
a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben
8208Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez
8209Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből
8210Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy
megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
kivételével, és ezek vágópengéi
8214Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd,
aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés
(körömreszelő is)
8301Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más
kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem
nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből
8302Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria,
nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali
ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből;
bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből
8307Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből
8308Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és
hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más
készáruhoz, nem nemesfémből; csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből;
gyöngy és flitter nem nemesfémből
8309Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy
kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék,
nem nemesfémből
8402Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas,
központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán
8404Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő,
túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt
fejlesztő energiaegységhez
8405Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és
hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
8415Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben
a nedvesség külön nem szabályozható
8501Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]
8502Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
8504Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
8512Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő,
jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz
8513Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses)
energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével
8520Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
8521Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
8522Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka
8532Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor
8534Nyomtatott áramkör
8537Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy
a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre
vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá
tartozó kapcsolókészülékek kivételével
8538Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
8539Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az
ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa
8546Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő
8547Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag
szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat),
amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz.
alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült
elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai
9001Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá
tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült
lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem
megmunkált üvegből készült elem kivételével
9002Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer
vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült
elem kivételével
9004Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg
9007Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy
anélkül
9008Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő
(a mozgó-fényképészeti kivételével)
9009Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék
9010Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is)
készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon
9016Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
9023Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék,
eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan
9032Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék
9103Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
9105Más óra
9107Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló
9607Villámzár (húzózár) és részei
9617Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével

4. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[73]

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő személyi jellegű kiadások

a) a LEADER HACS vagy a HVK által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy tisztséget betöltő személyek munkaszerződése, tiszteletdíja és megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulékai;

b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;

c) j ogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része;

d) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján jutatott kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások közül[74]

da) melegétkezési utalvány,

db) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,

dc) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,

dd) helyi utazási bérlet,

de) üdülési csekk hozzájárulás,

df) iskolakezdési támogatás utalvány formájában,

dg) iskolarendszerű képzés támogatása;

e) a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni és béren kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 400 000 forint erejéig számolhatja el.[75]

5. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[76]

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. LEADER HACS vagy HVK adatai:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve,

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám.

2. Tanulmányra vonatkozó adatok:

2.1. tanulmány címe,

2.2. tanulmány alcíme,

2.3. tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),

2.4. tanulmány által érintett téma(k),

2.5. a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),

2.6. tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),

2.7. a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).

3. A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:

3.1. szervezet/személy neve,

3.2. szervezet formája,

3.3. szervezet/személy elérhetősége (postacím, és e-mail),

3.4. kapcsolattartó adatai,

3.5. a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),

3.6. referencia lista.

4. Tanulmány elkészítésének költsége (Ft)

5. Keltezés (helye, ideje)

6. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

6. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[77]

A nettó 500 000 Ft/db összegű vagy a feletti nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok

1. LEADER HACS vagy HVK adatai:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve,

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma.

2. Beszerezni kívánt eszköz adatai:

2.1. fajtája, típusa, rövid leírása,

2.2. beszerzés összege,

2.3. beszerezni kívánt eszközzel történő feladatellátás.

3. LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége

4. Keltezés (helye, ideje)

5. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

7. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[78]

Az új iroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok

1. A LEADER HACS-ra vagy a HVK-ra vonatkozó adatok:

1.1. név,

1.2. képviseletre jogosult neve:

1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám,

1.4. meglévő iroda címe.

2. A LEADER HACS vagy a HVK tervezett új irodájára vonatkozó adatok:

2.1. a tervezett új iroda műszaki adatai,

2.2. a tervezett új iroda címe.

3. Iroda váltás indoklása

4. Új iroda bérleti költsége

5. Keltezés helye, ideje

6. A képviseletre jogosult cégszerű aláírása

8. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[79]

Delegálási követelmény-jegyzék

1. Feladatellátás helyszíne:

a) beléptető rendszer (amellyel azonosítható a belépő személye és nyomon követhető a belépés-kilépés időpontja);

b) tűzvédelem: gyengeáramú, automatikus tűzjelző rendszer;

c) betörésvédelem (mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer).

2. IIER-ben történő feladatellátás informatikai követelményei:

2.1. Hardware követelmények:

MinimumAjánlottMegjegyzés
CPU1 GHz P42 GHz P4Celeron processzor nem ajánlott.
memória768 MB1,5 GB384 MB az alkalmazásnak, plusz
minimum 128 MB az oprendszernek
és egyéb alkalmazásoknak.
merevlemez512 MB1 GBAz alkalmazásnak, letöltött
kódtáraknak és a JRE-nek. Nem
tartalmazza az alkalmazáson túl
használt szoftverek helyigényét.
monitorfelbontás1024X7681280X1024-
Hálózati sávszélesség256 kbit/s1 Mbit/sAz igénybevett sávszélesség függ
a használt alkalmazásrész által
mozgatott adatmennyiségtől.
Kézi vonalkód olvasókAz alkalmazás számára
transzparensen
billentyűzetinputként szállítják az
adatokat.

2.2. Szoftverkörnyezet

1. 32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékű operációs rendszer.

2. Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.

3. Az alábbi fontok megléte a rendszerben:

a) szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;

b) továbbá az Microsoft Office-al is telepíthető: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.

4. Az Adobe Reader "magyar" változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez, nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)

2.3. Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál

1. A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes előfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer a McAfee (VSE 8.7).

2. A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékű biztonsági szempontból legfrissebb változata (az operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).

3. Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója (telepítését a LEADER HACS, vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési útmutató alapján.

4 A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetőséget biztosít az MVH számára.

5. MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet hozzáférést biztosítja.

6. A LEADER HACS tulajdonát képező MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön [számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelő biztonsági policyt, beállításokat alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni. 2.4. Szélessávú internet

2.4.1. Tárgyi feltételek:

1. nyomtató (fekete-fehér, A/4),

2. scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkező scannerek támogatottak),

3. digitális fényképezőgép,

4. etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),

5. mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],

6. postafiók,

7. dátumbélyegző,

8. érkeztető-bélyegző,

9. díjhiteles bélyegző,

10. cégbélyegző,

11. tértivevény bélyegző.

2.4.2. Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármű is lehet, költség elszámolással.

2.4.3. Személyi feltételek Szakmai vezető (1 fő)

1. felsőfokú végzettség,

2. magyar állampolgárság,

3. erkölcsi bizonyítvány,

4. felhasználói szintű számítógépes ismeret,

5. kompetenciák: magas szintű kommunikációs és együttműködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és támogatottság.

Ügykezelő (1 fő)

1. középfokú végzettség,

2. adminisztrációs gyakorlat,

3. felhasználói szintű számítógépes ismeret,

4. magyar állampolgárság,

5. erkölcsi bizonyítvány.

Ügyintéző (2-5 fő)

1. felsőfokú végzettség,

2. magyar állampolgárság,

3. erkölcsi bizonyítvány,

4. felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Az A1, A2 és a vezetői szerepkör csak felsőfokú végzettséggel tölthető be. További új munkatárs felvételére, illetve vezető kinevezésére kötelező érvényűek a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet előírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik jelen esetben olyan munkavállalóval, aki a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítési előírásoknak megfelel (különös tekintettel a 89., 121. és 126. pontokban foglaltaknak), akkor köteles felvenni legalább egy főt a vonatkozó rendelet elő írásainak meg felelően.

9. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez[80]

A LEADER HACS-ok tervezési területei

LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
36 Jó Palóc Közhasznú EgyesületBárna
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport EgyesületBakonycsernye
Balinka
Bodajk
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Mór
Nagyveleg
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Bakonyszentkirály
Bánd
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Hárskút
Herend
Lókút
Márkó
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Szentgál
Zirc
Duna Összeköt EgyesületBátya
Drágszél
Dunaszentbenedek
Foktő
Géderlak
Miske
Ordas
Uszód
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért EgyesületHódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
Abaúj Leader EgyesületAbaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Kéked
Keresztéte
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
Alpokalja Ikvamente Leader EgyesületÁgfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért EgyesületÁrpádhalom
Csanytelek
Csongrád
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyő
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
Tömörkény
Bakony és Balaton Keleti Kapuja EgyesületAlsóörs
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonvilágos
Berhida
Csajág
Felsőörs
Hajmáskér
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Ősi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdő
Sóly
Szentkirályszabadja
Tés
Vilonya
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési EgyesületÁcs
Ácsteszér
Aka
Almásfüzitő
Ászár
Bábolna
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Császár
Csatka
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
Éltető Balaton-felvidékért EgyesületAszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Barnag
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Csopak
Dabronc
Dörgicse
Gógánfa
Gyepükaján
Halimba
Hetyefő
Hidegkút
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Kislőd
Lovas
Megyer
Mencshely
Monostorapáti
Monoszló
Nagyvázsony
Nemeshany
Nemesvámos
Nyirád
Óbudavár
Öcs
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Pula
Rigács
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentimrefalva
Szentjakabfa
Szőc
Tagyon
Taliándörögd
Tihany
Tótvázsony
Ukk
Úrkút
Vászoly
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Vöröstó
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka
Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Ártánd
Bakonszeg
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmő
Darvas
Esztár
Földes
Furta
Gáborján
Hencida
Kaba
Kismarja
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Nagyrábé
Pocsaj
Püspökladány
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tépe
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.Aparhant
Attala
Bátaapáti
Bonyhádvarasd
Cikó
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Döbrököz
Dúzs
Grábóc
Györe
Gyulaj
Hőgyész
Izmény
Jágónak
Kakasd
Kapospula
Kaposszekcső
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Kocsola
Kurd
Lápafő
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Nagykónyi
Nagymányok
Nagyvejke
Nak
Pári
Szakály
Szakcs
Tevel
Váralja
Várong
Závod
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Borsod-Torna-Gömör EgyesületAbod
Aggtelek
Alsószuha
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dövény
Edelény
Égerszög
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Jósvafő
Kánó
Komjáti
Kurityán
Ládbesenyő
Lak
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóivánka
Sajópálfala
Sajósenye
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajóvámos
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy
BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.Alacska
Alsózsolca
Arnót
Bogács
Borsodgeszt
Bőcs
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Dédestapolcsány
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kács
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Mályinka
Muhi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nyékládháza
Onga
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópetri
Sály
Szirmabesenyő
Szomolya
Tard
Tardona
Tibolddaróc
Varbó
Felsőtárkány
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Galgaguta
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.Balatonberény
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonlelle
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Hollád
Karád
Keleviz
Kéthely
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogyszentpál
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Tikos
Visz
Vörs
Dél-Mátra Közhasznú EgyesületAbasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szűcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Dél-Borsodi LEADER EgyesületÁroktő
Berzék
Borsodivánka
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csincse
Egerlövő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Nagycsécs
Négyes
Nemesbikk
Ónod
Oszlár
Sajóhídvég
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Szentistván
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszavalk
Vatta
Déli Napfény Nonprofit Kft.Algyő
Bordány
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Erdőbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tarcal
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos
DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége
Közhasznú Egyesület
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Keszeg
Legénd
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Rétság
Szendehely
Tereske
Tolmács
Kosd
Penc
Rád
Dunamelléki Leader EgyesületApostag
Bócsa
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunatetétlen
Dunavecse
Dusnok
Fajsz
Fülöpszállás
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Hajós
Harta
Homokmégy
Izsák
Jakabszállás
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Orgovány
Öregcsertő
Solt
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Újtelek
"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési EgyesületAnnavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dömös
Epöl
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Andornaktálya
Demjén
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szarvaskő
Tarnaszentmária
Verpelét
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Álmosd
Bagamér
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Újléta
Vámospércs
Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú EgyesületBalaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Erdőkövesd
Fedémes
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.Belecska
Diósberény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Magyarkeszi
Miszla
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség EgyesületArló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Putnok
Sajógalgóc
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajókaza
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony
Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési EgyesületAlsóbogát
Bodrog
Csombárd
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Hetes
Juta
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Osztopán
Patalom
Polány
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szentgáloskér
Újvárfalva
Várda
Észak-Kelet Pest Megyei Leader EgyesületAcsa
Aszód
Bag
Csővár
Dány
Domony
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Kisnémedi
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Tura
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Vácszentlászló
Valkó
Verseg
Zsámbok
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Baja
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút
Homorúd
Mohács
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési EgyesületBugyi
Csévharaszt
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Vasad
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületAjak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
Komoró
Mándok
Mezőladány
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési EgyesületAranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jéke
Kisvarsány
Lónya
Lövőpetri
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírlövő
Olcsva
Pap
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési EgyesületAdorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Bakonyszentiván
Békás
Borszörcsök
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Egyházaskesző
Gecse
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kup
Külsővat
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagygyimót
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Noszlop
Nyárád
Oroszi
Pápakovácsi
Somlójenő
Somlóvásárhely
Takácsi
Tüskevár
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség EgyesületAbony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kocsér
Kőröstetétlen
Mikebuda
Nagykőrös
Nyársapát
Törtel
Göcsej-Hegyhát Leader EgyesületAlsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Szemenye
Telekes
Vasvár
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Becsvölgye
Boncodfölde
Böde
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Keménfa
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Milejszeg
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Németfalu
Ormándlak
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Salomvár
Szentkozmadombja
Teskánd
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentlőrinc
Zalatárnok
Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért KözhasznúBékéssámson
EgyesületCsabaszabadi
Csanádapáca
Csorvás
Elek
Gádoros
Gerendás
Gyula
Kardoskút
Kétegyháza
Lőkösháza
Mezőhegyes
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
HAJT-A Csapat EgyesületFarmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószele
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tóalmás
Újszilvás
HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.Ebes
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Homokhátság Vidékfejlesztési EgyesületÁsotthalom
Baks
Balástya
Csengele
Forráskút
Kistelek
Mórahalom
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.Balmazújváros
Egyek
Folyás
Görbeháza
Hortobágy
Nádudvar
Polgár
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési EgyesületAlsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő EgyesületeAlsópetény
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Herencsény
Hollókő
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Kétbodony
Kisecset
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kutasó
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Pusztaberki
Rimóc
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szente
Szügy
Terény
Varsány
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség EgyesületAlattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
Sághegy Leader EgyesületBejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Csánig
Csénye
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csönge
Duka
Egyházashetye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Káld
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nick
Nyőgér
Ostffyasszonyfa
Ölbő
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Sitke
Sótony
Szeleste
Szergény
Tokorcs
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vönöck
Zsédeny
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kertészek Földje Akciócsoport EgyesületAlmáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Újkígyós
Végegyháza
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési EgyesületApaj
Áporka
Dömsöd
Kiskunlacháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Kiskunok Vidékéért EgyesületBalotaszállás
Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Kunszállás
Móricgát
Pálmonostora
Petőfiszállás
Pirtó
Szank
Tiszaalpár
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tompa
Zsana
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületÁdánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Büssü
Fiad
Gadács
Gölle
Igal
Kánya
Kapoly
Kára
Kazsok
Kereki
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kőröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ráksi
Ságvár
Sérsekszőlős
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogyszil
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
LEADER Helyi Akciócsoport Település
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics
Értény
Koppányszántó
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési EgyesületBélmegyer
Biharugra
Bucsa
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Geszt
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szeghalom
Újszalonta
Vésztő
Zsadány
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Csabacsűd
Csárdaszállás
Doboz
Gyomaendrőd
Hunya
Kamut
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Mezőberény
Murony
Örménykút
Szarvas
Tarhos
Telekgerendás
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületApagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Demecser
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Gégény
Kék
Kemecse
Laskod
Levelek
Magy
Nagyhalász
Nyírbogdány
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírparasznya
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Őr
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
Székely
Tiszarád
Tiszatelek
Vaja
Vasmegyer
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési EgyesületBesenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Akasztó
Császártöltés
Csengőd
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
Maros-völgyi LEADER EgyesületAmbrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
Mecsekvidék Helyi Közösség EgyesületAbaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfű
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szemely
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Tengeri
Téseny
Mecsek-Völgység-Hegyhát EgyesületÁg
Alsómocsolád
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Felsőegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
MEZŐFÖLD Helyi Közösség EgyesületDég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Polgárdi
Szabadhídvég
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő EgyesületAdony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Előszállás
Hantos
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Szabadegyháza
Lórév
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
Nyírség Fejlődéséért Leader EgyesületBátorliget
Encsencs
Hodász
Kántorjánosi
Kisléta
Máriapócs
Mérk
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmeggyes
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
Tiborszállás
Vállaj
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületBalkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényő
Szakoly
Újfehértó
UTIRO Leader EgyesületBozsok
Bük
Cák
Chernelházadamonya
Csepreg
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Mesterháza
Nagygeresd
Nemescsó
Nemesládony
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Velem
Dél-Baranya határmeni települések EgyesületeAdorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
Őrség Határok Nélkül EgyesületAlsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csörötnek
Felsőszölnök
Gasztony
Ispánk
Kercaszomor
Kétvölgy
Magyarlak
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Magyarszombatfa
Nemesmedves
Orfalu
Őriszentpéter
Rönök
Szakonyfalu
Szalafő
Szentgotthárd
Vasszentmihály
Velemér
Alsószenterzsébet
Baglad
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Kálócfa
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Magyarföld
Márokföld
Nemesnép
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szentgyörgyvölgy
Szijártóháza
Szilvágy
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Pannónia Kincse Leader EgyesületAbda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bodonhely
Bőny
Börcs
Cakóháza
Csikvánd
Écs
Enese
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Fehértó
Felpéc
Fenyőfő
Gönyű
Gyarmat
Gyömöre
Győrasszonyfa
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrújbarát
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kóny
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Markotabödöge
Mérges
Mezőörs
Mórichida
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábcakapi
Ravazd
Rétalap
Románd
Sikátor
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tárnokréti
Tényő
Tét
Töltéstava
Veszprémvarsány
Bakonytamási
Gic
Nagydém
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Rábaköz Vidékfejlesztési EgyesületAcsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bogyoszló
Bősárkány
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Gyóró
Himod
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisfalud
Maglóca
Magyarkeresztúr
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza
Rinya-Dráva SzövetségBabócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lakócsa
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Péterhida
Potony
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogyszob
Szabás
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Sárköz-Dunavölgye-Siómente EgyesületAlsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsőnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Várdomb
Zomba
SÁRVÍZ Helyi Közösség EgyesületAba
Alap
Alsószentiván
Bakonykúti
Cece
Csór
Csősz
Füle
Igar
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Mezőszilas
Moha
Nádasdladány
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentágota
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Tác
Úrhida
Vajta
Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport KözhasznúAdásztevel
EgyesületBakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszücs
Béb
Csehbánya
Csót
Csögle
Dáka
Döbrönte
Farkasgyepű
Ganna
Homokbödöge
Kispirit
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisszőlős
Kolontár
Lovászpatona
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Nagytevel
Németbánya
Nóráp
Pápa
Pápadereske
Pápasalamon
Pápateszér
Pusztamiske
Somlószőlős
Somlóvecse
Ugod
Városlőd
Vid
Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.Bénye
Gomba
Káva
Mende
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Tápiószecső
Úri
Szatmár Leader EgyesületBotpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Győrtelek
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Jármi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Nyírcsaholy
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Panyola
Papos
Pátyod
Penyige
Porcsalma
Rápolt
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vámosoroszi
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Zajta
Zsarolyán
Szigetköz Mosoni-sík Leader EgyesületÁsványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszentpál
Dunasziget
Feketeerdő
Győrladamér
Győrújfalu
Győrzámoly
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbajcs
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Nagybajcs
Püski
Rajka
Újrónafő
Vámosszabadi
Várbalog
Vének
Szinergia EgyesületAlmamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési EgyesületBernecebaráti
Ipolydamásd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Perőcsény
Szob
Szokolya
Tésa
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
Tisza-Menti Leader Közhasznú EgyesületFegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Tisza-tó Térsége Leader EgyesületAbádszalók
Berekfürdő
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Tomajmonostora
Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú EgyesületAldebrő
Átány
Besenyőtelek
Boconád
Dormánd
Egerfarmos
Erdőtelek
Erk
Feldebrő
Füzesabony
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kisköre
Kompolt
Kömlő
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Pély
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Tófalu
Újlőrincfalva
Zaránk
Tiszatér Leader EgyesületBalsa
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Paszab
Rakamaz
Szabolcs
Szorgalmatos
Timár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Martfű
Vasi Őrtorony Közhasznú EgyesületAcsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csákánydoroszló
Csempeszkopács
Daraboshegy
Dozmat
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőcsatár
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Gencsapáti
Gyanógeregye
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Horvátlövő
Ivánc
Ják
Kám
Katafa
Kemestaródfa
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kisunyom
Kondorfa
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Meszlen
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nagyrákos
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemeskolta
Nemesrempehollós
Őrimagyarósd
Pankasz
Perenye
Pinkamindszent
Pornóapáti
Rábagyarmat
Rábatöttös
Rádóckölked
Rátót
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szaknyér
Szarvaskend
Szatta
Szentpéterfa
Szőce
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasalja
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Viszák
Zsennye
Velencei-tó Térségfejlesztő EgyesületGárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Velence
Vereb
Zichyújfalu
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesületBodmér
Csákberény
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Csákvár
Csókakő
Gánt
Magyaralmás
Pátka
Pusztavám
Sárkeresztes
Söréd
Szár
Újbarok
Vértesboglár
Zámoly
Baj
Bokod
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kocs
Kömlőd
Környe
Naszály
Neszmély
Szákszend
Szárliget
Szomód
Szomor
Tardos
Tarján
Tata
Várgesztes
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vidékünk a jövőnk SzövetségBerzence
Csákány
Csömend
Csurgó
Csurgónagymarton
Főnyed
Gadány
Gyékényes
Hosszúviz
Iharos
Iharosberény
Inke
Libickozma
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyudvarhely
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenta
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Zákány
Zákányfalu
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú EgyesületAlcsútdoboz
Baracska
Csabdi
Ercsi
Etyek
Felcsút
Gyúró
Kajászó
Lovasberény
Mány
Martonvásár
Óbarok
Ráckeresztúr
Tabajd
Tordas
Vál
Vértesacsa
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületApc
Boldog
Csány
Ecséd
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
Zala Termálvölgye EgyesületAlmásháza
Alsópáhok
Batyk
Cserszegtomaj
Döbröce
Dötk
Felsőpáhok
Hévíz
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tilaj
Türje
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési EgyesületBaktüttös
Bánokszentgyörgy
Barlahida
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csertalakos
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördőce
Kányavár
Kerkaszentkirály
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kistolmács
Kissziget
Lasztonya
Lenti
Letenye
Lispeszentadorján
Lovászi
Maróc
Mikekarácsonyfa
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Nova
Oltárc
Ortaháza
Páka
Petrivente
Pördefölde
Pusztaederics
Pusztamagyaród
Pusztaszentlászló
Semjénháza
Szécsisziget
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Tófej
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zebecke
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig EgyesületÁbrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Tapolca
Uzsa
Zalahaláp
Balatongyörök
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.Alibánfa
Bak
Bezeréd
Bocfölde
Búcsúszentlászló
Csatár
Dióskál
Egeraracsa
Felsőrajk
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Misefa
Nagykapornak
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Orbányosfa
Pacsa
Padár
Pókaszepetk
Pölöske
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Pötréte
Sárhida
Söjtör
Szentpéterúr
Zalaigrice
Zalaszentiván
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési EgyesületAlsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlő
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd
Kékcse
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Zengő-Duna Vidékfejlesztési EgyesületApátvarasd
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Berkesd
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hidas
Himesháza
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Lovászhetény
Majs
Maráza
Máriakéménd
Martonfa
Mecseknádasd
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Olasz
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Palotabozsok
Pécsvárad
Pereked
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szellő
Szilágy
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
Zengővárkony
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési EgyesületBárdudvarnok
Baté
Böhönye
Bőszénfa
Cserénfa
Csoma
Csököly
Fonó
Gálosfa
Gige
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Jákó
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kercseliget
Kisasszond
Kiskorpád
Kőkút
Lad
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Pálmajor
LEADER Helyi AkciócsoportTelepülés
Patca
Patosfa
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szilvásszentmárton
Taszár
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2011.05.13.

[3] Megállapította a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[4] Megállapította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[5] Megállapította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[6] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[7] Megállapította a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[8] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[9] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[10] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[11] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[12] Beiktatta a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[13] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[14] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[15] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[16] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[17] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[18] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[19] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[20] Megállapította a 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.06.18.

[21] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[22] A felvezető szöveget megállapította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[23] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[24] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 16. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[25] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[26] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[27] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[28] Megállapította a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[29] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[30] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[31] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[32] Beiktatta a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[33] Beiktatta a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[34] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[35] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[36] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.09.18.

[37] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[38] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[39] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[40] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.09.18.

[41] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[42] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[43] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[44] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[45] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[46] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[47] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[48] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[49] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[50] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[51] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[52] Megállapította a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[53] Beiktatta a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[54] Beiktatta a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[55] Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.02.05.

[56] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[57] Módosította a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[58] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[59] Beiktatta a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 14. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[60] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (28) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[61] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.09.18.

[62] Beiktatta a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 15. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[63] Beiktatta a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2011.05.13.

[64] Beiktatta a 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.06.18.

[65] Beiktatta a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. §-a. Hatályos 2010.03.17.

[66] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.09.18.

[67] Megállapította a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 16. §-a. Hatályos 2010.05.16.

[68] Módosította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[69] Módosította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[70] Módosította a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.02.05.

[71] Módosította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.17.

[72] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[73] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[74] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a rendelet 6. számú melléklete. Hatályos 2010.03.17.

[75] Megállapította a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a rendelet 6. számú melléklete. Hatályos 2010.03.17.

[76] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[77] Megállapította a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[78] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[79] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

[80] Beiktatta a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.09.18.

Tartalomjegyzék