11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a "nem terjed ki" szövegrész helyébe a "- a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő elektronikus dokumentumként kiadott lapszámainak digitális archiválása kivételével - nem terjed ki" szöveg lép.

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontjának b) alpontjában "az I. fejezet 3. § (1) c) és h) pontjaiban meghatározott előirányzatok" szövegrész helyébe "a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti "9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása" célelőirányzat, valamint a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontjaiban meghatározott előirányzatok" szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 4. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 2. melléklet I. fejezet 7. pontjának 7.6.1., 7.6.2. és 7.10. alpontja.

(4) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Molnár Csaba s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelethez

Az R. 1. mellékletében a 880-890 MHz és a 925-935 MHz sávra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következő táblázatrészek lépnek:

[Rádióalkalmazási Táblázat]

"

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek egyedi követelmények
880-890 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119KPáneurópai mozgó rádiótávközlő
rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai
a 880,1-890/925,1-935 MHz duplex
sávban (EGSM).
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20 ECC/REC/(05)08 MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2 MSZ EN 301 419-3 MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 5112. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS
sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek egyedi követelmények
925-935 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119KPáneurópai mozgó rádiótávközlő
rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai
a 880,1-890/925,1-935 MHz duplex
sávban (EGSM).
Két- és többoldalú nemzetközi
koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1;
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS
sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).

"

Tartalomjegyzék