35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet

a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya

a) a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) "Polgári" és "Közös" oszlopaiban feltüntetett, kijelölhető kategóriájú vagy korlátozottan használható, valamint azokra a fenntartott kategóriájú polgári célra használható frekvenciasávokra, amelyek frekvenciasávfelhasználási szabályai e rendeletben megállapításra kerültek, és az ezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve a rádiótávközlő hálózatok és rádióállomások (a továbbiakban együtt: rádiórendszerek) és rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, a frekvenciaelosztás módját, a frekvenciahasználat egyedi engedélyezéstől eltérő eseteit, a rádiórendszerek üzemben tartásával kapcsolatos műszaki követelményeket és használati feltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési vagy rádiócsillagászati célból igénylő vagy használó, illetve magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést gyártó, forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d)[1] a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hírközlési hatóság)

terjed ki.

(2)[2] A Korm. rendelet alapján kijelölhető frekvenciát használó és a nemzetközi forgalomban részt vevő földfelszíni és műholdas légi, tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (a továbbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre - frekvenciasávtól függetlenül - a 7. §-ban meghatározott feltételek érvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

Frekvenciasávok felhasználási szabályai

2. §

(1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaosztás, csatornaképzési szabály, védősáv;

b) adásmód, moduláció, hozzáférés módja;

c) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

d) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel; vagy

e) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés - az Eht. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges - frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatornaszelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

a) egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

b) a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, árverés, pályázat);

c) a rádióalkalmazás célja, a szolgáltatások lehetősége;

d) a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

e) frekvenciakiosztási tervek;

f) blokkgazdálkodás és szabályai;

g) a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások;

h) a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;

i) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

j) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

k) a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

l) adatszolgáltatási és -közzétételi kötelezettségek; vagy

m) a rádióberendezésre vonatkozó - az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti - egyes alapvető követelmények.

Szabályozási rendszer

3. §

A frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, az egyes frekvenciasávok általános felhasználási szabályait az 1. mellékletben foglalt Rádióalkalmazási Táblázat (a továbbiakban: RAT), a rádiórendszerek részletes frekvenciagazdálkodási követelményeit és a sávhasználati feltételeket a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.

4. §

A RAT "FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások" fejlécű része tartalmazza:

a) az FNFT vonatkozó nemzeti lábjegyzeteinek számaival együtt azokat a frekvenciasávokat, amelyekben az FNFT alapján meghatározott polgári célra használható rádióalkalmazások részére frekvencia

aa) kijelölhető (jelölése: K), vagy

ab) nem jelölhető ki, de korlátozott használattal még megengedett a rádiórendszer, rádióberendezés üzemben tartása (jelölése: Ü);

b) a frekvenciasávokhoz tartozó elsődleges vagy másodlagos rádiószolgálatokat, valamint azok keretében polgári célra használható rádióalkalmazásokat, illetve rádióalkalmazás-csoportokat az FNFT nemzeti felosztása alapján, a rádiószolgálati sávhatárokhoz igazodóan;

c) a rádiószolgálathoz nem rendelt, illetve harmadlagos jelleggel működtethető rádióalkalmazásokat, illetve rádióalkalmazás-csoportokat;

d) a rádióalkalmazás-csoporthoz tartozó jellegzetes rádióalkalmazásokat a rovat jobb oldalára tömörítve, amelyekre a rádióalkalmazás-csoportra vonatkozó szabályokon túlmenően különös szabályok is vonatkozhatnak.

5. §

(1) A RAT "Sávhasználati szabályok" fejlécű része meghatározza az egyes rádióalkalmazásokra vonatkozó, a 2. § (1)-(3) bekezdéseiben felsorolt, kötelező frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket az alábbi módon:

a) nemzetközi és hazai szabályozó és szabványosító szervezetek dokumentumaira való hivatkozással, ha azok tartalmazzák azokat a frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket, amelyek teljesítése kötelező - a (2) bekezdésben hivatkozott szabványok kivételével - a rádiórendszerek és rádióberendezések üzemben tartásához;

b) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentumokra való hivatkozással, amelyek országonkénti és frekvenciasávonkénti felsorolását a 3. melléklet tartalmazza;

c) speciális hazai frekvenciagazdálkodási követelmények és sávhasználati feltételek megadásával - szükség szerint a 2. mellékletben részletezetten -, amelyek az a) és a b) pont szerinti dokumentumokra történő hivatkozással nem rendelhetők el.

(2) A dokumentumok között a RAT megadja azokat a nemzeti és európai szabványokat, amelyek alkalmazása nem kötelező, azonban útmutatást adnak az alkalmazható rádióberendezések és rádiórendszerek műszaki jellemzőiről. A 2. § (2) bekezdés szerinti alapvető frekvenciagazdálkodási jellemzők határértékei a harmonizált szabványokban találhatók. A hivatkozott harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzők teljesítése esetében vélelmezni kell, hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

(3) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. függelék, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 2. függelék tartalmazza.

(4) Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül - a 2010-2025 MHz sávval összefüggő határozati pontok vonatkozó részeiben nem teljesülő ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével - a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbiak is teljesülnek:[3]

a) ECC/DEC/(03) 03: az ECC 2003. október 17-i határozata a "Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről" című (97) 08 ERC-határozat visszavonásáról;

b) ECC/DEC/(03) 05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

c) ECC/DEC/(04) 05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95) 02, (96) 07, (96) 08, (96) 09, (96) 10, (96) 11, (96) 12, (96) 13, (96) 14, (96) 15, (96) 16, (96) 17, (96) 18, (96) 19, (96) 20, (98) 05, (98) 06, (98) 07, (98) 08, (98) 09, (98) 28, (98) 30, (99) 04, (99) 07, (99) 08, (99) 09, (99) 10, (99) 11, (99) 12, (99) 13 és (99) 14 ERC-határozatok visszavonásáról.

d)[4] ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

e)[5] ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról.

6. §

(1) Amennyiben az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a) a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

b) a csak vételre szolgáló rádióállomások - kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat - az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek;

c) a frekvenciahasználati jogosultság, a frekvenciakijelölés és a rádióengedély nem ruházható át.

(2) Amennyiben a RAT "Sávhasználati szabályok" fej-lécű részében az adott rádióalkalmazásra vonatkozó rovat kitöltetlen, akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl e rendelet - a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzőkön, valamint a Nemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek által esetleg meghatározottakon túl - nem ír elő további követelményeket.

(3)[6] A rádióberendezés forgalomba hozatali szándékát - külön jogszabály szerint - be kell jelenteni, kivéve, ha a rádióberendezés harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használ. A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinekjegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználatijogosultsága, illetve joga a hatóság jóváhagyása és a jogszabályban rögzített feltételek teljesítése esetén átruházható.

(5) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga akkor ruházható át, ha a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot szerző fél teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság eredeti szerzésének jogszabályban foglalt valamennyi feltételét, illetve amennyiben a rádiófrekvenciák használatát a 676/2002/EK határozat (rádióspektrum határozat) vagy más közösségi intézkedések alkalmazása útján hangolták össze, valamennyi vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban, frekvenciakijelölésben, rádióengedélyben foglalt feltételét.

7. §

(1)[7] A tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött rádióállomásaiban - a Magyar Köztársaság határain kívüli használat esetében - alkalmazott rádióberendezéseknek teljesíteniük kell az 5. mellékletben meghatározott, az Eht. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeket.

(2) A nemzetközi forgalomban részt vevő földfelszíni és műholdas légi, tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálatok, illetőleg rádiónavigáció szolgálatok rádióállomásai részére kiadott rádióengedélyeknek meg kell felelniük a 6. mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak.

(3)[8] Az UWB technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályokat a 2. melléklet VI. fejezete tartalmazza, amelynek táblázatára is érvényesek az 5. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései.

Értelmező rendelkezések

8. §

(1)[9] E rendelet alkalmazásában:

1. állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

2. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy szerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

3. átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

4. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény 1 MHz felbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) érzékelővel mérve, és 1 ms-on vagy kisebb időtartamon átlagolva;

5. beltéri használat: az épületen belüli használat, ide sorolva az épülethez hasonlatos helyeken, például légijárművön történő használatot, ahol jellemzően az árnyékolás biztosítja a szükséges csillapítást, amely elősegíti a más szolgálatokkal történő megosztást;

6. blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése;

7. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

8. D-, K- és G-rendszerek: a televízió-rendszerek osztályozása, figyelembe véve a televízió-rendszerekhez tartozó jellemzőket, amelyeket az ITU-R BT.470-6 Ajánlás tartalmaz;

9. duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehetséges egyidejűleg;

10. effektív kisugárzott teljesítmény (a továbbiakban: ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

11. építőanyag-vizsgálat (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

12. fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS): a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

13. frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el;

14. gépjármű: a vasúti járművek, mezőgazdasági és erdészeti vontatók és minden mozgó munkagép kivételével az összes, a közúti forgalomban való részvételre szánt, kész vagy nem teljesen elkészült, legalább négy kerékkel rendelkező és 25 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű, beépített erőgéppel hajtott jármű, valamint pótkocsija;

15. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

16. hálózati vezérlő egység (NCU): a légijárműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezete 12. pontjának 12.1. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

17. hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv (jegyzék), amelyet a hírközlési hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után közzétesz;

18. kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

19. korlátozottan használható frekvenciasáv: olyan frekvenciasáv, amelyben

a) a rádiórendszerek, illetve rádióberendezések meghatározott időpontig üzemelhetnek,

b) újfrekvenciakijelölés nem adható ki az adott rádióalkalmazás részére, vagy

c) újabb rádióberendezésekkel létesített rádióállomások részére nem jelölhető ki frekvencia;

20. közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a hírközlési hatóság nem szabályozza;

21. levegőbe sugárzott: az ultraszéles sávú technológia egyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon részei, amelyeket nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag;

22. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

23. megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult, illetve engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a hírközlési hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

24. mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;

25. nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó és változó telephelyűek lehetnek;

26. szimplex frekvencia: frekvencia, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján egyidejűleg csak egyirányú összeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

27. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel módosított, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti jármű.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat a Korm. rendelet szerint kell értelmezni.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésével megszűnik valamely rádióberendezés, rádiórendszer egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítése, a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a rádióberendezés, rádiórendszer üzemben tartója a frekvenciakijelölés, illetve rádióengedély kiadása érdekében a hatósági eljárás megindítását kezdeményezni.

10. §[10]

11. §[11]

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §[12]

Ez a rendelet

1. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdésének, 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk (1) bekezdésének és 18. cikk (1)-(2) bekezdésének;

2. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanács irányelv 5., 6. cikkének és 11. cikk (1) bekezdés c) pontjának;

3. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének;

4. a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak;

5. az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak;

6. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak;

7. a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak;

8. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottság határozatnak;

9. a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak;

10. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak;

11. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak;

12. az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak;

13. az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak;

14. a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak;

15. a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdésének;

16. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak;

17. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak;

18. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikkének;

19. a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló 2003. szeptember 4-i 2004/71/EK bizottsági határozatnak;

20. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak;

21. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak;

22. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak;

23. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 2005/513/EK bizottsági határozatnak;

24. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak;

25. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak;

26. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak;

27. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak;

28. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról szóló 2007. február 12-i 2007/90/EK bizottsági határozatnak;

29. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak;

30. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak;

31. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak;

32. a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdésének és mellékletének;

33. a 2500-2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak;

34. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat;

35. a rádióspektrum 5875-5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak;

36. a 169,4-169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról szóló 2008. augusztus 13-i 2008/673/EK bizottság határozatnak;

37. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról szóló 2009. április 21-i 2009/343/EK bizottsági határozatnak;

38. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról szóló 2009. május 13-i 2009/381/EK bizottsági határozatnak;

39. a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak;

40. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak;

41. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról szóló 2011. április 18-i 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak

és

42. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Dr. Csepeli György s. k.,

informatikai és hírközlési minisztériumi politikai államtitkár

1. melléklet a 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelethez

Rádióalkalmazási Táblázat

[13]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
9 kHz alatt
H1ÜLavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások (SRD) a 2275 Hz frekvencián.2. melléklet III. fejezet
H2KInduktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III. fejezet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[14]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
9-14 kHz
RADIÓNAVIGACIÓH3KRepülés útvonali (föld-levegő) rádiónavigációs rendszerek.
H4Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer).
H2Induktív alkalmazások (SRD).ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN302 195-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
14-19,95 kHz
ALLANDÓHELYŰH6KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN302 195-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 16-19,95 kHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
19,95-20,05 kHz
HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
[15]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
20,05-70 kHz
ALLANDÓHELYŰ
H6
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II. fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
70-72 kHz
RADIÓNAVIGACIÓ
H3
H9
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
72-84 kHz
ALLANDÓHELYŰ
H5
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RADIÓNAVIGACIÓ
H3
H9
Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
84-86 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
H9
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
[16]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSáv használati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
86-90 kHz
ALLANDÓHELYŰ
H6
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
H9
Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
90-110 kHz
RADIÓNAVIGACIÓ
H3
H4
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
Állandóhelyű
H6
Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
110-112 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H6
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RADIÓNAVIGACIÓ
H3
H4
Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
112-115kHz
RADIÓNAVIGACIÓ
H3
H4
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
[17]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
115-117,6 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
H4
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
Állandóhelyű
H6
Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
117,6-126 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H6
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RÁDIÓNAVIGáCIÓ
H3
H4
Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
126-129 kHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
H4
KRádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[18]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
129-130 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H5
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
H4
Rádió-irányjeladók (föld-levegő).
Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus
rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
130-148,5 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H6
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás a 135,7-137,8 kHz sávban.ERC/REC 62-01; ECC/REC/(02)01
MSZ EN 301 783-2
2. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD) a 130-135 kHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD) a 135-148,5 kHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
H7Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 130-146 kHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
148,5-255 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H12
KHH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró
körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet)
(Genf, 1975) záróokiratai
ITU-R BS.560-4; BS.639 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
[19]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
255-283,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H12KHH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró
körzeti igazgatási értekezlet (1.és3. Körzet)
(Genf, 1975) záróokiratai
ITU-R BS.560-4; BS.639 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302017-2
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
1. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
1. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 302 195-2
283,5-315 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
Az Európai Tengeri Övezetben a tengeri
rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók)
tervezésével megbízott körzeti igazgatási
értekezlet (Genf, 1985) záróokiratai
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis
teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN302 195-2
[20]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
315-325 kHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklete
ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
325-405 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklete 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
405-415 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
1. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[21]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
415-435 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).A középhullámú tengeri mozgó-és légi
rádiónavigáció szolgálat tervezésével
megbízott körzeti igazgatási értekezlet
(1. Körzet) (Genf, 1985) záróokiratai
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
435-495 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
TENGERI MOZGÓH16GMDSS keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs és
meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős
tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX
a 490 kHz frekvencián.
RR 31., 32., 33., 52. Cikkek; RR 15. Függelék
MSZ EN300 065-2
HlLavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások (SRD) a 457 kHz
frekvencián.
2001/148/EK
ECC/DEC/(04)01
ERC/REC 70-03 2. melléklete
MSZ EN 300 718-2; MSZ EN 300 718-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[22]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
495-505 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
H4H16H17KNemzetközi vész- és hívófrekvencia morze-rádiótávíró üzemre
hajók, légijárművek és mentőhajók részére az
500 kHz frekvencián.
RR 31., 51. és 52. Cikkek; RR 13. Függelék
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
505-526,5 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4
KÚtvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).A középhullámú tengeri mozgó-és légi
rádiónavigáció szolgálat tervezésével
megbízott körzeti igazgatási értekezlet
(1. Körzet) (Genf, 1985) záróokiratai
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
H4Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
TENGERI MOZGÓ
H16
GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, parti állomástól hajók
felé navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint
sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón,
NAVTEX az 518 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33. és 52. Cikkek
RR 13. és 15. Függelékek
MSZ EN300 065-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
526,5-1606,5 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H18
KAnalóg KH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró
körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet)
(Genf, 1975) záróokiratai
ITU-R BS.560-4; BS.639 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302017-2
H18Digitális KH rádió-műsorszórás.A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró
körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet)
(Genf, 1975) záróokiratai
ITU-R BS.1514-1, BS.1615 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
[23]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
Légi rádiónavigáció
H4
H4
Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet
ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-4
táblázat)
Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Állati implantátum eszközök (SRD) az 526,5-600 kHz sávban.ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
1606,5-1625 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
1625-1635 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
1635-1800 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
1800-1810 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
1810-1850 kHz
AMATŐR
H11
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
1850-2000 kHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4
KLoran-A rádiónavigációs rendszer.Működési frekvenciák: 1850 kHz, 1950 kHz
Működési sávszélesség: 50 kHz
Az állomás által kisugárzott átlagteljesítmény: max. 50 W
[24]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2000-2025 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2025-2045 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2045-2160 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2160-2170 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2170-2173,5 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások és digitális szelektív hívás (DSC).
RR 51. és 52. Cikkek
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2173,5-2190,5 kHz
MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
H16 H17KGMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 2174,5 kHz frekvencián.
RR 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 15. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H4 H16 H17Nemzetközi vész-és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre hajók,
légijárművekés mentőhajók állomásai részére, GMDSS és
nem-GMDSS keretén belül a 2182 kHz frekvencián. A
frekvencia az ember által lakott űrjárművek kutatási és
mentési műveleteinél is használható.
RR 30., 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek
RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10V. kötet 2. fejezet
MSZETS 300 441/A1
H16H17GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 2187,5 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33. és 51. Cikkek
RR 15. Függelék
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
[25]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2190,5-2194 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2194-2300 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2300-2498 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2498-2501 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJEL
H8
KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2501-2502 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJEL
H8
KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2502-2625 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével
H25
ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[26]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások Sávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatok rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai dokumentumok Speciális feltételek, egyedi követelmények
2625-2650 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
H25
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek
ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 50/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2650-2850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2850-3025 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
Kutatás és mentés: 3023 kHz-en
TENGERI MOZGÓ
H27
ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H15Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
3023 kHz frekvencián.
RR 31. Cikk; RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és
mentési műveletek a 3023 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 13., 15. és 17. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.
3025-3155 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3155-3200 kHz
Mozgó
H29
KKisteljesítményű vezetéknélküli hallókészülékek.MSZ EN 300 330-2ERPmax= 10 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[27]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
3200-3230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
MozgóH29Kisteljesítményű vezetéknélküli hallókészülékek.MSZ EN 300 330-2ERPmax= 10 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3230-3400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelH30ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 50/11 Ajánlása
MozgóH29KKisteljesítményű vezetéknélküli hallókészülékek.MSZ EN 300 330-2ERPmax= 10 mW
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3400-3500 kHz
(R) LÉGI MOZGÓH4KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3500-3800 kHz
AMATŐRH11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelH25ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3800-3900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[28]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
3900-3950 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
3950-4000 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01
H32Digitális RH rádió-műsorszórásRR 12.Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4000-4063 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
TENGERI MOZGÓ
H17
Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4063-4438 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek, RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia
rádiótelefon üzemre a 4125 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33. és 52. Cikkek
RR 13., 15. és 17. Függelékek
ICAO Annex 10V. kötet 2. fejezet
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 4177,5 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 4207,5 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
H16GMDSS keretén belül, parti állomásoktól keskenysávú távgépíró
technikával a hajóknak küldött meteorológiai és navigációs
figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI)
NAVTEX-en a 4209,5 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN300 065-2
Kizárólag parti állomások részére jelölhető ki frekvencia.
H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 4210 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[29]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
4438-4650 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételévelH25ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 50/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H33Európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) Euroloop
alkalmazásai (SRD) a 4515 kHz frekvencián.
ERC/REC 70-03 4. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
4650-4700 kHz
(R) LÉGI MOZGÓH4KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4700-4750 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4750-4850 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4850-4995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4995-5003 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[30]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
5003-5005 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5005-5060 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5060-5250 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5250-5450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelH25ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5450-5480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5480-5680 kHz
(R) LEGI MOZGÓH4KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).
Kutatás és mentés: 5680 kHz-en
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[31]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei az
5680 kHz frekvencián.
RR 31. Cikk; RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és
mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
MSZ EN 300 373-2
Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.
5680-5730 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei az
5680 kHz frekvencián.
RR 31. Cikk; RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és
mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 13. és 15. Függelékek
ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont
MSZ EN 300 373-2
Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.
5730-5900 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5900-5950 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H34
ÜPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5950-6200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórásRR 12.Cikk
ITU-R BS.1615.BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[32]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
6200-6525 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia
rádiótelefon üzemre a 6215 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 13. és 15.
Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 6268 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 6312 kHz frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 6314 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
6525-6685 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4KLevegő-föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
6685-6765 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
6765-7000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
TENGERI MOZGÓ
H27ÜDunai hajózás RH rádiókommunikáció.Duna Bizottság CD/SES 60/11 Ajánlása
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 6765-
6795 kHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 330-2
7000-7100 kHz
AMATŐR
H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
[33]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
MŰHOLDAS AMATŐR
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
7100-7200 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
A frekvenciakijelölésnél figyelembe kell venni, hogy a rádióállomások
legfeljebb 2009. március 29-ig üzemelhetnek.
Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615; BS.1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
Amatőr
H39A
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; ECC/REC/(05)05
MSZ EN 301 783-2
2. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
7200-7300 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615; BS.1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
7300-7350 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
7350-7400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H34
ÜPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[34]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
7400-7450 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H34
ÜPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
7450-8100 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8100-8195 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
TENGERI MOZGÓ
H17
Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
MSZ EN 301 033; MSZ EN 300 338
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8195-8815 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia
rádiótelefon üzemre a 8291 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33. és 52. Cikkek
RR 13., 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16Nem-GMDSS keretén belül, mentőjármű állomások részére, a
tengeri és a légi mozgószolgálat állomásaival kutatási és
mentési műveletekre irányuló összeköttetések létesítése a
8364 kHz frekvencián.
RR 31. és 52. Cikkek; RR 13. Függelék
ICAO Annex 10V. kötet 2. fejezet
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 8376,5 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 8414,5 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 8416,5 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[35]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD) a 8800-8815 kHz sávban.MSZ EN 300 330-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
8364 kHz frekvencián.
RR 31. és 33. Cikkek
RR 13. és 17. Függelékek
ICAO Annex 10V. kötet 2. fejezet
MSZ EN 300 373-2
8815-8965 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
8965-9040 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
9040-9400 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
9400-9500 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H2Induktív alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 330-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
9500-9900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
[36]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9900-9995 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9995-10 003 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
10003 kHz frekvencián.
RR 31. CikkAz adás sávszélessége a vivőfrekvenciától +3 kHz lehet.
10 003-10 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
10003 kHz frekvencián.
RR31.CikkAz adás sávszélessége a vivőfrekvenciától +3 kHz lehet.
10 005-10 100 kHz
(R) LÉGI MOZGÓH4KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
10 100-10 150 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
[37]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
10 150-11 175 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
11 175-11 275 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
11 275-11 400 kHz
(R) LÉGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
11 400-11 600 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
11 600-11 650 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
11 650-12 050 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
[38]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
12 050-12 100 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
12 100-12 230 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
12 230-13 200 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
H16GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia
rádiótelefon üzemre a 12 290 kHz frekvencián.
RR 31, 32., 33. és 52. Cikkek; RR 13.15. és 17.
Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 12 520 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 12 577 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
H16GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 12 579 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 200-13 260 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 260-13 360 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
[39]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 360-13 410 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41
A rádiócsillagászat alkalmazásai.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 410-13 570 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2; MSZ EN 302 291-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 13 553-
13 557 kHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 330-2
13 570-13 600 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 600-13 800 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
13 800-13 870 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[40]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
13 870-14 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
14 000-14 250 kHz
AMATŐRHllKAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐRH39Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
14 250-14 350 kHz
AMATŐRHllKAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
14 350-14 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
14 990-15 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H15Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
14993 kHz frekvencián.
RR31.CikkAz adás sávszélessége a vivőfrekvenciától +3 kHz lehet.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
15 005-15 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
[41]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
15010-15100 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
15 100-15 600 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
15 600-15 800 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
15 800-16 360 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
16 360-17 410 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS és nem-GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia
rádiótelefon üzemre a 16 420 kHz frekvencián.
RR 31.,32., 33. és 52. Cikkek
RR 13., 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a
keskenysávú távgépíró részére a 16 695 kHz frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H16GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális
szelektív hívás (DSC) részére a 16 804,5 kHz frekvencián.
RR 13., 31.,32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék
MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033
H15GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 16 806,5 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
[42]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17 410-17 480 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17 480-17 550 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17 550-17 900 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615.BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17 900-17 970 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17 970-18 030 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[43]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
18 030-18 052 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
18 052-18 068 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
18 068-18 168 kHz
AMATŐR
Hll
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
18 168-18 780 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
18 780-18 900 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
18 900-19 020 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[44]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
19 020-19 680 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
19 680-19 800 kHz
TENGERI MOZGÓH17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 19 680,5 kHz nemzetközi frekvencián.
RR31.,32.és33.Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
19 800-19 990 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
19 990-19 995 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H15Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a
19993 kHz frekvencián.
RR31.CikkAz adás sávszélessége a vivőfrekvenciától +3 kHz lehet.
19 995-20 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[45]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
20 010-21 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
21 000-21 450 kHz
AMATŐR
Hll
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
21 450-21 850 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
21 850-21 870 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
21 870-21 924 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H42
KA légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására
szolgáló pont-pont és pont-többpont összeköttetések.
2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
21 924-22 000 kHz
(R) LEGI MOZGÓ
H4
KLevegő-föld irányú beszéd-és adatátviteli összeköttetések
nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.
RR 27. Függelék
ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3.fejezet 3.1. pont
Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).
[46]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22 000-22 855 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 22 376 kHz nemzetközi frekvencián.
RR31.,32.és33.Cikk
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22 855-23 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23 000-23 200 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23 200-23 350 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H42
KA légiforgalom biztonságával összefüggő szolgálat nyújtására
szolgáló pont-pont és pont-többpont összeköttetések.
2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23 350-24 000 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[47]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
24 000-24 890 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24 890-24 990 kHz
AMATŐRHllKAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐRH39Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24 990-25 005 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25 005-25 010 kHz
HITELES FREKVENCIA ES ÓRAJELH8KHiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25 010-25 070 kHz
ÁLLANDÓHELYŰH26KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25 070-25 210 kHz
TENGERI MOZGÓH17KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[48]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
25 210-25 550 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H26
KPont-pont és pont-többpont összeköttetések.2. melléklet II.fejezet 1. pont
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25 550-25 670 kHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41
KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25 670-26 100 kHz
MŰSORSZÓRÁS
H32
KAnalóg RH rádió-műsorszórás.RR 12. Cikk
ITU-R BS.560-4; BS.639; BS.640-3 Ajánlások
T/R 51-01; MSZ EN 302 017-2
H32Digitális RH rádió-műsorszórásRR 12.Cikk
ITU-R BS.1615, BS 1514-1 Ajánlások
MSZ EN 302 245-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
26 100-26 175 kHz
TENGERI MOZGÓ
H17
KKeskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti
állomások.
RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék
MSZ EN 300 373-2
H15GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI)
adásai a 26 100,5 kHz nemzetközi frekvencián.
RR 31.,32. és 33. Cikkek
RR 15. és 17. Függelékek
MSZ EN 300 373-2
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
26 175-26 510 kHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
26 510-27 500 kHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H44
KF3E és G3E adásmódú CEPT PR 27 típusú alkalmazások a
25 950-27 410 kHz sávban (kivéve a 25 995 kHz, 27 045 kHz,
27 095 kHz, 27 145 kHz és a 27 195 kHz frekvenciákat).
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)16
MSZ EN 300 135-2
Csatornaosztás: 10 kHz.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[49]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)16
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H33Európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) Eurobalise
alkalmazásai (SRD) a 27 095 kHz frekvencián.
ERC/REC 70-03 4. melléklete
MSZ EN 300 330-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Maximális mágneses térerősség: 42 dBjaA/m.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 26 957-
27 283 kHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)02
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 220-3; MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H38Távirányító, távmérő, távjelző és vagyonvédelmi eszközök (SRD)
a 26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz, 26 695 kHz, 26 745 kHz,
27 445 kHz, 27 495 kHz frekvenciákon.
MSZ EN 300 220-32. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy-és vagyonvédelmi célú
kisteljesítményű alkalmazások (SRD) a 26 995 kHz,
27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz
frekvenciákon.
H45Játékvezérlők (SRD) a 26 990-27 000 kHz,
27040-27050 kHz,27090-27 100 kHz,
27 140-27 150 kHz és a 27 190-27 200 kHz sávban.
H45Modellirányítók (SRD) a 26 990-27 000 kHz,
27040-27050 kHz,27090-27 100 kHz,
27 140-27 150 kHz és a 27 190-27 200 kHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)10
ERC/REC 70-03 8. melléklete
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
27,5-27,86 MHz
METEOROLÓGIA
H46KMeteorológiai alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H38Távirányító, távmérő, távjelző és vagyonvédelmi eszközök (SRD)
a 27 545 kHz, 27 595 kHz, 27 645 kHz frekvenciákon.
MSZ EN 300 220-32. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
27,86-28 MHz
METEOROLÓGIA
H46KMeteorológiai alkalmazások.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
28-29,7 MHz
AMATŐR
H11
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
[50]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávokés rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávokés rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
MŰHOLDAS AMATŐR
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H2Induktív alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
29,7-30,005 MHz
H2KInduktív alkalmazások (SRD) a 29,7-30 MHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 9. melléklete
MSZ EN 300 330-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H5Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményű orvosi
membrán implantátumok (SRD) a 30-30,005 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[51]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
30,01-34,995 MHz
H48KAnalóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD) a 34,9- 34,995 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
34,995-35,225 MHz
H45KLégimodell-irányítók (SRD).ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 8. melléklete MSZ EN 300 220-3Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
35,225-37,5 MHz
H48KAnalóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
37,5-38,25 MHz
Rádiócsillagászat H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
38,25-39,986 MHz
H48KAnalóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD) a 38,25- 38,5 MHz sávban.ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H49Meteoritszórást felhasználó (meteor scatter) össze­köttetések mozgó alkalmazásai a 39- 39,2 MHz sávban.ERC/REC/(00)04 MSZ EN 300 113-2A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
40,02-40,98 MHz
Földi mozgó
H50
KKis hatókörzetű személyhívók a 40,555 MHz, 40,575 MHz,
40,585 MHz, 40,595 MHz frekvenciákon.
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 40,66-
40,70 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)03
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy-és vagyonvédelmi célú
kisteljesítményű alkalmazások (SRD) a 40,665 MHz, 40,675
MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.
MSZ EN 300 220-32. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H45Modellirányítók (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz,
40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.
ERC/DEC/(01)12
ERC/REC 70-03 8. melléklete
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H45Játékvezérlők (SRD) a 40,665 MHz, 40,675 MHz,
40,685 MHz, 40,695 MHz frekvenciákon.
MSZ EN 300 220-32. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
48, 5-56, 5 MHz
MŰSORSZÓRÁSÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva
1985-ben és 2006-ban Genfben) ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
D-rendszerű tv-adás.
H52
AmatőrKAmatőrrádiózás az 50-52 MHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Forgalmazás csak állandóhelyű állomásról megengedett.
ERPmax = 10 W.
H11
58-68 MHz
MŰSORSZÓRÁSÜFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás az 58-66 MHz sávban.1961. évi Stockholmi Megállapodás (módosítva
1985-ben és 2006-ban Genfben) ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
D-rendszerű tv-adás.
H52
73- 74,8 MHz
FÖLDI MOZGÓ H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 73- 74,8/77,5- 79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv).Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-22. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
H57Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-22. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/A duplex sávban csak azokon a területeken megengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt nem lehetséges.
74,8-75,2 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4KILS marker helyjeladó rendszer (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.1.7 pont I. kötet C melléklet 2. pontÜzemi frekvencia: 75 MHz ± 0,005%
H4Útvonali helyjeladó rendszer (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.6. pont I. kötet C melléklet 5. pont
77- 79,7 MHz
FÖLDI MOZGÓ H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 77-77,5/81,5-82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv).Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
2. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
H57Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 77-77,5 MHz sávban.MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-22. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/B duplex sávban csak azokon a területeken megengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt nem lehetséges.
H57Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 73-74,8/77,5-79,3 MHz duplex sávban (80 MHz/A sáv).2. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
H57Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 77,5-79,3 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/A duplex sávban csak azokon a területeken megengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt nem lehetséges.
H58Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 79,3-79,7 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
H58Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 79,3- 79,34 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 1. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
81,5-82 MHz
FÖLDI MOZGÓ H57KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 77- 77,5/81,5- 82 MHz duplex sávban (80 MHz/B sáv).Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-22. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
H57Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek.MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-22. melléklet I. fejezet 1. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont Egyfrekvenciás kijelölés a 80 MHz/B duplex sávban csak azokon a területeken megengedett, ahol a kétfrekvenciás használat a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt nem lehetséges.
87,5-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS
H61
KURH-FM rádió-műsorszórás.Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott
körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3.
Körzet egy része) (Genf, 1984) záróokiratai
ITU-R BS.412-9; BS.450-3; SM.l 009-1 Ajánlások
T/R 51-01
MSZ ETS 300 384/A1; MSZ EN 302 018-2
H61AVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 13. melléklete
MSZ EN 301 357-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
87,5-108 MHz
MŰSORSZÓRÁS H61KURH-FM rádió-műsorszórás.Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti Igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) (Genf, 1984) záróokiratai
ITU-R BS.412-9; BS.450-3; SM. 1009-1 Ajánlások
T/R 51-01
MSZ ETS 300 384/A1; MSZ EN 302 018-2
H61AVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD).2006/771/EK; 2008/432/EK ERC/REC 70-03 13. melléklete MSZ EN 301 357-2
108-117,975 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ
H4KLégi navigáció és légtérellenőrzési célú navigációsMSZ EN 300 676; MSZ EN 301 841-1Alkalmazása: ICAO előírása szerinti rendszerek repülőtereken a
információkat továbbító rendszerek.MSZ EN 301 842-1repülés irányítása és biztonsága céljából.
Műszaki paraméter feltételek: gyártó által meghatározottak
Frekvenciakijelölés: nemzeti és nemzetközi egyeztetés alapján
egyedi frekvenciakijelölés.
112 MHz alatti sávban frekvencia nem jelölhető ki.
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4Műszeres leszállító rendszer ILS LOC iránysávadóICAO Annex 10:Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
(egyirányú (föld-levegő)) a 108-111,975 MHz sávban.I. kötet 3. fejezet 3.1 pontCsatornaosztás 100 kHz/50 kHz
I. kötet C Melléklet 2. és 3.5 pontAdásmód: A9W/A8W
V. kötet 4. fejezet 4.2 pont
ILS vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.1.4 pont
I. kötet C. melléklet 2.2 és 2.3 pont
ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-3 táblázat)
H4Közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer (TVOR)ICAO Annex 10:
(egyirányú (föld-levegő)).I. kötet 3. fejezet 3.3 pont
I. kötet C melléklete 3. pont
V. kötet 4. fejezet 4.2 pont
VOR vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.3.8 pont
I. kötet C melléklet 3.6 pont
ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-3 táblázat)
H4Útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer (VOR)
(egyirányú (föld-levegő)).
117,975-132 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ
H4KLevegő-föld és levegő-levegő Irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamint repülőtereken a repülés Irányítása és biztonsága céljából.1265/2007/EK ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1, 2.2, 2.3 pont
és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1 pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A. Melléklete
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. Rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhetőüzembe.
H4121,5 MHz, 123,1 MHz légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvenciák.Vevőberendezésre: ICAO Annex 10
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. Rész A melléklet 1.3 pont Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat) MSZ EN 300 676; MSZ EN 301 841-1 MSZ EN 301 842-1
MŰHOLDAS MOZGÓSzerencsétlenségek helyét jelző rádióbóják (EPIRB, ELT) a 121,5 MHz frekvenciánRR 13. és 15. Függelék ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 5. fejezet
V. kötet 2. fejezet és 4. fejezet 4.1 pont,
valamint 4. fejezet Függelék MSZ EN 300 152-2
H16
TENGERI MOZGÓ
H16Vész- és biztonsági forgalmazás a légi mozgószolgálat állomásaival a 121,5 MHz, 123,1 MHz frekvenciákon.RR 31. Cikk; RR 13. és 15. Függelék ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 5. fejezet
V. kötet 2. fejezet és 4. fejezet 4.1 pont,
valamint 4. fejezet Függelék MSZ EN 301 688
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletel a 121,5 MHz frekvencián.RR 31. Cikk, RR 13. és 15. Függelék
132-136 MHz
(OR) LÉGI MOZGÓ H3KLevegő-föld Irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli repüléshez, valamint repülőtereken a repülés Irányítása és biztonsága céljából.1265/2007/EK ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1, 2.2., 2.3. pont
és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A Melléklet Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet MSZ EN 300 676; MSZ EN 301 841-1 MSZ EN 301 842-1
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.
(R) LÉGI MOZGÓ1265/2007/EK ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1, 2.2., 2.3. pont
és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1. pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A Melléklet Vevőberendezésre: ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3. pont Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklet ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat) MSZ EN 300 676; MSZ EN 301 841-1 MSZ EN 301 842-1
H4Levegő-föld és levegő-levegő Irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamint repülőtereken a repülés Irányítása és biztonsága céljából.Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhető üzembe.
136-137 MHz
(R) LÉGI MOZGÓLevegő-föld és levegő-levegő Irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamint repülőtereken a repülés Irányítása és biztonsága céljából.
H4K1265/2007/EK ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.1, 2.2, 2.3 pont
és 5. fejezet
V. kötet 4. fejezet 4.1 pont és 4. fejezet Függelék
V. kötet A. Melléklete Vevőberendezésre: ICAO Annex 10
III. kötet II. rész 2.3. pont
III. kötet II. rész A melléklet 1.3 pont Adatátvitelre: ICAO Annex 10:
III. kötet I. rész 6. fejezet
III. kötet I. rész B melléklete ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
(COM-2 táblázat) MSZ EN 300 676; MSZ EN 301 841-1 MSZ EN 301 842-1
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Csak az ICAO Annex 10 III. Kötet II. Rész 2. fejezet előírásainak megfelelő berendezés helyezhetőüzembe
137-137,025 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
H62KMűholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nemERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
hangátviteli célú NGSO alkalmazásai.alól mentesítve.
A műhold-üzemeltető által meghatározott műszaki
követelmények.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr- Föld irány)
H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
137,025-137,175 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr- Föld irány)
H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas mozgó (űr- Föld irány)
H62Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nemERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
hangátviteli célú NGSO alkalmazásai.alól mentesítve.
A műhold-üzemeltető által meghatározott műszaki
követelmények.
137,175-137,825 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány)
H62KMűholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nemERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06A műhold-üzemeltető által meghatározott műszaki
hangátviteli célú NGSO alkalmazásai.követelmények.
Orbcomm: végfelhasználói állomás a 137,187-137,818 MHz
sávban, űrtávközlési rendszer központi földi állomása a
137,535-137,585 MHz sávban.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr- Föld irány)
H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
137,825-138 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas mozgó (űr- Föld irány) H62Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú NGSO alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. A műhold-üzemeltető által meghatározott műszaki követelmények.
144-146 MHz
AMATŐR H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR H39Műholdas amatőrrádiózás.
[52]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
146-148 MHz
FÖLDI MOZGÓH64KEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146-146,5 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszereka 146-146,5 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
H64AEgyfrekvenciás, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146,5-146,8 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
H64AEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, digitális rádiós személyhívó rendszerek a 146,5-146,8 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
H64BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H64CKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H48Analóg szűgmoduláclós eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
148-149,9 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány)
H62KMűholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) nem hangátviteli célú NGSO alkalmazásai.ERC/DEC/(99)05; ERC/DEC/(99)06A műhold-üzemeltető által meghatározott műszaki követelmények. Orbcomm: végfelhasználói állomás, valamint az űrtávközlési rendszer központi földi állomása a 149,61-149,9 MHz sávban. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[53]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
FÖLDI MOZGÓH64EKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-149,4/152,8375-154 MHz duplex sávokban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08 MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341 -2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPTT/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H64DAH64E lábjegyzetben megadott alkalmazástól eltérő kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148, 2125 MHz és a 148, 2375-149,4 MHz sávokban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések közül:
- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióberendezések 2015. december 31-ig,
- az egyéb rád iőberendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A nem eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H64DEgyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban.
H64DEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 148-148,2125 MHz és a 148,2375-149,4 MHz sávokban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A nem eltolt 12,5 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H64Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 149,4-149,9 MHz sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések közül:
- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó rádióberendezések 2015. december 31-ig,
- az egyéb rádióberendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 149,4-149,9 MHz sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148,225 MHz frekvencián.2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.
Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság.
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
Földi mozgóH66Rádiós személyhívő rendszerek hordozható válaszadói a 148,250 MHz; 148,350 MHz; 148,400 MHz; 148,450 MHz;
148,550 MHz frekvenciákon.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz; ERPmax = 50 mW Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).MSZ EN 300 422-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[54]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
150,05-151,4 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H38Távmérőés távirányító alkalmazások (SRD) a 150,980-151,160 MHz sávban.MSZ EN 300 220-32. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[55]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
151,4-153 MHz
FÖLDI MOZGÓ
H64BKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 146,8-147,6/151,4-152,2 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz, 12,5 kHz vagy 25 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H64CKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 147,6-148/152,2-152,6 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H64EKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148-148,2125/152,6-152,8125 MHz és a 148,2375-148,4/152,8375-153 MHz duplex sávokban.2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 152,81875 MHz és a 152,83125 MHz frekvenciákon.2. melléklet I. fejezet 10. pont Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz. Helyi, Illetve telephelyen belüli ellátottság. Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
153-154 MHz
FÖLDI MOZGÓH64EKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 148,4-149,4/153-154 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 6,25 kHz vagy 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
A duplex távolság 4,6 MHz.
[56]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
156-156,7625 MHz
FÖLDI MOZGÓH71KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156-156, 375/160, 6-160, 975 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341 -2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012.december 31-ig üzemelhetnek.
A 2. melléklet 1. fejezet 2. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.
Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése is megengedett, azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nem lehetséges, a nemzetközi koordináció
sikertelensége miatt. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága
10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomások adási sávjában lévő,
előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciás állomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156,375-156,7625 MHz sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak
partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 156,375-156,7625 MHz sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak
partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgőszolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
[57]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
TENGERI MOZGÓ
H73Belföldi víziutakon segélykérő rádiórendszerek, egyeztetett keresési és mentési munkákhoz a 156,3 MHz,156,375 MHz, 156,45 MHz, 156,625 MHz frekvenciákon.MSZ EN 300 698-2Frekvenciakiosztás a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint.
H75Belvízi mozgószolgálat rádiótelefon alkalmazásai a 156,4875-156,7625 MHz sávban.Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)
MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 301 178-2
A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő
adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.
A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.
Frekvenciakiosztás a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint.
H16Hajó-légijármű összeköttetés biztosítása kutatási és mentési műveletek során, valamint egyéb más biztonsági céllal a 156,3 MHz frekvencián.RR 30. és 32. Cikkek
RR 13., 15. és 18. Függelékek
MSZ EN 301 025-2; MSZ EN 300 698-2
H16Kizárólag digitális szelektív hívás (DSC), vész-, biztonsági és hívási célokra, valamint szerencsétlenségek helyét jelző rádióbóják (EPIRB) a 156,525 MHz frekvencián.RR 31., 34., 51.és 52. Cikkek
RR 13., 15. és 18. Függelékek
MSZ EN 301 025-2; MSZ EN 300 698-2
H16Hajó-hajó összeköttetés a hajózás biztonságának érdekében a 156,650 MHz frekvencián.RR 31., 33. és 51. Cikkek
RR 13., 15. és 18. Függelékek
MSZ EN 301 025-2; MSZ EN 300 698-2
156,7625-156,8375 MHz
TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)
H16 H75KBelvízi mozgó rádiótelefon-szolgálat nemzetközi vész-, biztonsági és hívófrekvenciája a 156,8 MHz frekvencián.RR 30., 31, 32., 51. és 52. Cikkek RR 13., 15. és 18. Függelékek Körzeti megállapodás a belvízi hajózás
rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000.
április 6.) MSZ EN 300 698-2
A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.
A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.
Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 6. pont szerint.
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 156,8 MHz frekvencián.RR 31. Cikk RR 13. Függelék
156,8375-167,3 MHz
FÖLDI MOZGÓ
H74
KEgyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 156,8375-156,875 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341 -2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156,8375-156,875 MHz sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak
partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
H71Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 156,875-157,45/161,475-162,05 MHz duplex sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó
berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A 2. melléklet 1. fejezet 2. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet I. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak
partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.
Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése is megengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nem lehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága
10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomások adási sávjában lévő,
előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciás állomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
[58]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H76Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
157,45-159,5625/162,05-164,1625 MHz és a 159,5875-160,6/164,1875-165,2 MHz duplex sávokban.
2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A 158,250/163,250 MHz, a 158,400/163,400 MHz, a
158,425/163,425 MHz, a 158,450/163,450 MHz, a
158,475/163,475 MHz, a 158,500/163,500 MHz, a
158,525/163,525 MHz, a 158,550/163,550 MHz, a
158,575/163,575 MHz és a 158,600/163,600 MHz frekvenciákon üzemelő berendezések kivételével az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések, valamint
a 2. melléklet 1. fejezet 2. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések közül:
- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó
rádióberendezések 2015. december 31-ig,
- az egyéb rádióberendezések 2012. december 31-ig
üzemelhetnek. A 158,250/163,250 MHz és a 158,400/163,400 MHz frekvenciát használó berendezések 2012. december 31-ig,
a 158,425/163,425 MHz, a 158,450/163,450 MHz,
a 158,475/163,475 MHz, a 158,500/163,500 MHz,
a 158,525/163,525 MHz, a 158,550/163,550 MHz,
a 158,575/163,575 MHz és a 158,600/163,600 MHz frekvenciát
használó berendezések 2015. december 31-ig üzemelhetnek.
Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.
Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése is megengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nem lehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív
antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgóállomások adási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciás állomások közül:
- a vasúti, illetve a vasúti tevékenységhez kapcsolódó
rádióállomások 2015. december 31-ig,
- az egyéb rádióállomások 2012. december 31-ig
üzemelhetnek.
H76AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 159,5625-159,5875/164,1625-164,1875 MHz duplex sávban.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
H64Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvenciákon.2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A csatornaosztás 12,5 kHz.
H64Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 159,56875 MHz és a 159,58125 MHz frekvenciákon.2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A csatornaosztás 12,5 kHz.
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
H71Kétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
156-156,375/160,6-160,975 MHz duplex sávban.
2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A 2. melléklet 1. fejezet 2. pontjában megadott duplex távolságtól eltérő duplex távolságot használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
A belföldi víziutakon a parti és hajóállomások részére a 2. melléklet 1. fejezet 6. pont szerint kiosztott frekvenciák a belföldi víziutak partjától számított 25 km-es körzetben nem jelölhetők ki.
A frekvenciákat úgy kell kijelölni, hogy a belvízi mozgószolgálat állomásait ne érje káros zavarás.
Budapesti, illetve Budapestet érintő ellátottság esetén csak 12,5 kHz-es csatornák jelölhetők ki.
Kétfrekvenciás célra ki nem jelölhető frekvenciák egyfrekvenciás kijelölése is megengedett azokon a területeken, ahol a kétfrekvenciás használat nem lehetséges a nemzetközi koordináció sikertelensége miatt. A mozgóállomások adási sávjában a bázis-, illetve fix állomások 15 km-re számított effektív antennamagassága 10 m lehet, míg az ERPmax = 10 W. A 2008. október 15-én engedéllyel rendelkező, a mozgőállomások adási sávjában lévő, előbbiektől eltérő paraméterű egyfrekvenciás állomások 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H74Egyfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávokban, a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák kivételével.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H74Egyfrekvenciás, bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 160,975-161,475 MHz és a 165,2-167,3 MHz sávokban, a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciák kivételével.2. melléklet 1. fejezet 2. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
Az eltérő, eltolt 12,5 kHz-es és a 25 kHz-es vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
H77Nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 164,175 MHz frekvencián.2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Alkalmazható csatornaosztás: 12,5 kHz.
H65Egyfrekvenciás, analóg és digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 166,625 MHz és a 166,825 MHz frekvenciákon.2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.
Helyi, illetve telephelyen belüli ellátottság.
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
TENGERI MOZGÓ
H75
Belvízi mozgószolgálat rádiótelefon alkalmazásai a 156,8375-157,4125 MHz és a 161,4875-162,0125 MHz sávokban.2000/637/EK
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás
rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)
MSZ EN 300 698-2; MSZ EN 301 178-2
A körzeti megállapodásban meghatározott frekvenciasávokban
az MSZ ETS 300 698:1999 harmonizált szabvány szerinti önműködő adóazonosító rendszerrel (ATIS) is el kell látni a berendezést.
A rádióberendezések adóteljesítménye a saját fedélzeten, a hajók között, valamint a parti kikötői felügyelettel létesített összeköttetésekben nem haladhatja meg az 1 W-ot.
Frekvenciakiosztás a 2. melléklet I. fejezet 6. pont szerint.
H75Belvízi mozgószolgálat keretében az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító és követő rendszer (AIS) alkalmazásai a 161,975 MHz és a 162,025 MHz frekvenciákon.RR 52. Cikk és 18. Függelék
2000/637/EK
ERC/DEC/(99)17
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás
rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)
[59]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
169,4-169,7125 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H78DKNyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgálóKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs2. melléklet I. fejezet 2/A. pont
rendszerek a 169,6125-169,6375 MHz sávban.dokumentum 2005/928/EK ECC/DEC/(05)02
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
H78DIdeiglenes (kísérleti, illetve 30 napot meg nem haladó) használatú PMR rendszerek a 169,6375-169,7125 MHz sávban.
H78AMérőóra-leolvasó rendszerek a 169,4-169,475 MHz2005/928/EK; 2008/673/EK2. melléklet I. fejezet 2/A. pont
sávban.ERC/REC 70-03 2. melléklete MSZ EN 300 220-3ERPmax = 0,5 W.
A maximális kitöltési tényező < 10%.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H78ANyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszerek a 169,4-169,475 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 2/A. pont ERPmax = 0,5 W.
A maximális kitöltési tényező < 1%.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H78CSzociális segélykérő rendszerek (SRD) a 169,475-169,4875 MHz és a 169,5875-169,6 MHz sávokban.2005/928/EK ECC/DEC/(05)02 MSZ EN 300 220-32. melléklet I. fejezet 2/A. pont ERPmax = 0,5 W.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H78AHallókészülékek a 169,4875-169,5875 MHz sávban.2005/928/EK; 2008/673/EK MSZ EN 300 422-22. melléklet I. fejezet 2/A. pont ERPmax = 0,5 W.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[60]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
169,8125-174 MHz
FÖLDI MOZGÓH79KPolgári önvédelmi szervezetek egyfrekvenciás PMR rendszereiKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
CEPT T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Frekvenciakijelölés a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti
megállapodás alapján.
A frekvenciák közös használatúak.
Az állomások a nyilvános elektronikus hírközlő hálózattal nem
köthetők össze.
ERPmax = 1 W, bázisállomások esetében.
ERPmax = 2 W, hordozható és mozgó berendezések esetében.
Bázisállomási antenna sugárzási súlypontjának föld feletti
magassága: max. 24 m.
Átjátszóállomás nem létesíthető.
Csatornaosztás: 12,5 kHz vagy 25 kHz.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 173,965-174 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 10. melléklet
MSZ EN 300 422-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
174-223 MHz
MŰSORSZÓRÁS
H80KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6;
BS. 1114-6 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁS H83ÜAnalóg földfelszíni tv-műsorszórás.Az európai műsorszóró övezetre kiterjedő körzeti megállapodás (Stockholm, 1961) ITU-R BT.417-5; BT.655-6; SM.851-1 Ajánlások; T/R 51-01 MSZ 17202; MSZ 17203D-rendszerű tv-adás. A magyar műsorszóró adóállomások frekvenciajegyzéke a hírközlési hatóságnál beszerezhető.
230-235 MHz
H85KFöldfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) a 230-231,6 MHz sávban.CEPT T-DAB Tervező Értekezletek (Wiesbaden, 1995, valamint Maastricht, 2002) záróokiratai T/R 51-01; MSZ EN 300 401Kizárólagosan Budapest közigazgatási határain belül elhelyezkedő rádió-adóállomások részére jelölhető ki frekvencia. A rádióengedély egy évre adható és külön kérelemre évente meghosszabbítható.
235-267 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ H16KSzerencsétlenségek helyét jelző rádióbóják (EPIRB, ELT) a 243 MHz frekvencián.RR 13. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet MSZ EN 300 152-2
H16Mentőjármű állomások és mentési célokra szolgáló eszközök a 243 MHz frekvencián.RR 13. Függelék ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet
H16Ember által lakott űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 243 MHz frekvencián.RR 31. Cikk RR 13. Függelék
315-322 MHz
H38KÉpületen belüli kisteljesítményű távjelző és gépkocsi biztonságtechnikai alkalmazások a 318 MHz frekvencián.MSZ EN 300 220-32. melléklet III. fejezet Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
322-328,6 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
328,6-335,4 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4KMűszeres leszállító rendszer (ILS siklópályaadó) (egyirányú (föld-levegő)).ICAO Annex 10 I. kötet 3. fejezet 3.1.5. és 3.1.6. pont ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Csatornaosztás 300 kHz vagy 150 kHz Védősáv: ± 0,005 %
399,9-400,05 MHz
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H68KA műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
400,05-400,15 MHz
MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H88KMűholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
D-rendszerű tv-adás.
MozgóTv-híranyag átvitele a 190-214 MHz sávban.
H81ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138
Ajánlások
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H82Rádióhíranyag átvitele a 214-223 MHz sávban.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 174-174, 015 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 10. melléklet MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 174-216 MHz sávban.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 216-222 MHz sávban.
MSZ EN 300 422-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
223-230 MHz
MŰSORSZÓRÁSK2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6;
BS. 1114-6 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80Földfelszíni digitális műsorszórás.
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
D-rendszerű tv-adás.
[61]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRáRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
400,15-401 MHz
METEOROLÓGIA H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
401-402 MHz
METEOROLÓGIA H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokrádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
402-403 MHz
METEOROLÓGIA
H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(Föld-űr irány)
H89
A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (SRD).2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)17
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN301 839-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
403-406 MHz
METEOROLÓGIA
H46KMeteorológiai alkalmazások.MSZ EN 302 054-2
H5Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (SRD) a
403-405 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)17
ERC/REC 70-03 12. melléklete
MSZ EN301 839-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
406-406,1 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H16KSzerencsétlenségek helyét jelző kisteljesítményű műholdas rádióbóják (EPIRB, ELT).RR 34. Cikk RR13. és 15. Függelékek ICAO Annex 10: III. kötet II. rész 5. fejezet V. kötet 2. fejezet
Szerencsétlenségek helyét jelző, szabadon lebegő, kisteljesítményű műholdas rádióbóják (EPIRB) a 406,025 MHz frekvencián.MSZ EN 300 066
406,1-410 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
417-420 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 417-417,25/427-427,25 MHz és a 418,85-419,8/428,85-429,8MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1
2. melléklet 1. fejezet 2/B. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére, DMO működés nem alkalmazható.
H93BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny-vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz duplex sávbanKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 035-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
2. melléklet 1. fejezet 16. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Helyi és körzeti rendszerek építhetők ki, országos kibővítési lehetőséggel.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 16. pont 16.4. alpont).
A vivőfrekvenciák helyét a CEPTT/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
H94AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer Budapest közigazgatási területén a 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 035-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
25 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPTT/R 25-08 (2005) Ajánlás
2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére,
427-430 MHz
FÖLDI MOZGÓ H93AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
417-417,25/427-427,25 MHz és a 418,85-419,8/428,85-429,8MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1
2. melléklet 1. fejezet 2/B. pont
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére, DMO működés nem alkalmazható.
H93BKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskeny - vagy szélesebb sávú digitális, PAMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 417,25-417,85/427,25-427,85 MHz duplex sávbanKét-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 035-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
2. melléklet 1. fejezet 16. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Helyi és körzeti rendszerek építhetők ki, országos kibővítési lehetőséggel.
A frekvencia elosztás módja: pályázat
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet 1. fejezet 16. pont 16.4. alpont).
A vivőfrekvenciák helyét a CEPTT/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
H94AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, keskenysávú digitális, PMR típusú, kötöttpályás közösségi közlekedési igényt kiszolgáló földi mozgó rádiótelefon rendszer Budapest közigazgatási területén a 419,8-419,85/429,8-429,85 MHz és a 419,95-420/429,95-430 MHz duplex sávban.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 300 390-2
MSZ EN 303 035-1; MSZ EN 303 035-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
25 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás
2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatározni.
Az állomások telepítési és sugárzási jellemzőinek megválasztásánál figyelemmel kell lenni az azonos és szomszédos csatornákon már üzemelő állomások és hálózatok védelmére,
432-438 MHz
AMATŐR
H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr
H39Műholdas amatőrrádiózás a 435-438 MHz sávban.
Műholdas Föld-kutatás (aktív)H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 433,05-
434,79 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ECC/DEC/(04)02
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Távirányító, távmérő, távjelző, személy-és vagyonvédelmi célú
kisteljesítményű alkalmazások (SRD) a
433,05-434,79 MHz sávban.
MSZ EN 300 220-32. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett
442-445 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H95
KPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve
kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek - a
444,3875-444,4125 MHz sáv és a 443,48125 MHz frekvencia kivételével - a 442-445/447-450 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341 -2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet II. fejezet 2. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
12,5 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
A CEPTT/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerinti vivőfrekvenciáktól fél csatornaosztással eltérő vivőfrekvenciákat is ki lehet jelölni. Az eltérő, eltolt vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
Változó telephelyű differenciál GPS referencia rendszer a 443,4750 MHz és a 443,48125 MHz frekvenciákon.A frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 443,4750 MHz eltolt vivőfrekvenciát használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
Az antenna földfelszín feletti magassága legfeljebb 6 m lehet, az ERPmax = 6 W.
H95UPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve
kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek a
444,3875 MHz, 444,39375 MHz, 444,4 MHz, 444,40625 MHz ésa 444,4125 MHz frekvenciákon.
2. melléklet II. fejezet 2. pont
A frekvenciák szolgáltatás céljára nem használhatók.
12,5 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
FÖLDI MOZGÓH96KBázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszerek a 444,39375 MHz, 444,4 MHz és a 444,40625 MHzfrekvenciákon.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
2. melléklet 1. fejezet 10. pont
A csatornaosztás 12,5 kHz.
A frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 444,39375 MHz és 444,40625 MHz frekvenciákon üzemelő állomások nem okozhatnak káros zavarást a sávban üzemelő állandóhelyű szolgálat állomásainak, és az azoktól származó zavarásokat tűrni 2012. december 31-ig kötelesek.
ERPmax = 5 W bázisállomások esetében.
ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetében.
446-446,1 MHz
H97KAnalóg kis hatótávolságúüzleti rádió (analóg PMR 446) alkalmazások.ERC/DEC/(98)25; ERC/DEC/(98)26
ERC/DEC/(98)27
MSZ EN 300 296-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
446,1-446,2 MHz
H97AKDigitális kis hatótávolságúüzleti rádió (digitális PMR 446) alkalmazások.ECC/DEC/(05)12 T/R 25-08
MSZ EN 300 113-2; MSZ EN 301 166-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Csak beépített antennával rendelkező kézi készülékek használhatók.
447-450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H95KPont-pont és pont-többpont struktúrájú, egy-, illetve kétfrekvenciás állandóhelyű rádiótelefon rendszerek a 442-445/447-450 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2
MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2
MSZ EN 300 341 -2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet II. fejezet 2. pont
A sáv szolgáltatás céljára nem használható.
12,5 kHz-nél nagyobb csatornaosztás nem alkalmazható.
A CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerinti vivőfrekvenciáktól fél csatornaosztással eltérő vivőfrekvenciákat is ki lehet jelölni. Az eltérő, eltolt vivőfrekvenciákat használó berendezések 2012. december 31-ig üzemelhetnek.
451,3-452,74 MHz
FÖLDI MOZGÓ
H100KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
453,08-455 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
FÖLDI MOZGÓ
H101KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 453,08-455/463,08-465 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
455-455,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓH101KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 455-455,16/465-465,16 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
455,16-456 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓH101KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 455,16-456/465,16-466 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
456-459 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓH101KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 456-457,38/466-467,38 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
FÖLDI MOZGÓH102Egy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) és hajófedélzeti távközlésre szolgáló berendezéseknek (H103) káros zavarás nem okozható.
H102Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum UIC 751-3 ORI (4. kiadás) T/R 22-01 MSZ EN 300 086-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
A 457,5875-458,1125/467,5875-468,1125 MHz sáv
felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást Is figyelembe
kell venni.
A frekvenciák használatával a már kijelölt hajófedélzeti távközlésre szolgáló berendezéseknek (H103) és PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.
H104Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 458,48-458,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2009. december
31-lg üzemelhetnek. ERPmax = 2 W
H104Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszereka 458,48-458,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2009. december
31-lg üzemelhetnek. ERPmax = 2 W bázisállomás esetén. ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.
H104AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 458,5625-459/468,5625-469 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
TENGERI MOZGÓH103Belvízi mozgószolgálat hajófedélzeti távközlésre szolgáló rádiótelefon alkalmazásai a 457,525 MHz, 457,5375 MHz, 457,550 MHz, 457,5625 MHz, 457,575 MHz frekvenciákon.Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)
ITU-R M.1174-1 Ajánlás
MSZ EN 300 720-2
Kizárólag nagyhajók fedélzeti távközlése részére jelölhető kl frekvencia.
459-460 MHz
FÖLDI MOZGÓH104AKKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 459-460/469-470 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
460-461,3 MHz
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány),
a műholdas meteorológia kivételével
H105
KA nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás
alkalmazásai.
Műholdas meteorológia (űr- Föld irány)
H63
Műholdas meteorológiai rendszerek.
461,3-462,74 MHz
FÖLDI MOZGÓ
H100KKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 451,3-452,74/461,3-462,74 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld Irány), a műholdas meteorológia kivételével
H105
A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Műholdas meteorológia (űr-Föld rány)
H63
Műholdas meteorológiai rendszerek.
462,74-463,08 MHz
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
H63
KMűholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld Irány), a műholdas meteorológia kivételével
H105
A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
463,08-465,16 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H101
KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 453,08-455,16/463,08-465,16 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
H63
Műholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld Irány), a műholdas meteorológia kivételével
H105
A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai
465,16-470 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ FÖLDI MOZGÓ
H101
KOrszágos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer a 455,16-457,38/465,16-467,38 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
2. melléklet I. fejezet 11. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A sáv 2009. január 1-jétől vehető használatba.
Egy frekvenciahasználati jogosultság nyerhető el a teljes 453,08-
457,38/463,08-467,38 MHz sávra. A frekvenciaelosztás módja: pályázat. Az alkalmazható csatornaosztás nagyobb, mint 200 kHz. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
Több vivőfrekvenciát használó technológiák Is megengedettek. A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
FÖLDI MOZGÓ
H102
Egy- és kétfrekvenciás, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a
457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont 2. melléklet I. fejezet 10. pont
A frekvenciák használatával a már kijelölt vasúti állomásoknak (H102) és hajófedélzeti távközlésre szolgáló berendezéseknek (H103) káros zavarás nem okozható.
H102Analóg, PMR típusú, vasúti (UIC) földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 457,38-458,48/467,38-468,48 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum UIC 751-3 ORI (4. kiadás) T/R 22-01 MSZ EN 300 086-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
A 457,5875-458,1125/467,5875-468,1125 MHz sáv
felhasználásakor a CEPT T/R 22-01 Ajánlást Is figyelembe
kell venni.
A frekvenciák használatával a már kijelölt hajófedélzeti távközlésre szolgáló berendezéseknek (H103) és PMR rendszerek állomásainak (H102) káros zavarás nem okozható.
H104Analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 468,48-468,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2009. december
31-ig üzemelhetnek. ERPmax = 2 W
H104Bázisállomással üzemelő, analóg rádiós személyhívó rendszereka 468,48-468,5625 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2
2. melléklet I. fejezet 5. pont
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Frekvenciákat csak közös használatra lehet kijelölni.
A 20 kHz-es csatornaosztású berendezések 2009. december
31-ig üzemelhetnek. ERPmax = 2 W bázisállomás esetén. ERPmax = 50 mW hordozható válaszadók esetén.
H104AKétfrekvenciás, átjátszóállomással üzemelő, analóg, PMR típusú földi mozgó rádiótelefon rendszerek a 458,5625-460/468,5625-470 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 25-08
MSZ EN 300 086-2; MSZ EN 300 113-2 MSZ EN 300 219-2; MSZ EN 300 296-2 MSZ EN 300 341-2; MSZ EN 300 390-2
2. melléklet I. fejezet 10. pont
Az alkalmazható legnagyobb csatornaosztás 12,5 kHz.
A vivőfrekvenciák helyét a CEPT T/R 25-08 (2005) Ajánlás 2.1.1. pontjában meghatározott összefüggés szerint kell meghatá­rozni.
TENGERI MOZGÓ
H103
Belvízi mozgószolgálat hajófedélzeti távközlésre szolgáló rádiótelefon alkalmazásai a 467,525 MHz, 467,5375 MHz, 467,550 MHz, 467,5625 MHz, 467,575 MHz frekvenciákon.Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)
ITU-R M.1174-1 Ajánlás
MSZ EN 300 720-2
Kizárólag nagyhajók fedélzeti távközlése részére jelölhető ki frekvencia
Műholdas Föld-kutatás (űr-Föld Irány), a műholdas meteorológia kivételével
H105
A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Műholdas meteorológia (űr-Föld Irány)
H63
Műholdas meteorológiai rendszerek.
470-608 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744;
MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás a 478-608 MHz sávban.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete
MSZ EN 300 422-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
608-614 MHz
MŰSORSZÓRÁSK
H80Földfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszó be rendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138
Ajánlások
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax= 10 W
H110
RádiócsillagászatA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H41
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
614-645 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszó be rendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138
Ajánlások
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax= 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
645-654 MHz
MŰSORSZÓRÁS
H80
H80A
KFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
Földfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszó be rendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138
Ajánlások
Szerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax= 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
654-678 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszó be rendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
678-734 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
734-758 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
758-790 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
K- és G-rendszerű analóg tv-adóállomások működnek. Új frekvenciakijelölés csak G-rendszerű adóberendezések
részére adható ki, kivéve az átjátszóberendezéseket. NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
790-798 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
798-814 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
814-830 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
830-846 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
846-862 MHz
MŰSORSZÓRÁSKFöldfelszíni digitális műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 1368-6
Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 300 744; MSZ EN 302 296
H80
H80AFöldfelszíni analóg televízió-műsorszórás.2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás ITU-R BT. 417-5; BT. 419-3; BT. 470-7;
BT. 655-7; BT. 1368-6; SM. 851-1 Ajánlások T/R 51-01; MSZ EN 302 297; MSZ 17203
G-rendszerű tv-adás.
NICAM kéthangvivős adás engedélyezett.
ÁllandóhelyűVáltozó telephelyű rádió- és televízió-híranyag átvitel.ITU-R SM. 329-10; SM. 1045-1; SM. 1138 AjánlásokSzerkesztetlen műsorátvitelnél kódolási technikát kell alkalmazni. ERPmax = 10 W
H110
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 300 422-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
862-864,1 MHz
H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 863-
864,1 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 863-864,1 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 10. melléklete
MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H61AVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a
863-864,1 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 13. melléklete
MSZ EN 301 357-2
A rekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
864,1-868 MHz
H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H48Analóg szögmodulációs eljárást használó rádiómikrofonok
(SRD) a 864,1-865 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 10. melléklete
MSZ EN 300 422-2; MSZ EN 301 357-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H61AVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) a 864,1-
865 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 13. melléklete
MSZ EN 301 357-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H61AVezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások
(pl. gyermekőrző eszközök) (SRD) a 864,8-865 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 13. melléklete
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 865-
868 MHz sávban.
2006/804/EK
ERC/REC 70-03 11. melléklete
MSZ EN 302 208-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
868-869 MHz
H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868-
868,6 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868-
868,6 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékleténekgl sora
MSZ EN 300 220-3
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H78CRiasztók (SRD) a 868,6-868,7 MHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 7. melléklete
MSZ EN 300 220-3
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868,7-
869 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 868,7-
869 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g2 sora
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
869-870 MHz
H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869-
869,2 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869-
869,2 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g2 sora
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H78CSzociális segélykérő rendszerek (SRD) a 869,2-869,25 MHz
sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 7. melléklete
MSZ EN 300 220-3
H78CRiasztók (SRD) a 869,25-869,3 MHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 7. melléklete
MSZ EN 300 220-3
H78CRiasztók (SRD) a 869,3-869,4 MHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 7. melléklete
MSZ EN 300 220-3
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,4-
869,65 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,4-
869,65 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g3 sora
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H78CRiasztók (SRD) a 869,65-869,7 MHz sávban.2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 7. melléklete
MSZ EN 300 220-3
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,7-
870 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g sora
MSZ EN 300 220-3
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A hangfrekvenciás és a beszédátvitel nem megengedett.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli
és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 869,7-
870 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. mellékletének g4 sora
MSZ EN 300 220-3
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
876-880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H117KPáneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer
(GSM-R) a 876-880/921-925 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(02)05; ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)10
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7
A sáv csak a vasúti közlekedésről szőlő törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható.
A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H117Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszerek (GSM-R) közvetlen üzemmódú (DMO) felhasználásai a 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz ésa 876,0625 MHz frekvenciákon.A GSM-R és a 880-915/925-960 MHz sávban működő hálózatok
üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel.
Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
880-915 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119KGSM-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet 1. fejezet 7. pont
2. melléklet 1. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
H119UMTS-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
(2. melléklet I. fejezet 7. pont 7.6. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell.
A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
H119GSM-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell.
A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
921-925 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H117KPáneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer
(GSM-R) a 876-880/921-925 MHz duplex sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(02)05; ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)10
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-3; MSZ EN 301 419-7
A sáv csak a vasúti közlekedésről szőlő törvényben meghatározott vasúti szervezetek hírközlésére használható.
A GSM-R rendszer működtetésére és a szolgáltatás nyújtására a Kormány által kijelölt vállalkozás jogosult.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM-R és a 880-915/925-960 MHz sávban működő hálózatok üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel.
Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
925-960 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételévelKGSM-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7. pont
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
H119
H119UMTS-rendszer a 880-889,9/925-934,9 MHz és a 913,9-915/958,9-960 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
(2. melléklet I. fejezet 7. pont 7.6. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet 7/B. pont tartalmazza.
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell.
A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
H119GSM-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
H119UMTS-rendszer a 889,9-913,9/934,9-958,9 MHz duplex sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
7/B. pont tartalmazza.
A sávban működő hálózatok és a GSM-R üzemeltetőit kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli állomásaik telepítése előtt, összhangban a vonatkozó ECC 162. Jelentéssel. Amennyiben valamelyik hálózat üzemeltetője csak később válik ismertté, az egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően módosítani kell.
A zavarás csökkentése, illetve elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen meg kell tennie a szükséges lépéseket.
960-1215 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H4KLégijármű térbeli helyzetének meghatározásaICAO Annex 10:Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
(ferdetávolság mérése) fedélzeti adó-vevővel (DME).I. kötet 3. fejezet 3.5 pontVédősáv: f0=fkijelölt± 0,002%
I. kötet 3. fejezet A tábla
DME/N útvonali megközelítési, valamint leszállítási célúI. kötet C melléklet 7. pont
navigálásra VOR-ral (108-117,975 MHz), ILS-selV. kötet 4. fejezet 4.3 pont
(108-111,975 MHz) vagy MLS-el (5030- 5150 MHz)ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész
társítva(COM-3 táblázat)
DME/P leszállítási célú navigálásra ILS-sel
(108-111,975 MHz) vagy MLS-el (5030- 5150 MHz)
társítva
H4Másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) az 1030 MHz és 1090 MHz frekvenciákon. Fedélzeti kérdező-jeladó és válaszjel vevő Földi kérdező-jeladó és válaszjel vevőICAO Annex 10 IV. kötet 3. és 4. fejezet
H4SSR-t kiegészítő légijármű összeütközést megakadályozó fedélzeti rendszer (ACAS) az 1030 és 1090 MHz frekvenciákon.
H3Léginavigációs segédeszközök. TACAN Légijármű térbeli helyzetének (ferde távolság) és oldalszög mérése az adott koordinátájú földi rádiónavigációs állomástól és értékelése fedélzeti mérőműszerek, kijelzők segítségével.Közelkörzeti rádiónavigációs rendszer ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet A tábla I. kötet C melléklet 7. pont V. kötet 4. fejezet 4.3 pont ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM-3 táblázat)Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint. Frekvenciasáv-használat: |fa-fvl = 63 MHz Védősáv: f0=fkijelölt± 0,002% Sávszélesség/adásmód: 650K0V1A Maximális EIRP: 40 dBW Csatornaosztás: 1 MHz-ként
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai az 1164-1215 MHz sávban.
1215-1240 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
H23Rádiólokátorok
Szélprofil radarokITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS)
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
H125GNSS az 1227,6 MHz frekvencián.Sávszélesség: ± 14 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1240-1260 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
H23Rádiólokátorok.
Szélprofil radarok.ITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS).
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
Amatőr H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
1260-1300 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
H23Rádiólokátorok.
Szélprofil radarok.ITU-R SA.1282; SM.337-4 Ajánlások
Rádióakusztikus szondázó rendszerek (RASS).
Amatőr H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr (Föld- űr irány) H39Műholdas amatőrrádiózás az 1260-1270 MHz sávban.
1300-1350 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere.
Műholdas rádiónavigáció (Föld-űr irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
Rádiólokáció H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
1350-1375 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3KFöldi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
Űrkutatás (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei az 1370-1375 MHz sávban.
Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai az 1370-1375 MHz sávban.
1375-1400 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H129
K1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-01 2. ajánlási pont
H129Pont-pont rendszerekMSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128
Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Űrkutatás (passzív)Passzív űrkutatás rendszerei.
H127
1400-1427 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1427-1429 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H129
K1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-01 2. ajánlási pont
H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1429-1439, 5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H129
K1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-01 2. ajánlási pont
H129Pont-pont rendszerekMSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1439, 5-1451, 5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰK1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális
rádiórendszerek.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-01 2. ajánlási pont
H129
H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H129Pont-többpont rendszerek.MSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3
Állandóhelyű1, 5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum MSZ EN 301 753
2. melléklet II. fejezet 3. pont
H131
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1451, 5-1452 MHz
ÁLLANDÓHELYŰK1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális
rádiórendszerek.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-01 2. ajánlási pont
H129
H129Pont-pont rendszerek.MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2 MSZ EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H129Pont-többpont rendszerekMSZ EN 301 753; MSZ EN 302 326-2 MSZ EN 302 326-3
Állandóhelyű1, 5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum MSZ EN 301 753
2. melléklet II. fejezet 3. pont
H131
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1452-1476 MHz
MŰSORSZÓRÁS H132KFöldfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) a 1452-1479,5 MHz sávban.CEPT T-DAB Tervező Értekezletek (Wiesbaden, 1995, valamint Maastricht, 2002) záróokiratai T/R 51-01 E; MSZ EN 300 401A magyar műsorszóró adóállomások frekvenciajegyzéke a hírközlési hatóságnál beszerezhető.
Állandóhelyű H13111,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 7532. melléklet II. fejezet 3. pont
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1476-1480,5 MHz
MŰSORSZÓRÁS H132KFöldfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) a 1452-1479,5 MHz sávban.CEPT T-DAB Tervező Értekezletek (Wiesbaden, 1995, valamint Maastricht, 2002) záróokiratai T/R 51-01 E; MSZ EN 300 401A magyar műsorszóró adóállomások frekvenciajegyzéke a hírközlési hatóságnál beszerezhető.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1480,5-1488,5 MHz
H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1488,5-1492 MHz
Állandóhelyű H131K1,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 7532. melléklet II. fejezet 3. pont
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1492-1500,5 MHz
Állandóhelyű H131K1,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 7532. melléklet II. fejezet 3. pont
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1500,5-1525 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai az 1518-1525 MHz sávban.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Állandóhelyű H13111,5 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 7532. melléklet II. fejezet 3. pont
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1525-1530 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12; MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08; ECC/DEC/(02)11
Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1530-1535 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H16KVilágméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész, sürgősségi és biztonsági összeköttetései.RR 15. FüggelékA GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.
H136Beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12 MSZ EN 301 426
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18; MSZ EN 301 426
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19; MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1535-1550 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4KAz (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére az 1545-1550 MHz sávban.ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H136Beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai az 1535-1544 MHz sávban.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12 MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
H16Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész, sürgősségi és biztonsági összeköttetései az 1535-1544 MHz sávban.RR 31. Cikk és RR 15. FüggelékA GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.
H16Vész és biztonsági összeköttetések 1544-1545 MHz sávban.RR 31. Cikk RR13. és 15. FüggelékekA GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek.
H137Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1545-1550 MHz sávban. Inmarsat-AeroICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A mellékletA légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1550-1559 MHz
(R) LÉGI MOZGÓ H4KAz (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére az 1550-1555 MHz sávban.ICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet
ÁLLANDÓHELYŰ H1381,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H136Beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai az 1555-1559 MHz sávban.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681;A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12 MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
H137Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1550-1555 MHz sávban. Inmarsat-AeroICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A mellékletA légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
[62]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1559-1574,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere.
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
Állandóhelyű H1381,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1574,5-1576,5 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere.
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
H125GNSS az 1575,42 MHz frekvencián.Sávszélesség: ± 14 MHz
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1576,5-1610 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere.
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (űr- Föld irány) H68A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai.
Állandóhelyű H1381,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1610-1610,6 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H138K1,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H141Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai: Globalstar IridiumERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)05 MSZ EN 301 441; MSZ EN 301 721A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések rendszere.
Műholdas rádiómeghatározás (Föld- űr irány) H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1610,6-1613,8 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H138K1,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H141Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai: Globalstar IridiumERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)05 MSZ EN 301 441; MSZ EN 301 721A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű berendezések rendszere.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
Műholdas rádiómeghatározás (Föld- űr irány) H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1613,8-1626,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H138K1,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek az 1613,8-1623,5 MHz és 1625,5-1626,5 MHz sávokban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H141Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai: Globalstar az 1613,8-1621,35 MHz sávbanERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)05 MSZ EN 301 441; MSZ EN 301 721A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és a velük közvetlen kapcsolatban álló földi telepítésű rádiónavigációs berendezések rendszere.
Műholdas rádiómeghatározás (Föld-űr irány) H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
Műholdas mozgó (űr- Föld irány) H141Műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai: IridiumERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)05 MSZ EN 301 441; MSZ EN 301 721A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1626,5-1645,5 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H138K1,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H16Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer (GMDSS) vész, sürgősségi és biztonsági összeköttetései.RR 31. Cikk és RR 15. FüggelékA GMDSS szerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek a sáv használatában.
H136Beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12 MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1645,5-1646,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H16KVész és biztonsági összeköttetések.RR 34. Cikk; RR 13. és 15. Függelékek ICAO Annex 10. III. kötet I. rész 4. fejezet és A mellékletSzerencsétlenségi, sürgősségi és biztonsági üzenetek elsőbbséget élveznek. A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1646,5-1660 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H138K1,6 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 753
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H136Beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai az 1656,5-1660 MHz sávban.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 426; MSZ EN 301 444 MSZ EN 301 681A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
H137Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12 MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
Légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerei az 1646,5-1656,5 MHz sávban. Inmarsat-AeroICAO Annex 10 III. kötet I. rész 4. fejezet és A mellékletA légijárművek fedélzetére telepített állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
(R) LÉGI MOZGÓ H4Az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a légijárműműhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére az 1646,5-1656,5 MHz sávban.ICAO Annex 10 III. Kötet I. rész 4. fejezet és A melléklet
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1660-1660,5 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 682A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
ThurayaERC/DEC/(01)24; ERC/DEC/(01)25
Inmarsat BERC/DEC/(99)18; ERC/DEC/(99)19
Inmarsat CERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)13 MSZ EN 301 426;
Inmarsat DERC/DEC/(98)01; ERC/DEC/(98)12; MSZ EN 301 426;
Inmarsat MERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)14 MSZ EN 301 444;
Inmarsat M4ERC/DEC/(99)20; ERC/DEC/(99)21 MSZ ETS 300 423;
Inmarsat Mini-MERC/DEC/(98)02; ERC/DEC/(98)29 MSZ EN 301 444;
EMS-PRODATERC/DEC/(98)03; ERC/DEC/(98)18 MSZ EN 301 426;
EMS-MSSATERC/DEC/(98)04; ERC/DEC/(98)19 MSZ EN 301 444;
SpaceCheckerERC/DEC/(01)22; ERC/DEC/(01)23 MSZ ETS 300 254
SUTECC/DEC/(02)08, ECC/DEC/(02)11
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1660,5-1668,4 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai az 1668-1668,4 MHz sávbanERC/REC 21-15 MSZ EN 301 682A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1668,4-1670 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 682A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
METEOROLÓGIA H46Meteorológiai alkalmazások.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1670-1675 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld- űr irány) H136KBeszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai.ERC/REC 21-15 MSZ EN 301 682A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
METEOROLÓGIA H46Meteorológiai alkalmazások.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1675-1690 MHz
METEOROLÓGIA H46KMeteorológiai alkalmazások.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
1690-1700 MHz
METEOROLÓGIA H46KMeteorológiai alkalmazások.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány),
a műholdas meteorológia
kivételével
H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás
alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások
passzív kutatása.
1700-1710 MHz
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(űr- Föld irány)
H63KMűholdas meteorológiai rendszerek.
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány),
a műholdas meteorológia
kivételével
H105A nem meteorológiai célú műholdas Föld-kutatás
alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások
passzív kutatása.
1710-1785 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119KGSM-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz, 1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az 1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
H119GSM-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1725,1 -1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
H119GSM-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1858,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1 -1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1858,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1740,1-1743,1 /l 835,1 -1838,1 MHz és az 1773,1 -
1785/1858,1 -1880 MHz sávban.
Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1740,1 -1743,1/1835,1 -1838,1 MHz és az
1773,1-1785/1868,1-1880 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
Rádiócsillagászat
H41A rádiócsillagászat alkalmazásai az 1718,8-1722,2 MHz sávban.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív
kutatása az 1710-1727 MHz sávban.
H143ALégijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások
nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek az 1710-
1785/1805-1880 MHz sávban.
2008/294/EK
ECC/DEC/(06)07
EN 302 480
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A végfelhasználói állomásra vonatkozó EU harmonizációs feltételeket
a 4. melléklet tartalmazza.
1785-1800 MHz
H48KDigitális modulációs eljárást használó rádiómikrofonok (SRD).ERC/REC 70-03 10. melléklete MSZ EN 301 840-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H61AVezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások (SRD) az 1795-1800 MHz sávban.ERC/REC 70-03 13. melléklete MSZ EN 301 357-2
1805-1880 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119
KGSM-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az 1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1710-1725,1/1805-1820,1 MHz,
1743,1-1758,1/1838,1 -1853,1 MHz és az
1758,1-1773,1/1853,1 -1858,1 MHz sávban.
Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
H119GSM-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/766/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvencia használati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1725,1-1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1725,1 -1740,1/1820,1 -1835,1 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
H119GSM-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1-1838,1 MHz és az 1773,1-1785/1858,1-1880 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ERC/DEC/(97)11; ERC/DEC/(98)21
ECC/REC/(05)08; ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 419-1; MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 8. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 8. pont 8.5. alpont).
A sáv átrendezhető (2. melléklet I. fejezet 7/A. pont).
Csatornaszélek közötti elválasztás feltételeit a 2. melléklet I. fejezet
7/B. pont tartalmazza.
H119UMTS-rendszer az 1740,1-1743,1/1835,1 -1838,1 MHz és az
1773,1-1785/1858,1-1880 MHz sávban.
Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
ECC/REC/(08)02
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
H119LTE-rendszer az 1740,1-1743,1 /1 835,1 -1838,1 MHz és az 1773,1 -
1785/1858,1 -1880 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-11
EN 301 908-13; EN 301 908-14
H119WiMAX-rendszer az 1740,1 -1743,1/1835,1 -1838,1 MHz és az
1773,1-1785/1858,1-1880 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2009/755/EK; 2011/251/EU
EN 301 908-1; EN 301 908-21
EN 301 908-22
H143ALégijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások
nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek az 1710-
1785/1805-1880 MHz sávban.
2008/294/EK
ECC/DEC/(05)07
EN 302 480
2. melléklet I. fejezet 12. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A végfelhasználói állomásra vonatkozó EU harmonizációs feltételeket a
4. melléklet tartalmazza.
1880-1900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H145KDigitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitálisERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)22Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
rádiós előfizetői hozzáférés alkalmazásai.MSZ EN 301 406Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
MOZGÓ
H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális
zsinórnélküli telefon (CT) alkalmazás.
H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális
zsinórnélküli alközponti alkalmazás.
H145Digitális európai zsinórnélküli távközlés (DECT) digitális
nyilvános rádiótávközlő szolgáltatás alkalmazásai.
1900-1930 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD) alkalmazásai az 1900-1905 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-6
MSZ EN 301 908-7
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
Az 1900-1905 MHz sávban frekvenciakijelölés 2006. január
1-jétől adható.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9.5. alpont).
H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek időosztásos duplex (TDD)
alkalmazásai az 1905-1920 MHz sávban.
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos
duplex (FDD) alkalmazásai az
1920-1930/2110-2120 MHz sávban.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.3. alpont).
1930-1970 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930-1965/2120-2155 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.3. alpont).
H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos
duplex (FDD) alkalmazásai az
1965-1970/2155-2160 MHz sávban.
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.3. alpont).
1970-1980 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ MOZGÓ H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970-1980/2160-2170 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9 pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9. pont 9.3. alpont).
1980-2010 MHz
MOZGÓ H148K2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő
földfelszíni komponensei (CGC)
2007/98/EK; 626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09
2. melléklet 1. fejezet 14. pont Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld-űr irány) H1482 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek Inmarsat Ventures Limited az 1980-1995 MHz sávban
Solaris Mobile Limited az 1995-2010 MHz sávban
626/2008/EK
ECC/DEC/(06)09 2009/449/EK
2. melléklet VII.fejezet Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Légi rádiónavigáció H149ÜFedélzeti rádió-magasságmérők a leszállás végső megközelítés
szakaszában (0-750 m) a 2000 MHz frekvencián.
Adásmód: F3X; Kisugárzott átlagteljesítmény: 400 mW;
Frekvencialöket: 60 MHz
2025-2070 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
2070-2110 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld- űr irány) H89
KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Állandóhelyű H1502 GHz-es sávú digitális pont-pont közötti rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum CEPT T/R 13-01 3. ajánlási pont EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
2110-2120 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1920-1930/2110-2120 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).
2120-2160 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1930-1965/2120-2155 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).
H146IMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1965-1970/2155-2160 MHz sávban.2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).
2160-2170 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ
H146KIMT-2000/UMTS földfelszíni rendszerek frekvenciaosztásos duplex (FDD) alkalmazásai az 1970-1980/2160-2170 MHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 01-01
MSZ EN 301 908-1; MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3; MSZ EN 301 908-11
2. melléklet I. fejezet 7/C. pont
2. melléklet I. fejezet 9. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható
(2. melléklet I. fejezet 9.3. alpont).
2170-2200 MHz
MOZGÓ H148K2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponensei (CGC)2007/98/EK; 626/2008/EK ECC/DEC/(06)092. melléklet 1. fejezet 14. pont
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr-Föld irány) H1482 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek Inmarsat Ventures Limited a 2170-2185 MHz sávban Solaris Mobile Limited az 2185-2200 MHz sávban626/2008/EK ECC/DEC/(06)09 2009/449/EK2. melléklet VII.fejezet
Frekvenciaelosztás módja: 626/2008/EK Határozat szerinti pályázat. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
2200-2245 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr- Föld irány)
H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
2245-2290 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr- Föld irány)
H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Állandóhelyű
H1502 GHz-es sávú digitális pont-pont közöttiKét és többoldalú nemzetközi koordinációs2. melléklet II. fejezet 5. pont
rádióösszeköttetések.dokumentum
CEPT T/R 13-01 3. ajánlási pont
EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-2
2300-2400 MHz
Amatőr
H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
2400-2450 MHz
Amatőr
H11
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H33Automatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások (SRD) a
2446-2450 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 4. melléklete
MSZ EN300 761-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó,
adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú
eszközök (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 2446-
2450 MHz sávban.
Konténerazonosítók
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 11. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H153Szélessávú adatátviteli rendszerekés vezetéknélküli hozzáférési
rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)07
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 300 328-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
ERC/DEC/(01)08
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2450-2483,5 MHz
H33KAutomatikus vasútikocsi-azonosító (AVI) alkalmazások (SRD) a
2450-2454 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 4. melléklete
MSZ EN300 761-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó,
adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú
eszközök (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H114ARádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások (SRD) a 2450-
2454 MHz sávban.
Konténerazonosítók
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 11. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H153Szélessávú adatátviteli rendszerekés vezetéknélküli hozzáférési
rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/DEC/(01)07
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 300 328-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
^Mozcjáséizékelő és riasztó alkalmazások
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
ERC/DEC/(01)08
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
2483,5-2500 MHz
MŰHOLDAS MOZGÓ (űr- Föld irány) H141KMűholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS) végfelhasználói állomásai. GlobalstarERC/DEC/(97)03; ERC/DEC/(97)05 MSZ EN 301 441; MSZ EN 301 721A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
Műholdas rádiómeghatározás (űr- Föld irány) H139Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.
2500-2520 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H155
K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet II. fejezet 11. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal
rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Állomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2200-2300 MHz és a
2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok
zavaró hatását. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
Pont-többpont rendszerek
BWA
FWA
NWA
Metró WiMAX
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3 EN302 544-1; EN 302 544-2Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H155
2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum 2008/477/EK2. melléklet 1. fejezet 15. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe
kell venni a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
IMT-2000/UMTS
BWA
MWA WiMAX
ECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva EN302 544-1; EN 302 544-2Berendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
2520-2655 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet II. fejezet 11. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
Afelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal
rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Állomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2200-2300 MHz és a
2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok
zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
BWAEN302 544-1; EN 302 544-2
FWA
NWA
Metró
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet 1.fejezet 15. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe
kell venni a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,
korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
IMT-2000/UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva
BWAEN302 544-1; EN 302 544-2
MWA
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a
2640-2655 MHz sávban.
Űrkutatás
H127A passzív űrkutatás rendszerei a 2640-2655 MHz sávban.
2655-2670 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H155K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet II. fejezet 11. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
Afelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal
rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Állomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2200-2300 MHz és a
2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok
zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
Pont-többpont rendszerekMSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
BWAEN302 544-1; EN 302 544-2
FWA
NWA
Metró
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H1552,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet 1.fejezet 15. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe
kell venni a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,
korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
IMT-2000/UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva
BWAEN302 544-1; EN 302 544-2
MWA
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Rádiócsillagászat
H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
Űrkutatás
H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2670-2690 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H155
K2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet II. fejezet 11. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
Afelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal
rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Állomás telepítésekor figyelembe kell venni a 2200-2300 MHz és a
2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok
zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
Pont-többpont rendszerek
BWA
FWA
NWA
Metró
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
EN302 544-1; EN 302 544-2
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H155
2,6 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
2008/477/EK
2. melléklet 1.fejezet 15. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
Helyhez kötött állomás és átjátszóállomás telepítésekor figyelembe
kell venni a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő,
korábban engedélyezett radarok zavaró hatását.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
IMT-2000/UMTSECC/DEC/(05)05 2. melléklet 1. alternatíva
BWA
MWA
EN302 544-1; EN 302 544-2
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (passzív)
H128
Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Rádiócsillagászat
H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
Űrkutatás
H127
Passzív űrkutatás rendszerei.
2690-2700 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS H127Passzív űrkutatás rendszerei.
2700-2900 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere. Elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok.ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2 pont I. kötet C melléklet 4. pont
METEOROLÓGIA H157Meteorológiai lokátor.
Rádiólokáció H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2 pont I. kötet C melléklet 4. pont
H23Rádiólokátorok.
2900-3100 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KFöldi telepítésű radarok. Elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok.ICAO Annex 10: I. kötet 3. fejezet 3.2 pont I. kötet C melléklet 4. pont
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok.
H23Rádiólokátorok. Meteorológiai lokátor.
3100-3300 MHz
Műholdas Föld-kutatás (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
3400-3410 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H160
K3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK2. melléklet II. fejezet 4. pont Védősáv.
Frekvenciahasználati jogosultság nem adható.
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld Irány)
H158
Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.


koordinált VSAT
MSZ EN 301 443A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159ROESERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443
Mozgó
H160
3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.2008/411/EK2. melléklet I. fejezet 13. pont Védősáv.
Frekvenciahasználati jogosultság nem adható.
3410-3600 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H160K3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.
Pont-többpont rendszerek BWA FWA NWA Metró HIperMAN IMT
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum 2008/411/EK
ERC/REC 14-03 B melléklete B1 pont MSZ EN 301 753
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 4. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos. A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
WIMAXBerendezésekre a WIMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld Irány)
H158Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159koordinált VSAT
ROES
MSZ EN 301 443

ERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443
Mozgó
H160
K3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.
Pont-többpont rendszerek BWA FWA NWA Metró HIperMAN IMT
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum 2008/411/EK
ERC/REC 14-03 B melléklete B1 pont MSZ EN 301 753
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 4. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos. A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella központi állomása a frekvenciahasználati
jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, Illetve jog átruházható.
WIMAXBerendezésekre a WIMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld Irány)
H158
Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443
H159ROESERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443
Mozgó
H160
3,5 GHz-es sávú földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok.
BWA MWA IMT
2008/411/EK
ECC/DEC/(07)02 melléklet 3. pont
2. melléklet I. fejezet 13. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos. A frekvenciaelosztás módja: árverés.
A felhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Beltéri cella helyhez kötött állomása a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező számára az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
WIMAXBerendezésekre a WIMAX Fórum által elismert típusigazolás szükséges.
3600-3800 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld Irány)H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443
H159ROESERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443
3800-4200 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H163K4 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális és analóg rádió­összeköttetésekKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum ITU-R F.382-7 Ajánlás ERC/REC 12-08 2. ajánlási pont MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űr-Föld Irány)H158Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443
H159ROESERC/DEC/(99)26 MSZ EN 301 443
4200-4400 MHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérők és földi telepítésű válaszjeladók rendszere.fközepes: 4300 MHz; Adásmód: F3X Kisugárzott átlagteljesítmény: 100 mW Frekvencialöket: 100 MHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások a 4200-4204 MHz sávban.
4500-4800 MHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4800-4990 MHz
RádiócsillagászatH41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
Műholdas Föld-kutatás (passzív)H128A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a
4950-4990 MHz sávban.
Űrkutatás (passzív)H127Passzív űrkutatás rendszerei a 4950-4990 MHz sávban.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
4990-5000 MHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
Űrkutatás (passzív)H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5000-5150 MHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓH4KPrecíziós megközelítés és leszállítás célú mikrohullámú leszállító
rendszer (MLS) az 5030-5150 MHz sávban.
ICAO Annex 10
I. kötet 3. fejezet 3.11. pont
I. kötet A Függelék
I. kötet G melléklet
V. kötet 4. fejezet 4.4. pont
ICAO Európai Légi navigációs Terv X. rész (COM-3
táblázat)
Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H164A műholdas mozgószolgálat nem geostacionárius
rendszereinek modulációs összeköttetései az 5091-5150
MHz sávban.
Globalstar
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
(Föld-űr irány) H68
(űr-Föld irány) H68
A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai az
5000-5010 MHz sávban.
A műholdas rádiónavigáció alkalmazásai az
5010-5030 MHz sávban.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5150-5216MHZ
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) H164
(űr-Föld irány) H164
KA műholdas mozgószolgálat nem geostacionárius
rendszereinek modulációs összeköttetései.
Globalstar
A műholdas mozgószolgálat nem geostacionárius
rendszereinek modulációs összeköttetései.
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Műholdas rádiómeghatározás
(űr-Föld irány)
H139
Műholdas rádiómeghatározó szolgálat alkalmazásai.A modulációs összeköttetések az 1610-1626,5 MHz sávban működő
rádiómeghatározó műholdakat szolgálják ki.
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK;2007/90/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5216-5250 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H164
KNemgeostacionárius műholdas mozgószolgálati rendszerek
modulációs összeköttetései.
Globalstar
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK;2007/90/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5250-5255 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK;2007/90/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5255-5350 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK;2007/90/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5350-5460 MHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFedélzeti időjárási radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti
rádióbóják rendszere.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5460-5470 MHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFedélzeti időjárási radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti
rádióbóják rendszere.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
5470-5650 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H157
KMeteorológiai lokátor az 5500-5550 MHz sávban.A 2006. május 1. után telepített radarok esetén a radar
vivőfrekvenciájától számított ±300 MHz-es tartományon kívül eső
sávban a mellékhullám sugárzás szintje nem haladhatja meg a
névleges kimenőteljesítményre vonatkoztatott -100 d B értéket.
H23Rádiólokátorok.
Primer közei-körzeti légtérellenőrző radar.
ITU-R M.529 Ajánlás
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2005/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 5. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5650-5670 MHz
Amatőr
Hll
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr (Föld-űr irány)
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2005/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 5. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5670-5725 MHz
Amatőr
Hll
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
H153Vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (WAS) (SRD).
RLAN
2005/513/EK
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 70-03 3. melléklete
MSZ EN 301 893
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2005/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 5. melléklete
MSZ EN 302 372-2
5725-5830 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H158
KMűholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök
(SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú
szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)
rendszerek.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 12. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és
általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű
vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 13. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
H167Közúti közlekedési telematikai (RTTT) rendszerek közút-jármű
összeköttetései (SRD) az 5795-5815 MHz sávban.
ERC/REC 70-03 5. melléklete
MSZ EN 300 674-2-1; MSZ EN 300 674-2-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
5830-5850 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr (űr-Föld irány)
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök
(SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú
szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)
rendszerek.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 12. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és
általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű
vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 13. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
5850-5925 MHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H158KMűholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
MOZGÓ
H167AIntelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal
összefüggő alkalmazásai az 5875-5905 MHz sávban.
2008/671/EK
ECC/DEC/(08)01
MSZ EN 302 571
Maximális spektrális teljesítménysűrűség (átlagos EIRP): 23 dBm/MHz
Maximális kisugárzott összteljesítmény (átlagos EIRP): 33 dBm
A csatornákhoz való hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai:
legalább olyan zavarcsökkentő technikák alkalmazandók, mint az
1999/5/EK irányelv értelmében elfogadott harmonizált
szabványokban leírt technikák. Ezek szerint legalább 30 dB
tartományú adóteljesítmény-szabályzás (TPC) szükséges.
A járművön belüli ITS-állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök
(SRD) az 5850-5875 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-pont struktúrájú
szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA)
rendszerek az 5850-5875 MHz sávban.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 12. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H166Állandó és változó telephelyű digitális, pont-többpont és
általános többpont struktúrájú szélessávú állandóhelyű
vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszerek
az 5850-5875 MHz sávban.
ECC/REC/(06)04
MSZ EN 302 502
2. melléklet II. fejezet 13. pont
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
WiMAXBerendezésekre a WiMAX Fórum által elismert típusigazolás
szükséges.
5925-6425 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H168KAlsó 6 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális és analóg rádió-
összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ITU-R F.383-7 Ajánlás
ERC/REC 14-01
MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2
MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H158Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
6425-6700 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H169KFelső 6 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-
összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ITU-R F.384-7 Ajánlás
ERC/REC 14-02
MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2
MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
H169Felső 6 GHz-es sávú változó telephelyű rádió-összeköttetések.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H158Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazásoka
6425-6429 MHz sávban.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
6700-7075 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H169KFelső 6 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális rádió-
összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ITU-R F.384-7 Ajánlás
ERC/REC 14-02
MSZ EN 301 751; MSZ EN 302 217-2-2
MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
H169Felső 6 GHz-es sávú változó telephelyű rádió-összeköttetések.Két-és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány) H158Műholdas állandóhelyű szolgálat állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
koordinált VSATMSZ EN 301 443Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
(űr-Föld irány) H164A műholdas mozgószolgálat nem geostacionárius
rendszereinek modulációs összeköttetései.
Globalstar a 6875-7055 MHz sávban.
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD) a 6700-7000 MHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
7075-7125 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H169KFelső 6 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.384-7 Ajánlás ERC/REC 14-02 MSZ EN 301 751; EN 302 217-2-2 EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
H169Felső 6 GHz-es sávú változó telephelyű rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
7425-7450 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173KFelső 7 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ECC/REC/(02)06 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
7450-7550 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173KFelső 7 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ECC/REC/(02)06; MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
7550-7725 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H173KFelső 7 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ECC/REC/(02)06; MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
7725-7750 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsorátviteli célú rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 8332. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 6. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H174MSZ EN 300 833
7750-7850 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsorátviteli célú rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 8332. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 6. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H174MSZ EN 300 833
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
7850-7900 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H174K7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsorátviteli célú rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 8332. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 6. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H174MSZ EN 300 833
7900-8025 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H176KAlsó 8 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Csatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete szerint, a középfrekvenciára f0 = 8050 MHz értéket alkalmazva. Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
8025-8175 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr- Föld irány)
H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H176Alsó 8 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közöttiKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs2. melléklet II. fejezet 5. pont
digitális rádióösszeköttetések.dokumentumCsatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete
MSZ EN 301 751szerint, a középfrekvenciára f0 = 8050 MHz értéket alkalmazva
EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-2Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más
csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem
telepíthetők.
8175-8215 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr- Föld irány)
H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H176Alsó 8 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közöttiKét- és többoldalú nemzetközi koordinációs2. melléklet II. fejezet 5. pont
digitális rádióösszeköttetések a 8175- 8200 MHzdokumentumCsatornák képzése a ECC/REC/(02)06 1. melléklete szerint, a
sávban.MSZ EN 301 751középfrekvenciára f0 = 8050 értéket alkalmazva.
EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-2Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más
csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem
telepíthetők.
H176Felső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pont-MSZ EN 301 7512. melléklet II. fejezet 5. pont
pont közötti digitális rádióösszeköttetések a 8200-8215EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-2Csatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete
MHz sávban.szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva
Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más
csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem
telepíthetők.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA
(Föld-űr irány)
H63Műholdas meteorológiai rendszerek.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
8215-8275 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS
(űr- Föld irány)
H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H176Felső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pont-Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs2. melléklet II. fejezet 5. pont
pont közötti digitális rádióösszeköttetések.dokumentumCsatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete
MSZ EN 301 751szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva
EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-2Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más
csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem
telepíthetők.
8275-8400 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (űr- Föld irány) H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ H176Felső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pontpont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Csatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
8400-8500 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ H176KFelső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pontpont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont Csatornák képzése a ECC/REC/(02)06 Ajánlás 1. melléklete szerint, a középfrekvenciára f0 = 8350 MHz értéket alkalmazva Az előírt csatorna kialakítástól eltérő, más csatornaelrendezésekkel működő újabb berendezések nem telepíthetők.
8500-8550 MHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8550-8650 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8650-8750 MHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8750-8850 MHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFedélzeti Doppler-rendszerű navigációs segédberendezések
(Doppler radarok).
f kozepes = 8800 MHZ
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
8850-9000 MHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9000-9200 MHz
LEGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFöldi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-
fedélzeti válaszjeladók rendszere.
Precíziós megközelítés (PAR és SRE), gurítóradar (ASDE).
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
Rádiólokáció
H23
Rádiólokátorok.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9200-9300 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFöldi telepítésű radarok.
Precíziós megközelítés (PAR és SRE),
gurítóradar (ASDE).
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
H178Hajófedélzeti radarok és fordulási sebességmérők.ITU-R M.1313-1 Ajánlás
Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása
Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
Rádiólokátorok.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9300-9500 MHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
KFöldi telepítésű radarok (precíziós megközelítés (PÁR és SRE),
gurítóradar (ASDE)).
Légijármű-fedélzeti időjárási radar.
Földi telepítésű radarbóják a 9300-9320 MHz sávban.
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
H178Hajófedélzeti radarok és fordulási sebességmérők.ITU-R M.1313-1 Ajánlás
Duna Bizottság CD/SES 60/10 Ajánlása
Kizárólag belföldi vízi utakon alkalmazható.
Rádiólokáció
H23
Rádiólokátorok.
Meteorológiai lokátorok.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9500-9800 MHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
H3
Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés (PAR és SRE),
gurítóradar (ASDE)).
Légijármű-fedélzeti időjárási radar.
ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.2. pont
I. kötet C melléklet 4. pont
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
Rádiólokátorok.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
9800-10 000 MHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
KRádiólokátorok.
Műholdas meteorológia
H179
Időjárási radarok a 9975-10 000 MHz sávban.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások(SRD) a 9800-9975 MHz
sávban.
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
10-10,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H180
K10 GHz-es sávú rádió-és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli
célú rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ERC/REC 12-05 3. ajánlási pont
MSZ EN300 833
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 7. pont
MOZGÓ
H180
MSZ EN 300 833
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas meteorológia
H179
Időjárási radarok a 10 000-10 025 MHz sávban.
H38Videoátviteli alkalmazások (SRD) a 10,434-10,45 GHz sávban.MSZ EN 300 440-22. melléklet III.fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
10,45-10,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H180
K10 GHz-es sávú rádió-és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli
célú rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ERC/REC 12-05 3. ajánlási pont
MSZ EN300 833
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 7. pont
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
Rádiólokátorok.
Amatőr
H11
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H38Videoátviteli alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 440-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
10,5-10,55 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H180
K10 GHz-es sávú rádió-és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli
célú rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ERC/REC 12-05 3. ajánlási pont
MSZ EN300 833
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 7. pont
MOZGÓ
H180
MSZ EN 300 833
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
MSZ EN300 440-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
10,55-10,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H180
K10 GHz-es sávú rádió-és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli
célú rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ERC/REC 12-05 3. ajánlási pont
MSZ EN300 833
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 7. pont
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H180
MSZ EN 300 833
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
MSZ EN300 440-22. melléklet III. fejezet
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
[63]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRáRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
10,6-10,68 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ H18010 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsorátviteli célú rádió-összeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/REC 12-05 3. ajánlási pont MSZ EN 300 8332. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 7. pont Az antennára kerülő teljesítmény maximum: - 3 dBW.
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H180MSZ EN 300 833
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H154ÜMozgásérzékelő és riasztó alkalmazások (SRD).MSZ EN 300 440-22. melléklet III. fejezet
10,68-10,7 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
10,7-11,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H181K11 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.387-9 Ajánlás 1. ajánlási pont ERC/DEC/(00)08; ERC/REC 12-06 MSZ EN 301 751; EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont A 10715 MHz és 11245 MHz sávközépi frekvenciák nem jelölhetők ki.
H181ÜAnalóg rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum2. melléklet II. fejezet 8. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás űr- Föld irányú átvitele (vevő) egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H186SITERC/DEC/(00)03 MSZ EN 301 360; MSZ EN 301 459A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H159ROESERC/DEC/(99)26; MSZ EN 300 673A végfelhasználói állomás űr- Föld irányú átvitele (vevő) egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H184SNGMSZ EN 301 430Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles.
(űr-Föld irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
EUTELTRACSERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15 ERC/REC 21-15
ARCANET a 11,45-11,7 GHz sávbanERC/DEC/(98)17; ERC/DEC/(98)24
(űr-Föld irány) H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.
AESMSZ EN 302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
11,7-12,3 GHz
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187KMűsorszóró műholdakról kisugárzott jelek földi vétele.MSZ EN 300 421; MSZ EN 301 210 MSZ EN 301 222A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit
H159ROESERC/DEC/(99)26A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Műholdas állandóhelyű (űr- Föld irány) H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H186SITERC/DEC/(00)03 MSZ EN 301 360; MSZ EN 301 459A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
12,3-12,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H188KBudapesti műsorszétosztó és elosztó rendszer.A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
MŰHOLDAS MŰSORSZÓRÁS H187Műsorszóró műholdakról kisugárzott jelek földi vétele.MSZ EN 300 421; MSZ EN 301 210 MSZ EN 301 222A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit
H159ROESERC/DEC/(99)26A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Műholdas állandóhelyű (űr- Föld irány) H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H186SITERC/DEC/(00)03; MSZ EN 301 360 MSZ EN 301 459
12,5-12,75 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATERC/DEC/(00)05 MSZ EN 301 428 MSZ EN 300 673A végfelhasználói állomás űr-Föld irányú átvitele (vevő) egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H186SITERC/DEC/(00)03MSZ EN 301 360 MSZ EN 301 459A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H159ROESERC/DEC/(99)26
H184SNGMSZ EN 301 430Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles.
(űr-Föld irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
EUTELTRACSERC/REC 21-15 ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15
ARCANETERC/DEC/(98)17; ERC/DEC/(98)24
(űr-Föld irány) H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESMSZ EN 302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
12,75-13,25 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H189K13 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/REC 12-02 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) H181AGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
13,25-13,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
13,4-13,75 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
H88
Műholdas hitelesfrekvencia és órajel alkalmazások.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
13,75-14GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H181A
KGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi
állomásai.
A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve
annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül
van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően
az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is
szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a
működés egyedi engedély köteles. Amennyiben a végfelhasználói
állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától
kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a
rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (Föld-űr irány)
H89
A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
H88
Műholdas hitelesfrekvencia és órajel alkalmazások.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
14-14,25 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATERC/DEC/(00)05 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas mozgó (Föld- űr irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
EUTELTRACSERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)15 ERC/REC 21-15
ARCANETERC/DEC/(98)17; ERC/DEC/(98)24
Műholdas légi mozgó (Föld- űr irány) H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESMSZ EN 302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtéri földi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Max. EIRP = 50 dBW
14,25-14,3 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESMSZEN302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtéri földi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Max. EIRP = 50 dBW
14,3-14,4 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESMSZ EN 302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtéri földi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Max. EIRP = 50 dBW
14,4-14,47 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges
H184SNGMSZ EN 301 430A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas mozgó (Föld-űr irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESMSZ EN 302 186Az AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtéri földi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Max. EIRP = 50 dBW
14,47-14,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) H181AKGeostacionárius műholdas rendszerek koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H181Akoordinált VSATMSZ EN 301 428Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H183Geostacionárius műholdas rendszerek nem koordinált földi állomásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H183nem koordinált VSATECC/DEC/(03)04 MSZ EN 301 428A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H184SNGMSZ EN 301 430A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. Az SNG állomás a koordinációs kötelezettség alól mentesítve, de a működés egyedi engedély köteles. Amennyiben az SNG állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas mozgó (Föld- űr irány) H182Műholdas földi mozgószolgálati alkalmazások.MSZ EN 301 427A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H182AMűholdas légi mozgószolgálati alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
AESAz AES végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve. Az állomás repülőtéri földi működtetéséhez az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Max. EIRP = 50 dBW
Rádiócsillagászat H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
14,5-14,774 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.636-3 Ajánlás; MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
14,923-15,194 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H190K15 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.636-3 Ajánlás; MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
15,194-15,229 GHz
Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai a 15,2-15,229 GHz sávban.
Űrkutatás H127A passzív űrkutatás rendszerei a 15,2-15,229 GHz sávban.
15,229-15,35 GHz
Műholdas Föld-kutatás (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Űrkutatás H127Passzív űrkutatás rendszerei.
15,35-15,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
15,4-15,7 GHz
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)), Légijármű-fedélzeti radar érzékelő és mérő rendszer (RSMS), Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer (ALS), Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok.ITU-R S.1340 Ajánlás az EIRP-re
15,7-16,6 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).ITU-R S.1340 Ajánlás az EIRP-re
H23Rádiólokátorok.
17,1-17,2 GHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (földi telepítésű szintetikus
apertúrájú radarok (GBSAR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17,2-17,3 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív)
H123
KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (földi telepítésű szintetikus
apertúrájú radarok (GBSAR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN300 440-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
17,3-17,7 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H193KA műholdas műsorszórás geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
(űr- Föld irány) H193AHDFSS
17,7-18,1 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld- űr irány) H193Műholdas műsorszórás geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
(űr- Föld irány) H194AKoordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
18,1-18,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H193Műholdas műsorszórás geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
(űr- Föld irány) H194AKoordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr- Föld irány) H63Műholdas meteorológiai rendszerek.
18,3-18,4 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H193Műholdas műsorszórás geostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
(űr- Föld irány) H194AKoordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H159ROESERC/DEC/(99)26
18,4-18,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
H194A
Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
18,6-18,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
EIRPmax = 40 dBW
Az antennára kerülő teljesítmény nem lehet nagyobb, mint - 3 dBW.
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
H194A
Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H159ROESERC/DEC/(99)26
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Űrkutatás (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
18,8-19,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
H194A
Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H159ROESERC/DEC/(99)26A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
19,3-19,7 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H194K18 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ERC/DEC/(00)07; ERC/REC 12-03 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr- Föld irány)
H194A
Koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H159ROESERC/DEC/(99)26
H197Műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdas rendszereinek modulációs összeköttetései. Iridium űrtávközlési rendszer központi földi állomása.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
19,7-20,2 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány)KA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H194BNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)07A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A földi állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H193AHDFSS
H198SUTERC/DEC/(00)04 MSZ EN 301 360; MSZ EN 301 459
H159ROESERC/DEC/(99)26
20,2-21,2 GHz
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88KMűholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
21,2-21,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ H19922 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsorátviteli célú rádió-összeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum MSZ EN 300 833; MSZ EN 301 215-12. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 9. pont
MOZGÓ H199MSZ EN 300 833
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
21,4-22 G Hz
H200AKKis hatótávolságú gépjárműradarok a 21,65-22 GHz sávban.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22-22,21 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201K23 GHz-es sávúállandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-02 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezető, pont
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22,21-22,442 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ H20123 GHz-es sávúállandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-02 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a hatóságnál.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-lg nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22,442-22,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41Rádiócsillagászat alkalmazásai.A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a hatóságnál.
ŰRKUTATÁS (passzív)H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22,5-22,55 GHz
H200AKKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22,55-22,6 GHz
H200AKKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
22,6-23 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H199K22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és -műsor­átviteli célú rádió-összeköttetésekKét- és többoldalú nemzetkűzi koordinációs
dokumentum MSZ EN 300 833; MSZ EN 301 215-1
2. melléklet II. fejezet 5. pont 2. melléklet II. fejezet 9. pont
MOZGÓ H199MSZ EN 300 833
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23-23,45 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H201K23 GHz-es sávúállandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és tűbboldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum T/R 13-02 1. ajánlási pont MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23,45-23,55 GHz
H200AKKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23,55-23,6 GHz
H200AKKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
23,6-24 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.A védelem biztosítása érdekében a rádiócsillagászati állomást be kell jelenteni a hatóságnál.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-lg nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24-24,05 GHz
AMATŐR H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR H39Műholdas amatőrrádiózás.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. melléklete MSZ EN 300 440-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK ECC/DEC/(04)10 MSZ EN 302 288-2A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-lg nem érheti el a forgalomban levőösszes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24,05-24,25 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23KRádiólokátorok.
Amatőr
HllAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas Föld-kutatás (aktív)
H123Az aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök
ERC/REC 70-03 1. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
(SRD) a 24,05-24,15 GHz sávban.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,2006/771/EK; 2009/381/EKA frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközökERC/REC 70-03 1. mellékletemeghatározottakkal.
(SRD) a 24,15-24,25 GHz sávban.MSZ EN 300 440-2Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (SRD).
SRD radarrendszerek
Mozgásérzékelő és riasztó alkalmazások
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 300 440-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a
Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a
forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24,25-24,45 GHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a
Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a
forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24,45-24,65 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H203K26 GHz-es sávú pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális rádió-összeköttetések a 24,5-24,65 GHz sávban.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
CEPTT/R 13-02 2. ajánlási pont
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet
II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek a 24,5-
24,65 GHz sávban.
FWA
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/REC/(11)01
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II.fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználói állomásegyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK;2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a
Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a
forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24,65-24,75 GHz
H203K26 GHz-es sávú pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális
rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet
II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.
FWA
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ECC/REC/(11)01
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználői állomásegyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet
II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
H154Rádiómeghatároző alkalmazások (tartályszintmérő radarok (TLPR)) (SRD).2006/771/EK;2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
24,75-25,25 GHz
ÁLLANDŐHELYŰ
H203
K26 GHz-es sávú pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális rádió-összeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.
FWA
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/REC/(11)01
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználői állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK;2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya
a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a
forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25,25-25,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ
H203
K26 GHz-es sávú pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális rádió-összeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
CEPTT/R 13-02 2. ajánlási pont
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.
FWA
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ECC/REC/(11)01
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználói állomásegyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány) H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK;2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
25,5-26,5 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS
(űr-Föld irány)
H89
KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H203
26 GHz-es sávú pont-pont közötti, állandó telephelyű digitális
rádió-összeköttetések.
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
CEPT T/R 13-02 2. ajánlási pont
MSZ EN 302 217-2-2; MSZ EN 302 217-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet
II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
H20326 GHz-es sávú digitális pont-többpont rádiórendszerek.
FWA
Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs
dokumentum
ECC/REC/(11)01
MSZ EN 302 326-2; MSZ EN 302 326-3
2. melléklet II. fejezet 10. pont
A frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése: országos.
A frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A felhasználói állomásegyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható (2. melléklet
II. fejezet 10. pont 10.21. alpont).
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (Föld-űr irány)
H88
Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK;2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradarok.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya
a Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el
a forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
26,5-27 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS
(űr-Föld irány)
H89
KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(Föld-űr irány)
H88
Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H200AKis hatótávolságú gépjárműradaroka 26,5-26,65 GHz sávban.2005/50/EK
ECC/DEC/(04)10
MSZ EN 302 288-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
A kis hatótávolságú gépjárműradarral felszerelt gépjárművek aránya a
Magyar Köztársaságban 2013. június 30-ig nem érheti el a
forgalomban levő összes gépjármű 7%-át.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
27,5-28,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-űr irány) H194AKKoordinált földi állomások a 27,5-27,8285 GHz és a 28,4445-28,5 GHz sávokban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén, illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H194BNem-koordinált földi állomások a 27,5- 27,8285 GHz és aERC/DEC/(00)09A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
28,4445-28,5 GHz sávban.kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési
szöge legyen nagyobb, mint 10°.
A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-
műhold együttesének teljesítmény szabályozással kell
működnie.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H193AHDFSS a 27,5-27,82 GHz és 28,45-28,5 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
HDFSS állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
[64]
FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazásokSávhasználati szabályok
Frekvenciasávok és rádiószolgálatokRáRádióalkalmazásokNemzetközi és hazai dokumentumokSpeciális feltételek, egyedi követelmények
28,5-29,1 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld- űr irány)
H194AKKoordinált földi állomások a 28,5-28,8365 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén,
illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es
távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres
koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H194BNem-koordinált földi állomások a 28,5- 28,8365 GHz és aERC/DEC/(00)09A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
28,4445-28,5 GHz sávban.kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési
szöge legyen nagyobb, mint 10°.
A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-
műhold együttesének teljesítmény szabályozással kell
működnie.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H193AHDFSS a 27,5-27,82 GHz és 28,45-28,5 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
HDFSS állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas Föld-kutatás
(Föld- űr irány)
H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
29,1-29,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H194AKKoordinált földi állomások a 29,4525-29, 5 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Amennyiben a végfelhasználói állomás a repülőtér területén,
illetve annak telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es
távolságon belül van, akkor a rádióengedélyhez a sikeres
koordináción túlmenően az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H194BNem-koordinált földi állomások a 29,4525-29, 5 GHzERC/DEC/(00)09A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
sávban.kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
A végfelhasználói állomás kisugárzási tengelyének emelkedési
szöge legyen nagyobb, mint 10°.
A végfelhasználói állomásnak és/vagy a végfelhasználói állomás-
műhold együttesének teljesítmény szabályozással kell
működnie.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H193AHDFSS a 28,45-28,5 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
HDFSS állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H197A műholdas mozgószolgálat nemgeostacionárius műholdasA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
rendszereinek modulációs összeköttetései.kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Iridium űrtávközlési rendszer
központi földi állomása.
Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány)
H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
29,5-29,9 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld-űr irány)
H194BKNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)09A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H186SITERC/DEC/(00)03
MSZ EN 301 360
MSZ EN 301 459
H198SUTERC/DEC/(00)04
MSZ EN 301 360
MSZ EN 301 459
H193AHDFSSA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
HDFSS állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány)
H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
29,9-30 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(Föld- űr irány)
H194BKNem-koordinált földi állomások.ERC/DEC/(00)09A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
H186SITERC/DEC/(00)03
MSZ EN 301 360
MSZ EN 301 459
H198SUTERC/DEC/(00)04
MSZ EN 301 360
MSZ EN 301 459
H193AHDFSSA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
HDFSS állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve, kivéve a repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül, ahol
a rádióengedélyhez az illetékes légiközlekedési hatóság
szakhatósági hozzájárulása is szükséges.
Műholdas Föld-kutatás (Föld- űr irány)
H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
30-31 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (Föld-
űr irány)
H206AKNem koordinált földi állomások.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a
kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A
végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítve. A repülőtér területén, illetve annak
telekhatárvonalától kifelé mért 500 m-es távolságon belül a
végfelhasználói állomás telepítéséhez és működtetéséhez az
illetékes légiközlekedési hatóság szakhatósági hozzájárulása
szükséges.
H206Anem koordinált VSAT
Műholdas hiteles frekvencia és órajel
(űr- Föld irány)
H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
31-31,3 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H207K31 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ECC/REC/(02)02 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont FDD-rendszerű csatornák. Csatornaképzés módja: a) alsó sávrész (31-31,3 GHz) ECC/REC/(02)02 Ajánlás mellékletének A) pontja szerint; b) felső sávrész (31,5-31,8 GHz), az a) pont szerinti csatornákhoz duplex pár képzése, ahol a duplex távolság: 514 MHz.
Műholdas hiteles frekvencia és órajel (űr- Föld irány) H88Műholdas hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.
31,3-31,5 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
31,5-31,8 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H207K31 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ECC/REC/(02)02 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont FDD-rendszerű csatornák. Csatornaképzés módja: a) alsó sávrész (31-31,3 GHz) ECC/REC/(02)02 Ajánlás mellékletének A) pontja szerint; b) felső sávrész (31,5-31,8 GHz), az a) pont szerinti csatornákhoz duplex pár képzése, ahol a duplex távolság: 514 MHz.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
31,8-32 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
32-32,3 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
32,3-33 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
33-33,4 GHz
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3KLégijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar (ASDE)).
35,2-35,5 GHz
METEOROLÓGIA H46KMeteorológiai alkalmazások.
35,5-36 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (aktív) H123KAz aktív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
METEOROLÓGIA H46Meteorológiai alkalmazások.
36-37 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
37-37,5 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.747 Ajánlás CEPTT/R 12-01 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
37,5-37,926 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.747 Ajánlás CEPTT/R 12-01 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
37,926-38 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
38-38,178 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
38,178-39,186 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H209K38 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések.Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum ITU-R F.747 Ajánlás CEPTT/R 12-01 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
39,186-39,5 GHz
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
39,5-40 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H193AKHDFSSA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
40-40,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H193AKHDFSSA földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld-űr irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit.
Műholdas Föld-kutatás (űr- Föld irány) H89A műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
42,5-43,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
47-47,2 GHz
AMATŐR H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR H39Műholdas amatőrrádiózás.
47,2-48,5 GHz
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H193AKHDFSS a 47,5- 47,9 GHz és 48,2- 48,5 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
H213BZsinórnélküli kamera összeköttetések.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
48,5-50,2 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H214K49 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek.ERC/REC 12-10 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ (űr-Föld irány) H193AHDFSS a 48,5- 48,54 GHz és 49,44- 50,2 GHz sávban.A földi állomások műszaki paramétereinek ki kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének követelményeit. A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai a 48,94- 49,04 GHz sávban.
H213BZsinórnélküli kamera összeköttetések.ERC/REC 25-10; ERC REPORT 38Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
50,2-50,4 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
51,4-52,6 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H215K52 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek.ERC/REC 12-11 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
52,6-54,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
54,25-55,78 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
55,78-56,9 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H216K56 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek.ERC/REC 12-12 MSZ EN 301 751 MSZ EN 301 215-1 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
56,9-57 GHz
ÁLLANDÓHELYŰ H216K56 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek.ERC/REC 12-12 MSZ EN 301 751 EN 302 217-2-2; EN 302 217-4-22. melléklet II. fejezet 5. pont
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
57-58,2 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS (passzív)
H128
KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H217
58 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont és
pont-többpont rendszerekaz57,1-58,2 GHz sávban.
ERC/REC 12-09
MSZ EN301 751
MSZ EN 302 21 7-2-2; MSZ EN 302 21 7-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
Közös használatú frekvenciák
A rádióengedély kiadásához műszaki terv nem szükséges.
ŰRKUTATÁS (passzív)
H127
Passzív űrkutatás rendszerei.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
58,2-59 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS (passzív)
H128
KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ÁLLANDÓHELYŰ
H217
58 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont és
pont-többpont rendszerek az 58,2-58,9 GHz sávban.
ERC/REC 12-09
MSZ EN 301 751
MSZ EN 302 21 7-2-2; MSZ EN 302 21 7-4-2
2. melléklet II. fejezet 5. pont
Közös használatú frekvenciák
A rádióengedély kiadásához műszaki terv nem szükséges.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41
Rádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív)
H127
Passzív űrkutatás rendszerei.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
59-59,3 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS (passzív)
H128
KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív)
H127
Passzív űrkutatás rendszerei.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
59,3-61 GHz
H153KSzélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
61-62 GHz
H38KÁltalános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli,
videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök
(SRD) a 61-61,5 GHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 1. melléklete
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
62-63 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
KRádiólokátorok.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
63-64 GHz
H153KSzélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
Afrekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H167Közúti közlekedési és telematikai (Rl 1 1) rendszerek jármű-
jármű, közút-jármű összeköttetései (SRD).
ERC/REC 70-03 5. mellékleteEgyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
64-65 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41
KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
65-66 GHz
MŰHOLDAS FOLD-KUTATAS
H89
KA műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.Föld-űr irányú átvitelnél a földi állomások műszaki paramétereinek ki
kell elégíteniük a kapcsolódó műhold üzemeltetőjének
követelményeit.
H153Szélessávú adatátviteli alkalmazások (több gigabites WAS/RLAN
rendszerek) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 3. melléklete
EN 302 567
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
74-76 GHz
H154KRádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD) a 75-76 GHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
76-77,5 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
KRádiólokátorok.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
H41
A rádiócsillagászat alkalmazásai.
Amatőr
Hll
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H167Közúti közlekedési és telematikai (RTTT) rendszerek jármű- és
infrastruktúra radar alkalmazásai (SRD) a 76-77 GHz sávban.
ERC/REC 70-03 5. melléklete
MSZ EN 301 091-2
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H220Kis hatótávolságú gépjárműradaroka 77-77,5 GHz sávban.2004/545/EK
ECC/DEC/(04)03
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
77,5-78 GHz
AMATŐR
Hll
KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
Rádiócsillagászat
H41
A rádiócsillagászat alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H220Kis hatótávolságú gépjárműradarok.2004/545/EK
ECC/DEC/(04)03
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
78-79 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ
H23
KRádiólokátorok.
Amatőr
Hll
Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr
H39
Műholdas amatőrrádiózás.
Rádiócsillagászat
H41
A rádiócsillagászat alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H220Kis hatótávolságú gépjárműradarok.2004/545/EK
ECC/DEC/(04)03
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
79-81 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
RÁDIÓLOKÁCIÓH23Rádiólokátorok.
AmatőrHllAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01;MSZ EN301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőrH39Műholdas amatőrrádiózás.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
H220Kis hatótávolságú gépjárműradarok.2004/545/EK
ECC/DEC/(04)03
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
81-84GHZ
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
AmatőrHllAmatőrrádiózás a 81-81,5 GHz sávban.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőrH39Műholdas amatőrrádiózás a 81-81,5 GHz sávban.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD).
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
84-86 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZATH41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
H154Rádiómeghatározó alkalmazások (tartályszintmérő radarok
(TLPR)) (SRD) a 84-85 GHz sávban.
2006/771/EK; 2009/381/EK
ERC/REC 70-03 6. melléklete
MSZ EN 302 372-2
A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben
meghatározottakkal.
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
86-92 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
92-94 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23Rádiólokátorok.
94-94,1 GHz
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23KRádiólokátorok.
Rádiócsillagászat H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
94,1-95 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
RÁDIÓLOKÁCIÓ H23Rádiólokátorok.
95-100 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
100-102 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 101-102 GHz sávban.
102-105 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
105-109,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
109,5-111,8 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
111,8-114,25 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
114,25-116 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
116-119,98 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
119,98-122,25 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 119,98-120 GHz sávban.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 122-122,25 GHz sávban.ERC/REC 70-03 1. mellékleteEgyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
122,25-123 GHz
Amatőr H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD).ERC/REC 70-03 1. mellékleteEgyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
123-130 GHz
Rádiócsillagászat H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
130-134 GHz
RADIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
134-136 GHz
AMATŐR H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR H39Műholdas amatőrrádiózás.
Rádiócsillagászat H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
136-141 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
Amatőr H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr H39Műholdas amatőrrádiózás.
141-148,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
148,5-151,5 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
151,5-155,5 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
155,5-158,5 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
164-167 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
174,8-182 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
182-185 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
185-190 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
190-191,8 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
191,8-200 GHz
H130KFöldön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 197-200 GHz sávban.
200-202 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
202-209 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
209-217 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása.
217-226 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
H130Földön kívüli forrásból származó szándékos adások passzív kutatása a 217-220 GHz sávban.
226-231,5 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
235-238 GHz
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128KPasszív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
ŰRKUTATÁS (passzív) H127Passzív űrkutatás rendszerei.
241-248 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KRádiócsillagászat alkalmazásai.
Amatőr H11Amatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
Műholdas amatőr H39Műholdas amatőrrádiózás.
H38Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli, videoátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 244- 246 GHz sávban.ERC/REC 70-03 1. mellékleteEgyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
248-250 GHz
AMATŐR H11KAmatőrrádiózás.ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-22. melléklet IV. fejezet
MŰHOLDAS AMATŐR H39Műholdas amatőrrádiózás.
Rádiócsillagászat H41Rádiócsillagászat alkalmazásai.
250-252 GHz
ŰRKUTATÁS (passzív) H127KPasszív űrkutatás rendszerei.
MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (passzív) H128Passzív műholdas Föld-kutatás alkalmazásai.
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41A rádiócsillagászat alkalmazásai.
252-265 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.
265-275 GHz
RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41KA rádiócsillagászat alkalmazásai.

2. melléklet a 35/2004. (ML 28.) IHM rendelethez

A sávhasználat frekvenciagazdálkodási követelményei és feltételei

I. Fejezet

MOZGÓSZOLGÁLATOK

1. A 80 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatornaosztás [kHz]Ellátási kiterjedésFrekvencia­használat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
73- 74,8/ 77,5- 79,320körzeti-Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban73,010/77,5104,5
73- 74,820helyi--73,010-
77-77,5/81,5-8220körzeti-Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban77,010/81,5104,5
77- 77,520helyi--77,010-
77,5- 79,320körzeti--77,510-
79,3- 79,3420helyi--79,310-
79,34- 79,5820helyiközös-79,350-
79,58- 79,720helyiközös-79,590-
81,5-8220körzeti--81,510-

2. A 160 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

[65]
Frekvenciasáv [MHz]Csatornaosztás [kHz]Ellátási kiterjedésAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Nem kijelölhető csatornákDuplex távolság [MHz]
148-149,912,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25helyi, körzeti-97. csatorna * 148,00625 eltolt 97. csatorna 148,0125 49. csatorna * 148,0125 eltolt 49. csatorna 148,025248. csatorna * 149,89375 eltolt 247. csatorna 149,8875 124. csatorna * 149,8875 eltolt 123. csatorna 149,875114., 115., 200., 201. 113., 114., 115., 199., 200., 201. 57., 58., 100., 101.
57., 100.
-
156-156,375/ 160,6-160,97512,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzetiBázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban1. csatorna * 156,00625/160,60625 eltolt 1. csatorna 156,0125/160,6125 1. csatorna * 156,0125/160,6125 eltolt 1. csatorna 156,025/160,62530. csatorna * 156,36875/160,96875 eltolt 29. csatorna 156,3625/160,9625 15. csatorna * 156,3625/160,9625 eltolt 14. csatorna 156,35/160,95-4,6
156,375-156,762512,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzeti-1. csatorna * 156,38125 eltolt 1. csatorna 156,3875 1. csatorna * 156,3875 eltolt 1. csatorna 156,431. csatorna* 156,75625 eltolt 30. csatorna 156,75 15. csatorna * 156,7375 eltolt 15. csatorna 156,75--
156,8375-156,87512,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzeti-38. csatorna * 156,84375 eltolt 38. csatorna 156,85 20. csatorna * 156,8625 eltolt 19. csatorna 156,8540. csatorna * 156,86875 eltolt 39. csatorna 156,8625 20. csatorna * 156,8625 eltolt 19. csatorna 156,85--
156,875-157,45/ 161,475-162,0512,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzetiBázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban71. csatorna * 156,88125/161,48125 eltolt 71. csatorna 156,8875/161,4875 36. csatorna * 156,8875/161,4875 eltolt 36. csatorna 156,9/161,5116. csatorna* 157,44375/162,04375 eltolt 115. csatorna 157,4375/162,0375 58. csatorna * 157,4375/162,0375 eltolt 57. csatorna 157,425/162,025-4,6
157,45-160,6/ 162,05-165,212,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzetiBázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban1. csatorna * 157,45625/162,05625 eltolt 1. csatorna 157,4625/162,0625 1. csatorna * 157,4625/162,0625 eltolt 1. csatorna 157,475/162,075252. csatorna * 160,59375/165,19375 eltolt 251. csatorna 160,5875/165,1875 126. csatorna* 160,5875/165,1875 eltolt 125. csatorna 160,575/165,175132., 133. 131.,132., 133. 66., 67. 66.4,6
160,975-161,47512,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzeti-1. csatorna * 160,98125 eltolt 1. csatorna 160,9875 1. csatorna * 160,9875 eltolt 1. csatorna 161,00040. csatorna * 161,46875 eltolt 39. csatorna 161,4625 20. csatorna * 161,4625 eltolt 19. csatorna 161,450--
165,2-165,22512,5 eltolt 12,5
25 eltolt 25
körzeti-1. csatorna * 165,20625 eltolt 1. csatorna 165,2125 1. csatorna * 165,21252. csatorna * 165,21875 eltolt 1. csatorna 165,2125 1. csatorna * 165,2125--
165,225-167,312,5 eltolt 12,5 25 eltolt 25körzeti-1. csatorna * 165,23125 eltolt 1. csatorna 165,2375 1. csatorna * 165,2375 eltolt 1. csatorna 165,25166. csatorna* 167,29375 eltolt 165. csatorna 167,2875 83. csatorna * 167,2875 eltolt 82. csatorna 167,275112., 113., 128., 129. 111., 112., 113., 127., 128.,129.
56., 57., 64., 65. 56., 64.
-
* CEPT T/R 25-08 (1999) szerint.

2/A. A 169,4-169,8125 MHz sáv csatornaelrendezése

Magyarországon a szürkével árnyékolt csatornák nem használhatók.

12,5 kHz-es csatornaosztás25 kHz-es csatornaosztás50 kHz-es csatornaosztás
CsatornaszámKözépfrekvenciaCsatornaszámKözépfrekvenciaCsatornaszámKözépfrekvencia
1a169,4062501169,412500
1b169,418750
2a169,4312502169,437500„0”169,437500
2b169,443750
3a169,4562503169,462500
3b169,468750
4a169,4812504169,487500
4b169,493750
5a169,5062505169,512500„1”169,512500
5b169,518750
6a169,5312506169,537500
6b169,543750
7a169,5562507169,562500„2”169,562500
7b169,568750
8a169,5812508169,587500
8b169,593750
12,5 kHz-es „védősáv”
9a169,6187509169,62500
9b169,631250
10a169,64375010169,65000
10b169,656250
11a169,66875011169,67500
11b169,681250
12a169,69375012169,70000
12b169,706250
13a169,71875013169,72500
13b169,731250
14a169,74375014169,75000
14b169,756250
15a169,76875015169,77500
15b169,781250
16a169,79375016169,80000
16b169,806250

3.[66]

4.[67]

5. A 440-470 MHz sávú mozgó alkalmazások sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

[68]
Frekvenciasáv [MHz]Csatorna­osztás [kHz]Ellátási kiterjedésFrekvencia használat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
446-446,10012,5helyiközös-446,00625446,09375-
446,1-446,26,25 12,5helyiközös-446,103125 446,10625446,196875 446,19375-
451,3-452,74/ 461,3- 462,7412,5 eltolt 12,5 20helyi, körzeti-Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban105. csatorna * 451,30625/461,30625 eltolt 105. csatorna 451,3125/461,3125 66. csatorna * 451,31/461,31219. csatorna * 452,73125/462,73125 eltolt 218. csatorna 452,725/462,725 137. csatorna * 452,73/462,7310
457,38-458,48/ 467,38-468,4812,5helyi, körzetiMás alkalmazásokkal földrajzilag megosztott.Bázisadók a felső, mozgóadók az alsó sávban592. csatorna * 457,39375/467,39375678. csatorna * 458,46875/468,4687510
457,38-458,4812,5körzeti, helyiMás alkalmazásokkal földrajzilag megosztott.-592. csatorna * 457,39375678. csatorna * 458,46875-
458,48-458,5612,5 20telephelyi, helyiközös-680. csatorna * 458,49375 425. csatorna * 458,49684. csatorna * 458,54375 428. csatorna * 458,55-
467,38-468,4812,5körzeti, helyiMás alkalmazásokkal földrajzilag megosztott.-1392. csatorna* 467,393751478. csatorna * 468,46875-
468,48-468,5612,5 20telephelyi, helyiközös-1480. csatorna* 468,49375 925. csatorna * 468,491484. csatorna * 468,54375 928. csatorna * 468,55-
* CEPT T/R 25-08 (1999) szerint.

6. Belvízi hajózási frekvenciák

6.1. A 160 MHz sávban a belföldi víziutakon parti és hajóállomások részére kijelölhető frekvenciák kiosztási terve

[69]
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótelefon-szolgálatáról (Basel, 2000. április 6.)" alapján
CsatornaszámMegjegyzésekAdási frekvenciák (MHz)Hajó-hajó összeköttetésHajó-parti állomás összeköttetésHajózási információk
HajóParti
állomás
10156,500156,500K
11156,550156,550K
71156,575156,575K
12156,600156,600K
13156,650156,650K
73156,675156,675K
14156,700156,700K
15*156,750156,750K
16156,800156,800Vészhelyzeti, biztonsági hívás, hívás K
17*156,850156,850K
18156,900161,500K
78156,925161,525K
19156,950161,550K
20157,000161,600K
80157,025161,625K
22157,100161,700K
82157,125161,725K
23157,150161,750K
24157,200161,800K
84157,225161,825K
25157,250161,850K
26157,300161,900K
27157,350161,950K
28157,400162,000K
AIS161,975161,975K
AIS162,025162,025K
Jelmagyarázat:
K A táblázatban a megadott célra kijelölhető frekvenciák Magyarországon.
* A frekvencia kijelölhető nagyhajók hajófedélzeti használatára is.

6.2. A 160 MHz sávban fenntartott (nem kijelölhető) frekvenciák kiosztási terve a belföldi víziutakon parti és hajóállomások részére

[70]
CsatornaszámAdási frekvenciák (MHz)
HajóParti
állomás
60156,025160,625
01156,050160,650
61156,075160,675
02156,100160,700
62156,125160,725
03156,150160,750
63156,175160,775
04156,200160,800
64156,225160,825
05156,250160,850
65156,275160,875
06156,300160,900
66156,325160,925
07156,350160,950
67156,375156,375
08156,400156,400
68156,425156,425
09156,450156,450
69156,475156,475
70156,525156,525
72156,625156,625
74156,725156,725
75156,775156,775
76156,825156,825
77156,875156,875
79156,975161,575
21157,050161,650
81157,075161,675
83157,175161,775
85157,275161,875
86157,325161,925
87157,375-
88157,425-

7. A 880,1-890,1/925,1-935,1 MHz sávú GSM mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei[71]

7.1. A 880,1-890,1/925,1-935,1 MHz sávban a GSM rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság.[72]

7.2. A frekvenciahasználati jogosultságot (a 7.4. alpont utolsó mondatában meghatározott kivétellel) nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon[73]

a) 2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b)[74]

c) állami irányítás alatt áll, továbbá

d) az a)-c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da) vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db) vállalkozást irányító vállalkozás,

dc) vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

A frekvenciahasználati jog iránti kérelmet az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultság megszerzését követő két éven belül lehet benyújtani.

7.3. A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. A frekvenciahasználati jogosultság azonban csak addig illeti meg a frekvenciahasználati jogosultság szerzőjét, ameddig az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.[75]

7.4 A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog részben és egészben is átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog egészben az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át. Részbeni átruházás esetén nem kell alkalmazni a 7.2 pontban foglalt kizáró feltételeket.[76]

7.5. A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

7.6. Frekvenciasáv: 880,1-890,1/925,1-935,1 MHz (975-1024 csatorna sorszámokkal) .[77]

7.6.1.[78]

7.6.2.[79]

7.7. Az adási frekvenciák meghatározása:[80]

- mozgóállomások adási frekvenciái: Fa(n) = 890 + 0,2(n-1024) [MHz],

- bázisállomások adási frekvenciái: Ff(n) = Fa(n) + 45 [MHz],

ahol "n" a csatorna sorszáma és 975 < n < 1024.

7.8. Műszaki adatok:

- a duplex távolság: 45 MHz

- csatornaosztás: 200 kHz

- modulációs mód: GMSK vagy 8PSK

7.9. A kijelölésre kerülő frekvenciablokkok részsáv-határoló csatornáinak felhasználása során a jogosultakat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli.

7.10.[81]

7.11.A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

7.12.A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávok frekvenciahasználati jogosultságának elosztására irányuló pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

8. Az 1725,1-1743,1/1820,1-1838,1 MHz és 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHz sávú DCS 1800 mozgó alkalmazások sávhasználati követelményei

8.1. Az 1725,1-1743,1/1820,1-1838,1 MHz és 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHz sávokban DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság.

8.2. A frekvenciahasználati jogosultságot nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon[82]

a) 2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b)[83]

c) állami irányítás alatt áll, továbbá

d) az a)-c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da) vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db) vállalkozást irányító vállalkozás,

dc) vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

A frekvenciahasználati jog iránti kérelmet az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultság megszerzését követő két éven belül lehet benyújtani.

8.3. A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható. A frekvenciahasználati jogosultság azonban csak addig illeti meg a frekvenciahasználati jogosultság szerzőjét, ameddig az IMT-2000/UMTS frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezik.[84]

8.4. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át.

8.5. A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

8.6. Frekvenciasávok:

1725,1-1743,1/1820,1-1838,1 MHz (Csatorna sorszámok: 587-676) 1773,1-1784,9/1868,1-1879,9 MHz (Csatorna sorszámok: 827- 885)

8.7. Az adási frekvenciák meghatározása:

Mozgó állomások adási frekvenciái: Fa(n) = 1710,2 + 0,2(n- 512) [MHz]

Bázisállomások adási frekvenciái: Ff(n) = Fa(n) + 95 [MHz],

ahol n" a csatorna sorszáma és 587 ≤ n ≤ 676, illetve 827 ≤ n ≤ 885

8.8. Műszaki adatok:

- a duplex távolság: 95 MHz

- csatornaosztás: 200 kHz

- modulációs mód: GMSK vagy 8PSK

8.9. A kijelölésre kerülő frekvenciablokkok részsáv-határoló csatornáinak felhasználása során a jogosultakat, illetve a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótelefon szolgáltatást nyújtókat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli.

8.10. A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

8.11. A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávok frekvenciahasználati jogosultságának elosztására irányuló pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

9. A 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávú mozgó és állandóhelyű IMT-2000/UMTS alkalmazások sávhasználati követelményei

9.1. Az 1900-1920 MHz és 1920-1980/2110-2170 MHz sávokban IMT-2000/UMTS rádiótávközlő rendszerek részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság pályázati eljárás keretében.

9.2. Egy vállalkozás csak egy blokk frekvenciahasználatának jogosultságát szerezheti meg, melynek használatával saját rádiótávközlő hálózat kiépítésére jogosult.

9.3. A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható.

9.4. Amennyiben az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás 2004. augusztus 15-ig Magyarországon nem nyújtott mobil rádiótelefon szolgáltatást, a jogosultság megszerzését követő két éven belül kérelemre a GSM rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot szerezhet (7. pont) . Az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás a jogosultság megszerzését követő két éven belül kérelemre a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot szerezhet (8. pont) .

9.5. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. Amennyiben olyan IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás kívánja a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot átruházni, amely az IMT-2000/UMTS sávú frekvenciahasználati jogosultság alapján a GSM, illetve a DCS 1800 rendszerű mozgó rádiótávközlő rendszer üzemeltetéséhez szükséges frekvenciahasználati jogot is szerzett, a megszerzett frekvenciahasználati jogosultságok, illetve jogok csak együttesen ruházhatók át.

9.6. A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

9.7. Az 1900-1920 MHz frekvenciasáv 4 darab egyenként 5 MHz névleges sávszélességű időosztásos duplex (TDD) blokkra, az 1920-1980/2110-2170 MHz frekvenciasáv 4 darab egyenként 15 MHz névleges sávszélességű frekvenciaosztásos duplex (FDD) blokkra van felosztva (a továbbiakban: A", B", C" és D" blokk) . A frekvenciablokkok az alábbiak szerint vannak összerendelve:

BlokkokTDDFDD
A1920-1935 MHz1920-1935 MHz2110-2125 MHz
B1935-1950 MHz1935-1950 MHz2125-2140 MHz
C1905-1910 MHz1950-1965 MHz2140-2155 MHz
D1900-1905 MHz1965-1980 MHz2155-2170 MHz

9.8. Az adási frekvenciák meghatározása a részsávokban az ERC/DEC/(99) 25 Határozat 1. melléklete szerint történik. Az FDD alkalmazások esetében:

- a bázisállomások adási frekvenciái a 2110-2170 MHz sávba, a mozgó állomások adási frekvenciái az 1920-1980 MHz sávba esnek,

- a duplex távolság 190 MHz,

- a névleges csatornaosztás 5 MHz. A TDD alkalmazások esetében:

- a névleges csatornaosztás 5 MHz.

9.9. A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

9.10. Amennyiben az e rendeletben szabályozott, vagy a pályázati eljárás során önként vállalt, illetőleg a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban foglalt feltételek nem teljesítése esetén a frekvenciahasználati jogosultságot a hatóság az egyéb, az Eht. 68. §-ában foglalt piacfelügyeleti intézkedések eredménytelensége esetén az Eht. 68. § (6) bekezdése alapján visszavonja, az egyben a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély megszűnését is eredményezi. A frekvenciahasználati jogosultságért fizetett teljes pályázati díj még meg nem fizetett része a visszavonás időpontjában azonnal esedékessé válik.

9.11. Amennyiben a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozat visszavonására kérelemre kerül sor, a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély is visszavonásra kerül.

9.12. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén a hatóság jogosult a szolgáltatás indítására vonatkozó határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására.

9.13. A sáv megszerzésének, használatának további feltételeit a pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hatóság határozza meg.

10. A földi mozgószolgálati alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői

10.1. A földi mozgószolgálat állomásain - a felhasználási módtól függően - a berendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatban megadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzített berendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

Állomás működési kategóriákBerendezés kategóriák a felhasználási mód szerint
Helyhez nem kötött állomásként használvaÁtjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használvaEgyéb állandó telephelyű vagy helyhez kötött állomásként használva
Mozgó (mobil) állomásMobile stationBase stationMobile station
Hordozható állomásHand portable stationBase stationHand portable station
Kézi állomásHand portable stationBase stationHand portable station
Változó telephelyű állomás-Base stationMobile station
Fix állomás-Base stationMobile station
Átjátszó- vagy központi állomás-Base station-

10.2. A Base Station" kategóriájú berendezések esetén a megkövetelt intermodulációs csillapítás legalább 70 dB.

10.3. A már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomások berendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg a 10.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, a zavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

11. A 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávú országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer sávhasználati követelményei[85]

11.1. A 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávban országos, szélesebb sávú digitális cellás rádiórendszer részére szerezhető frekvenciahasználati jogosultság pályázati eljárás keretében.

11.2. A teljes 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz blokkra egy frekvenciahasználati jogosultság szerezhető. A frekvenciahasználati jogosultságot nem szerezheti meg olyan vállalkozás, amely Magyarországon

a) 2008. szeptember 30-át megelőzően mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtott,

b) a 3400-3600 MHz sávban 2008. szeptember 30-án rendelkezik állandóhelyű szolgálati frekvenciahasználati jogosultsággal, vagy

c) állami irányítás alatt áll, továbbá

d) az a)-c) pontok bármelyikében foglalt kizáró feltételek alá eső

da) vállalkozás irányítása alatt álló vállalkozás,

db) vállalkozást irányító vállalkozás,

dc) vállalkozással közös irányítás alatt álló vállalkozás.

Irányítás alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti irányítást kell érteni.

11.3. A pályázati eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság időtartama a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év, amely egy alkalommal pályázati, árverési eljárás kiírása nélkül, kérelemre 7,5 évvel meghosszabbítható.

11.4. A frekvenciahasználati jogosultságot szerzett vállalkozás a nyilvános szolgáltatás nyújtását legkésőbb a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 1 éven belül köteles megkezdeni.

11.5. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog a pályázati kiírásban meghatározott módon, a pályázat eredeti céljainak betartatása mellett csak a teljes 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávra ruházható át.

11.6. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházása esetén a 11.4. pontban foglalt határidő kérelemre legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

11.7. Amennyiben az e rendeletben szabályozott, vagy a pályázati eljárás során önként vállalt, illetőleg a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban foglalt feltételek nem teljesítése esetén a frekvenciahasználati jogosultságot a hírközlési hatóság az egyéb, az Eht. 68. §-ában foglalt piacfelügyeleti intézkedések eredménytelensége miatt az Eht. 68. § (6) bekezdése alapján visszavonja, az egyben a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély megszűnését is eredményezi. A frekvenciahasználati jogosultságért fizetendő teljes pályázati díj még meg nem fizetett része a visszavonás időpontjában azonnal esedékessé válik.

11.8. Amennyiben a frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozat visszavonására kérelemre kerül sor, a jogosultságot megállapító határozatra alapozott valamennyi frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély is visszavonásra kerül.

11.9. A frekvenciahasználati jog visszavonása egyben a frekvenciahasználati jogosultság megszűnését is eredményezi.

11.10. A mozgóállomások, illetve a felhasználói állomások adási frekvenciái a 453,08-457,38 MHz sávban, az átjátszóállomások, illetve a központi állomások adási frekvenciái a 463,08-467,38 MHz sávban vannak. A duplex távolság 10 MHz.

11.11. A 453,08-457,38/463,08-467,38 MHz sávban, annak szélein, legalább 0,2 MHz fel nem használható védősá-vot kell kialakítani.

11.12. A határövezeti frekvenciahasználat vonatkozásában a hírközlési hatóság csak azon állomások frekvenciáira ad rádióengedélyt, amelyek a 3. melléklet szerinti, vonatkozó nemzetközi koordinációs dokumentumokban rögzített feltételeket kielégítik.

11.13. A vállalkozást a szomszédos országokban működő szélesebb sávú rendszerek üzemeltetőivel történő egyeztetési kötelezettség terheli, a frekvenciák határövezeti használata vonatkozásában.

11.14. A sáv megszerzésének, használatának és átruházásának további feltételeit a pályázati eljárás kiírási dokumentációjában a hírközlési hatóság határozza meg.

11.15. A frekvenciakijelölés a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, a pályázaton elnyert frekvenciahasználati jogosultság alapján történik.

11.16. Az ECC/DEC/(04)06 Határozat mellékletében megjelölt technológiától való eltérés esetén az alkalmazott technológia bevezethetőségét védelmiarány-görbék készítésével és összeférhetőségi vizsgálatokkal kell a vállalkozásnak alátámasztania.

12. Az 1710-1785/1805-1880 MHz sávban légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtására szolgáló GSM 1800 MCA rendszerek sávhasználati követelményei[86]

12.1. Az MCA-szolgáltatások számára használható rendszerek: a GSM-szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 és az EN 302 480 szabványoknak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő rendszerek.

12.2. A mobil végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása

Az MCA-szolgáltatások fedélzeti működtetésének engedélyezett időtartama alatt meg kell akadályozni, hogy a 12.1. táblázatban szereplő frekvenciasávokban fogadni képes mobil végfelhasználói állomások fel próbáljanak kapcsolódni valamely földi hálózatra.

12.1. táblázat
Frekvenciasáv (MHz)Földi rendszerek
460-470CDMA2000, FLASH OFDM
921-960GSM, WCDMA
1805-1880GSM, WCDMA
2110-2170WCDMA

12.3. Műszaki jellemzők

a) Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott teljes EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

12.2. táblázat

Talajszinttől mért magasság (m)Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott legnagyobb megengedett EIRP-sűrűség a légijármű környezetében
460-470 MHz921-960 MHz1805-1880 MHz2110-2170 MHz
dBm/1,25 MHzdBm/200 kHzdBm/200 kHzdBm/3,84 MHz
3000-17,0-19,0-13,01,0
4000-14,5-16,5-10,53,5
5000-12,6-14,5-8,55,4
6000-11,0-12,9-6,97,0
7000-9,6-11,6-5,68,3
8000-8,5-10,5-4,49,5

b) A fedélzeti végfelhasználói állomás által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP) a légijárművön kívül

A 0 dBm-mel sugárzó GSM végfelhasználói állomások által kisugárzott EIRP a légijármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

12.3. táblázat

Talajszinttől mért magasság (m)A GSM végfelhasználói állomás által sugárzott legnagyobb megengedett EIRP a légijármű környezetében, csatornánként, dBm-ben
1800 MHz
3000-3,3
4000-1,1
50000,5
60001,8
70002,9
80003,8

c) Üzemeltetési követelmények

ca) A talajszinttől mért minimális magasság a GSM 1800 MCA rendszerek üzemeltetésére kötelezően 3000 m.

cb) A fedélzeti BTS-nek működése közben minden, az 1800 MHz-es sávban működő GSM mobil végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBm névleges értéken kell tartania az összeköttetés teljes tartamára, beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.

13. A 3400-3600 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei[87]

13.1. A sáv részsávokra osztása

3400-3410 MHz: alsó védősáv, nem elosztható,

3410-3494 MHz: alsó blokksáv,

3494-3510 MHz: középső védősáv, nem elosztható,

3510-3594 MHz: felső blokksáv,

3594-3600 MHz: felső védősáv, nem elosztható.

13.2. A blokksávok részekre osztása

SávmegnevezésAlsó blokksávFelső blokksáv
1. blokk3410-3424 MHz3510-3524 MHz
1. szétválasztó sáv3424-3427,5 MHz3524-3527,5 MHz
2. blokk3427,5-3441,5 MHz3527,5-3541,5 MHz
2. szétválasztó sáv3441,5-3445 MHz3541,5-3545 MHz
3. blokk3445-3459 MHz3545-3559 MHz
3. szétválasztó sáv3459-3462,5 MHz3559-3562,5 MHz
4. blokk3462,5-3476,5 MHz3562,5-3576,5 MHz
4. szétválasztó sáv3476,5-3480 MHz3576,5-3580 MHz
5. blokk3480-3494 MHz3580-3594 MHz

13.3. A blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

13.4. A frekvenciasáv elosztási módja: a blokkok árverése olyan módon, hogy egy szolgáltató a sávból legfeljebb egy blokkot nyerhet el.

13.5. A szétválasztó sávokat az adott szétválasztó sávot közrefogó két blokk jogosultja felhasználhatja a kölcsönös zavarások kezelésére közöttük létrejött megállapodás alapján.

13.6. A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú, és a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

13.7. A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutakfrekvenciasávjai:[88]

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - helyhez kötött állomásalsó
felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - helyhez kötött állomás
helyhez kötött állomás - felhasználói állomásfelső
helyhez kötött állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

13.8. Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.

13.9. Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

13.10. A kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál: 23 dBW/MHz, átjátszóállomás helyhez kötött állomás felé irányuló ágánál: 20 dBW/MHz,

felhasználói állomásnál: -5 dBW/MHz.

A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni. A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek eredményeznek.

13.11. Automatikus adóteljesítmény-szabályozás (ATPC) szükséges. Az ATPC minimális tartománya: 15 dB.

13.12. Blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztika helyhez kötött állomásokra[89]

Amennyiben a szomszédos blokkok jogosultjai között megállapodás másként nem rendelkezik, az alábbi blokkszéli maszk követelményeket kell teljesíteni.

A fenti táblázatban AF a kijelölt blokk szélétől számított relatív (százalékos) frekvenciaeltérést jelenti. A viszonyítás a kijelölt blokkra és annak sávszélességére vonatkozik. Ha a blokk jogosultja a 13.5. alpont szerint a szétválasztó sávot vagy annak egy részét is felhasználja, akkor kijelölt blokknak az így megnövelt sávszélességgel rendelkező blokkot kell tekinteni. Amennyiben a szomszédos kijelölt blokkok eltérő sávszélességűek, akkor a nagyobb sávszélességű blokknál a szomszédos, kisebb sávszélességű blokk blokkszéli maszk követelményeit kell teljesíteni. Az A és B paraméter számítási állandó.

A = 20%,

B = 35%.

13.13. A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

13.14. Az itt nem szabályozott további műszaki követelményeket az árverés Műszaki Irányelveiben kell megadni.

14. A 2 GHz-es sávú műholdas mozgószolgálati rendszerek kiegészítő földfelszíni komponenseinek (CGC) sávhasználati követelményei[90]

14.1. Az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávban CGC frekvenciahasználati jogosultsággal a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználati jogosultságát elnyert műholdas szolgáltató rendelkezik.

14.2. A CGC frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog addig érvényes, amíg a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer frekvenciahasználati jogosultsága fennáll.

14.3. A sáv csak MSS szolgáltatás céljára használható.

14.4. A CGC-neka műholdas erőforrás- és hálózatkezelő rendszer irányítása alatt kell állnia.

14.5. CGC átviteli jelirányok:

1980-2010 MHz végfelhasználói állomás - helyhez kötött állomás,

2170-2200 MHz helyhez kötött állomás - végfelhasználói állomás.

14.6. A CGC-nek ugyanazokat a rész frekvenciasávokat kell használnia, mint a kapcsolódó műholdas komponensnek, és nem növelheti a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer spektrumigényét.

14.7. A CGC-ellátás a kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer ellátási területére korlátozódik. CGC-állomás csakott telepíthető, ahol a folyamatos műholdrálátás az építmények, illetve a domborzat által képzett akadályok miatt nem lehetséges és ezért a megfelelő minőségű kommunikáció nem biztosítható.

14.8. A kapcsolódó műholdas mozgószolgálati rendszer meghibásodása esetén a CGC-rendszer legfeljebb 18 hónapon át önálló földfelszíni mozgószolgálati rendszerként működhet.

15. A 2500-2690 MHz sávban a mozgószolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei[91]

15.1. A sáv részsávokra osztása

2500-2570 MHz:alsó blokksáv,
2570-2620 MHz:középső blokksáv,
2620-2690 MHz:felső blokksáv.

15.2. A blokksávok részekre osztása

SávmegnevezésAlsó blokksávFelső blokksáv
1. blokk2500-2520 MHz2620-2640 MHz
1. védősáv2520-2525 MHz2640-2645 MHz
2. blokk2525-2545 MHz2645-2665 MHz
2. védősáv2545-2550 MHz2665-2670MHz
3. blokk2550-2570 MHz2670-2690MHz
SávmegnevezésKözépső blokksáv
3. védősáv2570-2575 MHz
4. blokk2575-2590 MHz
4. védősáv2590-2595 MHz
5. blokk2595-2615 MHz
5. védősáv2615-2620 MHz

15.3. A blokkok elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

15.4. A blokkok elosztásának módja: pályázat.

15.5. A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú.

15.6. Egy vállalkozás legfeljebb egy blokk frekvenciahasználati jogosultságával, illetve jogával rendelkezhet.

15.7. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

15.8. Amennyiben egy vagy több frekvenciahasználati jogosult átalakulása által vagy egyéb úton valamely jogosult egynél több blokk frekvenciahasználati jogosultságához vagy jogához jut, úgy ennek az állapotnak a létrejöttétől számított 1 éven belül köteles a 15.6. alpont szerinti állapotot megvalósítani.

15.9. Ha a 15.8. alpont szerinti kötelezettségét az érintett jogosult nem teljesíti, akkor a hírközlési hatóság pályázatot hirdet a többletblokk(ok) elosztása érdekében, hogy a 15.6. alpont szerinti állapot helyreálljon. A megpályázható blokkot/blokkokat az érintett jogosult határozhatja meg. Ha ezt nem teszi, akkor a hírközlési hatóság állapítja meg a pályázati eljárás tárgyát képező blokkot/blokkokat.

Ha a többletblokk(ok) pályáztatása során valamely blokk nem kel el, ezzel a blokkal a hírközlési hatóság rendelkezik.

15.10. Védősáv akkor használható fel üzemeltetésre, ha két szomszédos blokkjának ugyanaz a jogosultja. Ebben az esetben a két szomszédos blokk és a köztük lévő védősáv egy blokknak minősül a 15.12-15.20. alpontban meghatározott előírások szempontjából.

15.11. A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutakfrekvenciasávjai:

JelútBlokksáv
végfelhasználói állomás - helyhez kötött állomásalsó
végfelhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - helyhez kötött állomás
helyhez kötött állomás - végfelhasználói állomásfelső
helyhez kötött állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - végfelhasználói állomás

15.12. Antennára juttatható maximális teljesítmény a 2670-2690 MHz sávrészben: 13 dBW (RR 21.5 és 21.6 Bekezdése szerint).

15.13. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél:

maximális EIRP-sűrűség = 31 dBW/5 MHz.

Bizonyos telepítések esetében (például ritkán lakott területeken, magas antennatornyon) 38 dBW/5 MHz maximális EIRP-sűrűség érték is megengedett, amennyiben ez nem növeli jelentősen a végfelhasználói állomások blokkolásának kockázatát.

15.14. Blokkon belüli maximális sugárzási teljesítmény (az ATPC-tartományt is beleértve) végfelhasználói állomásnál és átjátszóállomásnak a helyhez kötött állomás felé irányuló összeköttetésénél:

végfelhasználói állomásnál:

maximális átlagos kisugárzott teljesítménysűrűség = 1 dBW/5 MHz,

átjátszóállomásnál:

maximális átlagos EIRP-sűrűség = 5 dBW/5 MHz.

15.15. Helyhez kötött állomásnál és átjátszóállomásnak a végfelhasználói állomások felé irányuló összeköttetésénél az állomás blokkon kívüli sugárzásának követelménye az állomásra vonatkozó alapkövetelmény (15.16. alpont) és blokkspecifikus követelmény (15.17. alpont) közül frekvenciánként a nagyobb értékű. A blokkon kívüli sugárzás követelménye a 2500-2690 MHz sáv azon részére határozható meg, amely kívül esik az állomás frekvenciablokkjának tartományán/tartományain.

15.16. Alapkövetelmény:

2500-2615 MHz: maximális átlagos EIRP sűrűség = -75 dBW/MHz,

2615-2690 MHz: maximális átlagos EIRP sűrűség = -26 dBW/MHz.

15.17. A blokkspecifikus követelményt az alábbi blokkszéli maszk karakterisztika adja meg:

A fenti táblázatban | AF | az adott blokkon kívüli frekvenciának a blokk közelebb eső szélétől előjel nélkül (abszolút értékben) számított távolságát jelenti MHz-ben.

15.18. A 15.13-15.17. alpontban meghatározottaktól eltérő határértékek is alkalmazhatók, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a 15.13-15.17. alpont szerinti határértékek eredményeznek.

15.19. A frekvenciában szomszédos blokkokjogosultjai között létrejött két-, illetve többoldalú megállapodás alapján - az összes érintett fél beleegyezése esetén-a 15.13-15.18. alpontban meghatározottaknál kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók.

15.20. A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

II. fejezet

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

1. A 14-148,5 kHz és a 2502-25 550 kHz közötti sávrészekben az állandóhelyű szolgálat keretében üzemelő pont-pont és pont-többpont összeköttetések jellemzői

1.1. Sugárzási jellemzők és korlátozásai

Sávszélesség: minél kevésbé térjen el a szükséges sávszélességtől, amelynek meghatározásához figyelembe kell venni az RR 1. Függeléket és az ITU-R SM.1138 Ajánlást (RR 3.9 Bekezdés) . Adásmód:

- A3E adásmódra új frekvenciakijelölés nem adható ki (RR 24.1 Bekezdés);

- F3E és G3E tilos (RR 24.2 Bekezdés);

- a 90-148,5 kHz közötti sávrészekben csak az A1A vagy F1B, az A2C, az A3C, az F1C vagy F3C adásmódok engedélyezettek (RR 5.64 nemzetközi lábjegyzet) .

Az antennára vonatkozó követelményeket az ITU-R F. 162-3 Ajánlás tartalmazza.

1.2. Rádióberendezésekre és -rendszerekre vonatkozó egyéb követelmények

Frekvenciatűrés: RR 2. Függelék (RR 3.5 Bekezdés) . Ajánlott még az ITU-R SM.1045-1 Ajánlás. A rövidhullámú frekvenciasávokban működő, automatikus frekvenciaszabályozás nélküli rendszerekre alkalmazandó az ITU-R F.349-5 Ajánlás.

Mellékhullám sugárzás, illetve mellékhullám tartományú sugárzás: RR 3. Függelék (RR 3.6 Bekezdés) . Ajánlott még az ITU-R SM.329-10 Ajánlás. A közép- és rövidhullámú frekvenciasávokban működő frekvenciaadaptív rendszerekre vonatkozó általános követelményeket az RR 729. (WRC-97) Határozat, az ITU-R F.1110-3 és SM.1266 Ajánlások tartalmazzák.

2. A 440-450 MHz sávú pont-pont és pont-többpont rádió-összeköttetések sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Frekvenciasáv [MHz]Csatorna­osztás [kHz]Ellátási kiterjedésFrekvencia használat jellegeAdási sávElső vivőfrekvencia [MHz]Utolsó vivőfrekvencia [MHz]Duplex távolság [MHz]
442-44512,5 eltolt 12,5helyi, körzeti--161. csatorna * 442,00625 eltolt 161. csatorna 442,0125400. csatorna * 444,99375 eltolt 399. csatorna 444,9875-
447-45012,5 eltolt 12,5helyi, körzeti--561. csatorna * 447,00625 eltolt 561. csatorna 447,0125800. csatorna * 449,99375 eltolt 799. csatorna 449,9875-
442-445/ 447-45012,5 eltolt 12,5helyi, körzeti-Központi vagy gyűjtőállomás adója a felső sávba esik161. csatorna * 442,00625/447,00625 eltolt 161. csatorna 442,0125/447,0125400. csatorna * 444,99375/449,99375 eltolt 399. csatorna 444,9875/449,98755
* CEPT T/R 25-08 (1999) szerint

2.1. A rádiótelefon típusú állandóhelyű alkalmazások berendezéseinek frekvenciagazdálkodási jellemzői:

2.1.1. Az állandóhelyű szolgálat állomásain - a felhasználási módtól függően - a berendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőire az alábbi táblázatban megadott, MSZ EN 300 086-2 és MSZ EN 300 113-2 szabványokban rögzített berendezés kategóriákhoz megadott értékeket kell alkalmazni:

Állomás működési kategóriákBerendezés kategóriák a felhasználási mód szerint
Helyhez nem kötött állomásként használvaÁtjátszó-, központi vagy gyűjtő állomásként használvaEgyéb állandó telephelyű vagy helyhez kötött állomásként használva
Változó telephelyű állomás-Base stationMobile station
Állandóhelyű állomás-Base stationMobile station
Központi állomás-Base station-
Gyűjtő állomás-Base station-

2.1.2. A Base Station" kategóriájú berendezések esetén a megkövetelt intermodulációs csillapítás legalább 70 dB.

2.1.3. A már korábban kiadott rádióengedély alapján működő állomások berendezései által okozott zavarások esetén, ha azok nem felelnek meg a 2.1.1. pont alatti táblázat kategóriái által megkövetelt értékeknek, a zavar elhárításáról a zavarást okozó engedélyesnek kell gondoskodnia.

3. 1,5 GHz sávú digitális pont-többpont rádió-összeköttetések sávhasználati frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

Az 1427-1525 MHz frekvenciasávban 2 MHz-es és 4 MHz-es csatornaosztású raszter alakítható ki.

2 MHz-es raszter

Alsó félsávFelső félsáv
CsatornaSávközépi frekvencia [MHz]Csatorna
11428,51477,51
21430,51479,521
31432,51481,531
41434,51483,541
51436,51485,551
61438,51487,561
71440,51489,5T
81442,51491,581
91444,51493,591
101446,51495,5101
111448,51497,5111
121450,51499,5121
131452,51501,5131
141454,51503,5141
151456,51505,5151
161458,51507,5161
171460,51509,5171'
181462,51511,5181'
191464,51513,5191'
201466,51515,5201
211468,51517,5211
221470,51519,5221'
231472,51521,5231
241474,51523,5241'

4 MHz-es raszter

Alsó félsávFelső félsáv
CsatornaSávközépi frekvencia [MHz]Csatorna
1 -21429,51478,51'-2'
3-41433,51482,53'-4'
5-61437,51486,55'-6'
7-81441,51490,57'-8'
9-101445,51494,59'-10'
11 -121449,51498,511'-12'
13-141453,51502,513'-14'
15-161457,51506,515'-16'
17-181461,51510,517'-18'
19-201465,51514,519'-20'
21 -221469,51518,521 ' -22'
23-241473,51522,523' - 24'

4. A 3400-3600 MHz sávban az állandóhelyű szolgálat keretében működő földfelszíni elektronikus hírközlő hálózatok blokkhasználati követelményei[92]

4.1. A sáv részsávokra osztása

3400-3410 MHz:alsó védősáv, nem elosztható,
3410-3494 MHz:alsó blokksáv,
3494-3510 MHz:középső védősáv, nem elosztható,
3510-3594 MHz:felső blokksáv,
3594-3600 MHz:felső védősáv, nem elosztható.

4.2. A blokksávok részekre osztása

SávmegnevezésAlsó blokksávFelső blokksáv
1. blokk3410-3424 MHz3510-3524 MHz
1. szétválasztó sáv3424-3427,5 MHz3524-3527,5 MHz
2. blokk3427,5-3441,5 MHz3527,5-3541,5 MHz
2. szétválasztó sáv3441,5-3445 MHz3541,5-3545 MHz
3. blokk3445-3459 MHz3545-3559 MHz
3. szétválasztó sáv3459-3462,5 MHz3559-3562,5 MHz
4. blokk3462,5-3476,5 MHz3562,5-3576,5 MHz
4. szétválasztó sáv3476,5-3480 MHz3576,5-3580 MHz
5. blokk3480-3494 MHz3580-3594 MHz

4.3. A blokkok nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhatók.

4.4. A frekvenciasáv elosztási módja: a blokkok árverése olyan módon, hogy egy szolgáltató a sávból legfeljebb egy blokkot nyerhet el.

4.5. A szétválasztó sávokat az adott szétválasztó sávot közrefogó két blokk jogosultja felhasználhatja a kölcsönös zavarások kezelésére közöttük létrejött megállapodás alapján.

4.6. A frekvenciahasználati jogosultság 15 éves tartamú, és a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.

4.7. A rádióátvitel duplexitása FDD vagy TDD lehet. FDD átvitel esetén az átviteli jelutak frekvenciasávjai:[93]

JelútBlokksáv
felhasználói állomás - központi állomásalsó
felhasználói állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - központi állomás
központi állomás - felhasználói állomásfelső
központi állomás - átjátszóállomás
átjátszóállomás - felhasználói állomás

4.8. Azok a felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek, kiszolgálhatnak vezetékes és vezetéknélküli elektronikus hírközlő hálózatokat.

4.9. Antennára juttatható maximális teljesítmény: 13 dBW (RR 21.5 Bekezdése szerint).

4.10. A kisugárzott teljesítmények maximális EIRP-sűrűség értéke:

központi állomásnál és átjátszóállomás felhasználói állomás felé irányuló ágánál: 23 dBW/MHz,

beltéri felhasználói állomásnál: 12 dBW/MHz,

kültéri felhasználói állomásnál és átjátszóállomás központi állomás felé irányuló ágánál: 20 dBW/MHz. A maximális EIRP-sűrűségek értékeinél a tűréshatárokat és - amennyiben van - az ATPC-tartományt is figyelembe kell venni.

A fenti határértékeknél nagyobb EIRP-sűrűségek akkor engedélyezhetők, ha olyan megfelelő zavarcsökkentési technikát alkalmaznak, amely legalább akkora szintű védelmet biztosít, mint amelyet a fenti határértékek eredményeznek.

4.11. Blokkon kívüli sugárzásnál a blokkszéli maszk karakterisztika központi állomásokra[94]

Amennyiben a szomszédos blokkok jogosultjai között megállapodás másként nem rendelkezik, az alábbi blokkszéli maszk követelményeket kell teljesíteni.

A fenti táblázatban AF a kijelölt blokk szélétől számított relatív (százalékos) frekvenciaeltérést jelenti. A viszonyítás a kijelölt blokkra és annak sávszélességére vonatkozik. Ha a blokk jogosultja a 4.5. alpont szerint a szétválasztó sávot vagy annak egy részét is felhasználja, akkor kijelölt blokknak az így megnövelt sávszélességgel rendelkező blokkot kell tekinteni. Amennyiben a szomszédos kijelölt blokkok eltérő sávszélességűek, akkor a nagyobb sávszélességű blokknál a szomszédos, kisebb sávszélességű blokk blokkszéli maszk követelményeit kell teljesíteni. Az A és B paraméter számítási állandó.

A = 20%,

B = 35%.

4.12. A frekvenciában szomszédos blokkok jogosultjai egymás zavarásával szemben - kölcsönös megállapodás hiányában - a rádiórendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.

4.13. Az országhatárokhoz közeli sugárzási feltételek a szomszédos országokkal kötött nemzetközi megállapodások alapján az alábbiak:

FDD átvitelnél preferencia a "pr" jelölésű frekvenciasávokban, diszpreferencia a "-" jelölésű frekvenciasávokban van.

Preferencia esetén az országhatáron olyan az átsugárzás, hogy a szomszédos ország területén, 15 km-re az országhatártól a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke -122 dB(W/(m2MHz)).

Diszpreferencia esetén az országhatár vonalában a felületi teljesítménysűrűség maximális értéke -122 dB(W/(m2MHz)).

Magyarország preferenciáit és diszpreferenciáit az alábbi táblázat mutatja. Ahol Magyarországot preferencia illeti, ott a szomszédos országnak diszpreferenciája van. Ahol Magyarország diszpreferenciával rendelkezik, ott a szomszédos országnak van preferenciája.

SzegmensFrekvenciasáv [MHz]AUTSVKUKRROUSRBHRVSVNAUT SVKSVK UKRUKR ROUROU SRBSRB HRVHRV SVNSVN AUT
13410-3417 3510-3517pr-prpr-pr---pr----
23417-3424 3517-3524-pr------------
33424-3431
3524-3531
prprprprprprprprprprprprprpr
43431-3438 3531-3538pr---pr---------
53438-3445 3538-3545--pr---pr----pr--
63445-3452 3545-3552prprprprprprprprprprpr-prpr
73452-3459 3552-3559---pr----------
83459-3466 3559-3566----pr---------
93466-3473 3566-3573prprprprprprprprprprprprprpr
103473-3480 3573-3580-----pr--------
113480-3487 3580-3587-prpr---prprpr-----
123487-3494 3587-3594prpr-prprprpr---prprprpr

A TDD állomások a nemzetközi koordináció tekintetében harmadlagosnak minősülnek.

4.14. A pont-többpont rendszerekben alkalmazott felhasználói állomások lehetnek végfelhasználói állomások, illetve olyan felhasználói állomások, amelyek nem végpontjai az elektronikus átvitelnek.

4.15. A végfelhasználói állomások állandó vagy változó telephelyűek lehetnek.

4.16. Az itt nem szabályozott további műszaki követelményeket az árverés Műszaki Irányelveiben kell megadni.

5. Pont-pont közötti, valamint rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átviteli célú rádió-ö frekvenciagazdálkodási műszaki követelményei

[95]
Frekvenciasáv [GHz]AlkalmazásCsatornaosztás [MHz]Kapacitás [Mbit/s]Duplex távolság [MHz]Antennára juttatott teljesítmény maximuma [dBW]Minimális antennanyereség [dBi]Maximális EIRP [dBW] Szakasz hosszúság = L [km]
1, 375-1, 4
1, 427-1, 452
1, 4 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont rádiórendszerek1, 75252530Ha L > 20 km, akkor 40 Ha L < 20 km, akkor 40 - 20 lg(20/L)
2
3, 54
4
1,75min. 2
2,07-2,112 GHz-es sávú pont-pont közötti,3,5min. 4175o30
2,245- 2,29digitális rádióösszeköttetések7min. 8o
14min. 16
3,8-4,24 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális és analóg rádió-összeköttetések29min 140/155213330
5,925- 6,425Alsó 6 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális és analóg rádió-összeköttetések29,65min 140/155252,04440
6,425-7,125Felső 6 GHz-es sávú pont-pont közötti, digitális rádió-összeköttetések40min 140/155340440
7,425- 7,725Felső 7 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, kis- és közepes kapacitású digitális rádió-összeköttetések1,75 3,5min. 2 min. 41541040
7min. 8
14min. 16
7,725- 7,97 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádióösszeköttetésektv: 28 rádió: 1,75030
7,9-8,2Alsó 8 GHz-es sávú állandó telephelyű,1,75min. 21541040
3,5min. 4
pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések7min. 8
14min. 16
8,2-8,5Felső 8 GHz-es sávú állandó és változó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések1,75 3,5min. 2 min. 41541040
7min. 8
14min. 16
10-10,6810 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádióösszeköttetésektv:28 rádió: 1,750 (10,6-10,68 GHz sávban: - 3)30
10,7-11,711 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések40min 140/1555301030
Frekvenciasáv [GHz]AlkalmazásCsatornaosztás [MHz]Kapacitás [Mbit/s]Duplex távolság [MHz]Antennára juttatott teljesítmény maximuma [dBW]Minimális antennanyereség [dBi]Maximális EIRP [dBW] Szakasz hosszúság = L [km]
12,75-13,2513 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések3,5min. 22661030Ha L≥ 12 km, akkor 50 Ha L < 12 km, akkor 50-20 lg (12/L)
7min. 8
14min. 16
28 (a 3. és 5. csatorna jelölhető ki)min. 34
14,5-15,3515 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti, digitális rádióösszeköttetések3,5min. 24201030Ha L≥ 10 km, akkor 50 Ha L< 10 km, akkor 50-20 lg (10/L)
sávon belüli részsávok: 14,5-14,774 14,923-15,19478 16
1416 34
17,7-19,718 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések27,5min. 34101010 (a 18,6-18,8 GHz sávban: - 3)30Ha L ≥ 9 km, akkor 55
55140/155Ha L < 9 km, akkor 55-20 lg (9/L)
21,2-21,4 22,6- 2322 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag- és műsor-átviteli célú rádióösszeköttetésektv:28 rádió: 1,7503040
22-22,623 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések3,5min. 21008030Ha L ≥ 7 km, akkor 50 Ha L < 7 km, akkor 50-20 lg (7/L)
23- 23,6 sávokon belüli részsávok: 22- 22,442 23- 23,4427min. 8
14min. 16
24,5-26,5 sávon belüli részsávok: 24,913
-25,445 25,921 -26,453
26 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rá­dió-összeköttetések3,5min. 21008030Ha L > 7 km, akkor 50
HaL<7km, akkor 50 -20lg(7/L)
7min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140
31-31,3 31,5-31,831 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióösszeköttetések3,5min. 2514030Ha L ≥ 5 km, akkor 50 Ha L < 5 km, akkor 50-20 lg (5/L)
7min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140
37- 39,538 GHz-es sávú pont-pont közötti digitális rádió-összeköttetések3,5min. 21260030Ha L ≥ 4 km, akkor 50 Ha L < 4 km, akkor 50-20 lg (4/L)
sávon belüli részsávok: 37- 37,926 38,178-39,1867min. 8
14min. 16
28min. 34
56min. 140
48,5- 50,249 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek3,5 7 14 28884035
51,4-52,652 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek14 28 56616030
55,78- 5756 GHz-es sávú állandó telephelyű, pont-pont közötti digitális rádióátviteli rendszerek3,5 7 14 28 56616 vagy TDD55,78- 56,26 GHz sávban: -26dB(W/MHz), máshol 030
57,1-58,958 GHz-es sávú állandó telephelyű digitális pont-pont és pont-többpont rendszerek50 100TDD-2025

Digitális pont-pont összeköttetéseknél az interferenciás minőségcsökkenésre az ECC/REC/(01) 05 Ajánlás alapján az alábbi értékek alkalmazandók:

- Egyedi minőségcsökkenés: max. 0,4 dB

- Állandóhelyű szolgálati alkalmazásokból származó összesített minőségcsökkenés: max. 3 dB

- Valamennyi rádiószolgálati alkalmazásból származó összesített minőségcsökkenés: max. 4 dB

6. 7 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

T17743 MHz
T27771 MHz
T37799 MHz
T47827 MHz
T57855 MHz
T67883 MHz

A rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHz sávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. A rádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxR01), (TxR02), ..., (TxR16) ahol

Tx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele

Tx = T1,T2, ..., T6. Például T5R09 jelentése: a T5 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

A fenti előírásoknak nem megfelelő és rádióengedéllyel rendelkező berendezések 2005. december 31-ig üzemelhetnek.

7. 10 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható, 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

T0110 028 MHz
T0210 056 MHz
T0310 084 MHz
T0410 112 MHz
T0510 140 MHz
T0610 168 MHz
T0710 196 MHz
T0810 224 MHz
T0910 252 MHz
T1010 280 MHz
T1110 308 MHz
T1210 336 MHz
T1310 364 MHz
T1410 392 MHz
T1510 420 MHz
T1610 448 MHz
T1710 476 MHz
T1810 504 MHz
T1910 532 MHz
T2010 560 MHz
T2110 588 MHz
T2210 616 MHz
T2310 644 MHz

A rádióátviteli csatornaosztás 1,75 MHz. Egy tv-csatorna 28 MHz sávszélességében 16 rádióátviteli csatorna helyezhető el. A rádiócsatornák hivatkozási jele:

(TxxR01), (TxxR02), ..., (TxxR16) ahol

Txx a leosztandó 28 MHz-es csatorna hivatkozási jele Txx = T01,T02, ..., T23. Például: T15R09 jelentése: a T15 jelű tv-csatornán belül a 9. rádiócsatorna.

8. 10,7-11,7 GHz sávú rádióállomások telepítési és sugárzási korlátozásai Budapest körzetében

A korlátozások az
északiEOV 247000határvonal,
déliEOV 233000határvonal
közé esnek.
Ezen északi és déli határvonalak között
a) berendezés nem telepíthető a
keleti nyugatiEOV 654000 EOV 650000határvonal, határvonal
közötti területen;
b) csak keleti irányú sugárzás megengedett a
keletiEOV 660000határvonal,
nyugatiEOV 654000határvonal
közötti területen;
c) csak nyugati irányú sugárzás megengedett a
keletiEOV 650000határvonal,
nyugatiEOV 644000határvonal
közötti területen.

Keleti (ÉK-K-DK) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye 0°-180°

közé esik.

Nyugati (ÉNy-Ny-DNy) irányú sugárzásnál a sugárzás főnyalábjának tengelye

180°-360° közé esik.

(Szögmérési referencia: 0° = észak,

pozitív irány = az óramutató járásával megegyező.)

9. A 22 GHz-es sávú rádió- és televízióhíranyag-, valamint -műsor-átviteli célú analóg rádió-összeköttetések csatornáinak sávközépi frekvenciái

A 28 MHz csatornaosztású tv-átviteli csatornák hivatkozási jele és sávközépi frekvenciája csatorna sorszám szerint:

Egyirányú (szimplex) csatornák:

T0121 217MHz,
T0221 245 MHz,
T0321 273 MHz,
T0421 301 MHz,
T0521 329 MHz,
T0621 357 MHz,
T0721 385 MHz.

Egy- és kétirányú (szimplex és duplex) módon használható csatornák:

T1122 617 MHz,
T1222 645 MHz,
T1322 673 MHz,
T1422 701 MHz,
T1522 729 MHz,
T1622 757 MHz,
T1722 785 MHz,
T2122 813 MHz,
T2222 841 MHz,
T2322 869 MHz,
T2422 897 MHz,
T2522 925 MHz,
T2622 953 MHz,
T2722 981 MHz.