Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

2010. évi CXXIII. törvény

az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról[1]

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET[2]

II. FEJEZET[3]

III. FEJEZET[4]

IV. FEJEZET[5]

V. FEJEZET[6]

VI. FEJEZET[7]

VII. FEJEZET[8]

VIII. FEJEZET[9]

IX. FEJEZET[10]

X. FEJEZET[11]

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Hatályba léptető rendelkezések

234. § (1) E törvény - a (2)-(11) bekezdésekben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 103-108. §-ai 2010. november 27-én lépnek hatályba.

(3) E törvény 139. §-a 2010. december 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 40. §-ának k) pontja és 43. §-a 2010. december 16-án lépnek hatályba.

(5) E törvény 33-35. §-ai és 146. § 2010. december 31-én lépnek hatályba.

(6) E törvény 1-32. §-ai, 36. §-a, 38. §-a, 40. § a)-d), i), l)-p) pontjai, 44-68. §-ai, 69. § (1) bekezdése, 70-83. §-ai, 85-90. §-ai, 92. §-102. §-ai, 109-135. §, 137-138. §-ai, 140-145. §-ai, 147-152. §, 154-160. §, 162. §-204. §-ai, 210. §-a, 212-217. §-ai, 223. § (3)-(4) bekezdései, 224. § (2) bekezdése, 225-228. §-ai, 230. §-a, 233. §-a, 1-6. számú mellékletei 2011. január 1-jén lépnek hatályba.

(7) E törvény 69. § (2) bekezdése 2011. március 3-án lép hatályba.

(8) E törvény 84. §-a 2011. április 1-jén lép hatályba.

(9) E törvény 91. §-a, 205-209. §-ai, 211. §-a, valamint 221. §-a 2011. július 1-jén lépnek hatályba.

(10) E törvény 153. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

(11) E törvény 39. § és a 40. § f)-h) és j) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

235. §[12]

27. Átmeneti rendelkezések

236. § (1) Az Áfa tv. 251/C. § (2) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31. napjáig terjesztheti elő. E határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) Ha az állami adóhatóság a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2010. október 1-jétől e törvény hatálybalépéséig a határidő elmulasztása miatt utasította el, az adóhatóság a felettes szerv vagy bíróság által még el nem bírált elutasító határozatát visszavonja és az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével új határozatot hoz. Az e bekezdés szerint visszavonandó elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelemmel kapcsolatban lerótt illetéket vissza kell téríteni.

(3) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 9. számú melléklete I. 3. A) pontban meghatározott határidőtől eltérően a belföldön letelepedett adóalany a 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31-ig terjesztheti elő az állami adóhatósághoz.

28. Jogharmonizációs záradék[13]

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[14]

2. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[15]

3. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[16]

4. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[17]

5. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[18]

1. A Htv. 3. számú melléklete a következő 2.3., 2.4.1-2.4.2. pontokkal egészül ki:[19]

"2.3. Az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó [52. § 62.] - döntésétől függően, az 1.1., 1.2., 2.1. pontokban foglaltaktól eltérően - adóalapját következők szerint is megoszthatja:

Az adóalap 50%-át a székhelye és a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephely(ek) szerinti települések között az 1.1. vagy a 2.1. pont szerinti megosztási módszer alkalmazásával kell megosztani. Az adóalap másik 50%-át pedig a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyek szerinti települések között, az adott településen végzett építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegének, a vállalkozó 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephely szerinti valamennyi településen végzett építőipari tevékenységéből származó összes, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett összes befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegében képviselt aránya szerint kell megosztani.

2.4.1. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó - a 3. számú melléklet 1. és 2.1. pontjától eltérően - a helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések között a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője számlázási címe alapján a településen az adóév első napján számlázási címmel rendelkező vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetők számának az összes vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában képviselt aránya szerint osztja meg.

2.4.2. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó - a 3. számú melléklet 1. és 2.1. pontjától eltérően - a helyi iparűzési adóalapját a székhelye, telephelye szerinti települések között a vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője részére nyújtott szolgáltatás helyének címe, valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást is nyújt - a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője számlázási címe alapján a településen az adóév első napján, a vezetékes vagy vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetők számának az összes, vezetékes és vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetője adóév első napja szerinti számában képviselt aránya szerint osztja meg.

6. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez[20]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.03.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

[19] Hatályba lépése előtt megállapította a 2010. évi CLIII. törvény 81. §-a.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 235. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

Tartalomjegyzék