Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2010. évi CXXXIV. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról[1]

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

1. § A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. § (1) A földgáz biztonsági készlet mértéke legalább 600 millió m3 és legfeljebb 1200 millió m3 mobil földgázkészlet azzal, hogy a földgáz biztonsági készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása napi 20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása esetén legalább a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 994/2010/EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon keresztül biztosítani képes.

(2) A biztonsági földgázkészlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) évenként január 15-ig rendeletben határozza meg. A Szövetség a készletezési kötelezettségének készlet beszerzéssel tesz eleget, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többletet a Szövetség köteles az (5) bekezdés szerinti rendeletben foglalt feltételekkel értékesíteni.

(3) A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között - az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 994/2010/EU rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban - a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg.

(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidővel kell végrehajtania.

(5) Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére vagy a miniszter által rendeletben meghatározott esetben és módon készletvisszapótlásra fordítja.

(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést követően szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(7) A készletezési kötelezettség csak a Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő föld alatti tárolóban tárolt, illetve föld alatti tárolóteret üzemeltető földgáztárolóval kötött szerződés alapján tároltatott földgázzal teljesíthető.

(8) A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5. § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint földgáz kereskedelemnek."

2. § Az Fbkt. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:]

"b) gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többlet értékesítéséről, a szükséges fejlesztések elvégzéséről;"

3. § Az Fbkt. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 4. § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történő megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentő tételként kell figyelembe venni."

4. § (1) Az Fbkt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására, a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére, az előkészítésben közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5. § (1) bekezdés alapján rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlás módjára, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat."

(2) Az Fbkt. 5. § (1) bekezdésében az "Az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg lép.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

5. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 103. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) E fejezet alkalmazásában legmagasabb hatósági ár a 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a 108. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a rendszerüzemeltető és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján végzett kiegészítő szolgáltatások 106. § szerinti díja, az egyetemes szolgáltatás 107. § (3) bekezdése szerinti ára, a 141. § (3) bekezdése szerinti felajánlási ár, valamint a 144. § (1) bekezdése szerinti földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó, vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermelést végző csoporttagja (a továbbiakban: termelői csoporttag) által termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) ára az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges - miniszteri rendeletben meghatározott - mennyiség mértékéig.

(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz eladási árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát a miniszter rendeletben állapítja meg."

(2) A GET 103. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadót sem az egyetemes szolgáltatók sem a földgázkereskedők nem háríthatják át a fogyasztókra."

6. § (1) A GET 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhető egyéb szolgáltatások díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság és a megkülönböztetés-mentesség elvének. Nem sérti a megkülönböztetés-mentesség elvét az, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók az önálló érdekérvényesítő képesség terén fennálló, a többi felhasználóhoz képest hátrányosabb helyzetének ellensúlyozása érdekében a rendszerhasználati díjak ellátási típusonként - azaz az egyetemes szolgáltatás és a földgáz-kereskedelmi jogviszony tekintetében - differenciáltan kerülnek meghatározásra."

(2) A GET 105. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Hivatal az általa előkészített, a rendszerhasználati díjakra és az alkalmazásuk feltételeire vonatkozó előterjesztést megküldi a miniszter részére és kezdeményezi azok rendelettel történő kihirdetését."

7. § (1) A GET 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyetemes szolgáltatás árát a hatékonyan működő engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt működési és tőkeköltsége alapján kell meghatározni úgy, hogy a legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze. Emellett az árnak biztosítania kell az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók költséghatékony ellátását is."

(2) A GET 107. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az egyetemes szolgáltatás árának meghatározása során az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadó nem minősül indokolt költségnek és nem képezheti indokolt árbevételi igény alapját."

8. § A GET 107/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árképzés és az áralkalmazás részletes szabályait, valamint az árszabályozás kereteire vonatkozó részletes szabályokat a Hivatal készíti elő."

9. § A GET a következő 107/B. §-sal egészül ki:

"107/B. § (1) A termelői csoporttag árképzésére és áralkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a Hivatal készíti elő.

(2) Az egyetemes szolgáltatási célra termelt földgáz hatósági árát úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátását.

(3) A 103. § (2) és (3) bekezdés szerint kihirdetett hazai termelésű földgáz árat legmagasabb árnak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(4) A (3) bekezdés szerinti árat, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges földgáz-mennyiséget a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.

(5) A (3) bekezdés szerinti árakat a termelői csoporttag a miniszteri rendeleti kihirdetést követő 3 napon belül a honlapján közzéteszi.

(6) Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásának mértékéig, a hazai termelésű földgáz árára vonatkozó előírások teljesülését a Hivatal ellenőrzi."

10. § A GET 119. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a termelői csoporttagra is, ha az a jogszabályban foglalt kötelezettségét nem teljesíti."

11. § (1) A GET 127. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

"i) ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira, az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített mennyiségekre, a hatósági árral érintett földgázforrás felhasználására vonatkozó előírások teljesülését, és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó előírások betartását, ellenőrzi továbbá az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátására termelt hazai földgáz árképzésére vonatkozó szabályok betartását, valamint előkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat;"

(2) A GET 127. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében]

"s) jogosult feladatának ellátása érdekében - jogszabályban meghatározott módon - az engedélyes társaság valamint a termelői csoporttag irataiba betekinteni, ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot tartalmazó iratokat is, továbbá jogosult a tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az engedélyestől, a termelői csoporttagtól eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint kezelni;"

12. § A GET 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]

"3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás árát, a felajánlás keretében értékesített mennyiséget a földgáztárolóból és importból származó mennyiség szerinti bontásban; az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségét, az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, az igénybevételre jogosultak vagy e törvény szerint kötelezettek körét, valamint a 141/A. §-ban és a 141/B. §-okban foglaltak megsértése esetén az e rendelkezésekben meghatározott engedélyesekkel szemben alkalmazandó jogkövetkezmények körét,"

13. § (1) A GET 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a Hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg az (1) bekezdés szerint vételre felajánlott földgázforrás árát. Az ár megállapítása során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók költséghatékony ellátásának követelményét, azonban nem lehet figyelembe venni az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény szerinti különadót."

(2) A GET 141. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyetemes szolgáltatók szabadon dönthetnek arról, hogy kötnek-e az (1) bekezdés alapján a szerződést.

(6) Szerződéskötés esetén a szerződés a 133. § (1) bekezdésnek a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2010. CXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és mennyiséggel jön létre a felek között.

(7) Ezen § alapján kizárólag ellátás típusú szerződés köthető. A 141. § és a 141/A. § alkalmazásában az ellátás típusú szerződés olyan szerződés, amely a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló jogszabály szerinti árak közül a földgáz árát, a földgázszállítási és a földgáztárolási díjat, a nagykereskedői árrést, valamint a mobilgáz-finanszírozási költséget tartalmazza, és amely alapján a Get. szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a vásárló mindenkori igénye alapján szolgáltatja a földgázt.

(8) Ha az egyetemes szolgáltató nem köt ezen § alapján szerződést, részére a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt ártól és mennyiségtől eltérő feltételeket tartalmazó szerződésből többletköltség nem ismerhető el az egyetemes szolgáltatás árának megállapítása során."

14. § A GET a következő 141/A. § és 141/B. §-sal egészül ki:

"141/A. § (1) A volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató jogosult a Mód. törvény hatálybalépését követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és - a földgáztárolóból és importból származó mennyiség szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződését újratárgyalni, és ellátás típusú szerződésként módosítani, korábbi szerződés hiányában a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti miniszteri rendeletben kijelölt felek meghatározása mellett szerződést kötni. Ezen szerződések 2011. június 30-ig nem szüntethetők meg. A módosítás ezen feltételekkel csak az egyetemes szolgáltatási céllal vásárolt földgázmennyiségre vonatkozhat. A szerződésmódosítás, illetve az új szerződés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kerül sor, a volt közüzemi nagykereskedő, valamint a vele szerződésben álló egyetemes szolgáltató által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiséget tartalmazó szerződés a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben - a földgáztárolóból és importból származó mennyiség szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel és árral ellátás típusú szerződésre módosul az egyetemes szolgáltatási célra értékesítendő földgázmennyiség tekintetében; a módosítás ettől a naptól hatályos. Ezen szerződés 2011. június 30-ig nem szüntethető meg.

(3) E törvény erejénél fogva ellátás típusú szerződés jön létre és lép hatályba a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben - a földgáztárolóból biztosított mennyiség szerinti bontásban - meghatározott mennyiséggel és árral, valamint felek között, ha a Mód. törvény hatálybalépésekor a volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató között nem volt szerződés, és az (1) bekezdés alapján sem jött létre szerződés. Ezen szerződés 2011. június 30-ig hatályos. A felek a Mód. törvény hatálybalépését követő hét napon belül kötelesek megállapodni a szerződés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen rendelkezéseiben. Ezen szerződés 2011. június 30-ig nem szüntethető meg.

(4) A szerződés módosítása vagy új szerződés létrejötte esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi előírásokkal összhangban megállapodhatnak a részletszabályokban.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti szerződések kötelező tartalmi eleme, hogy a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételek a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.

(6) A korábban megkötött szerződések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke nem követelhető, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket egymással szemben semmilyen követelés nem terheli.

(7) Az újratárgyalt és módosított, vagy újonnan kötött szerződéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.

(8) Ha a volt közüzemi nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató egyazon jogi személy, a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben - a földgáztárolóból és importból származó mennyiség szerinti bontásban - meghatározott földgáz mennyiséget köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására felhasználni a Mód. törvény hatálybalépését követő ötödik naptól, valamint a belső számvitelében a 120. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése során az egyetemes szolgáltatási tevékenység tekintetében a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott áron vásárolt földgázt szerepeltetni. A 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt árat és mennyiséget meghaladó árból és mennyiségből eredő többletköltség nem ismerhető el az egyetemes szolgáltatás árának megállapítása során.

(9) A Hivatal ellenőrizheti, hogy az egyetemes szolgáltató kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására fordította-e az (1)-(3) és (8) bekezdés szerint vásárolt vagy átvett földgázt.

(10) Az (1)-(9) bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak

a) az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete alapján e törvény kihirdetése előtt létrejött szerződésekre,

b) a volt közüzemi nagykereskedő, valamint az egyetemes szolgáltató között e törvény kihirdetése előtt létrejött egyéb szerződésekben az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete szerint képzett áron vásárolt földgázmennyiségre, és

c) a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 1. melléklete alapján létrejövő szerződésekre.

(11) A Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik napig tartó ajánlati kötöttség mellett a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 4. melléklete szerint kijelölt volt közüzemi nagykereskedő a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet 1. mellékletében meghatározott feltételekkel és a 4. mellékletében meghatározott felek részére, és mennyiségi kikötések mellett - a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott felek részére - ismét köteles földgázforrását vételre felajánlani 2010. negyedik negyedévre a Mód. törvény hatálybalépését követő napon.

Az ajánlat elfogadása esetén a volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződést az e törvény kihirdetése előtt az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás költségalapú áráról szóló 3/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 1. melléklete alapján létrejött szerződések feltételeivel azonos feltételek mellett teljesíteni, beleértve azt, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadó kéri, köteles a már a felek között létrejött (1) vagy (2) bekezdés szerinti szerződésben foglalt földgázmennyiséget időben átütemezni, lehetővé téve a szerződésben lévő földgázmennyiség későbbi átvételét. Az ajánlat elfogadása esetén a szerződés hatálybalépésének napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap. Az e bekezdés szerint létrejött szerződésekre, és az azokban részes felekre vonatkoznak a (4), (6), (7) és (9) bekezdésben foglaltak, valamint az e bekezdés szerinti ajánlattételi kötelezettség alapján vásárolt földgáz kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók ellátására fordítható.

(12) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ban foglalt földgázmennyiséget először az új szerződés, illetve a módosítás hatálybalépésének napján kell nominálnia.

141/B. § (1) Az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a termelői csoporttag, valamint a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a Mód. törvény hatálybalépését követő harmadik napig a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglalt áron és mennyiséggel szerződését újratárgyalni és módosítani. Ezen szerződés 2011. június 30-ig nem szüntethető meg. A szerződésmódosítás hatálybalépésnek napja a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik nap.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításra az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kerül sor, akkor a termelői csoporttag, valamint a vele szerződésben álló volt közüzemi nagykereskedő által ezen törvény kihirdetését megelőzően kötött szerződés a Mód. törvény hatálybalépését követő negyedik napon a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott mennyiséggel és árral módosul, valamint a szerződésmódosítás hatályba lép. Ezen szerződés 2011. június 30-ig nem szüntethető meg.

(3) A szerződés módosítása esetén a felek a teljesítés érdekében a jogszabályi előírásokkal összhangban megállapodhatnak a részletszabályokban.

(4) A korábban megkötött szerződések (1) és (2) bekezdés szerinti módosításából eredően át nem vett földgázmennyiség ellenértéke nem követelhető, ezen át nem vett földgázmennyiség tekintetében a feleket egymással szemben semmilyen követelés nem terheli.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szerződés kötelező tartalmi eleme, hogy a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendeletben szabályozott lényeges szerződési feltételek a 133. § (1) bekezdésének a Mód. törvénnyel megállapított 3. pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.

(6) Az újratárgyalt és módosított szerződéseket a Hivatalnak tájékoztatás céljából az aláírást követő egy munkanapon belül meg kell küldeni.

(7) A Hivatal ellenőrizheti, hogy a volt közüzemi nagykereskedő kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására fordította-e az (1) és (2) bekezdés szerint vásárolt földgázt.

(8) A nominálásra kötelezettnek az ezen §-ba foglalt földgázmennyiséget először a szerződésmódosítás hatálybalépésének napján kell nominálnia."

15. § A GET XVIII. Fejezete a következő 146/A. §-sal egészül ki:

"146/A. § A 74. § (2) bekezdés és a 105. § (12) bekezdés szerinti tárgyalásos hozzáférésre vonatkozó felmentési kérelem 2011. július 1-jét követően nyújtható be a Hivatalhoz."

16. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A GET 120. § (1) bekezdésében az "integrált földgázipari vállalkozás" szövegrész helyébe az "integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás" szöveg, a 138/A. § (2) bekezdésében a "2010. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2011. június 30-ig" szöveg, 141. § (1) bekezdésében az "az egyetemes szolgáltatóknak földgázforrásait vételre felajánlani" szövegrész helyébe az "az egyetemes szolgáltatóknak a részükre szerződéssel még le nem kötött földgázforrásait azonos feltételekkel vételre felajánlani" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a GET 105. § (3) bekezdésében az "Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé." szövegrész, valamint a GET 107/A. § (5) bekezdése.

(4) Ez a törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék