2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1-2. §)

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Az Országgyűlés a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozásának kialakításával a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §[2] E törvény hatálya kiterjed:

a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),

b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a szállítási rendszerirányítóra, a szállítási rendszerüzemeltetői, a földgáztárolói, az egyetemes földgázszolgáltatói, a földgázkereskedői engedélyesekre - ideértve az LNG-kereskedelmet folytató engedélyeseket is -, valamint a földgáztermelőkre,

d) a földgázfelhasználóra a földgáz határon keresztül történő beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlása körében,

e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására, és

f) a földgázt felhasználó személyre azon földgáz felhasználása körében, amelyhez nem az alábbi ügyletek során jut hozzá:

fa) az egyetemes földgázszolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

fb) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

1/A. §[3] E törvényben nem szabályozott kérdésekben a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

1/B. §[4] Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Értelmező rendelkezések

2. §[5] E törvény alkalmazásában

a)[6] biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;

b)[7]

c)[8]

d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;

e)[9]

f)[10]

g)[11]

h)[12]

i)[13]

j)[14]

k) földgázkereskedő: az az engedélyes, aki a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;

l)[15] biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;

m)[16] földgáz biztonsági készlet: a felhasználók földgázellátási biztonságának megőrzése érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség.

A földgáz biztonsági készletezés

3. § (1) A Szövetség köteles az e törvényben meghatározott módon és mértékben földgáz biztonsági készletet létrehozni és fenntartani.

(2)[17] A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, olyan föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelemnek, a műszaki-biztonsági, a kémiai biztonsági, munka-egészségügyi és a minőségbiztosítási előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.

(4)[18] A földgáz biztonsági készlet elsősorban a védett felhasználók ellátását szolgálja.

(5)[19] A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a földgáz biztonsági készlet felhasználható

a) szolidaritást kérő másik tagállam szolidaritási alapon védett felhasználói,

b)[20] földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók,

c)[21] nem egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók földgázellátási válsághelyzetben történő földgázellátása érdekében, valamint

d)[22] a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási helynek (a továbbiakban: erőmű) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló kormányrendelet szerinti korlátozása esetén az erőmű földgázellátása érdekében, és

e)[23] vészhelyzeti szint esetén a rendszerüzemeltetők saját készletből vagy fennálló szerződéséből nem fedezhető, rendszerüzemeltetéshez szükséges földgázteljesítményének biztosítására.

(6)[24] A védett felhasználót ellátó földgázkereskedő a védett felhasználói kör ellátásával arányos mértékben, valamint a saját jogon eljáró védett felhasználó a saját ellátásával arányos mértékben jogosult - a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben - a földgáz biztonsági készlethez hozzáférni.

3/A. §[25] (1) A Szövetség nemzetközi szerződés alapján más állam felhasználóinak ellátása céljából is készletezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződésben meg kell határozni, hogy a más állam milyen napi ütemezésben, milyen alkalmi és éves földgázmennyiség mértékéig, milyen visszapótlási feltételekkel és milyen készletezési díj ellenében fér hozzá a földgázkészlethez.

4. §[26] (1)[27] A földgáz biztonsági készletet a miniszter által rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amely a kitárolási kapacitást legalább a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon belül képes biztosítani.

(2)[28] A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(3)[29] A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között - az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban - a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg. A Hivatal javaslatát a miniszter által meghatározott határidőn belül köteles megküldeni.

(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidővel kell végrehajtania.

(5)[30] Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére fordítja.

(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést követően szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(7)[31]

(8)[32] A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5. § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minősül a Get. szerint földgáz kereskedelemnek.

(9)[33] A Get. földgáztárolásra és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(10)[34] A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek.

(11)[35] A földgáz biztonsági készlet tárolásáért fizetett díj nem haladhatja meg a Hivatal által a Get. szerint megállapított földgáztárolási díjat.

A biztonsági készlet felhasználása

4/A. §[36] (1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(2) A földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a Hivatal a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát az érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a Szövetséggel is közli. A Szövetség a határozat közlésének időpontjától a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.

(3) A kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a határozat közlésének időpontjától a kijelölés időpontjáig felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a szállítással és kitárolással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni a Szövetség részére a kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.

(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a kijelölést követően a kijelölt végső menedékes kereskedővel kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.

(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat - különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat - a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza.

5. §[37] (1)[38] A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását földgázellátási válsághelyzet elrendelése vagy üzemzavar esetén rendeletben teszi lehetővé.

(2)[39] A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza:

a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,

b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét.

d)[40] az igénybevételre jogosultak körét.

(3)[41] A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, hogy az megfeleljen

a) a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke vagy

b) a földgáz egyetemes szolgáltatásához kapcsolódó árszabályozás kereteiről szóló mindenkor hatályos miniszteri rendeletben szereplő, a földgáz aktuális árát meghatározó képlet alapján az adott naptári negyedévben számolt ára

közül az eladáskori magasabb értéknek.

(3a)[42] A 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti célból történő készletfelhasználás esetén a (3) bekezdés szerint meghatározott érték harmincszorosát kell megállapítani.

(4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot

a) a felhasználás indokairól,

b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről,

c) a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

5/A. §[43] (1) A 3. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott erőmű részéről jelentkező földgázigény kielégítését a Szövetség biztosítja a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből a miniszter által meghatározott mértékben, de legfeljebb 120 millió m3 mennyiségig, azzal, hogy az erőmű a földgáz biztonsági készlet igénybevételére az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti folyékony szénhidrogén energiahordozó készlet felhasználását megelőzően jogosult.

(2) A Szövetség a korlátozás elrendelésének időpontjától köteles biztosítani a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító által meghatározottak szerint. A szállítási rendszerirányító a szükséges földgázmennyiségről egyeztet a villamos energiáról szóló törvény szerinti átviteli rendszerirányítóval.

(3) Az erőmű részére az (1) bekezdés szerinti készletből felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

6. § A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:

a) biztosítja a földgáz biztonsági készletképzés feltételeit, a szükségessé váló beruházásban tőkerészesedéssel részt vesz;

b)[44] gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többlet értékesítéséről, a szükséges fejlesztések elvégzéséről;

c) ellenőrzi az e törvényben meghatározott tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését;

d) gondoskodik a felhasznált földgáz biztonsági készlet e törvény szerinti visszapótlásáról;

e) vezeti a tagsági nyilvántartást;

f)[45] meghatározza a tagi hozzájárulás mértékét - a Közgyűlés által - az éves költségvetés keretében a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok szerint, és a miniszter részére tájékoztatásul megküldi;

g) gondoskodik a tagi hozzájárulás beszedéséről;

h) e törvény 10. §-ában foglalt rendelkezések szerint adatszolgáltatást végez.

6/A. §[46] (1) A Szövetség a 6. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében biztonsági földgáztárolói engedélyesben részesedést szerezhet.

(2) Ha a biztonsági földgáztárolói engedélyes biztonsági földgáztárolói engedélye hatályát veszti, a Szövetség az (1) bekezdés szerinti részesedését az engedély hatályvesztése jogerőre emelkedésének napjától számított 2 éven belül köteles értékesíteni.

A földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos tagsági jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei

7. §[47] (1)[48] E törvény alapján - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - kötelezően a Szövetség tagjává válik:

a) a Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező

aa) egyetemes földgázszolgáltató,

ab) a felhasználóknak földgázt értékesítő vagy saját célra földgázt felhasználó földgázkereskedő;

b) a felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;

c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol és

d) az 1. § f) pontja szerinti földgázt felhasználó személy.

(1a)[49] Nem válik a Szövetség tagjává:

a) a földgáztermelő a saját maga által termelt földgáz felhasználása körében,

b) a szállítási rendszerüzemeltető, valamint

c) a földgázelosztó a rendszerüzemeltetési tevékenységéhez felhasznált földgáz körében.

(2)[50] A szövetségi tagság az (1) bekezdés

a) a) pontja esetében a tevékenység megkezdésének, illetve az engedélyessé válás időpontja közül a korábbi időpontban,

b) b) pontja esetében az értékesítő tevékenysége megkezdésekor,

c) c) pontja esetében a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, vagy a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában

d)[51] d) pontja esetében a földgázfelhasználás megkezdése időpontjában

jön létre.

(3)[52] A szövetségi tagság megszűnik, ha

a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,

b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyes tag a földgázipari tevékenységét, a földgáztermelő a felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét megszünteti.

c)[53] az (1) bekezdés d) pontja esetében a földgázfelhasználás legalább 12 hónapig szünetel.

(4)[54] A tagsági jogviszony fennállása során keletkezett kötelezettségek az elszámolásban foglaltak szerint az elszámolások lezárásának napjáig terhelik a tagot.

8. § (1)[55] A tag a földgázipari, illetve földgáztermelői tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenysége után, valamint az 1. § f) pontja szerinti földgáz felhasználása után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

(2)[56] Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha

a)[57] a egyetemes földgázszolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít,

b) a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít,

c) a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít,

d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,

e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,

f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.

g)[58] a földgázkereskedő saját célra földgázt használ fel.

h)[59] a felhasználó az 1. § f) pontja szerint földgázt használ fel.

(3)[60] A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében az egyetemes földgázszolgáltatót, b) és g) pontja esetében a földgázkereskedőt, c) pontja esetében a földgáztermelőt, d)-f) és h) pontja esetében a felhasználót terheli.

(4)[61] A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)-c) pontjai esetén az értékesített földgáz mennyisége, a (2) bekezdés d)-f) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz mennyisége, a (2) bekezdés g) és h) pontja esetén a felhasznált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.

(4a)[62] A 4. § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történő megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentő tételként kell figyelembe venni.

(5)[63] A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség

a) a (2) bekezdés a)-c) és az e)-f) pontjai esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a (2) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre

c)[64] a (2) bekezdés g) és h) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált mennyiségre

vonatkozik.

(5a)[65] Az (5) bekezdés a) pontját azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség a (2) bekezdés a)-c) pontja esetében - ha az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontja korábbi, mint az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az elszámolással érintett időszak kezdete - az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti elszámolással érintett időszak kezdő időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre vonatkozik.

(6)[66] Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára beszerzett földgáz után.

(7) A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni.

(8)[67] Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére bevallott.

(8a)[68]

(8b)[69]

(9)[70] A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a tag a tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétől, a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától, valamint a tagi hozzájárulás megfizetésétől számított 15 napon belül köteles elbírálni, és a jóváhagyott visszaigénylés összegét jóváírni vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem keletkezhet tartozása a Szövetség felé.

(10)[71] A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni.

(11)[72] A tagi hozzájárulás fizetésre, az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.

9. §[73] (1) A Szövetség tagja minden hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek

a) nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt az e törvény hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, és

b) benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően.

(2) A Szövetség felhívására a tag köteles továbbá minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.

(3) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. A tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

10. §[74] A Szövetség a tag kérésére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. A Szövetség a tag részére kiállított igazolásról megkeresésre tájékoztatja a Hivatalt és az adó- és vámhatóságot.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 2. hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény 4. § (1) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3)[75] E törvény 31. §-a a törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(4) A tagi hozzájárulás fizetésének kezdő időpontja 2007. január 1.

(5) A Szövetség e törvény hatálybalépése napjától haladéktalanul intézkedik a névváltozás bírósági bejelentéséről, valamint a földgáz biztonsági készletezéssel foglalkozó munkaszervezet kialakításáról.

(6)[76]

12. § (1) E törvény hatálybalépésétől 2009. december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely megfelelő mértékű szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb

a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között 150 millió m3-nél,

b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között 300 millió m3-nél.

A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli. A Hivatal elnöke a tárolói szerződések megkötésére az ÜKSZ által megszabott határidő lejárta után nem tagadhatja meg a hozzáférésre jogosultak által le nem kötött szabad kapacitások biztonsági készletek céljára való feltöltésének engedélyezését.

(2)[77] Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kőolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált mennyiségben kifejezett ára. Az e bekezdés szerinti kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.

(3) A hozzáférésre jogosultak az ÜKSZ által megszabott határidőig az előző évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési igény esetén, annak mértékéig - amennyiben a biztonsági készlet más tárolóba nem helyezhető el - a készlet értékesítésre kerülhet. A biztonsági készlet e részét a Szövetség szabadon értékesítheti.

(4)[78] A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni.

(5) Az 5. §-ban foglalt a készlet felhasználására vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti tüzelési célra felhasználható kőolajtermékek vonatkozásában is alkalmazni kell.

12/A. §[79] (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 21. § (1) bekezdésével megállapított 8. § (4) bekezdését a 2017. január 1-jével kezdődő elszámolási időszakra kell először alkalmazni.

(2) E törvénynek a Mód. tv. 21. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (8) bekezdés b) pontját a folyamatban lévő visszaigénylésekre is alkalmazni kell.

12/B. §[80] A Szövetség 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tagja a 9. § szerinti kötelezettségeinek első alkalommal azzal az eltéréssel tesz eleget, hogy 2024. január 20. napjáig a Szövetségnek nyilatkozik arról, hogy 2023 utolsó negyedévében mennyi volt a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, valamint benyújtja a nyilatkozatát alátámasztó adatokat a Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően. A tag a 2023 utolsó negyedévre vonatkozó nyilatkozatában közölt adatok alapján számítja ki az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt 2024. január 31-ig a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalja azzal, hogy a tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

13. §[81] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására, a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére, az előkészítésben közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.

(1a)[82] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készletnek a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)[83] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5. § (1) bekezdése és az 5/A. § (3) bekezdése alapján rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.

(3)[84] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.

(4)[85] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlásra kötelezettekre és a visszapótlás feltételeire, rendjére, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.

(5)[86] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználási hely részére a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil földgázkészletből felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket.

14. §[87] Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14/A. §[88]

Módosuló jogszabályok

15. §[89]

16. §[90]

17. §[91]

18. §[92]

19. §[93]

20. §[94]

21. §[95]

22. §[96]

23. §[97]

24. §[98]

25. §[99]

26. §[100]

27. §[101]

28. §[102]

29. §[103]

30. §[104]

31. §[105]

32. §[106]

33. §[107]

34. §[108]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2023. évi XCIX. törvény 46. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[3] Beiktatta a 2016. évi CXLIII. törvény 18. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[4] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 12. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[5] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[6] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.28.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[15] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[16] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § a) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[17] Módosította a 2019. évi CI. törvény 17. § b) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[18] Megállapította a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[19] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[20] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 54. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[21] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[22] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 47. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[23] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 47. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[24] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[25] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 14. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[26] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 1. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[27] Megállapította a 2018. évi XCIX. törvény 28. §-a. Hatályos 2018.12.19.

[28] Módosította a 2015. évi. LIII. törvény 11. § a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[29] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § a) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[30] Módosította a 2011. évi XXIX. törvény 228. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.03.30.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi XCIX. törvény 32. § a) pontja. Hatálytalan 2018.12.19.

[32] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § b) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[33] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § c) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[34] Beiktatta a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[35] Beiktatta a 2019. évi XXVIII. törvény 10. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[36] Beiktatta a 2015. évi LIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2015.05.09.

[37] Megállapította a 2009. évi LVI. törvény 351. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[38] Megállapította a 2019. évi CI. törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[39] Módosította a 2008. évi XL. törvény 149. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[40] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[41] Módosította a 2008. évi XL. törvény 149. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[42] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[43] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 48. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[44] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 2. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[45] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § b) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[46] Beiktatta a 2013. évi CCXXVII. törvény 10. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[47] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[48] Megállapította a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[49] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[50] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[51] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[52] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[53] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 49. § (4) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[54] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[56] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[57] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[58] Beiktatta a 2018. évi XCIX. törvény 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.19.

[59] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[60] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[61] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[62] Beiktatta a 2010. évi CXXXIV. törvény 3. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[63] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[64] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[65] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 50. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[66] Megállapította a 2014. évi XCIX. törvény 303. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[67] Megállapította a 2019. évi XXVIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[70] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[71] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[72] Beiktatta a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[73] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 22. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[74] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 23. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[75] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 26. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[77] Módosította a 2016. évi CXLIII. törvény 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[78] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[79] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 24. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[80] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 51. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[81] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[82] Beiktatta a 2015. évi. LIII. törvény 10. §-a. Hatályos 2015.05.09.

[83] Módosította a 2023. évi XCIX. törvény 53. § f) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[84] Módosította a 2015. évi. LIII. törvény 11. § b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[85] Megállapította a 2011. évi XXIX. törvény 228. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.30.

[86] Beiktatta a 2023. évi XCIX. törvény 52. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[87] Beiktatta a 2018. évi XCIX. törvény 30. §-a. Hatályos 2018.12.19.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi XCIX. törvény 32. § b) pontja. Hatálytalan 2018.12.19.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék