2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1-2. §)

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Az Országgyűlés a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozásának kialakításával a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §[2] E törvény hatálya kiterjed:

a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),

b)[3] a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a földgáz rendszerirányítói, a földgáztárolói, a földgáz egyetemes szolgáltatói, a földgázkereskedői engedélyesekre, valamint a földgáztermelőkre,

d) a földgáz felhasználókra a földgáz határon keresztül történő beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlása körében, valamint

e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására.

1/A. §[4] E törvényben nem szabályozott kérdésekben a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

1/B. §[5] Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

Értelmező rendelkezések

2. §[6] E törvény alkalmazásában

a)[7] biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;

b)[8]

c)[9]

d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;

e)[10]

f)[11]

g)[12]

h)[13]

i)[14]

j)[15]

k) földgázkereskedő: az az engedélyes, aki a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;

l)[16] biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;

m)[17] földgáz biztonsági készlet: a felhasználók földgázellátási biztonságának megőrzése érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség.

A földgáz biztonsági készletezés

3. § (1) A Szövetség köteles az e törvényben meghatározott módon és mértékben földgáz biztonsági készletet létrehozni és fenntartani.

(2)[18] A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, olyan föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelemnek, a műszaki-biztonsági, a kémiai biztonsági, munka-egészségügyi és a minőségbiztosítási előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.

(4)[19] A földgáz biztonsági készlet elsősorban a védett felhasználók ellátását szolgálja.

(5)[20] A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a földgáz biztonsági készlet felhasználható

a) szolidaritást kérő másik tagállam szolidaritási alapon védett felhasználói,

b) földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók, valamint

c) nem egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók földgázellátási válsághelyzetben történő földgázellátása érdekében.

(6)[21] A védett felhasználót ellátó földgázkereskedő a védett felhasználói kör ellátásával arányos mértékben, valamint a saját jogon eljáró védett felhasználó a saját ellátásával arányos mértékben jogosult - a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben - a földgáz biztonsági készlethez hozzáférni.

3/A. §[22] (1) A Szövetség nemzetközi szerződés alapján más állam felhasználóinak ellátása céljából is készletezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződésben meg kell határozni, hogy a más állam milyen napi ütemezésben, milyen alkalmi és éves földgázmennyiség mértékéig, milyen visszapótlási feltételekkel és milyen készletezési díj ellenében fér hozzá a földgázkészlethez.

4. §[23] (1)[24] A földgáz biztonsági készletet a miniszter által rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amely a kitárolási kapacitást legalább a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon belül képes biztosítani.

(2)[25] A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(3)[26] A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között - az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban - a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg. A Hivatal javaslatát a miniszter által meghatározott határidőn belül köteles megküldeni.

(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidővel kell végrehajtania.

(5)[27] Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére fordítja.

(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést követően szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

(7)[28]

(8)[29] A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5. § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minősül a Get. szerint földgáz kereskedelemnek.

(9)[30] A Get. földgáztárolásra és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(10)[31] A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek.

(11)[32] A földgáz biztonsági készlet tárolásáért fizetett díj nem haladhatja meg a Hivatal által a Get. szerint megállapított földgáztárolási díjat.

A biztonsági készlet felhasználása

4/A. §[33] (1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.

(2) A földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a Hivatal a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát az érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a Szövetséggel is közli. A Szövetség a határozat közlésének időpontjától a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.

(3) A kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a határozat közlésének időpontjától a kijelölés időpontjáig felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a szállítással és kitárolással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni a Szövetség részére a kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.

(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a kijelölést követően a kijelölt végső menedékes kereskedővel kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.

(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat - különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat - a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza.

5. §[34] (1)[35] A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását földgázellátási válsághelyzet elrendelése vagy üzemzavar esetén rendeletben teszi lehetővé.

(2)[36] A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza:

a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,

b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,

c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét.

d)[37] az igénybevételre jogosultak körét.

(3)[38] A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, hogy az megfeleljen

a) a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke vagy

b) a földgáz egyetemes szolgáltatásához kapcsolódó árszabályozás kereteiről szóló mindenkor hatályos miniszteri rendeletben szereplő, a földgáz aktuális árát meghatározó képlet alapján az adott naptári negyedévben számolt ára

közül az eladáskori magasabb értéknek.

(3a)[39] A 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti célból történő készletfelhasználás esetén a (3) bekezdés szerint meghatározott érték harmincszorosát kell megállapítani.

(4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot

a) a felhasználás indokairól,

b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről,

c) a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

6. § A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:

a) biztosítja a földgáz biztonsági készletképzés feltételeit, a szükségessé váló beruházásban tőkerészesedéssel részt vesz;

b)[40] gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többlet értékesítéséről, a szükséges fejlesztések elvégzéséről;

c) ellenőrzi az e törvényben meghatározott tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését;

d) gondoskodik a felhasznált földgáz biztonsági készlet e törvény szerinti visszapótlásáról;

e) vezeti a tagsági nyilvántartást;

f)[41] meghatározza a tagi hozzájárulás mértékét - a Közgyűlés által - az éves költségvetés keretében a Szövetség Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok szerint, és a miniszter részére tájékoztatásul megküldi;

g) gondoskodik a tagi hozzájárulás beszedéséről;

h) e törvény 10. §-ában foglalt rendelkezések szerint adatszolgáltatást végez.

6/A. §[42] (1) A Szövetség a 6. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében biztonsági földgáztárolói engedélyesben részesedést szerezhet.

(2) Ha a biztonsági földgáztárolói engedélyes biztonsági földgáztárolói engedélye hatályát veszti, a Szövetség az (1) bekezdés szerinti részesedését az engedély hatályvesztése jogerőre emelkedésének napjától számított 2 éven belül köteles értékesíteni.

A földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos tagsági jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei

7. §[43] (1) E törvény alapján kötelezően a Szövetség tagjává válik:

a) a Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező

aa) földgáz egyetemes szolgáltató,

ab)[44] felhasználóknak földgázt értékesítő vagy saját célra földgázt felhasználó földgázkereskedő;

b) felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;

c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol.

(2)[45] A szövetségi tagság az (1) bekezdés

a) a) pontja esetében a tevékenység megkezdésének, illetve az engedélyessé válás időpontja közül a korábbi időpontban,

b) b) pontja esetében az értékesítő tevékenysége megkezdésekor,

c) c) pontja esetében a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, vagy a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában

jön létre.

(3)[46] A szövetségi tagság megszűnik, ha

a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,

b) az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyes tag a földgázipari tevékenységét, a földgáztermelő a felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét megszünteti.

(4)[47] A tagsági jogviszony fennállása során keletkezett kötelezettségek az elszámolásban foglaltak szerint az elszámolások lezárásának napjáig terhelik a tagot.

8. § (1)[48] A tag a földgázipari, illetve földgáztermelői tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

(2)[49] Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha

a) a földgáz egyetemes szolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít,

b) a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít,

c) a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít,

d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,

e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,

f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.

g)[50] a földgázkereskedő saját célra földgázt használ fel.

(3)[51] A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében a földgáz egyetemes szolgáltatót, b) és g) pontja esetében a földgázkereskedőt, c) pontja esetében a földgáztermelőt, d)-f) pontjai esetében a felhasználót terheli.

(4)[52] A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)-c) pontjai esetén az értékesített földgáz mennyisége, a (2) bekezdés d)-f) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz mennyisége, a (2) bekezdés g) pontja esetén a felhasznált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.

(4a)[53] A 4. § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történő megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentő tételként kell figyelembe venni.

(5)[54] A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség

a) a (2) bekezdés a)-c) és az e)-f) pontjai esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a (2) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre

c)[55] a (2) bekezdés g) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált mennyiségre

vonatkozik.

(6)[56] Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára beszerzett földgáz után.

(7) A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni.

(8)[57] Az Alapszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető a (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére bevallott.

(8a)[58]

(8b)[59]

(9)[60] A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a tag a tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétől, a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától, valamint a tagi hozzájárulás megfizetésétől számított 15 napon belül köteles elbírálni, és a jóváhagyott visszaigénylés összegét jóváírni vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem keletkezhet tartozása a Szövetség felé.

(10)[61] A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni.

(11)[62] A tagi hozzájárulás fizetésre, az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.

9. §[63] (1) A Szövetség tagja minden hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek

a) nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt az e törvény hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, és

b) benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően.

(2) A Szövetség felhívására a tag köteles továbbá minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.

(3) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni. A tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

10. §[64] A Szövetség a tag kérésére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. A Szövetség a tag részére kiállított igazolásról megkeresésre tájékoztatja a Hivatalt és az adó- és vámhatóságot.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 2. hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény 4. § (1) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3)[65] E törvény 31. §-a a törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(4) A tagi hozzájárulás fizetésének kezdő időpontja 2007. január 1.

(5) A Szövetség e törvény hatálybalépése napjától haladéktalanul intézkedik a névváltozás bírósági bejelentéséről, valamint a földgáz biztonsági készletezéssel foglalkozó munkaszervezet kialakításáról.

(6)[66]

12. § (1) E törvény hatálybalépésétől 2009. december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely megfelelő mértékű szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb

a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között 150 millió m3-nél,

b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között 300 millió m3-nél.

A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli. A Hivatal elnöke a tárolói szerződések megkötésére az ÜKSZ által megszabott határidő lejárta után nem tagadhatja meg a hozzáférésre jogosultak által le nem kötött szabad kapacitások biztonsági készletek céljára való feltöltésének engedélyezését.

(2)[67] Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kőolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált mennyiségben kifejezett ára. Az e bekezdés szerinti kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.

(3) A hozzáférésre jogosultak az ÜKSZ által megszabott határidőig az előző évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési igény esetén, annak mértékéig - amennyiben a biztonsági készlet más tárolóba nem helyezhető el - a készlet értékesítésre kerülhet. A biztonsági készlet e részét a Szövetség szabadon értékesítheti.

(4)[68] A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni.

(5) Az 5. §-ban foglalt a készlet felhasználására vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti tüzelési célra felhasználható kőolajtermékek vonatkozásában is alkalmazni kell.

12/A. §[69] (1) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 21. § (1) bekezdésével megállapított 8. § (4) bekezdését a 2017. január 1-jével kezdődő elszámolási időszakra kell először alkalmazni.

(2) E törvénynek a Mód. tv. 21. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (8) bekezdés b) pontját a folyamatban lévő visszaigénylésekre is alkalmazni kell.

13. §[70] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására, a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére, az előkészítésben közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.

(1a)[71] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készletnek a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5. § (1) bekezdés alapján rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.

(3)[72] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.

(4)[73] Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlásra kötelezettekre és a visszapótlás feltételeire, rendjére, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.

14. §[74] Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

14/A. §[75]

Módosuló jogszabályok

15. §[76]

16. §[77]

17. §[78]

18. §[79]

19. §[80]

20. §[81]

21. §[82]

22. §[83]

23. §[84]

24. §[85]

25. §[86]

26. §[87]

27. §[88]

28. §[89]

29. §[90]

30. §[91]

31. §[92]

32. §[93]

33. §[94]

34. §[95]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[3] Módosította a 2013. évi XXII. törvény 34. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.04.

[4] Beiktatta a 2016. évi CXLIII. törvény 18. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[5] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 12. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[6] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[7] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.28.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2019. évi CI. törvény 17. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.20.

[16] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[17] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § a) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[18] Módosította a 2019. évi CI. törvény 17. § b) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[19] Megállapította a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[20] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[21] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 13. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[22] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 14. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[23] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 1. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[24] Megállapította a 2018. évi XCIX. törvény 28. §-a. Hatályos 2018.12.19.

[25] Módosította a 2015. évi. LIII. törvény 11. § a) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[26] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § a) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[27] Módosította a 2011. évi XXIX. törvény 228. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.03.30.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi XCIX. törvény 32. § a) pontja. Hatálytalan 2018.12.19.

[29] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § b) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[30] Módosította a 2019. évi CI. törvény 16. § c) pontja. Hatályos 2019.12.20.

[31] Beiktatta a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[32] Beiktatta a 2019. évi XXVIII. törvény 10. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[33] Beiktatta a 2015. évi LIII. törvény 9. §-a. Hatályos 2015.05.09.

[34] Megállapította a 2009. évi LVI. törvény 351. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[35] Megállapította a 2019. évi CI. törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[36] Módosította a 2008. évi XL. törvény 149. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[37] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[38] Módosította a 2008. évi XL. törvény 149. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[39] Beiktatta a 2019. évi CI. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.12.20.

[40] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 2. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[41] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § b) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[42] Beiktatta a 2013. évi CCXXVII. törvény 10. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[43] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[44] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § c) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[45] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[46] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[47] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 20. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[48] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[49] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[50] Beiktatta a 2018. évi XCIX. törvény 29. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.12.19.

[51] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § d) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[52] Módosította a 2018. évi XCIX. törvény 31. § e) pontja. Hatályos 2018.12.19.

[53] Beiktatta a 2010. évi CXXXIV. törvény 3. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[54] Megállapította a 2008. évi XL. törvény 149. § (8) bekezdése. Hatályos 2009.07.01.

[55] Beiktatta a 2018. évi XCIX. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.12.19.

[56] Megállapította a 2014. évi XCIX. törvény 303. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[57] Megállapította a 2019. évi XXVIII. törvény 11. §-a. Hatályos 2019.05.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[60] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[61] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[62] Beiktatta a 2016. évi CXLIII. törvény 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[63] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 22. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[64] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 23. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[65] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXLIII. törvény 26. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[67] Módosította a 2016. évi CXLIII. törvény 25. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[68] Megállapította a 2012. évi CCXVIII. törvény 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

[69] Megállapította a 2016. évi CXLIII. törvény 24. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[70] Megállapította a 2010. évi CXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[71] Beiktatta a 2015. évi. LIII. törvény 10. §-a. Hatályos 2015.05.09.

[72] Módosította a 2015. évi. LIII. törvény 11. § b) pontja. Hatályos 2015.07.01.

[73] Megállapította a 2011. évi XXIX. törvény 228. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.30.

[74] Beiktatta a 2018. évi XCIX. törvény 30. §-a. Hatályos 2018.12.19.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi XCIX. törvény 32. § b) pontja. Hatálytalan 2018.12.19.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 897. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére