142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Vht. 31/D. § szerinti végrehajtói kézbesítés (a továbbiakban: kézbesítés) célja az, hogy - az eljárási jogok gyakorlásának biztosítása érdekében - a jogszabályban meghatározott határozat, értesítés annak címzettje részére polgári nemperes eljárás lefolytatásával vagy polgári nemperes eljárás lefolytatásával is kézbesítésre kerüljön."

2. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"n) hozzátartozó:a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozó;"

(2) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"p) közeli hozzátartozó: a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó;"

3. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a 46/B. §-t követően a következő VI. fejezettel egészül ki:

"VI. FEJEZET

A FIZETÉSI MEGHAGYÁS KÉZBESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46/C. § (1) A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyásnak a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 16. § (3) bekezdése alapján a kötelezett részére történő végrehajtói kézbesítésére a bírósági határozat kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban, valamint a 46/D. és 46/E. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kézbesítés iránti kérelmet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelembe kell foglalni. A kérelemben csak az 5. § (1) bekezdés ea)-ee) pontjában megjelölt adatokat kell feltüntetni, s a kérelemhez iratokat nem kell mellékelni.

(3) A kézbesítési cím a kötelezett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt idézési címe, melyre a kézbesítés - az e fejezetben foglalt eltérésekkel - egyszerű kézbesítéssel történik.

(4) A kézbesítés díját a fizetési meghagyásos eljárásért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére járó díj megfizetésével azonos módon kell megfizetni.

(5) A kézbesítési ügy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló informatikai alkalmazása útján, a 3. § (1) bekezdésben megjelölt végrehajtó részére kerül kiosztásra; a kézbesítendő irat pedig a fizetési meghagyásról a végrehajtó által a kézbesítés céljára kiállított papír alapú másolat.

(6) A 7-9. §-t a fizetési meghagyás kézbesítése során nem lehet alkalmazni.

46/D. § (1) A fizetési meghagyás a 16. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti személynek mint helyettes átvevőnek nem adható át.

(2) Ha a végrehajtó a helyszíni eljárás során azt állapítja meg, hogy a címzett a kézbesítési helyen ismeretlen, onnan elköltözött vagy ott-tartózkodására utaló jel nem található, megkeresi a postai szolgáltatót a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett új címének közlése érdekében. Az ennek eredményeként beszerzett új címet úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is ezt jelölték volna meg kézbesítési címként.

(3) A kézbesítés foganatosítására a helyszíni eljárást a kézbesítendő irat végrehajtóhoz érkezésétől - utánküldés szolgáltatás igénylése esetén bejelentett új címről való tudomásszerzéstől - számított 8 napon belül, a második helyszíni eljárást pedig az irat átvételére adott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül meg kell tartani.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti kézbesítési cím a végrehajtó székhelye szerinti megyén (Fővároson) kívül található, a Vht. 33. § szerinti megkeresésnek van helye; erről a kézbesítést kérőt tájékoztatni kell és fel kell hívni a megkeresett végrehajtót megillető munkadíj megfizetésére. A díj megfizetését követően a megkeresést haladéktalanul foganatosítani kell.

(5) A címzett részére a kézbesítés megkísérléséről és a fizetési meghagyás átvételének lehetőségéről szóló értesítést a rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni és a fizetési meghagyás átvételére az értesítés kiállításának napjától számítva 5 munkanapot kell biztosítani.

(6) A kézbesítés céljára tartott második helyszíni eljárás eredménytelensége esetén a címzettnek az (5) bekezdés szerint kell értesítést hagyni, és az értesítésen fel kell tüntetni azt is, hogy az a fizetési meghagyás kézbesítésének második megkísérléséről készült.

46/E. § (1) A fizetési meghagyás kézbesítése a 34. § (1) bekezdésben foglalt esetben eredményes, kivéve, ha a helyettes átvevő maga a kézbesítést kérő. A kézbesítést emellett eredményesnek kell tekinteni a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben is a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.

(2) A 34. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a kézbesítés csak akkor eredménytelen, ha a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett címének felkutatása nem járt eredménnyel.

(3) A kézbesítés eredményéről a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőt kell értesíteni; a kézbesítés eredményéről szóló jegyzőkönyvhöz az átvételi igazolás másolatát csatolni kell."

4. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 47. §-át megelőző alcíme helyébe a következő fejezetcím lép:

"VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK"

5. § A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § c) pontjában a "közjegyzői végzés" szövegrész helyébe a "közjegyzői határozat" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében a "Ptk. általános szabályai szerint" szövegrész helyébe a "Ptk. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint" szöveg

lép.

6. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba és 2010. június 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

................................................................................................................................................................ önálló bírósági végrehajtó
................................................................................................................................................................................ irodájának címe
.................................................................................. telefonszám ....................................................................................ügyszám


ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről


I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
ítéletvégzésfizetési meghagyásbírósági meghagyásközjegyzői határozat, egyezség, költségjegyzékföldhivatali határozatfelszámolói értesítés
A határozatot hozó bíróság/földhivatal neve/közjegyző neve és székhelye2:
.........................................................................................................................................................................................................
A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe3:
.........................................................................................................................................................................................................
A bírósági/földhivatali/közjegyzői határozat száma/a felszámolói értesítés iktatószáma4:
.........................................................................................................................................................................................................

II. A címzett adatai
név: .................................................................................................................................................................................................
cím (bírósági/földhivatali határozat/ felszámolói értesítés szerint): ..................................................................................................
kézbesítés helye: .............................................................................................................................................................................
III.Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti bírósági iratot átvettem.
dátum: .............................................................................................. aláírás: .........................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében: ..................................................
...............................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ..............................................................................................................................


IV.Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok, és a határozatot/felszámolói értesítést a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve: ............................................................................................................................................................................
dátum: .............................................................................................. aláírás: .........................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ..............................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel: ...........................................................................................................................................

V.A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:

…………………………………………….
P. H.
1A megfelelő aláhúzandó.
2A megfelelő aláhúzandó.
3Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
4A megfelelő aláhúzandó."

2. melléklet a 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 250/2007. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

............................................................................................................................................................. önálló bírósági végrehajtó
.............................................................................................................................................................................. irodájának címe
................................................................................... telefonszám .................................................................................ügyszám
ÉRTESÍTÉS
□fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésének megkísérléséről
□fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésének második megkísérléséről
A fizetési meghagyást ....................................................... dátum) .............................órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett
számára. A címzett a fizetési meghagyást a III. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
név: ...............................................................................................................................................................................................
cím: ...............................................................................................................................................................................................
II. A fizetési meghagyás adatai
A meghagyást kibocsátó közjegyző neve, székhelye: ...................................................................................................................
A fizetési meghagyás ügyszáma: ..................................................................................................................................................
III. A fizetési meghagyás átvételének módja
............................................................................................................................................................................ (az átvétel helye)
...................................................................................................................................................................... (ügyfélfogadási idő)
...................................................................................................................................................................... (az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha
a címzett szervezet, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
IV. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
………………………………………
P. H.
V. Tájékoztatás
Ezen értesítés szerint a kézbesítési végrehajtó a címzett, mint kötelezett számára fizetési meghagyást kísérelt meg
kézbesíteni. A címzett a fizetési meghagyást az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában. Ha az értesítésben megjelölt határidőben a címzett nem veszi át a fizetési meghagyást, a határidő lejárát
követő 8 napon belül újabb helyszíni eljárásra kerül sor. Ha az irat átvételére a fizetési meghagyás kézbesítésének
második megkísérlését követően sem kerül sor, a fizetési meghagyás kézbesítését a második helyszíni eljárás napját
követő ötödik (5.) munkanapon eredményesnek kell tekinteni.
A fizetési meghagyással szemben a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 28-31. §-a szerint lehet
ellentmondást előterjeszteni."

Tartalomjegyzék