Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2010. évi XIV. törvény

a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról[1]

1. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok (5) bekezdésben meghatározott feltételeinek való megfelelés hiánya esetén - a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével - támogatás nem nyújtható."

(2) Az Áht. 15. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben]

"a) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont] elmulasztása mellett a járulékfizetési kötelezettség elmulasztása,"

[miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetőleg a bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.]

(3) Az Áht. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (8)-(12) bekezdés megjelölése (9)-(13) bekezdésre változik:

"(8) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: AMtv.) alapján történő foglalkoztatással kapcsolatosan az (5) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazták, de a munkáltató az AMtv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesítette a közteherjegy-beragasztási kötelezettségét."

2. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkaügyi hatóság - az (5)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel - az általa vezetett nyilvántartás adataiból az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésében meghatározott jogsértést elkövetett, és az Áht. 15. § (8) bekezdésében foglalt feltételnek meg nem felelő, jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy - a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén - bírósági határozattal munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az e) pontban foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot megváltoztató döntést hozott, a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza. E rendelkezés alkalmazása során a határozat végrehajthatóvá válásán a Ket. szabályai szerinti végrehajthatóvá válást kell érteni."

3. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 55. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségüknek, kivéve, ha a munkáltató az Áht. 15. § (8) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel. Az adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait - feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el - a közzétételtől számított két év elteltével törli."

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.

(2) 2012. április 1-jén hatályát veszti az Áht. 15. § (8) bekezdése.

(3) Az Áht. e törvénnyel megállapított 15. § (8) bekezdését a 2009. június 1-jét követően az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogsértés miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetőleg a bíróság jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozatába, illetőleg jogerős bírósági határozatába foglalt hátrányos jogkövetkezmény megállapítása esetén kell alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben szereplő rendelkezés nem érinti a 2009. június 1. és a jelen törvény hatálybalépésének napja között jogerős támogatási megállapodás megkötésével lezárult támogatási eljárások eredményét.

(5) E törvény hatálybalépésétől számított 30. napon

a) a munkaügyi hatóság a foglalkoztatóknak a Met. 8/C. § (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül, valamint

b) az állami adóhatóság az adózóknak az Art. 55. § (6) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül

törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek az Áht. e törvénnyel megállapított 15. § (5) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése, valamint jelen § (3) bekezdése alapján nem minősülnek jogsértőnek.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.