14/2010. (IX. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyfél a szolgáltatási szerződés alapján készített támogatási kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek támogatási kérelmeit 2010. évtől kezdődően évente az adott évben hatályba lépő szerződésekre vonatkozóan

a) január 1-jétől 31-ig,

b) május 1-jétől 31-ig,

c) szeptember 8-tól október 8-ig

gyűjti be."

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A támogatási kérelmeket a TSzK kvótájának figyelembevételével az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a TSzK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés hatálybalépésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el."

3. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 14/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni."

4. § (1) Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontjában a "hatályos támogatási határozattal rendelkezik" szövegrész helyébe a "jogerős támogatási határozattal rendelkezik" szöveg lép.

(2) Az R. 6. § (9) bekezdése "azoknak a jogszabályoknak az adatait" szövegrész helyébe az "azokat a jogszabályokat" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter