212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

I. FEJEZET[1]

A MINISZTERELNÖK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. §[2] (1) A miniszterelnök a Kormány

a) polgári hírszerzési tevékenység irányításáért és

b) európai uniós források felhasználásáért

felelős tagja.

(2) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.

(3) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - irányítja az Információs Hivatalt. A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő feladatait - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint -a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

(4) A miniszterelnök az európai uniós források felhasználásáért való felelősségét - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

(5) A miniszterelnök irányítja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. A miniszterelnök a Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár útján látja el.

I/A. FEJEZET[3]

A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1/A. § (1) A miniszterelnök általános helyettese felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt.

(2) A miniszterelnök általános helyettese közreműködik az emberi erőforrások miniszterének az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(3)[4] A miniszterelnök általános helyettese a Kormány

a) nemzetpolitikáért, valamint

b) - az (5a) bekezdés szerinti eljárásokban - állampolgársági ügyekért

felelős tagja.

(4) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége körében

a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,

b) az Alaptörvényben foglalt felelősségének megfelelően szoros kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,

c) erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttműködését,

d) összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét,

e) működteti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot,

f) közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó döntések meghozatalában,

g)[5]

h) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését.

(5) A miniszterelnök általános helyettese a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata körében a feladatkörében érintett miniszterrel együttműködik különösen:

a) a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában,

b) a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében,

c) a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében,

d) a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerének koordinálásában, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programok kidolgozásában.

(5a)[6] A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.

(6) A miniszterelnök általános helyettesét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára helyettesíti.

II. FEJEZET

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2. § (1)[7] A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) kormányzati tevékenység összehangolásáért,

b) közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

c) e-közigazgatásért és

d) közigazgatás-fejlesztésért

felelős tagja.

(2) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a központi államigazgatási szervek és az állami vezetők jogállására vonatkozó,

b) a Kormány működésével és a kormányzati struktúrával kapcsolatos,

c) a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre vonatkozó,

d) a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet kivételével a szövetkezetek működésével összefüggő,

e) az elektronikus információszabadságról szóló,

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(3) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében felel

a) a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításáért,

b) a kormányzati munka tervezéséért,

c) a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,

d) a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséért, illetve közzétételéért.

(4) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységhez, valamint a EU 2011-es elnökségi felkészüléshez kapcsolódó kormányzati koordináció és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a feladatkörrel rendelkező miniszter vagy a Kormány intézkedését.

(5) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,

b) véleményt nyilvánít a miniszteri rendeletek tervezetéről,

c) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormánykabinet és a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi az érintett miniszterek összehangolt tevékenységét, más minisztereknél kezdeményezi szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve javaslatot tesz összkormányzati projekt indítására,

d) szervezi, vezeti és lebonyolítja az államtitkári értekezletet, a közigazgatási előkészítés és végrehajtás során érvényesíti annak állásfoglalásait,

e) javaslatot tesz a kormányülések napirendjére,

f) komplex - alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő -szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről,

g) írásba foglalja és aláírásra felterjeszti a Kormány döntéseit,

h)[8] elkészíti és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral aláírja a Kormány üléseinek összefoglalóját,

i) lefolytatja a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, annak során gondoskodik a Kormány döntésének érvényesítéséről,

j) megtervezi és működteti a kormányzati döntés-előkészítést támogató informatikai rendszert, figyelemmel kíséri annak informatikai kivitelezését és fejlesztését.

(6) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a feladatkörrel rendelkező minisztertől, ütemtervet állíthat össze, egyeztetést tart, a több tárca együttműködését igénylő ügyekben javaslatot tesz ennek módjára. Ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat.

(7) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) a miniszterek feladat- és hatásköréről, valamint a központi hivatalokról szóló jogszabályok tervezetei,

b) a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai

tekintetében egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít, valamint jóváhagyja a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatait.[9]

(8) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi a szükséges intézkedéseket[10]

a) a Kormány munkatervének végrehajtásához,

b) a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtásához,

c) a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítéséhez.

(9) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) biztosítja a kormányzati iratkezelés személyi, tárgyi és informatikai feltételeit,

b) szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ügyeletének munkaidőn túl történő működését.

(10)[11]

(11)[12] A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjtemény közzétételéről.

3. § (1) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi az Országgyűlés, annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) A miniszter a kormányzati munka tervezésével összefüggésben

a) javaslatot tesz a Kormány munkatervére és a programozási-munkaszervezési döntésekre,

b) javaslatot tesz a Kormány törvényalkotási programjára,

(3) A miniszter a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért való felelőssége körében, a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve

a)[13]

b) elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,

c) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére,

d) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon,

e) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról,

f) figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, segíti a törvényalkotási program országgyűlési érvényesítését,

g)[14]

h) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót,

i) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

4. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében kijelöli a Kormány képviseletéért felelős minisztert

a) az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenységében,

b)[15] az Európai Unió Tanácsában, valamint

c) az Európa Tanácsban.

5. §[16] A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel - a kormányszóvivői teendők ellátásának feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve - az egységes kormányzati kommunikációért, melynek körében

a)[17] kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét, ösztönzi és elősegíti az országmárka kreatív alkotóelemei kialakítását, alkalmazását és fejlesztését;

b)[18]

c) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját;

d)[19]

6. § (1) A kormányzati tevékenység összehangolása, az összkormányzati érdekek érvényesítése a közigazgatási szakmapolitikai irányítás megvalósításán keresztül kiemelten a miniszter feladata.

(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a jogszabályok alkotmányosságáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása körében véleményez - az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:[20]

a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek,

b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,

c)[21] évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,

d) gondoskodik a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők továbbképzéséről.

(3)[22] A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében, a kormányprogram megvalósítása érdekében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a kormány általános politikája érvényesüléséért az egyes szakpolitikák megvalósítása során. E feladata ellátása körében véleményez valamennyi kormány-előterjesztést az általános kormányzati politikának való megfelelősége szempontjából, valamint koordinálja az egyes miniszterek jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére irányuló tevékenységét.

(4)[23] A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet véleményezi abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Európai Unió jogának, Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek.

(5) A miniszter az (1) bekezdésben és a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátása körében érvényesíti a Kormány személyzeti politikáját az egyes minisztériumok személyzeti politikája vonatkozásában. E feladata ellátása körében:[24]

a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek,

b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,

c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,

d)[25] kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,

e) gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők továbbképzéséről, valamint a vezetői utánpótlásképzésről,

f) előkészíti a köztisztviselők, kormánytisztviselők jogaival és kötelezettségeivel kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

g) kidolgozza a kormánytisztviselők kiválasztásának szabályait.

(6) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében érvényesíti a Kormány minisztériumok gazdálkodására vonatkozó politikáját. E feladata ellátása körében:[26]

a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok gazdasági vezetőinek,

b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok gazdasági vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,

c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi gazdasági vezetők szakmai konferenciáját,

d) gondoskodik a gazdasági vezetők továbbképzéséről,

e) a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás eljárásrendjének, gyakorlati működésének összehangolása érdekében rendszeresen egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb államigazgatási szervek képviselőivel,

f) kidolgozza az egységes bér- és státuszgazdálkodás alapelveit.

(7)[27]

(8) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével összefüggésben[28]

a)[29] gondoskodik a kormányrendeletek, a kormányhatározatok, a miniszterelnöki rendeletek és határozatok, a miniszteri rendeletek, valamint a jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetésről, a Magyar Közlöny szerkesztéséről

b)[30]

c)[31] kijelöli a Magyar Közlöny szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét,

d) nyilvántartja a Kormány és a miniszterelnök rendeleteit és határozatait.

7. § (1)[32] A miniszter felel a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért.

(2)[33] A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladata teljesítése során előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait. Előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2a)[34] A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében felel a központi közigazgatás fejlesztéséért.

(3) A miniszter a (2a) bekezdésben meghatározott feladata teljesítése körében szervezi a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, irányítja és összehangolja a közigazgatás-fejlesztés hivatali feladatainak ellátását, valamint ennek keretében:[35]

a) ellátja a közigazgatásfejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, kidolgozza a közigazgatásfejlesztési stratégiát,

b) a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve kidolgozza a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak ellátásához szükséges fejlesztési programokat, Operatív Programokat,

c) részt vesz az Operatív Programok végrehajtási terveinek előkészítésében,

d) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatás fejlesztésére irányuló végrehajtási tervek alapján elkészülő intézkedések és kiemelt programok kialakításakor,

e) a Monitoring Bizottságokban való képviselet útján ellenőrzi a közigazgatás fejlesztésére irányuló Operatív Programok megvalósulását, folyamatosan tájékozódik a programok előrehaladásáról,

f) részt vesz a központi közigazgatás továbbfejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,

g) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket,

h) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét,

i) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát,

j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását,

k)[36] felel az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, valamint más deregulációs jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

l)[37] felel a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért, valamint az ebből eredő jogszabályalkotásra, a szükséges jogszabály-módosításra és intézkedésre, ideértve a közigazgatási és más eljárások, valamint az állami szolgáltatások elektronizálását vonatkozó javaslattételért,

m)[38] felel a jogalkotás során a társadalmi, gazdasági konzultációs feladatok ellátásáért.

8. § (1)[39] A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége körében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében:[40]

a) előkészíti a szolgáltató állam kialakításához szükséges közigazgatási szolgáltatási és informatikai stratégiát,

b) kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politikát,

c) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításához szükséges ellenőrzési rendszer és biztonságpolitika területén,

d) kidolgozza a közigazgatási informatikai stratégia megvalósítását biztosító fejlesztési programokat és akcióterveket,

e) részt vesz a monitoring bizottságon keresztül az akciótervek értékelésében,

f) felügyeli a fejlesztési programok és akciótervek végrehajtását, a közigazgatási szervek közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére irányuló feladatait, illetve egyetértési jogot gyakorol a szolgáltatás fejlesztési projektek céljainak kijelölésében,

g)[41] gondoskodik a szolgáltató állam kialakításához, illetve a közigazgatási informatikai stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről, illetve megalkotásáról,

h) gondoskodik a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,

i) ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,

j) felügyeli a közigazgatási szervek által nyújtott tájékoztatási, kapcsolattartási és ügyintézési szolgáltatásokat és a közigazgatási szervek részére előírt együttműködési kötelezettségek teljesítését.

9. § A miniszter koordinálja az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok tervezését a többi miniszter közreműködésével.

9/A. §[42] A miniszter működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét és gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt -üdülőingatlanok üzemeltetéséről. A miniszter ezen tevékenységeihez a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt veszi igénybe.

III. FEJEZET

A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR, VALAMINT A MINISZTERELNÖKSÉGEN MŰKÖDŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE[43]

10. § (1)[44] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelőssége körében

a)[45] ellátja a miniszterelnök személye körüli teendőket, e körben gondoskodik a miniszterelnöki látogatások előkészítésével és lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatok ellátásáról,,

b) közreműködik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásában, kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjaival,

c) segíti a miniszterelnök országgyűlési tevékenységét,

d) a miniszterelnök részére döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez, segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét,

e) segíti a miniszterelnök társadalompolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,

f) segíti a miniszterelnök kül-, biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,

g) közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé,

h) a miniszterelnök részére soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér,

i)[46] gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

j) elősegíti a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartását, valamint

k) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott egyéb feladatokat,

l) figyelemmel kíséri a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtását,

m) figyelemmel kíséri a Kormány munkaterve és a programozási-munkaszervezési döntései végrehajtását,

n)[47] ellátja a belföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat,

o)[48] gondoskodik a kormányzati kommunikációs tevékenysége keretében elemzések elkészítéséről.

(2)[49] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár

a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában,

b) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,

c) felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását,

d) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat.

e)[50] gondoskodik a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatok ellátásáról.

f)[51] szakmailag felügyeli a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét.

g)[52] irányítja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet.

(3)[53] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár

a) gondoskodik a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,

b) előkészíti a Kormány, illetve az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elé terjesztendő, a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jelentéseket,

c) előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,

d) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket.

(4)[54] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnök európai uniós források felhasználásáért való felelőssége körében

a) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós támogatásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós támogatások felhasználását, nyomon követi az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) javaslatot tesz az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

d) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,

e) a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

g) biztosítja a fejlesztéspolitikai programoknak az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben javaslatot nyújt be a Kormány részére,

h) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat és azokat a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja,

i) tárgyalásokat folytat - Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve - az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,

j) biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,

k) kialakítja és működteti az EU Önerő Alapból folyósított támogatások rendszerét,

l) gondoskodik uniós források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról.

(5)[55] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár gondoskodik

a) a hazai források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról,

b) ellátja az EU Önerő Alapból folyósított források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.

(6)[56] A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a (4) bekezdés l) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatát a Támogatásokat Vizsgáló Iroda keretei között - a mezőgazdasági, a halászati, az erdészeti és a vadgazdálkodási állami támogatások (együttesen: agrár állami támogatások) kivételével - az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások tekintetében végzi, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre.

10/A. §[57] (1) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár

a) ellátja a miniszterelnök részére jogi szempontú döntés előkészítéssel kapcsolatos véleményezési és javaslattételi tevékenységeket, ennek keretében soron kívül tájékoztatást, továbbá e körben a kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, szakértői közreműködést kérhet,

b) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott feladatokat,

c) figyelemmel kíséri, előzetesen véleményezheti a kormányprogram végrehajtásához szükséges kiemelt jelentőségű törvényeket, kormányrendeleteket, kormányhatározatokat, előterjesztéseket, valamint egyéb jogi tárgyú beszámolók, tájékoztatók és jelentések előkészítését, előterjesztését, e körben javaslattal élhet,

d) figyelemmel kíséri az állam által indított, illetve a nemzeti vagyont közvetlen vagy közvetett módon érintő kiemelt jelentőségű polgári peres eljárásokat, ezekről tájékoztatást kérhet, e körben indokolt esetben javaslattal élhet,

e) a kormányprogram végrehajtása érdekében jogi szempontból figyelemmel kíséri a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos és miniszterelnöki megbízott tevékenységét, azzal kapcsolatban a miniszterelnök részére javaslatokat, észrevételeket tehet, ennek érdekében tájékoztatást kérhet,

f) figyelemmel kíséri az Országgyűléshez benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, jogi szempontból segíti a kormányprogram országgyűlési érvényesítését,

g) figyelemmel kíséri a kormányzat jogi intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat.

(2)[58] A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár közreműködik a miniszterelnök 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásában, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján

a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,

b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,

c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,

d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,

e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,

f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

10/B. §[59] A Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár

a) kialakítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiáját, irányítja azok végrehajtását,

b) irányítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi azok végrehajtását,

c) javaslatot tesz a miniszterelnöknek nemzetközi programokon való részvételre,

d) előkészíti és lebonyolítja a miniszterelnök külföldi látogatásait, valamint a miniszterelnökhöz érkező külföldi partnerek magyarországi látogatásait,

e) figyelemmel kíséri és koordinálja a miniszterelnök külügyi tárgyalásain megkötött megállapodásokvégrehajtását,

f) javaslatot tesz a miniszterelnök nemzetközi tárgyalásain képviselendő álláspontokra és koordinálja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági témákkal foglalkozó tanácsadóinak munkáját,

g) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külügyi és külpolitikai kérdésekben,

h) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külgazdasági kérdésekben,

i) előkészíti a miniszterelnök külgazdasági vonatkozású nemzetközi tárgyalásait és megállapodásait, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,

j) előkészíti a geostratégiai jelentőségű, minisztériumközi koordinációt igénylő, határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, egyezményeket,

k) előkészíti a határokon átnyúló gazdasági együttműködésekre irányuló miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, és egyezményeket, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,

l) koordinálja a nemzetgazdasági jelentőséggel bíró, külföldi érdekeltségű magyarországi beruházások megvalósulásához szükséges minisztériumközi tevékenységet,

m) figyelemmel kíséri a gazdasági vegyesbizottságok munkáját és szükség esetén elvégzi a minisztériumközi szakmai koordinációt,

n)[60] a külgazdasági feladatok tekintetében együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel,

o)[61] ellátja - jogszabályban meghatározottak szerint - az 1. § (5) bekezdésében foglaltakból eredő feladatokat.

IV. FEJEZET

AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

11. § A miniszterek - e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott - feladatkörükben

a) javaslatot készítenek a Kormány közpolitikájára és közreműködnek a Nemzeti Együttműködésről szóló program végrehajtásában,

b) előkészítik a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, valamint a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait, továbbá felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket adnak ki,

c) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorolnak, valamint a közalapítványok tekintetében az alapító Kormány nevében ellátják az alapítót megillető egyes jogokat,

d) kezdeményezik és előkészítik a feladatkörükbe tartozó nemzetközi szerződéseket, megkötik a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,

e) a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján képviselik a Kormányt, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter által megállapított rend szerint képviselik az Európai Unió Tanácsában a Kormányt,

f) a közigazgatási és igazságügyi miniszter megállapított rend szerint gondoskodnak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

g) gondoskodnak az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról és közreműködnek a 2011-es európai uniós elnökségre való kormányzati felkészülésben,

h) közreműködnek a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó nemzeti fejlesztési tervek előkészítésében és nyomon követésében,

i) gondoskodnak - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörükkel kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) meghatározzák a hatáskörükbe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

V. FEJEZET

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

12. §[62] A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) igazságügyért,

b)[63] helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

c) közigazgatás-szervezésért,

d) közigazgatás-fejlesztésért,

e) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

f) választójogi és népszavazási szabályozásért,

g)[64]

h)[65]

i)[66]

k) tudománypolitika koordinációjáért,

l) minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,

m) állampolgársági ügyekért,

n) anyakönyvi ügyekért,

o) kárpótlásért,

p) személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

q)[67]

r) kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

s)[68]

t)[69]

u)[70] áldozatsegítésért

felelős tagja.

13. §[71]

14. § (1)[72] A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért.

(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelőssége körében:

a)[73] meghatározza, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit, összehangolja a technikai deregulációt, e pontban meghatározott tevékenységével összefüggésben módszertani útmutatót ad ki,

b) kidolgozza a társadalmi és gazdasági partnerekkel való konzultáció követelményrendszerét,

c) felel a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért.

15. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel[74]

a)[75] az Alaptörvény előkészítéséért,

b) az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért, valamint

c) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter feladatait érintő törvények előkészítésének koordinálásáért.

(2) A miniszter előkészíti különösen

a)[76] a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a gyülekezési jogról, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az egyenlő bánásmódról, a sajtóról, a kérelmezési és panaszjogról,

b) az Alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, az Állami Számvevőszékről, a kormányzati szervezetrendszerről, a bíróságokról, az ügyészségről, a közjogi tisztségviselők jogállásáról és juttatásairól, a nemzeti hírügynökségről,

c) a külügyminiszterrel együttműködve a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról,

d) a bűncselekményekről, a büntetésekről, a büntetőeljárásról, a bűnügyi jogsegélyről, a pártfogó felügyelői tevékenységről, továbbá a belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásról, valamint a bűnügyi nyilvántartásról,

e) a személyek jogáról, a dologi jogról, a kötelmi jogról, az öröklésről, a polgári peres és nemperes eljárásokról, a bírósági végrehajtásról, a polgári jogi jogsegélyről, a nemzetközi magánjogról,

f) a családjogról, a családjogi jogsegélyről,

g) a bírák jogállásáról, a választott bíráskodásról, az ügyészek jogállásáról, az ügyvédekről, a közjegyzőkről, a jogtanácsosokról, a bírósági végrehajtókról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi segítségnyújtásról,

h) a gazdasági társaságokról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról, az egyéni vállalkozásról, és az egyéni cégről,

i) a szerzői jogról, az iparjogvédelemről,

j) a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról,

k) a koncesszióról,

l) a kisajátításról,

m) a bírósági szervezetről, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról, a bírósági igazgatásról és ügyvitelről, a bírósági végrehajtásról és a bírósági végrehajtói szervezetről, a közjegyzőkről, az ügyvédekről, a jogtanácsosokról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi szakvizsgáról,

n) a közvetítői tevékenységről,

o) a jogi segítségnyújtásról,

p) a szakfordításról és tolmácsolásról,

q) a pártfogó felügyelői tevékenységről,

r) a lobbitevékenységről,

s)[77]

t) a sztrájkjogról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében együttműködik a külügyminiszterrel a külkapcsolatokról szóló jogszabályok előkészítésében, illetve megalkotásában.

(5) A miniszter előkészíti

a) az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében a magyar állampolgársággal kapcsolatos,

b) az anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében az anyakönyvvezetésről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről, a névváltoztatásról szóló,

c)[78] a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való felelőssége körében a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a személyazonosító igazolványról szóló,

d) a kárpótlásért való felelőssége körében a személyi és vagyoni kárpótlásról szóló,

e)[79] a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló,

f)[80] az igazságügyért való felelőssége körében a magyar formatervezési díjról és az iparjogvédelmi támogatásokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

16. § (1) A miniszter[81]

a) törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett,

b)[82] ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv, valamint az érintett miniszterekkel együttműködve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szakmai irányítását,

c) az anyakönyvi ügyekért való felelősség körében ellátja az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását,

d) ellátja a jogi segítségnyújtásért, pártfogásért, valamint büntetőjogi közvetítésért felelős hatóság szakmai irányítását,

e) a kárpótlásért való felelősség körében ellátja a kárpótlásért felelős hatóság szakmai irányítását,

f) ellátja az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakmai irányítását,

g)[83] a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének javaslatára jóváhagyja a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait.

16/A. §[84] (1) A Kormány központi anyakönyvi szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki.

(2) A miniszter ellátja a központi anyakönyvi szerv vezetőjének jogszabályban meghatározott feladatait.

17. § (1)[85] A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel a jogharmonizációért.

(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében

a) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét,

b) jogharmonizációs adatbázist vezet,

c) figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését,

d) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,

e) jogszabály, kormány-előterjesztés megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával.

(3)[86]

18. § (1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében[87]

a) együttműködik a miniszterekkel a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban,

b)[88] a kötelező hatály elismerésére adott felhatalmazás előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával, és illeszkedjen a jogrendszerbe.

(2) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel továbbá[89]

a) az eljárás tárgya szerint felelős miniszterrel együttműködve a Kormány képviseletéért az alkotmánybírósági eljárásokban,

b) az eljárás tárgyáért felelős miniszterrel együttműködve Kormány képviseletéért az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban.

(3) A miniszter - a külügyminiszterrel együttműködve - az Európai Bíróság előtti eljáráshoz kapcsolódóan

a) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

b) figyelemmel kíséri az ügyeket, és gondoskodik az ezekből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről.

(4)[90] A miniszter - a külügyminiszter koordinálása mellett - részt vesz a közösségi jog megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Bíróság előtti eljárást megelőző szakaszában a Kormány képviseletének ellátásában és az ezzel kapcsolatos beadványok és előterjesztések előkészítésében.

19. § (1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel[91]

a)[92] Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért,

b) az Európa Tanács keretei között a jogi együttműködésért,

c) az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokért.

(2) Magyarország és az Európa Tanács között a jogi együttműködés keretében a miniszter[93]

a) kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történő létrehozását,

b) gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról.

(3) Az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködés keretében a miniszter képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsának igazságügyi együttműködésért felelős formációjában.

20. § A miniszter igazságügyért való felelőssége körében vezeti és elektronikusan közzéteszi a jogszabályok nyilvántartását, valamint felel[94]

a)[95]

b)[96]

c) a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő közzétételéért, az ezeket érintő informatikai rendszer működtetéséért továbbá az elektronikus cégeljárást érintő informatikai rendszer működtetéséért.

21. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel továbbá

a) az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati feladatokért,

b) a közjegyzőkkel, az ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal, a bírósági végrehajtókkal, a polgári jogi és büntetőjogi közvetítői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatokért,

c) az igazságügyi képzésért,

d) a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányításáért,

e) a jogi segítségnyújtásért,

f) a kegyelmi ügyekért,

g) a pártfogásért.

(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében[97]

a)[98]

b) a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elősegítésére elemzi a bírósági gyakorlatot és az igazságügyi statisztikai adatokat,

c) a joggyakorlat továbbfejlesztése és az ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot tesz jogegységi eljárás indítványozására,

d) kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét,

e) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai rendszerek működését.

(3) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében kezdeményezi és ösztönzi a jogalkotást és a jogalkalmazást elősegítő informatikai rendszerek létrehozását, és közreműködik ezek kialakításában és működtetésében.

(4)[99] A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyzőjelöltek, az ügyvédjelöltek, a jogi előadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézők szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szakértők szakmai vizsgájának alapvető szabályait és feltételeit.

(5) A miniszter előkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit.

22. §[100] A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szerinti eljárásokban - az 1/A. § (5a) bekezdésében, valamint a 40. § (4a) bekezdésében meghatározott eljárások kivételével - állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a minisztert jelöli ki.

23. § A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzéket valamint a közvetítői névjegyzéket vezető hatóságként a közigazgatási és igazságügyi minisztert jelöli ki.

24. § A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége körében:[101]

a)[102] szakmai irányítást gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének a dekoncentrált szervek tekintetében gyakorolt ellenőrzési tevékenysége felett,

b)[103] ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatal működését,

c)[104] a fővárosi és megyei kormányhivatal útján összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,

d) gondoskodik a több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő területi koordinációs feladatok ellátásáról,

e)[105] gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,

f) javaslatot készít a kistérségi és regionális közigazgatási intézményrendszer átalakítására,

g) az érintett miniszterekkel együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert,

h) összehangolja a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője által ellátott, az államigazgatási feladatok ellenőrzésére irányuló tevékenységet.

25. § A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében:[106]

a) előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetőleg a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket,

b)[107] kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását,

c)[108] ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítását,

d)[109]

e)[110] ellátja a helyi önkormányzati társulások feletti törvényességi felügyelet szakmai irányítását.

25/A. §[111] A Kormány a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert jelöli ki.

26. § A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége részeként a területi közigazgatás fejlesztéséért való felelőssége körében:[112]

a) ellátja a területi közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását

b) részt vesz a területi és a helyi közigazgatás továbbfejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,

c) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a területi közigazgatás-korszerűsítési követelményeket,

d) gondoskodik a területi államigazgatás fejlesztésére vonatkozó koncepció kialakításáról, a kapcsolódó jogszabályok előkészítéséről, a szükséges szervezési intézkedésekről,

e) javaslatot tesz a területi közigazgatás vonatkozásában korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét,

f) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát,

g) kidolgozza a közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát,

h) előkészíti különösen az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,

i) gondoskodik a közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködéssel foglalkozó fórum, vegyes bizottság, munkacsoportnak ülései szakmai, titkársági feladatai ellátásáról,

j) gondoskodik az európai területi együttműködési csoportosulás intézményével összefüggő feladatok összehangolásáról,

k) ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,

l) elősegíti a területi közigazgatási szervek részvételét a nemzetközi fejlesztési együttműködésben,

m) elősegíti az Európai Unióval összefüggésben a szubszidiaritás elvének, a többszintű és jó kormányzás elvének érvényesítését,

n) egyetértési jogot gyakorol a Régiók Bizottsága tagjelölési eljárásában, ellátja a Régiók Bizottsága tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat,

o) ellátja Magyarország képviseletét az Európa Tanács közigazgatással foglalkozó szervezeteinek munkájában,

p) véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során.

26/A. §[113] A Kormány az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervként a minisztert jelöli ki.

27. §[114] A közigazgatási és igazságügyi miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége körében ellátja

a) az országgyűlési képviselők választásáról,

b) a helyi önkormányzati képviselők választásáról és a polgármesterek választásáról,

c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról,

d) az európai parlamenti képviselők választásáról, a választási eljárásról,

e) az országos népszavazásról, az országos népi kezdeményezésről,

f) a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről

szóló jogszabályok előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

28. § A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége körében

a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,

b)[115] jóváhagyja a Magyar Országos Levéltárral egyetértésben a központi államigazgatási szervek egyedi iratkezelési szabályzatait, valamint az általuk készített egységes iratkezelési szabályzatok és irattári mintatervek kiadásakor - az emberi erőforrások miniszterével - egyetértési jogot gyakorol,

c) a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,

d) részt vesz az iratkezelésért felelős és az iratkezelést végző személyek szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos koncepciók kidolgozásában,

e) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,

f) az elektronikus iratkezelés fokozatos bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében

fa) folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat,

fb) koordinálja a Kormány által megjelölt stratégiai célok és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások figyelembevételével, a központi államigazgatási szervekkel, valamint - a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve - a területi és helyi államigazgatási szervek, a polgármesteri hivatalok és a közlevéltárak iratkezelése, informatikai feltételrendszerének, infrastruktúrájának megteremtésére irányuló fejlesztési tervek elkészítését,

fc) javaslatokat dolgoz ki a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve az fb) alpontban nem szereplő, közfeladatot ellátó szervek iratkezelése informatikai feltételrendszerének fejlesztésére.

29. §[116] (1) A miniszter felelős az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért, amelynek keretében

a) koordinálja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogram ifjúságra közvetlenül vonatkozó kormányzati kezdeményezéseket és döntéseket a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együttműködve,

b) irányítja, működteti és fejleszti az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúsági szolgáltatások rendszerét üzemeltető központi és megyei szervezeteket,

c) közreműködik az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt célok európai vonatkozású kapcsolódási pontjai által meghatározott területek és feladatok ellátásában,

d) irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.

(2)[117] A miniszter az Új Nemzedék Jövőjéért Ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért való felelőssége körébe tartozó, az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban rögzített tevékenységének koordinációjához, valamint az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

(3)[118] A miniszter a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal útján - amely e tevékenységéhez a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe - irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.

30. §[119]

31. §[120]

32. §[121]

33. §[122]

34. §[123]

35. §[124] A miniszter a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért való felelőssége körében előkészíti a minősített adat védelmére, a minősített adat védelmének hatósági felügyeletére, a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat, továbbá ellátja - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet útján - a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat.

35/A. §[125] A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelősségével összefüggő feladatai ellátása során együttműködik az emberi erőforrások miniszterével.

36. §[126]

VI. FEJEZET

A BELÜGYMINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

37. § A belügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a)[127]

b) élet és vagyonbiztonság védelméért,

c) bűncselekmények megelőzéséért,

d) büntetés-végrehajtásért,

e)[128] a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

f) a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért,

g) határrendészetért,

h) idegenrendészetért és menekültügyért,

i) a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

j) közbiztonságért,

k) közlekedésrendészetért,

l) közterület-felügyelet szabályozásáért,

m) külföldre utazás szabályozásáért,

n) rendészetért,

o) szabálysértési szabályozásért,

p) helyi önkormányzatokért,

q) katasztrófák elleni védekezésért,

r) területrendezésért,

s) településfejlesztésért és településrendezésért,

t) településüzemeltetésért,

u) építésügyért

v)[129] - a 40. § (4a) bekezdése szerinti eljárásokban - állampolgársági ügyekért

w)[130] közfoglalkoztatásért

x)[131] vízügyi igazgatási szervek irányításáért

y)[132] régészeti örökség és műemléki értékvédelméért

z)[133] vízgazdálkodásért

felelős tagja

38. § A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében:

a) gondoskodik a nemzetközi polgári veszélyhelyzet kezelésének hazai koordinálásáról,

b) ellátja a polgári válságkezelési, a katasztrófavédelmi és a kritikus infrastruktrúra védelmi feladatok kormányzati koordinációját.

39. § (1) A miniszter előkészíti különösen[134]

a)[135] a büntetés-végrehajtási szervezet jogállásáról és működéséről,

b)[136] a rendőrség jogállásáról, szervezetéről és működéséről,

c)[137] a - polgári hírszerzési tevékenység kivételével - a polgári nemzetbiztonsági szervek jogállásáról és működésükről,

d)[138] a hivatásos állományúak szolgálati viszonyáról,

e)[139] a személy és vagyonvédelemről, a magánnyomozásról,

f)[140] az államhatár őrizetéről, a határforgalom ellenőrzésről,

g)[141] a közlekedésrendészeti szabályokról,

h)[142] a közterület-felügyeletről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.[143]

(2) A helyi önkormányzatokért való felelőssége körében a miniszter előkészíti különösen

a)[144] a helyi önkormányzatokról,

b)[145] a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállásáról,

c)[146] a helyi önkormányzatok társulásairól,

d)[147] a helyi önkormányzatok vis maior támogatásáról,

e)[148] a helyi önkormányzati tulajdonról, illetve a helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásáról,

f)[149] a közigazgatási és igazságügyi miniszter közreműködésével a területszervezési eljárásról,

g)[150] közreműködőként a helyi önkormányzatokat megillető normatív költségvetési hozzájárulásokra és támogatásokra, valamint a központi adókból részesedés mértékére és az elosztás módjáról,

h)[151] az önkormányzati finanszírozási rendszer továbbfejlesztéséről, különös tekintettel a társult feladatellátás, így a többcélú kistérségi társulások ösztönzéséről,

i) közreműködőként a helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyoni helyzetét érintő,

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.[152]

(3) A miniszter előkészíti különösen:[153]

a) a területrendezésért való felelősségéből következően

aa) a területrendezésről, az ezzel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről,

ab) az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről,

ac) a területrendezést szolgáló forrásokról,

b) a településfejlesztésért és településrendezésért való felelősségéből következően

ba) a településfejlesztésről és a településrendezésről, és azokkal kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről,

bb) a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről,

bc) a településfejlesztést szolgáló forrásokról,

bd) a településtervezésről,

be) az építmények elhelyezésére vonatkozó szakmai követelményekről,

bf) a hátrányos helyzetű településekről,

bg) az egységes elektronikus közműnyilvántartásról,

c) a településüzemeltetésért való felelősségéből következően

ca) a temetkezési közszolgáltatásról szóló,

cb) a kéményseprő közszolgáltatás ellátásáról szóló,

d) az építésügyért való felelősségéből következően

da) az épített környezet alakításáról és védelméről,

db) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről,

dc) a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról,

dd)[154] az építésügyi hatósági tevékenységről,

de) az építési-műszaki tervezői, az építésügyi műszaki szakértői, az építésügyi igazgatási szakértői, az építési-műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői, a beruházás lebonyolítói, az energetikai tanúsítói, vállalkozó kivitelezői névjegyzékbe való felvételre irányuló eljárásokról, valamint a szakmai továbbképzés szabályairól,

df) az építésfelügyeleti hatósági tevékenységről,

dg) a műemlékek, műemléki jelentőségű területek és a műemléki környezet kivételével - az építészeti örökség megóvásáról,

dh) a főépítészi tevékenységről,

di)[155] az építésügyi monitoringrendszerről,

dj) a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével az energetikai követelményekről és az energetikai tanúsításról,

dk)[156] az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról,

dl) a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(4) Az idegenrendészetért és menekültügyért való felelőssége körében a miniszter előkészíti

a) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi tartózkodásáról,

c) a menekültek jogállásáról és a menekültügyi eljárásról,

d) az idegenrendészeti és menekültügyi hatóság jogállásáról, szervezetéről és működéséről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(5) A katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében a miniszter előkészíti különösen[157]

a) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakításáról és működéséről,

b) a polgári védelem feladatairól, szervezetéről, működéséről, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségéről,

c) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról,

d) az ipari balesetek megelőzéséről és elhárításáról, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszeréről,

e)[158] az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos feladatokról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.[159]

(6) A miniszter előkészíti továbbá[160]

a)[161]

b) a bűncselekmények megelőzéséről szóló,

c) a külföldre utazás szabályozásáért való felelőssége körében a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos,

d) a szabálysértési szabályozásért való felelőssége keretében a szabálysértési eljárásról és a szabálysértésekről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7)[162] A miniszter

a) előkészíti a régészeti örökség és a műemlék védelmével összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) összehangolja, ellenőrzi és szakmailag irányítja a régészeti és műemlékvédelmi hatósági tevékenységet.

(8)[163] A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a vízgazdálkodásról,

b) a vízügyi hatósági eljárásról,

c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,

d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,

e) az ár- és belvízvédekezésről, beleértve az árvízi biztonság növelését is,

f) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosításáról és kezelésének rendjéről,

g) a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásról,

h) a vízgazdálkodási társulatokról,

i) a vízminőségi kárelhárításról,

j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,

k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,

l) a települési szennyvízelvezetésről,

m) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról,

n) az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve az ivóvízminőség-javításról,

o) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról - ideértve a termálvíz mezőgazdaságban történő hőenergia és haltermelési célú hasznosítását is -

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

40. § (1) A miniszter[164]

a)[165] irányítja a rendőrséget,a bűnügyi szakértői és kutató tevékenységet és gyakorolja a rendészeti középfokú oktatási intézmények tekintetében a fenntartót megillető jogosítványokat, továbbá az érintett miniszterekkel közösen ellátja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói irányítását,

b) irányítja a büntetés-végrehajtás szervezetét, meghatározza a büntetés-végrehajtási oktatás, képzés és továbbképzés, továbbá a büntetetés-végrehajtási tudományos kutatás irányait, összehangolja az erre irányuló tevékenységeket,

c)[166] irányítja az Alkotmányvédelmi Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központot, és meghatározza ezen szervezetek oktatás, képzés és továbbképzés továbbá a tudományos kutatás irányait, összehangolja az erre irányuló tevékenységeket,

d) összehangolja az egységes európai határ-ellenőrzési rendszer megvalósításával kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) gondoskodik a személy- és vagyonőrök, a közterület felügyelet, valamint a magánnyomozók tevékenységének szakmai felügyeletéről.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége körében

a)[167] az önkormányzati érdekszövetségek javaslatának kikérését követően a 26. § p) pont figyelembevételével kijelöli az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációjának tagjait,

b)[168] ellátja - a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen - a központi költségvetés előkészítéséből és végrehajtásából, valamint a zárszámadásból adódó, helyi önkormányzatokat és a nemzetiségi önkormányzatokat érintő kormányzati teendőket, és szervezi az azok megalapozásához szükséges információszolgáltatást,

c)[169] összehangolja a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait,

d)[170] részt vesz a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása pénzügyi szabályozásának kidolgozásában, a feladatok végrehajtásának szervezésében,

e)[171] közreműködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester tevékenységét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi állami döntések tervezeteinek előkészítésében,

f) működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,

g) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek vizsgálatában,

h) gondoskodik a központi költségvetésnek "a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében" meghatározott önkormányzati fejlesztési és vis maior támogatások finanszírozásáról, elszámolási rendjéről, valamint az ezt elősegítő információs rendszer működtetéséről,

i) elősegíti, hogy a helyi önkormányzatok sikeresen vehessék igénybe az európai uniós támogatásokat,

j) közreműködik a helyi önkormányzatok és intézmények számviteli, továbbá az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének kidolgozásában, működtetésében,

k) közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában.

(3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében[172]

a) irányítja az Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságot,

b) meghatározza a szervezetek oktatás, képzés és továbbképzés, továbbá a tudományos kutatás irányait, összehangolja az erre irányuló tevékenységeket,

c) ellátja a nemzetközi polgári válságkezelésből (ENSZ, EU, NATO) fakadó kormányzati feladatokat,

d) irányítja a polgári védelemmel összefüggő hatósági tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat,

e) biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit, kapcsolatot tart az európai adatcsere-központokkal,

f) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenysége felett,

g) ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való kapcsolattartást,

h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki teendőit,

i) irányítja a védelmi igazgatás - feladat- és hatáskörébe tartozó - egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket.

(4)[173] A miniszter irányítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.

(4a)[174] A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1), (2) és (4)-(6) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a szerinti eljárásban, a magyar állampolgárságról történő lemondással kapcsolatos eljárásban, a magyar állampolgárság visszavonásával kapcsolatos eljárásban, továbbá a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a szerinti eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a minisztert jelöli ki.

(5) A miniszter az építésügyért való felelősségi körében

a) szakmai irányítást gyakorol az állami főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja az Állami Főépítészi Hivatalok tevékenységét,

b) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos pályázati rendszer működtetéséről,

c)[175]

d) részt vesz az akadálymentes épített környezet alakításával összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában,

e)[176] összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, a fővárosi és megyei kormányhivatal építésfelügyeleti hatósági és építésügyi hatósági jogalkalmazási tevékenységét és közreműködik a tevékenységek ellenőrzésében,

f) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában,

g)[177] ellátja a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a terület- és településrendezési, a településfejlesztési és építésügyi feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

h) törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák és a területi építész kamarák tevékenysége felett és a nemzetgazdasági miniszterrel együtt ellátja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által ellátott építésügyi feladatok ellenőrzését,

i)[178] ellátja a Nemzeti Építésügyi Fórum, a Nemzeti Építészeti Tanács és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ és az Országos Építésügyi Nyilvántartás szakmai irányításával, kapcsolatos feladatokat, továbbá feladatkörét illetően szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. felett.

(5a)[179] A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége körében

a) gondoskodik a közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséről,

b) előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonnyal, a közfoglalkoztatás szervezésével, a közfoglalkoztatási nyilvántartással, a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálásával kapcsolatos jogszabályokat, e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

c) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatás-politikai koncepcióját, érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

d) ellátja a közfoglalkoztatás-politika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

e) gondoskodik a közfoglalkoztatási koncepció végrehajtásáról, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

f)[180] irányítja a munkaügyi központok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok munkaügyi kirendeltségei közfoglalkoztatási feladatainak ellátását.

(5b)[181] A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízgazdálkodásért való felelőssége körében

a) irányítja a vízügyi hatósági tevékenységet,

b) irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóságot és a területi vízügyi igazgatóságokat,

c) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányítását,

d) irányítja a vízrajzi tevékenység ellátását,

e) felügyeli a vízminőségi kárelhárítás végrehajtását,

f) irányítja az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az árvízvédelmi és vízrendezési stratégia és koncepció kidolgozását,

g) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, gondoskodik a hajóút-kitűzési, a víziút-fenntartási tevékenységekről,

h) közreműködik a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,

i) felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtását, a part-, meder-és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási teendőket,

j) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,

k) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,

l) felügyeli a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vizekkel történő gazdálkodást, a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését és a rekonstrukciós feladatokat,

m) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról és a szükséges források biztosításáról,

n) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat, ideértve a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények mezőgazdasági vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztésének, üzemeltetésének, valamint fenntartásának szervezését, irányítását,

o) irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos feladatokat,

p) ellátja a nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó feladatokat,

q) részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,

r) ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az Európai Unióval történő együttműködés feltételeinek biztosításáról,

s) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról, és biztosítja a képviseletet, jóváhagyja a szomszédos államokkal kötött vízgazdálkodási egyezmények rendelkezéseiből eredő kérdések megtárgyalására létrehozott bizottságok, illetve a kormánymeghatalmazottak üléseiről készült jegyzőkönyveket, valamint a bizottságok és kormánymeghatalmazottak határozatait,

t) gondoskodik a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekről.

(5c)[182] A miniszter az örökségvédelemért való felelőssége körében

a)[183] összehangolja, felügyeli és szakmailag irányítja a régészeti és műemlékvédelmi hatóságok tevékenységét, a fővárosi és megyei kormányhivatal régészeti és műemlékvédelmi hatósági jogalkalmazási tevékenységét és közreműködik a tevékenységek ellenőrzésében;

b) közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában;

c)[184] ellátja a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság örökségvédelemmel összefüggő feladatai szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

d) gondoskodik a régészeti örökség

da) számbavételéről, nyilvántartásáról,

db) védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról,

dc) védelméről, megőrzéséről,

dd) védelme körében az Ásatási Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

e) a műemlékvédelem körében

ea) dönt a műemléki értékek, védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről,

eb) a műemlékek, és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,

ec)[185] ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(6) A miniszter továbbá

a) képviseli a Kormányt a hivatásos állomány érdekképviseleti egyeztető fórumán,

b) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét, biztosítja a felelősségi körébe tartozó önkormányzati feladatok egyeztetését, összehangolását,

c) működteti és irányítja az Európai Unió Szolidaritás és a Migrációs áramlások igazgatása általános programból származó támogatások felhasználásának rendszerét és közreműködik a Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Új Magyarország Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

d)[186]

e) ellátja az Európai Unió Bűnmegelőzési Hálózat magyar kapcsolattartó pontjának feladatait,

f)[187]

g) a szabálysértési szabályozásért való felelőssége keretében:

ga) összehangolja a szabálysértési hatóságok tevékenységét,

gb) ellátja a hatáskörbe utalt szabálysértési méltányossági ügyeket,

h)[188] működteti a Duna Palota Kulturális Nonprofit Kft.-t,

i)[189]

VII. FEJEZET

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE[190]

41. § Az emberi erőforrások minisztere (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány[191]

a) a családpolitikáért,

b) az egészségbiztosításért,

c)[192]

d) az egészségügyért,

e)[193]

f) a gyermek- és ifjúságpolitikáért,

g) a gyermekek és az ifjúság védelméért,

h) a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

i)[194] az oktatásért,

j) a kultúráért,

k) a sportpolitikáért,

l) a szociál- és nyugdíjpolitikáért,

m)[195] a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért és

n)[196] a kormányzati tudománypolitikáért

o)[197] társadalmi felzárkózásért,

p)[198] társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

q)[199] egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,

r)[200] nemzetiségpolitikáért,

s)[201] romák társadalmi integrációjáért

felelős tagja.

42. §[202]

43. § (1) A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében

a)[203] irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumot, valamint a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet,

b) működteti a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot, és

c) törvényességi felügyeletet gyakorol az ágazathoz tartozó szakmai kamarák felett.

(2) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében irányítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.

44. § (1) A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében irányítja

a) az egészségügyi ellátás országos hatáskörű szerveit és országos intézeteit és

b) a felsőoktatási intézményekben folyó egészségügyi betegellátó tevékenységet.

(2) A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében

a) irányítja, összehangolja és szervezi az állami egészségügyi ellátás országos rendszerét,

b) kidolgozza

ba) az egészségügyi ellátás rendszerének koncepcióját,

bb) az egészségügyi ellátás feladatait,

bc) az egészségügyi ellátás szakmai szabályait és minőségi követelményeit és

bd) az egészségügyi ellátás személyi, tárgyi és működési feltételeit,

be)[204] az egészségügyi beruházások helye kijelölésére, az egészségügyi fejlesztési tervezés rendjére, valamint az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére, továbbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonatkozó egységes szabályokat.

c) gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok megvalósítása feltételrendszerének biztosításáról és

d) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat.

(3)[205] A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért.

45. § A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében

a)[206] ellátja az egészségügyi szakképzéssel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos, továbbá az Országos Képzési Jegyzék alapján hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét,

b) előkészíti az egészségügyi ágazati szakmai képzési rendszerre és a képzési követelményekre vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki,

c)[207] kidolgozza a szakemberek utánpótlásának programját és gondoskodik az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer működtetéséről,

d) irányítja, összehangolja és működteti az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében létrehozott központi gyakornoki rendszert, valamint gondoskodik az egészségügyi dolgozók folyamatos továbbképzési rendszerének működéséről,

e) gondoskodik az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről,

f) külön jogszabályban meghatározott feladatokat lát el az egészségügyi felsőoktatási intézmények egészségügyet érintő tevékenységét illetően és

g) ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos feladatokat.

46. § (1) A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az egészségügyi kutató tevékenységre,

b) az egészségügyi dolgozók rendtartására,

c) az egészségügyi ágazat tekintetében irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknek a katasztrófa-egészségügyi felkészüléssel és ellátással, továbbá a honvédelemmel kapcsolatos feladataira, az azokban részt vevő szervezetekre, a végrehajtás szakmai követelményeire, az egészségügyi ágazat tekintetében irányítása alá tartozó szervek és a helyi igazgatási szervek együttműködésének rendjére,

d) az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyes speciális kérdésekre, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkakörökre, az azokhoz kapcsolódó elnevezésekre, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályaira,

e) az egészségügyi ágazatban a rendkívüli munkavégzés feltételeire,

f) a külön jogszabály szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság feltételeire,

g) a közegészségügyi feladatokra, így különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági, valamint, az egészségügyi igazgatási feladatokra,

h) a népegészségügyi feladatokra,

i) a táplálkozás-egészségügy rendszerére,

j)[208] a feladatkörébe tartozó szakterületek tekintetében - a vidékfejlesztési miniszter közreműködésével - az élelmiszer-biztonság területére vonatkozó határértékek kivételével az egészségre ható tényezők határértékére,

k) az egészséget károsító környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra, a nemdohányzók egészségvédelmével kapcsolatos feladatokra,

l)[209] a munkavállalók egyes fizikai tényezők hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekre, valamint a munkahelyi kémiai biztonság részletes szabályaira,

m) az élelmiszerek kivételével az emberi szervezettel érintkezésbe kerülő anyagok, különösen a kozmetikai termékek előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeire,

n) a veszélyes anyagok és keverékek, illetve a mérgező termékek előállításának, szállításának, raktározásának és forgalomba hozatalának, továbbá az ezekkel végzett tevékenység egészségügyi feltételeire,

o) a szervezett közösségekben való részvétel egészségügyi és higiénés feltételeire,

p) a várandós anyák és a gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokra, a védőnői hálózat folyamatos működésének feltételeire,

q) a fertőző betegségek és járványok megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokra és intézkedésekre, így különösen a kötelező és az ajánlott védőoltásokra és a szűrővizsgálatok rendszerére és a kórházhigiénére,

r) a nem fertőző betegségek megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges feladatokra és intézkedésekre, így különösen a szűrővizsgálatok rendszerére,

s) a kábítószer-prevencióval és a kábítószer-függő személyek egészségügyi ellátásával, rehabilitációjával, a szenvedélybetegségek prevenciójával, a mentális egészséggel és szenvedélybetegséggel kapcsolatos egészségügyi ágazati feladatokra és

t) a gyógyhelyekkel, gyógyfürdőintézményekkel, gyógyvizekkel és egyéb természetes gyógytényezőkkel kapcsolatos egészségügyi követelményekre és feladatokra

vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében ellátja a Nemzeti Népegészségügyi Programmal kapcsolatos feladatokat, koordinálja a Program előkészítését, valamint biztosítja végrehajtását.

47. § A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a szakirányítás, a szakfelügyelet és a szakmai ellenőrzés rendszerére,

b) a minősített időszak esetén végrehajtandó honvédelmi célú intézkedésekre, a feladatok végrehajtását szolgáló intézkedési tervek elkészítésére és

c) az ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs rendszer működési alapelveire, eszközrendszerére, cselekvési programjának, előírásaira

vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

48. § (1) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira, baleseti ellátásaira,

b) az ellátások igénybevételére,

c) az ellátások finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre,

d) az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, és

e) az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre

vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2)[210] A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében közreműködik az államháztartásról szóló törvényből fakadó, a központi költségvetéssel és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésével összefüggő, valamint egyéb pénzügyi feladatok ellátásában.

(3) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében ellátja az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekkel összefüggésben részére jogszabályban meghatározott feladatokat.

(4) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében ellátja a szociális biztonsági koordináció kormányzati összehangolásából adódó feladatokat, ennek során gondoskodik a magyar álláspont kialakításáról és képviseletéről az Európai Unió, illetve a nemzetközi szervezetek intézményeiben, továbbá a kétoldalú szociális biztonsági egyezmények előkészítésekor és végrehajtásakor.

(5) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége körében társfelelősként közreműködik a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló jogszabályok előkészítésében.

49. § (1) A miniszter az egészségügyért és az egészségbiztosításért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek (a továbbiakban: gyógyszer) előállításának, gyártásának, minőségének, minőség-ellenőrzésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának, kereskedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályait, a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának és alkalmazásának szabályaira,

b) a kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának szabályaira,

c)[211] a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a gyógyszerek kereskedelmi árrésére, a gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szabályaira, a támogatott gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök felülvizsgálatának szabályaira

vonatkozó jogszabályokat továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter az egészségügyért és az egészségbiztosításért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a gyógyászati segédeszközökre,

b) a gyógyászati ellátások rendszerére,

c)[212] a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba való befogadására, és

d) az orvostechnikai eszközök előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeire, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére

vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(3) A miniszter az egészségügyért való felelőssége körében ellátja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével összefüggésben részére jogszabályban meghatározott feladatokat.

50. § A miniszter a kultúráért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a muzeális intézményekről, a könyvtárakról, a közművelődésről és a levéltárakról,

b) a művészettámogatásról,

c) a mozgóképszakmáról,

d) az új média kérdések szabályozásáról,

e) a kultúra finanszírozásáról és

f)[213] a kulturális javakról

51. § A miniszter a kultúráért való felelőssége körében

a)[214] felel az új kulturális értékek, kezdeményezések létrehozásával, a nemzeti és egyetemes tárgyi és szellemi kulturális örökség és érték (a továbbiakban együtt: kulturális örökség) megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével, az újmédia létrehozásával, valamint a művészeti alkotómunka és előadó tevékenység állami támogatásával kapcsolatos és a mozgóképszakmai kérdésekkel összefüggő állami feladatok ellátásáért;

b)[215] ellátja a külügyminiszterrel együttműködve a külhoni magyarok kultúrájával kapcsolatos feladatokat;

c)[216] meghatározza - a külpolitikai célokkal összhangban, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a külügyminiszterrel együttműködve - a nemzetközi kulturális kapcsolatok, valamint a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztésének irányelveit és programjait, gondoskodik ezek végrehajtásának megszervezéséről, illetőleg összehangolásáról, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismerését;

d)[217] kezdeményezi hazai és nemzetközi források felhasználásával a központi és regionális intézményi és humánerőforrás-fejlesztési koncepciókat, és részt vesz ezek kidolgozásában, valamint a fejlesztési programok állami döntéseinek előkészítésében;

e) részt vesz az audio-vizuális kérdésekkel kapcsolatos álláspontok kialakításában, különös tekintettel az új média létrehozásával való összhang és együttműködés biztosítására.

52. § A miniszter[218]

a) ellátja a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával, tudományos feltárásával és közkinccsé tételével, az új média létrehozásával kapcsolatos feladatokat,

b)[219] ellátja a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel, a művészeti alkotó munka és előadói tevékenység állami támogatásával kapcsolatos feladatokat,

c)[220] a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve gondoskodik a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezéséről,

d) ellátja a művészeti, muzeális, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési, a kulturális örökség, valamint kulturális diplomácia elemeivel kapcsolatos tevékenység ágazati irányítását,

e)[221] meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

f)[222] a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve segítséget nyújt a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében, különös tekintettel a határon túli emlékekre,

g) a kulturális területen ellátja az ösztöndíjasok külföldre küldésével, illetőleg Magyarországon fogadásával kapcsolatos feladatokat,

h) szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését, vezetői tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogkört, továbbá a törvényben előírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési, illetőleg előterjesztői jogköröket, gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról, ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának jogszerűségét, szabályszerűségét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,

i)[223] gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról,

j) ellátja a könyvtári tevékenység és a nyilvános könyvtárak ágazati irányítását, a nyilvános könyvtári ellátás érdekében az országos dokumentum-ellátási rendszer működtetését,

k) gondoskodik a kulturális örökséggel és a helyi közösségek építésével kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezéséről,

l) gondoskodik a magyar nyelv és kultúra megőrzése, terjesztése és megismertetése, valamint kutatása és oktatása terén jelentkező feladatok végrehajtásáról, m) rendelkezési jogot gyakorol a Nemzeti Kulturális Alap felett,

n)[224] gondoskodik az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési helyének nemzeti kulturális érdekből történő kijelöléséről,

o)[225] ellátja - a külügyminiszterrel, a miniszterelnök általános helyettesével és a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve - a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai irányítását és felügyeletét, Magyarország kulturális diplomáciai céljainak kidolgozását, végrehajtását,

p) kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart más államok kormányzati szerveivel,

q) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,

r) felelős az európai integrációból eredő kulturális feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,

s) előmozdítja a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetését és

t)[226] irányítja a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot,

u)[227] egyetértési jogot gyakorol az ingatlan kulturális örökség védetté nyilvánítására vonatkozó jogszabályoknál az elővásárlási jog gyakorlása, továbbá az örökségvédelmi bírság kategóriájának megállapítása tekintetében,

v)[228] egyetértési jogot gyakorol a műemlékek vagyonkezelésbe adása és állami tulajdonból való kikerülése esetében,

w)[229] az érintett miniszterekkel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos feladatokat,

x)[230] a Miniszterelnökséggel együttműködve ellátja az emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokat,

y)[231] ellátja az Európai Örökség címmel kapcsolatos feladatokat.

53. §[232] A miniszter - a külügyminiszterrel együttműködve - részt vesz a nemzetiségek kultúrájának ápolásával kapcsolatos állami feladatok ellátásában, ideértve a Magyarország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek, és az anyaországok közötti kulturális kapcsolatok fenntartását.

54. §[233] A miniszter egyéb kormányzati felelőssége körében

a)[234] véleményezi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait,

b)[235] együttműködik a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével a szerzői joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi szerzői jogi egyezmények előkészítésében,

c) muzeális intézményeket nyilvántartó hatóságként működik.

55. § A miniszter az oktatásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a közoktatással,

b) a közoktatás szakmai felügyeletével,

c) a tankönyvpiac rendjével,

d) a felsőoktatással,

e) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszával,

f) a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésével,

g) a Pedagógus Kamarával és

h) a külhoni magyarok oktatásával

összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.[236]

56. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége körében

a) működteti

aa) az Országos Köznevelési Tanácsot,

ab) Közoktatáspolitikai Tanácsot,

ac) Szülői Érdekegyeztető Fórumot,

ad) Országos Diákjogi Tanácsot,

ae) Közoktatás Értékelési Tanácsot,

af) Közoktatási Érdekegyeztető Tanácsot,

ag) Tankönyv Tanácsot,

ah) Országos Kisebbségi Bizottságot,

ai)[237] Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot,

aj)[238]

ak) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsot,

al)[239] a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsot,

am)[240]

an)[241] a Magyar Rektori Konferenciát,

ao)[242] a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot és

ap) a Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Testületet;

ar)[243] a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot,

b) irányítja

ba) az Oktatási Hivatalt és

bb) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet.

57. § A miniszter az oktatásért való felelőssége körében

a) kidolgozza a Kormány oktatási koncepcióját és érvényesíti azt egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

b) ellátja az oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,

c) meghatározza az oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését és

d) felelős az iskolai rendszerű oktatás irányításáért, beleértve a közoktatást, a felsőoktatást és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszát.

58. § A miniszter az oktatásért való felelőssége körében[244]

a) kidolgozza a közoktatás tartalmi szabályozásának kereteit,

b) létrehozza, működteti az országos vizsgarendszert, a hatáskörébe tartozó szakmai vizsgákat is beleértve,

c) szabályozza a közreműködő intézményrendszer működését és

d) gondoskodik a feladatellátás minőségbiztosításáról, melynek keretében működteti:

da) a közoktatás országos szakmai felügyeleti, mérési és értékelési feladatokat ellátó minőségbiztosítási rendszerét,

db) az oktatási és a diák információs rendszert,

dc) országos, térségi és intézményi szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást rendel el,

e) közreműködik a nem állami közoktatási intézmények költségvetési támogatásával összefüggő feladatokban,

f) segíti az esélyegyenlőség érvényesülését.

59. § A miniszter az oktatásért való felelőssége körében[245]

a)[246] ellátja - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint törvényben meghatározott egyéb hatáskörök kivételével - az állami fenntartású felsőoktatási intézmények általános fenntartói feladatait,

b) javaslatot tesz a Kormány részére az államilag támogatott képzésbe felvehető létszám meghatározására,

c) dönt az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti elosztásáról,

d) támogatási megállapodást köt a fenntartókkal az egyházi felsőoktatási intézményekben nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói létszámról és a diákotthonokba felvehető államilag támogatott hallgatók számáról,

e)[247] az állami felsőoktatási intézményekben - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével - felügyeleti jogköréből adódóan ellenőrzi az intézmények gazdálkodását, a magán felsőoktatási intézményekben az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának jogszerűségét, szabályszerűségét és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,

f)[248] gyakorolja - a megbízás és felmentés, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével - az állami felsőoktatási intézmények rektorai tekintetében a munkáltatói jogkört, továbbá a felsőoktatási törvényben előírt egyetértési, javaslattételi, véleményezési, illetőleg előterjesztői jogköröket,

g) a kormányzati technológia- és innováció politika keretében irányítja az ágazati technológia- és innováció politikát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati minőségpolitikát,

h)[249] elősegíti az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában vállalt feladatok megvalósítását,

i) ellátja a nem állami felsőoktatási intézmények fenntartóinak fenntartói tevékenysége és a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények működésének törvényességi ellenőrzését és

j) kezdeményezi, elősegíti és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.

60. § A miniszter az oktatásért való felelőssége körében[250]

a) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben ágazatához tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszteri feladatokat és

b) dönt a nemzetgazdasági miniszter kezelésébe tartozó Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének belső felosztásáról szóló megállapodás szerinti alaprész pénzeszközeinek felhasználásáról.

61. § A miniszter[251]

a) gyakorolja a feladatkörébe tartozó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban az őt megillető feladat- és hatásköröket és

b) az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - közreműködik a felnőttképzési rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában.

62. § A miniszter egyéb kormányzati felelőssége körében

a)[252] közreműködik a Magyarország területén élő nemzetiségek, valamint az anyaországok közötti oktatási kapcsolatok fenntartásában,

b)[253] ellátja a nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásával kapcsolatos állami feladatok központi irányítását,

c)[254] ellátja a Magyarország területén, illetve a külföldön tanulmányokat folytató magyar nemzetiségű, külföldi állandó lakhellyel rendelkező külföldi állampolgárok (külhoni magyarok) oktatásával kapcsolatos feladatokat,

d) ellátja a menekültek közoktatásban és felsőoktatásban való részvételével, felzárkóztatásával és magyarnyelv-oktatásával kapcsolatos feladatokat,

e) koordinálja a nemzetközi oktatási szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányfeladatokat,

f) nemzetközi megállapodásokat készít elő és köt az iskolai bizonyítványok, oklevelek, tudományos fokozatok és - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - szakképesítések egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről,

g) közreműködik a nemzetgazdasági miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában,

h) részt vesz a kormányzati technológia- és innováció politika kidolgozásában,

i)[255] részt vesz a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a nemzetiségek oktatási, a romák társadalmi integrációját segítő oktatási-foglalkoztatási központi programjaival kapcsolatos állami feladatok ellátásában,

j) részt vesz a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását segítő, alapműveltségi, életviteli oktatási programokkal kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában,

k) részt vesz a magyar nyelv és kultúra megőrzése, terjesztése és megismertetése, valamint oktatása terén jelentkező állami feladatok végrehajtásában,

l) elősegíti a civil szektor szervezeteinek részvételét az oktatási közfeladatok ellátásában.

m)[256]

63. § (1)[257] A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a sportról és az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2)[258]

(3)[259]

64. § (1) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a Kormány részére a sporttal kapcsolatos kormányzati koncepciókra, programokra, összehangolja az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységét,

b) közreműködik az aktív, mozgásgazdag szabadidőtöltéssel összefüggő állami feladatok végrehajtásában,

c) ellátja a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatban az Európa Tanács és az UNESCO által elfogadott nemzetközi egyezményekben az állam részére meghatározott feladatokat,

d) ellátja a sportrendezvények biztonságával, a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat, ennek keretei között biztosítja az Európa Tanács által a nézőtéri erőszak visszaszorításával kapcsolatos Egyezményben meghatározott állami feladatok koordinálását,

e) segíti a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos, sportigazgatási és sportszervezési feladatainak megvalósulását, végrehajtását,

f) elősegíti a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési és rekonstrukciós programok megvalósítását,

g) az országos sportági szakszövetségekkel, az országos sportági szövetségekkel, valamint az e célra létrehozott intézményeivel együttműködve gondoskodik a sportágfejlesztési és műhelytámogatási programok kidolgozásáról és megvalósításáról, az utánpótlás-nevelés támogatásáról, a nemzeti válogatottak felkészülésének támogatásáról, a fogyatékosok sportjával összefüggő állami feladatok ellátásáról, valamint az illetékes miniszterekkel együttműködésben - az esélyegyenlőség biztosítására is figyelemmel - koncepciókat alkot a szabadidő-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a nők és családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, az idősek (seniorok) sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának, a köz- és felsőoktatás sportjának a fejlesztésére, támogatására,

h) kapcsolatot tart és együttműködik a civil sportigazgatás szervezeteivel, valamint a sport területén működő egyéb érdek-képviseleti szervekkel,

i) a nevelési, oktatási intézményekben összehangolja, illetőleg feladat- és hatáskörében működteti a lakosság - elsősorban a gyermekek és a fiatalok - fizikai állapotának sport célú felmérését és értékelését szolgáló mérő, értékelő, statisztikai és információs rendszert,

j) meghatározza külön jogszabály szerint a sportegészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket, az ágazati továbbképzés szabályait, valamint a szakmai képesítés követelményeit és az sportegészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés követelményeit,

k) közreműködik a külföldön szerzett sportszakmai képesítések elismerésével kapcsolatos - külön jogszabályban meghatározott - feladatok ellátásában,

l) meghatározza a sport területére vonatkozó továbbképzés és felsőfokú szakképzés szabályait, szakmai követelményeit, az egyes tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket, továbbá a szervezett keretek között versenyszerűen gyakorolt sporttevékenységhez szükséges sportolói minősítési rendszert,

m) ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

n) ellátja a sportcélú központi költségvetési pénzeszközök elosztásával, felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott feladatokat,

o)[260] megállapítja a külön jogszabályban meghatározott olimpiai járadék jogosultját, és a járadék mértékét, valamint folyósítja a járadékot.

p)[261] megállapítja a külön jogszabályban meghatározott "Nemzet Sportolója" cím jogosultjának járó járadék mértékét és folyósítja a járadékot,

q) javaslatot tesz a Kormány részére a "Nemzet Sportolója" cím elnyerésére,

r) véleményt nyilvánít a kiemelt nemzetközi sportrendezvények (olimpia, speciális világjátékok, világbajnokság, Európa-bajnokság) magyarországi megrendezéséhez a Kormány által történő és a nemzetközi sportszervezetek által megkívánt garanciavállaláshoz,

s) gondoskodik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben hatáskörébe tartozó feladatok teljesítéséről,

t) meghatározza az oktatási rendszerben folyó testnevelés feladatainak - ideértve az iskolai egészségfejlesztés sporttal közvetlenül összefüggő programjainak koordinálását is -, kidolgozza a szakképzés sportot érintő szabályozását, kialakítja a testkulturális felsőfokú képzések képesítési követelményeit, valamint a köz- és a felsőoktatásban részt vevők egészséges életmódjának és szabadidős sportolásának feltételeit és

u) elősegíti a sporttudomány fejlődését, valamint a sport szakmai (oktatási, továbbképzési, kutatási, sporttudományos, sportegészségügyi) hátterének biztosítását.

v)[262] ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással kapcsolatos egyes feladatokat.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében biztosítja az együttműködést[263]

a) a sport nevelő és integráló funkcióit kihasználva, a sport értékeit képviselve a káros szenvedélyek elleni fellépéssel, káros szenvedélyektől mentes életre neveléssel,

b) a felnőttképzés sportot érintő szabályozásával, továbbá a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok megvalósításával, a teljesítményen alapuló sporttevékenység társadalmi elismerésének támogatásával,

c) a helyi önkormányzatok sportigazgatási és sportszervezési feladataival kapcsolatos költségvetési támogatásának tervezésével és biztosításával,

d) a sport eszközrendszerén keresztül a társadalom megújításának segítésével a közösségi kohézió fejlesztésével összefüggő kormányzati teendők ellátásában.

(3)[264] A miniszter - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.

(4)[265] Az Stv. 64. § (1) bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti Sportközpontok látja el.

(5)[266] A miniszter az Stv. 51. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatait a Nemzeti Sportközpontok útján látja el. Az Stv. 51. § (2) bekezdés j) pontja szerinti feladatok ellátása tekintetében sportigazgatási szervnek a Nemzeti Sportközpontok minősül.

65. § A miniszter

a) a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen[267]

aa)[268]

ab)[269]

ac) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal és a szociális szolgáltatásokkal,

ad) a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a társadalombiztosítási nyugellátásokkal;

b) a gyermekek és az ifjúság védelméért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

ba) a gyermekek védelmével,

bb) a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokkal,

bc) a gyámüggyel;

c) a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében előkészíti különösen[270]

ca) fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetével, esélyegyenlőségük biztosításával, foglalkoztatásával, valamint e személyek és foglalkoztatásuk támogatásával,

cb) a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokkal,

d)[271] a családpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

da) a családok támogatásával, családpolitikai eszközök kialakításával, működtetésével,

db) a kisgyermekes szülők munkavállalásának ösztönzését és segítését szolgáló szociálpolitikai eszközökkel

összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

65/A. §[272] A miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében felel különösen a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért, továbbá a foglalkoztatási rehabilitációért.

66. § (1) A miniszter[273]

a) működteti

aa) a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsot,

ab) a Szociálpolitikai Tanácsot,

ac) az Idősügyi Tanácsot,

ad) a Karitatív Tanácsot,

ae) a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot,

af) az Egyházi Fenntartók Tanácsát és

ag) a Családpolitikai Tanácsot;

b) irányítja

ba) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot,

bb)[274] a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,

bc)[275] a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet.

bd)[276] a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.

(2) A miniszter[277]

a) működteti

aa) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsát és

ab) a Magyar Ifjúsági Konferenciát, valamint

b)[278]

(3) A miniszter működteti[279]

a) az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot,

b) a Szociális Foglalkoztatók Tanácsát és

c) a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot.

67. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a családpolitikáért való felelőssége körében[280]

a) meghatározza a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat,

b) meghatározza a szociális ellátással, a családok jólétének növelésével, az időskorúak társadalmi kirekesztődésének meggátolásával, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel, - a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve - a társadalombiztosítási nyugellátással kapcsolatos kormányzati koncepcióból eredő feladatokat, cselekvési programokat,

c) kidolgozza a családi támogatások és a családpolitikai eszközök rendszerét,

d) javaslatokat dolgoz ki a kisgyermekes szülők foglalkoztatására,

e) ellátja a szociális üdülési támogatási rendszerrel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

f) részt vesz a szociális igazgatás rendszerének korszerűsítésében, működési feltételeinek modernizációjában,

g) meghatározza a szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézményekben dolgozók továbbképzésének és a szociális szakvizsgának a szabályait,

h)[281] kidolgozza a hajléktalan személyek társadalmi integrációját elősegítő programokat,

i) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat,

j) társfelelősként közreműködik a társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekről és a magánnyugdíjpénztárakról szóló jogszabályok előkészítésében,

k) részt vesz a szociálpolitikai és területfejlesztési feladatok összehangolásában, az ezt támogató programok tervezésében, végrehajtásában,

l) részt vesz és egyetértési jogot gyakorol a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés előkészítésében,

m) meghatározza a szociál-, család- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket,

n) meghatározza a szociál-, család- és nyugdíjpolitikához tartozó területen foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait és

o) a külön jogszabályban foglaltak szerint ellátja a megyei, fővárosi szociális és gyámhivatalok tevékenységének szakmai irányítását.

68. § A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége körében[282]

a) összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében szükséges nemzeti stratégia és kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését,

b) elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,

c) elkészíti a kábítószer-fogyasztás megelőzését szolgáló kormányzati koncepciókat és programokat, javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára,

d) működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert és

e) meghatározza a kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét.

69. § A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében[283]

a) meghatározza a gyermekek védelmével kapcsolatos kormányzati koncepcióból eredő feladatokat, cselekvési programokat;

b) meghatározza a gyermekvédelem állami feladatait, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat;

c) részt vesz a gyámügyi igazgatás rendszerének kialakításában, működési feltételeinek megteremtésében;

d) irányítja a gyermek- és ifjúságvédelem országos intézményeit;

e)[284] együttműködik az egyházi fenntartású és nem állami fenntartású gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel;

f) a Kormány nevében ellátja

fa) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet,

fb) a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény,

fc) a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről Hágában 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény és

fd) a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1965. évi 7. törvényerejű rendelet

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

g) meghatározza a gyermek- és ifjúságvédelemhez tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket és

h) meghatározza a gyermek- és ifjúságvédelemhez tartozó területen foglalkoztatottak tekintetében a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyes speciális kérdéseket, az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó elnevezéseket, a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (képesítés) megszerzése alóli végleges mentesítés szabályait.

70. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége körében[285]

a) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ennek érdekében kidolgozza és működteti az ezt vizsgáló utókövetés és értékelés rendszerét,

b) előkészíti az ifjúságra közvetlenül vonatkozó - másik miniszter feladatkörébe nem tartozó - kormányzati döntéseket, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együttműködve stratégiát és cselekvési tervet dolgoz ki azok összehangolására,

c) ellátja a gyermekeket és a fiatalokat érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) kidolgozza és működteti a felnövekvő korosztály tagjainak életpálya-építéséhez szükséges információk elérhetőségét biztosító, valamint a gyermekek és fiatalok képesség- és közösségfejlesztését célzó nem formális pedagógiai programokkal kapcsolatos szolgáltatások rendszerét, valamint azok infrastrukturális feltételeinek fejlesztését célzó programokat,

e) figyelemmel kíséri és gondozza az ifjúsági turizmus infrastrukturális és jogi eszközrendszerét, kidolgozza a gyermekek iskolán kívüli szervezett szabadidő eltöltését segítő programokat, összehangolja az ifjúsági turizmus és a szabadidő eltöltését segítő kormányzati programokat,

f) kidolgozza és működteti a gyermek- és ifjúsági szervezetek és a közoktatási intézmények keretében, szervezetten megvalósuló, munkatapasztalat-szerzést szolgáló önkéntes és nemzetközi mobilitási programok rendszerét,

g) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét, az érintett miniszterekkel együttműködve kidolgozza a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programokat,

h) a Kormány nevében ellátja a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak érvényesüléséről szóló jelentéseket és

i) meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és az e területekhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket.

71. § (1) A miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében[286]

a) programokat dolgoz ki a fogyatékos és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, képzésére és támogatására,

b) programokat dolgoz ki az egyenlő esélyű hozzáférés és a komplex rehabilitáció elősegítésére, továbbá a foglalkoztatási rehabilitációra, a fogyatékos fiatalok és a pályakezdők munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre, a nyílt munkaerő-piaci, védett és szociális foglalkoztatásra,

c) kezdeményezi, előkészíti, illetőleg kidolgozza a foglalkoztatási rehabilitáció szabályait, ellátja a foglalkoztatási rehabilitáció irányításával, a minisztériumok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatokat,

d)[287] a nemzetgazdasági miniszter kezelésébe tartozó Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészének belső felosztásáról szóló megállapodás szerint együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészének hatáskörébe tartozó felhasználásában,

e) ellátja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával és annak támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) koordinálja az Európai Szociális Karta végrehajtását, illetve ratifikációjának előkészítését,

g) koordinálja a fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását, ezekre figyelemmel kidolgozza és végrehajtja a fogyatékos személyek társadalmi integrációját elősegítő kormányzati politikát, ennek részeként gondoskodik az Országos Fogyatékosügyi Program középtávú kormányzati intézkedési tervének előkészítéséről, a végrehajtás koordinálásáról, illetve előkészíti az Országgyűlés részére a végrehajtásról szóló jelentést,

h) a fogyatékos személyek ellátását szolgáló országos intézmények tekintetében fenntartói jogot gyakorol.

(2) A miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében[288]

a) kidolgozza a "Nemzeti Cselekvési Program a nemek egyenlőségéért" stratégiai dokumentumot, utóköveti és értékeli végrehajtását,

b) érvényesíti a nemek közötti egyenlőséget elősegíteni hivatott nemzetközi szervezetek által kidolgozott politikai-stratégiai célkitűzéseket a kormányzati munka során, valamint monitorozza a hosszú és középtávú fejlesztési dokumentumokban lefektetett célok végrehajtását,

c) közreműködik a kapcsolaton belüli erőszak elleni fellépés feladatainak ellátásában,

d) programot dolgoz ki a munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolásának elősegítése érdekében és

e) a Kormány nevében ellátja a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, New Yorkban, 1979. december 18-án elfogadott ENSZ-egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendeletben foglaltak végrehajtásának összehangolásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az Egyezményben foglaltak érvényesüléséről szóló jelentéseket.

(3) A miniszter a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért való felelőssége körében[289]

a) részt vesz a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét biztosító kormányzati intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában,

b) meghatározza a társadalmi kirekesztődés mérsékléséhez és megelőzéséhez szükséges intézkedéseket,

c) meghatározza a hátrányos helyzetű emberek támogatásának, gondozásának programjait,

d) meghatározza az egészségkárosodott személyek társadalmi életben való részvételét elősegítő támogatásokat, szolgáltatásokat,

e) részt vesz a lakhatási programok kidolgozásában és a lakhatással kapcsolatos más kormányzati intézkedések előkészítésében,

f) az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése érdekében egyetértési jogot gyakorol a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életviszonyait e minőségükben érintő előterjesztések esetében és

g) figyelemmel kíséri az információs társadalom esélyegyenlőségi kérdéseit és az ezzel kapcsolatos kormányzati stratégiák, programok, intézkedések kidolgozását.

h)[290] ellátja a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezeti az abban meghatározott hatósági nyilvántartást.

71/A. §[291] (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége körében felelős:

a) a gyermekek esélyteremtéséért,

b) a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózását előmozdító programok kidolgozásáért és részt vesz a megvalósításukban,

c) az alacsony végzettségűek, különösen a romák foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért,

d) a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlőségének biztosításáért,

e) a társadalmi felzárkózási politika összehangolásáért.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) - a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve - kidolgozza a nemzeti felzárkózás politika koncepcióját - különös tekintettel a magyarországi roma nemzetiségre - összehangoltan a társadalompolitikával, életszínvonal-politikával, oktatáspolitikával, szociálpolitikával, gyermekesély-politikával, az esélyegyenlőségi politikával, foglalkoztatási politikával, lakáspolitikával, egészség- és fogyatékosságügyi politikával,

b) - a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve - elkészíti a társadalmi felzárkózás politikával kapcsolatos stratégiát és cselekvési tervet, figyelemmel a "Legyen Jobb a Gyermekeknek" Nemzeti Stratégia célkitűzéseire; részt vesz a stratégiákat és intézkedési terveket előkészítő jogszabályok tervezetének kidolgozásában, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) működteti a "Legyen Jobb a Gyermekeknek" Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot,

d) felügyeli, koordinálja és nyomon követi a társadalmi felzárkózás és gyermekesély-politika koncepciójának, stratégiájának és cselekvési terveinek megvalósítását, és érvényesíti az abban foglaltakat az egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

e) a társadalmi felzárkózás érdekében kidolgozza és koordinálja a felelősségi körébe tartozó azon szakpolitikákat, amelyek a foglalkoztatás bővítést célozzák,

f) közreműködik a hazai és uniós programok előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja a társadalmi felzárkózáshoz és a gyermekek esélyteremtéséhez kapcsolódó programok szakmai tartalmának meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását,

g) koordinálja a Strukturális Alapok és más nemzetközi források felhasználására tervezett fejlesztési operatív programok, akciótervek és intézkedések társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó tervezési, értékelési feladatait,

h) együttműködik az Új Széchenyi Terv operatív programjai akcióterveinek társadalmi felzárkózást érintő részeinek elkészítésében, és figyelemmel kíséri azok megvalósítását,

i) koordinálja az Európai Unió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni nyitott koordinációs együttműködésben való tagállami feladatok ellátását,

j) közreműködik az Európai Unió Európa 2020 stratégiai keretében a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,

k) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

l) összefogja és működteti a felelősségi körébe tartozó fejlesztési programokat,

m) koordinálja a felelősségi körébe tartozó kormányzati stratégiai kutatásokat, valamint javaslatot tesz a társadalmi felzárkózással és a gyermekek esélyteremtésével kapcsolatosan a kapcsolódó programok adatgyűjtésére, indikátoraira és tájékoztatási rendszerére,

n) közreműködik a közfoglalkoztatási koncepció és az ahhoz kapcsolódó programok társadalmi felzárkózási szempontok figyelembevételével történő kialakításában és végrehajtásában,

o) irányítja a Türr István Képző és Kutató Intézetet.

71/B. §[292] A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége körében

a) egyetértési jogot gyakorol az egyes kormányzati szervek társadalmi felzárkózást érintő szakpolitikái kapcsán,

b) részt vesz az Új Széchenyi Terv azon operatív programjai monitoring bizottságainak tevékenységében, amelyek társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokat látnak el,

c) koordinálja a felzárkózást célzó kormányzati intézkedéseket és azok végrehajtását,

d) meghatározza a társadalmi felzárkózás akadályait elhárító és megelőző intézkedéseket,

e) koordinálja a társadalmi felzárkózást célzó kormányzati szintű feladatok végrehajtását,

f) a hátrányos helyzetű településeken élők tekintetében a halmozottan megjelenő nemzetiségi, társadalmi és területi hátrányok kezelése érdekében programokat működtet és koordinál,

g) részt vesz a lakhatási programok kidolgozásában és a lakhatással kapcsolatos más kormányzati intézkedések előkészítésében,

h) a társadalmi felzárkózási szempontok érvényesítése érdekében együttműködik a feladatkörükben érintett miniszterekkel, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életviszonyait e minőségükben érintő előterjesztések esetében,

i) koordinálja a felelősségi körébe tartozó területeken az információs társadalom esélyegyenlőségi kérdéseit és részt vesz az ezzel kapcsolatos kormányzati stratégiák, programok, intézkedések kidolgozásában a nemzetiségi, a társadalmi és a területi hátrányokból fakadó egyenlőtlenségek csökkentése és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében,

j) részt vesz a társadalmi felzárkózást érintő programok, a foglalkoztatási és területfejlesztési feladatok összehangolásában, tervezésében, végrehajtásában,

k) részt vesz a roma- és társadalmi felzárkózási szakterülettel foglalkozó országos, valamint területi egyeztető fórumok és tanácsok munkájában.

71/C. §[293] A miniszter a romák társadalmi integrációjáért való felelőssége körében

a) a nemzeti felzárkózás politika koncepciójához illeszkedően kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, különös tekintettel az európai roma-keretstratégiában meghatározott szakpolitikai beavatkozási területekre, továbbá kidolgozza az ehhez kapcsolódó stratégiát és döntési javaslatokat,

b) az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációját és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit,

c) koordinálja a kormányzati roma társadalmi integrációs program végrehajtását, a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programokat, közreműködik az integrációs kormányzati kapcsolatok szervezésében,

d) többoldalú párbeszédet kezdeményez a romák társadalmi integrációjának társadalmi támogatottsága érdekében, közreműködik az átfogó kommunikációs programok koordinálásában,

e) összehangolja a romák társadalmi integrációját érintő modell értékű fejlesztési programokat, működteti a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségét javító programokat, illetve a roma tanulók tanulmányi sikerességét elősegítő ösztöndíjrendszert,

f) közreműködik a romák társadalmi integrációját érintő hazai és uniós programok előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében, koordinálja a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó programok szakmai tartalmának meghatározását, szakmailag felügyeli a programok lebonyolítását, ellenőrzését, nyomon követését és hatásvizsgálatát,

g) kiemelt figyelmet fordít a konfliktuskezelési feladatokra, együttműködik a jogvédő és érdekvédő szervezetekkel,

h) ellátja a Roma Integráció Évtizede Programhoz kapcsolódóan Magyarország nemzeti koordinátori feladatait, valamint részt vesz a Nemzetközi Irányító Bizottság munkájában.

71/D. §[294] A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége körében

a) összehangolja a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait, irányítja az ezzel összefüggő stratégiai kérdések végrehajtását,

b) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

c)[295] kapcsolatot tart a határon túli egyházakkal,

d) szervezi az egyházi feladatok kormányzati koordinációját és az ágazati feladatok végrehajtását,

e)[296] ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényből és más jogszabályokból eredő, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodások alapján a Kormányra háruló feladatokat,

f) ellátja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény alapján a 2011. december 31-ével lezárult tulajdonrendezés utólagos munkálataival kapcsolatos feladatokat,

g) gondoskodik az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggő perekben a jogi képviselet ellátásáról,

h)[297] segítséget nyújt a bevett egyházak köznevelési, szociális, kulturális, művészeti, közgyűjteményi és az épített örökség megőrzésével kapcsolatos tevékenységéhez és ellátja azok tudományos, sport és egészségügyi tevékenységével, a gyermek- és ifjúságvédelmi közcélú egyházi intézmények létesítésével, működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

i)[298] koordinálja az egyházi jogi személyek által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység és az állam vagy a helyi önkormányzat által fenntartott, a hasonló tevékenységet végző intézményekre vonatkozó követelmények és finanszírozás egységessé tételét,

j)[299] koordinálja az egyházi jogi személyek i) pont szerinti tevékenységével összefüggő költségvetési támogatásra vonatkozó döntési rendszer működtetését,

k)[300] közreműködik abban, hogy az egyházi jogi személyek mind az európai uniós, mind a hazai pályázati forrásokhoz, vidékfejlesztési támogatásokhoz ugyanolyan eséllyel juthassanak hozzá, mint minden más közfeladatot ellátó szervezet,

l)[301] közreműködik a kistelepüléseken működő egyházi jogi személyek népességmegtartó munkájának elősegítésében,

m) közreműködik a turizmusfejlesztés koncepciójának és támogatási rendszerének kidolgozásában, szakmai véleményezésében,

n) együttműködik az érintett miniszterekkel a turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában,

o) együttműködik az érintett miniszterekkel a vallást érintő a falusi és agroturizmussal kapcsolatos vidékfejlesztési feladatok ellátásában,

p)[302] koordinálja az Új Széchenyi Terv egyházi jogi személyekkel összefüggő projektjeit,

q)[303] ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben az egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatban a hatáskörébe tartozó feladatokat.

71/E. §[304] A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében

a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,

b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, ennek során előkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, továbbá a civil szervezetek működését és támogatását érintő jogszabályokat,

c) koordinálja az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika megvalósítását,

d) együttműködik a Kormány közalapítványainak alapítói jogai gyakorlásában, ennek megfelelően vesz részt azok működésében,

e) ellátja a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat,

f) gondoskodik a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről,

g) feladatkörében együttműködik az európai uniós fejlesztésekkel foglalkozó intézményekkel,

h) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,

i) működteti a civil információs centrumokat,

j) működteti a Civil Információs Portált,

k) a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások összehangolása érdekében, az azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszert működtet,

l) közzéteszi a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet vezető tisztségviselőjének vagyonnyilatkozatát,

m) közreműködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

n) gyűjti, rendszerezi és közzéteszi a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatokat és közérdekből nyilvános adatokat az ezzel összefüggésben kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából.

71/F. §[305] A miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége körében

a) összehangolja a nemzetiség- és nemzetpolitikai stratégiai szempontokat,

b) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

c) koordinálja a nemzetiségi jogok és a sajátos nemzetiségi érdekek felmérését, és szervezi ezen igények feltételeinek a biztosítását,

d) előkészíti a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket,

e) előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó szabályozásokat,

f) szabályozza a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését,

g) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt,

h) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését,

i) működteti a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott támogatások döntési rendszerének működtetésében,

j) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

72. § A miniszter az önkéntességgel kapcsolatos feladatai körében a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttműködésével

a) kidolgozza az önkéntességgel kapcsolatos kormányzati politikát, valamint az önkéntesség támogatásával kapcsolatos programokat,

b) előkészíti a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

72/A. §[306] A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért való felelőssége körében

a) összehangolja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével a kormányzati tudománypolitika kidolgozását, és

b) felel a kormányzati tudománypolitika megvalósításáért és érvényesítéséért.

72/B. §[307] (1) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b)[308]

VIII. FEJEZET

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER SZAKPOLITIKÁI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

73. § A nemzetgazdasági miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a)[309] gazdaságpolitikáért,

b)[310] államháztartásért,

c) adópolitikáért,

d)[311] nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés,

e)[312] számviteli szabályozásért,

f) pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,

g) nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

h) iparügyekért,

i)[313] egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért,

j)[314] külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért,

k)[315]

l)[316] lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,

m)[317] foglalkoztatáspolitikáért,

n) szakképzésért és felnőttképzésért,

o) társadalmi párbeszédért,

p)[318] területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

q) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért

r)[319] gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,

s)[320] kereskedelemért,

t)[321] turizmusért,

u)[322] idegenforgalomért,

v)[323] vendéglátásért,

w)[324] fogyasztóvédelemért,

x)[325] építésgazdaságért és

y)[326] belgazdaságért

felelős tagja.

74. § A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a)[327]

b)[328]

c)[329]

d)[330]

e)[331]

f)[332]

g)[333]

h)[334]

i)[335]

j) gyakorolja az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter jogkörét,

k)[336]

l)[337] a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet megvalósítása érdekében a miniszterelnök általános helyettesével közösen együttműködik a határon túli magyar szervezetekkel, a vallási közösségekkel és a civil szervezetekkel.

75. § (1) A miniszter valamint a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi körében[338]

a) javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,

b) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) módszereket és követelményeket dolgoz ki a kormányzati döntések gazdasági hatásvizsgálatára,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

e) javaslatot és programokat dolgoz ki a lemaradó térségek gazdasági felzárkóztatására,

f) gondoskodik a versenyképesség feltételeinek megteremtéséről,

g)[339] kidolgozza és képviseli a Kormány álláspontját az a)-f) pontokban érintett területeken az Európai Unió intézményeiben,

h) kidolgozza a gazdasági versenyképesség szociális piacgazdasági alapú javításával, a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával, a gazdasági kamarákkal, a beruházások ösztönzésével és a nemzeti akkreditálással kapcsolatos jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

i)[340]

j) képviseli a Kormányt a Monetáris Tanács ülésein.

(2) A miniszter az államháztartásért való felelősségi körében[341]

a) felelős az államháztartás összessége tekintetében a fiskális fegyelem fenntartásáért, a költségvetési törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadási fegyelem érvényesítéséért,

b) felelős a költségvetési stratégiák kialakításáért, a részletes tervezési módszertan kialakításáért, a kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, a központi költségvetési fejezetek költségvetési kapcsolataiból eredő feladatok ellátásáért,

c) gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletéről és szabályozásáról,

d) a költségvetés végrehajtása során ellátja mindazon finanszírozási és ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabályok a hatáskörébe utalnak,

e) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára és stratégiájára, valamint irányítja Államadósság Kezelő Központot,

f) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris és árfolyam-politikával való összehangolásáról,

g) felel a hazai és közösségi közpénzek felhasználásának költségvetési, gazdálkodási, elszámolási szabályainak kialakításáért,

h)[342] előkészíti különösen az államháztartásról, a központi költségvetésről, a zárszámadásról, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről és zárszámadásáról, az elkülönített állami pénzalapok költségvetéséről és zárszámadásáról, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekről, a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjéről, az állami beruházások finanszírozásának és pénzügyi lebonyolításának rendjéről, valamint a szerencsejátékról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

i) közreműködik valamennyi, a közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában,

j) ellátja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai gazdálkodásával, beszámolásával kapcsolatos kormányzati feladatokat,

k) javaslatot tesz a helyi önkormányzati forrásszabályozási rendszerre, a saját és átengedett bevételek, a központi költségvetési támogatások arányára, valamint a kiegyenlítő mechanizmusokra; működteti az önhibájukon kívül működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatási és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerét,

l)[343]

m) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak ellenőrizhetőségéről, képviseli a minisztériumot a Statisztikai Tanács munkájában,

n) kialakítja az éves közösségi költségvetés, illetve azok végrehajtási szabályai kapcsán a tanácsi szervezetekben képviselendő álláspontot,

o) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illető saját források kiszámításáról, befizetéséről, nyilvántartásáról,

p) közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában, illetve a kohéziós politika területén a pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek vonatkozásában kidolgozza azokat,

q)[344] a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan irányítja az ellenőrzési hatóság feladatait ellátó Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot, valamint működteti és irányítja az uniós támogatások fogadásáért felelős kifizető és igazoló hatósági feladatokat ellátó szervezetet,

r) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belső kontroll rendszerek működtetésével, fejlesztésével, harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

s) ellátja a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmussal, valamint az Európai Unió által biztosított Előcsatlakozási Alapokkal és az Átmeneti Támogatással összefüggésben a nemzetközi szerződésben számára meghatározott feladatokat,

t) egyetértési jogot gyakorol - a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően - az egészségügy finanszírozási feltételrendszerének meghatározásában,

u) társfelelősként közreműködik a Kormány nyugdíj- és egészségbiztosítási politikájának kialakításában és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályozásában,

v) kialakítja a kincstári stratégiát, irányítja a Magyar Államkincstárat.

(3) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége körében

a)[345] előkészíti különösen az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekről (adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési kötelezettségek; a továbbiakban együtt: adók), a normatív, nem termelési típusú állami támogatásokról, a helyi adókról, az adózás rendjéről, a vámjog és vámeljárás szabályozásáról, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti feladatainak ellátásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[346] felelős a központi adók, vámok és járulékok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető járulékok és hozzájárulások beszedéséért, azok kiutalásáért, folyósításáért és ellenőrzéséért és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokért

c)[347] meghatározza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves követelményeit,

d) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését,

e) felelős az Európai Unióval kiépült vámunióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott, folyamatos vámharmonizációs feladatok végrehajtásáért, különös tekintettel a származási szabályok, a vámérték-szabályozás és a vámnómenklatúra szerkezetének az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott rendelkezéseivel történő összhang megteremtésének követelményére,

f) irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból a vámigazgatásra háruló együttműködési kötelezettségek végrehajtását,

g)[348] gyakorolja a méltányossági jogkört a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben,

h)[349] felügyeli a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és az önkormányzati adóhatóságokat.

i)[350] gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásainak vezetéséről.

(4) A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, illetve az egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért való felelőssége körében előkészíti különösen:[351]

a)[352] az emberi erőforrások miniszterével együttesen a társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekről, és a magánnyugdíjpénztárakról,

b)[353] az emberi erőforrások miniszterével együttesen az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekről, továbbá az egészségügyi hozzájárulásról,

c)[354] az önkéntes nyugdíjpénztárakról, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekről, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakról

szóló jogszabályokat, valamint e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.[355]

(5) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége körében[356]

a) előkészíti különösen a beszámoló készítéséről és a könyvvezetésről, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felett,

c) gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának vezetéséről.

d)[357] gondoskodik a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó feladatok ellátásáról.

(6) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége körében

a) előkészíti különösen a pénz-, tőke- és biztosítási piacokról, az e piacokon működő piaci szereplőkről, illetve e piacok állami felügyeletéről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt,

c) részt vesz a Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén.

(7) A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége körében

a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel, beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,

b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,

c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,

d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttműködésből fakadó feladatokat, kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését, és ha azokból közvetlen állami kötelezettségvállalás keletkezik, megköti azokat.

76. § A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében

a) előkészíti különösen a mérésügyről, a nemzeti szabványosításról, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a telepengedélyezésről, a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról, a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről, az áruk és szolgáltatások biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról, valamint piacfelügyeletéről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[358] törvényességi felügyeletet gyakorol a Magyar Szabványügyi Testület felett

77. § A miniszter a kereskedelemért, a turizmusért, a vendéglátásért, a fogyasztóvédelemért és a belgazdaságért való felelőssége körében[359]

a) előkészíti különösen a kereskedelemről, a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről, a közraktározásról, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a fogyasztóvédelemről, a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[360] előkészíti a turizmusról, vendéglátásról, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről, az utazási és utazást közvetítő szerződésről, a falusi és agroturizmusról, valamint a gyógytényezők, egészségügyi tényezők vonatkozásában az emberi erőforrások miniszterével együttműködve az egészségturizmusról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

c)[361] meghatározza a kereskedelem, a turizmus, a vendéglátás, a fogyasztóvédelem és a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját,

d) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét, továbbá a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos közösségi normák jogharmonizációs feladatait,

e) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

f) az érintett miniszterek véleményének ismeretében jóváhagyja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Országos Vizsgálati Programját,

g) az érintett miniszterek bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

h) kidolgozza a piacfelügyeleti stratégiát, és ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében,

i)[362] kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az emberi erőforrások miniszterének közreműködésével,

j) közreműködik az európai uniós támogatásokkal megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szakmai véleményezésében,

k) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,

l) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatok, a turizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi programok végrehajtását, valamint közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati kapcsolatok szervezésében, elősegíti a két- és többoldalú nemzetközi turisztikai kapcsolatok fejlesztését, továbbá részt vesz a multilaterális és regionális nemzetközi turisztikai szervezetek munkájában,

m) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet,

n) együttműködik az érintett miniszterekkel a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli szabadidőtöltéséhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatások feltételeinek fejlesztésére vonatkozó programok kidolgozásában és végrehajtásában,

o) együttműködik az érintett miniszterekkel az ifjúsági turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtásában,

p) együttműködik az érintett miniszterekkel a falusi és agroturizmussal kapcsolatos vidékfejlesztési feladatok ellátásában,

q) irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot,

r)[363] működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot, a Piacfelügyeleti Munkacsoportot, a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokat és a Nemzeti Turisztikai Bizottságot.

78. § A miniszter a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért való felelőssége körében

a) előkészíti különösen az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről, a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat,

c) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját,

d) az érintett miniszterekkel együttműködve, a külügyminiszter vonatkozó hatásköreire tekintettel gondoskodik az áruk, szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlásával kapcsolatos európai uniós irányelvek magyarországi végrehajtásáról, a magyar álláspont kialakításáról és kidolgozásáról, valamint képviseli azokat az Európai Unió feladatkörrel rendelkező intézményeiben,

e)[364] felel a külgazdasági diplomata hálózat szakmai irányításáért, irányítja az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet, javaslatot tesz a képviseletet vezető nagykövet kinevezésére, felmentésére, kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését, felmentését,

f) stratégiát dolgoz ki a külföldi működő tőke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének, valamint a hazai vállalkozások működő tőke exportjának elősegítésére,

g) ellátja a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

h) irányítja, értékeli és ellenőrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetés-ösztönzést szolgáló hazai intézményrendszert,

i)[365] ellátja a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyeletét.

j)[366]

79. §[367]

80. § A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége körében

a)[368] előkészíti különösen a lakásügyről, a társasházakról, a lakásszövetkezetről, a lakásokról és az állami lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) közreműködik az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői, a beruházás lebonyolítói, a vállalkozó kivitelezői névjegyzékbe való felvételre irányuló eljárásokról és az energetikai tanúsításról szóló jogszabályok kialakításában,

c) gondoskodik a kormányprogram lakáspolitikai feladatainak megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről, végrehajtásáról,

d)[369] e feladatköröket illetően szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. felett,

e) kidolgozza az otthonteremtési stratégiát és a bérlakás program koncepcióját,

f) ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat,

g) javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító fenntartható építés feladataival összefüggő, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, az épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmára, továbbá az építőipart, építőanyag-ipart érintő állami támogatások, pályázatok kiírásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására,

h) működteti a Nemzeti Építésgazdaság-fejlesztési Tanácsot.

81. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége körében

a)[370] előkészíti különösen - a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében a vidékfejlesztési miniszter együttműködésével - a munkaviszonnyal, a közalkalmazotti jogviszonnyal, a bérpolitika kialakításával, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatással, a foglalkoztatás elősegítésével - ide nem értve a foglalkoztatási rehabilitációt - és az álláskeresők támogatásával, a munkaügyi kapcsolatokkal, a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével, a munkaügyi ellenőrzéssel és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaival kapcsolatos jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) kidolgozza a Kormány foglalkoztatás-politikai, valamit az érintett miniszterekkel együttműködve az életszínvonal-politikai és térségi kohéziós politikai koncepcióját, és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

c) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

d) meghatározza a foglalkoztatáspolitika - ide nem értve a foglalkoztatási rehabilitációt - és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

e)[371] programokat dolgoz ki a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentésére,

f)[372] az emberi erőforrások miniszterével együttműködve javaslatokat dolgoz ki az atipikus foglalkoztatás bővítésére,

g)[373] meghatározza a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakmai felügyeleti rendszerét, a jogszabályok keretei között rendelkezik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felett, a szakképzési alaprész tekintetében az emberi erőforrások miniszterével együttműködve,

h)[374]

i) meghatározza a munkaerőpiaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat,

j) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és kínálatra vonatkozó prognózisokat,

k) felelős a bérpolitikáért és a munkavédelemért,

l) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

m) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat,

n) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teendőket és a költségvetési intézményi szféra bérpolitikáját,

o)[375] kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,

p) előterjeszti a Kormánynak - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

q) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,

r)[376] irányítja - az emberi erőforrások miniszterével együttműködve - a munkavédelem országos programjának végrehajtását,

s) az érintett szervekkel együttműködve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit,

t) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,

u) egyetértést gyakorol a más államigazgatási szervek ügykörébe tartozó, munkabiztonságot érintő előterjesztések esetében,

v) ellátja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) kapcsolatos feladatokat,

w)[377] működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot, a Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Testületet, a Közmunkatanácsot,

x)[378] ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányítását.

(2) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége körében

a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a szakképzést folytató intézmények gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodásának tartalmi követelményeit, a pályakövetéssel összefüggő feladatokat,

b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,

c) meghatározza a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeit,

d) meghatározza a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,

e) meghatározza a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető juttatások részletes szabályait,

f) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket és gondoskodik a szakmai szakértők nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartás kiadásáról,

g) meghatározza a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásait,

h) létrehozza és működteti a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését szolgáló bizottságot,

i) a szakképzés-fejlesztési stratégia feladatainak eredményes megoldása, koordinálása, az érdekegyeztetés működtetése érdekében létrehozza és működteti a stratégiai bizottságokat,

j) a szakképesítésért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések modultérképei alapján összeállíttatja az országos modultérképet és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról,

k) hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programokat kezdeményez és valósít meg,

l) az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - közreműködik a közoktatási, felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában,

m) felnőttképzési és munkaerőpiaci képzési programokat dolgoz ki, ösztönzi ezek korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztését,

n) külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési intézményeket létesít és tart fenn,

o)[379] közreműködik az emberi erőforrások minisztere iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában,

p) ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben ráruházott feladatokat,

q) működteti a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsot,

r)[380] irányítja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt és a 30. § b) pontban foglaltakkal összhangban szakmai felügyeletet gyakorol a regionális képző központoknak a vállalatok közvetlen képzési megrendelései tekintetében

s) törvényességi felügyeletet gyakorol a Felnőttképzési Akkreditáló Testület felett.

(3) A miniszter a társadalmi párbeszédértvaló felelőssége körében

a)[381]

b)[382] összehangolja - a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel egyeztetve - a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,

c) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja, illetve biztosítja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben,

d) figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,

e) figyelemmel kíséri, illetve segíti a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

f) meghatározza a kollektív szerződések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a kollektív szerződéseket, dönt a kollektív szerződés hatályának az ágazatra (alágazatra) történő kiterjesztéséről,

g) figyelemmel kíséri a munkaügyi viták, konfliktusok feloldásának rendjét,

h) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról,

i) gondoskodik a civil szektort érintő minisztériumi szintű elképzelések és döntések összehangolásáról,

j) elősegíti a civil szektor szervezeteinek részvételét a közfeladatok ellátásában,

k)[383] részt vesz az emberi erőforrások miniszterének a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos kormányzati feladatai összehangolásában,

l)[384]

m)[385] működteti az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsát.

82. § A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége körében

a) előkészíti különösen a kedvezményezett térségek besorolásáról, a területfejlesztési koncepciókról, programokról, a tervrendszer szabályozásáról, a vállalkozási övezetekről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b) közreműködik a területfejlesztésről szóló jogszabályok előkészítésében,

c) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését, a stratégiaalkotást, annak előkészítő fázisában a helyzetelemzést és annak értékelését, a javaslattevő fázisban többek között a jövőkép megfogalmazását, a tervezési eszköz- és monitoring rendszer megfogalmazását, a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi követelményeit,

d) előkészíti az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámolót,

e) kidolgozza a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályait, továbbá javaslatot tesz vállalkozási övezetek kijelölésére,

f) közreműködik a regionális fejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok munkájában,

g) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet, e körben együttműködési megállapodásokat köt, támogatja a kutatási-fejlesztési feladatok ellátását,

h) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai és környezetgazdasági célokkal, gondoskodik az azokkal összefüggő kormányzati intézkedések hatásvizsgálatainak elkészítéséről,

i)[386] ellátja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VÁTI) területfejlesztési stratégiai tervezési tevékenységének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

82/A. §[387] (1) A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b) szakmailag felügyeli

ba)[388]

bb) DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.,

bc) DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bd) ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

be) KDRFÜ Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bf) NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

bg) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bh) Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

tevékenységét.

83. § A miniszter a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelőssége körében

a) előkészíti különösen a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[389] az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a kutatás-fejlesztést és technológiai innovációt érintő kormányzati döntéseket, stratégiákat és a hozzá kapcsolódó programokat, koordinálja azok megvalósítását,

c) összehangolja a hazai és az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs közfinanszírozású támogatási forrásokat, elősegíti azok hatékony felhasználását,

d) koordinálja a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció területén a nemzetközi szervezetekben a magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) elősegíti a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs képességek erősítését,

f) intézkedéseket dolgoz ki az innovatív kis- és középvállalkozások fejlődését segítő eszköztár és intézményrendszer bővítésére,

g) szervezi a kutatás-fejlesztés és innovációs terület társadalmi elfogadottságának és elismertségének növelésére irányuló központi programokat,

h)[390] irányítja a Nemzeti Innovációs Hivatalt.

i)[391] rendelkezik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felett.

IX. FEJEZET

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

84. § A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a)[392] a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,

b) területfejlesztésért,

c) állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

d) állami vagyon felügyeletéért,

e) közlekedésért,

f) energiapolitikáért,

g)[393] bányászati ügyekért,

h) postaügyért,

i) audiovizuális politikáért,

j) informatikáért,

k) közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

l) elektronikus hírközlésért,

m) űrkutatásért,

n)[394] fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért

o)[395] víziközmű-szolgáltatásért

p)[396] hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapításáért

felelős tagja.

85. §[397] (1) A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, valamint a területfejlesztésért való felelőssége körében:

a) összehangolja a központi államigazgatási szervek országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

b) országos fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlesztési folyamatokat, összehangolja a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó támogatási források felhasználását, nyomon követi a fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) együttműködik a fejlesztéspolitikában érintett szervekkel, szükség szerint összehangolja a fejlesztési tanácsokban képviselendő kormányzati álláspontot; ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és annak működésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Regionális Fejlesztési és Képzési Tanácsokkal kapcsolatos feladatokat,

d) előkészíti a kormányzati támogatási döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplői közötti koordinációt,

e) előkészíti a fejlesztéspolitikát szolgáló központi állami források felhasználására vonatkozó szabályozást, kezeli a költségvetési törvény fejlesztési célú fejezeti célelőirányzatait, figyelemmel kíséri a források felhasználását,

f) közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában,

g) közreműködik a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában, feladatkörében együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzintézetekkel, így különösen a Magyar Fejlesztési Bankkal,

h) a fejlesztéspolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében közreműködik a központi állami költségvetési politika, valamint a környezetvédelmi, agrár- és infrastruktúrafejlesztési politika, továbbá az egészségügyi, valamint a lakáspolitika kidolgozásában,

i)[398]

j) szakmailag felügyeli a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tevékenységét.

(2)[399] A miniszter az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó felelőssége körében

a) biztosítja az európai fejlesztési források felhasználásával megvalósuló, külön jogszabályban meghatározott operatív programok irányító hatósági feladatainak ellátását,

b) szakmailag felügyeli

ba)[400]

bb) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

bc)[401]

bd) a Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tevékenységét.

86. § (1) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a területfejlesztésről,

b) a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladatairól,

c) a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről,

d) a területfejlesztést szolgáló forrásokról,

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége körében[402]

a)[403] működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét és az Országos Területfejlesztési Tanácsot,

b)[404] közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,

c)[405] kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,

d)[406] közreműködik a regionális fejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok munkájában, ellátja az Országos Területfejlesztési Tanácsban való részvétellel és a Tanács működésével kapcsolatos feladatokat, összehangolja a központi közigazgatási szervek területfejlesztéssel összefüggő tevékenységét, biztosítja a területfejlesztés ágazati és területi szereplői közötti koordinációt,

e)[407] kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

f)[408] javaslatot tesz a Kormány képviselőjére a Balaton Fejlesztési Tanácsban, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsban és a regionális fejlesztési tanácsokban,

g)[409] összehangolja a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat,

h)[410] összehangolja a területfejlesztési célokat és az önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül szolgáló hazai pénzügyi források pályázati rendszerben történő felhasználását, gondoskodik a pályázati rendszer kialakításáról, előkészítéséről, nyilvántartást vezet a pályázatokról,

i)[411] működteti a közvetlen terület- és a területi önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló decentralizált pályázati rendszert,

j)[412] előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének (regionális, megyei, kistérségi) korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

k)[413] kidolgozza és megvalósítja a területfejlesztés intézményrendszerének központi finanszírozását,

l)[414] felügyeli és szakmailag irányítja a kistérségi hálózat munkáját.

87. § A miniszter az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért és az állami vagyon felügyeletéért való felelőssége körében:

a) előkészíti különösen az állami vagyonról, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[415] vizsgálja és ellenőrzi a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb állami vagyont érintő gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket,

c) alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási és közbeszerzési politikáját,

d) irányítja és koordinálja az állami szervek, a központi közigazgatási szervek és az egyéb jogi személyek közbeszerzéseit,

e)[416] irányítja a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság tevékenységét,

f) gondoskodik a sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, valamint az üzemeltetési, működtetési feladatokról.

g)[417] gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő oktatási, kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről, e feladata körében együttműködik a fejlesztések tartalmáért szakmailag felelős miniszterrel.

88. § (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében előkészíti különösen:

a) a közúti közlekedésről,

b) a légi közlekedésről,

c) a vasúti közlekedésről,

d) a vízi közlekedésről,

e) a veszélyes áruk szállításáról,

f) a kombinált árufuvarozásról,

g) a közlekedési szolgáltatásokról,

h) a közlekedési szolgáltatások hatósági árának megállapításáról, a közlekedési hatósági eljárások és igazgatási szolgáltatások díjának megállapításáról, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről,

i) a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos egyéb szabályokról,

j) a közlekedés védelméről,

k) a közlekedés biztonságáról,

l) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról,

m) a közlekedési szakemberek képzéséről, vizsgáztatásáról, utánképzéséről,

n) a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejéről,

o) a gépjármű-vezető képzésről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében irányítja

a) a Nemzeti Közlekedési Hatóságot,

b) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot,

c) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet,

d)[418]

(3) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében

a) a repülésbiztonsággal összefüggő tevékenységek szervezett irányítása érdekében Nemzeti Repülésbiztonsági Programot működtet,

b) ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat,

c) szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését.

89. § (1) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a villamos energiáról,

b) a földgázellátásról,

c) a villamos energia és a földgáz határon keresztül történő szállításáról,

d) az atomenergiáról,

e) a távhőszolgáltatásról,

f) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról,

g) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről,

h)[419] a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról,

i)[420] a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználásáról,

j)[421] az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2)[422] A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében - ezzel összefüggésben az energiastratégiával és klíma-politikával, az energiahatékonysággal és energiatakarékossággal, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésével, valamint a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során -

a) az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének vonatkozásában ellátja az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emisszió-kereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

b) gondoskodik a közösségi jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítéséről, értékesítési bevételeinek felhasználásáról, szervezi a felhasználás végrehajtását,

c) kidolgozza a hosszú távú Energia Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és az energiapolitikai programokat,

d) kidolgozza az energiahatékonysági, energiatakarékossági célkitűzések elérését szolgáló Stratégiát, valamint ez alapján a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet, és felügyeli annak végrehajtását,

e) kidolgozza az épület-energiahatékonyság közép- és hosszú távú cselekvési tervét, és működteti az épületenergetikai programokat és épület-energiatakarékossági programokat,

f) kidolgozza a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrásokra, illetve azok - többek között hő- és villamosenergia-termelési céllal történő - felhasználására vonatkozó Stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és programokat, és felügyeli azok végrehajtását,

g) kidolgozza a Klímapolitikai Stratégiát, valamint ez alapján a Klímapolitikai Cselekvési Tervet, programokat, szükséges jogszabályokat, és koordinálja azok végrehajtását,

h) ellátja az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával kapcsolatos szabályozási feladatokat,

i) gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről,

j) az a)-i) pontban meghatározott feladatai során ellátja a hazai, közösségi és nemzetközi feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

k) e feladatkörét illetően szakmai felügyeletet gyakorol az ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. felett.

(3) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a magyar állam képviseletére jogosult a következő szerződések vonatkozásában:

a) Egyezségi Megállapodás az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt. és a Magyar Köztársaság között,

b) Szerződés elővásárlási jog alapításáról az E.ON AG, az E.ON Ruhrgas International Gmbh, az E.On Földgáz Trade Zrt., a Magyar Köztársaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között.

90. § A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében:[423]

a) előkészíti a bányászatról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

b)[424] irányítja

ba) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

bb) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetet.

91. § A miniszter a postaügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a postai tevékenységről,

b) a postai szolgáltatások ellátásáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

92. § (1) A miniszter az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért és az űrkutatásért való felelőssége körében:[425]

a) egyetértést gyakorol a szolgáltató állam kialakításához szükséges közigazgatási informatika stratégiájának előterjesztéséhez, a végrehajtás akcióprogramjainak összehangolásához,

b) egyetértési jogot gyakorol az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politika kialakításához és annak végrehajtásához,

c) irányítja a közigazgatási informatikai és infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását,

d)[426] felügyeli a külön jogszabályokban meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, valamint a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjét,

e)[427] felügyeli az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Köznet szolgáltatás és a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működését, üzemeltető szervezeteit,".

f) szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, hírközlési, informatikai tevékenysége felett, ide értve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát is, ennek keretében:[428]

fa) felügyeli a közigazgatási szervezetek kezelésében lévő közigazgatási informatikai infrastruktúra eszközrendszerének (SW, HW, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások), továbbá az állami, vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok infokommunikációs infrastruktúráinak üzemeltetését,

fb) ellenőrzi az üzemeltetés személyi, tárgyi feltételeit, az informatikai biztonsági előírások megfelelőségét és betartását,

fc) gondoskodik a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztéséről, az üzemeltetés feltételeinek meghatározásáról,

g)[429] jogosult az f) pontban említett szervezetek infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek, az informatikai biztonságért felelős vezető személyére javaslatot tenni, illetőleg a központi közigazgatási szervezetek, hivatalok, intézmények infokommunikációért felelős és informatikai biztonságért felelős vezetőinek kinevezéséhez egyetértési jogot gyakorolni,

h) jóváhagyja az ágazatok informatikai infrastruktúra-fejlesztési (SW, HW, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások) stratégiáit, a kormányhivatalok, központi hivatalok, közigazgatási szervek fejlesztési, beszerzési terveit,

i)[430] egyetértési jogot gyakorol az f) pontban érintett szervezetek infokommunikációs tartalmú szerződéseihez, kötelezettségvállalásaihoz, kivéve az f) pont fc) alpontban meghatározott fejlesztési tevékenységet, ahol a szerződéseket megköti és gondozza,

j) közreműködik a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, végrehajtásában,

k)[431] ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben; kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait; biztosítja a Magyar Űrkutatási Tanács (MŰT) és az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) működésének feltételeit,

l) megszervezi a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozását,

m) irányítja[432]

ma)[433] a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget,

mb)[434] a Magyar Űrkutatási Irodát,

mc)[435] a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

n)[436] a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

(2) A miniszter az elektronikus hírközlésért, audiovizuális politikáért, informatikáért és postaügyért való felelőssége körében[437]

a) előkészíti az elektronikus hírközléssel összefüggő stratégiákat, továbbá összehangolja az azokhoz kapcsolódó programok végrehajtását,

b) gondoskodik a szélessávú infrastruktúra országos elérhetőségéről és a digitális szakadék megszüntetéséről megfelelő ösztönző stratégiák és szakmapolitikák összehangolt kialakítása révén, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve különös tekintettel az e-közigazgatási szolgáltatások igénybevétele tekintetében,

c) előkészíti az egyetemes szolgáltatások körének és feltételrendszerének meghatározására vonatkozó stratégiákat, ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésével kapcsolatos feladatokat,

d) előkészíti a frekvenciahasználatra vonatkozó szakmapolitikát, kialakítja a frekvencia-felhasználás kereteit,

e)[438] képviseli Magyarországot a frekvenciahasználat nemzetközi feltételrendszerét kialakító nemzetközi tárgyalásokon,

f) ellátja a polgári és nem polgári célú frekvencia gazdálkodással, hatályban lévő koncessziós és hírközlő hálózatok fejlesztése tárgyában létrejött szerződésekkel kapcsolatos feladatokat,

g) ellátja az elektronikus hírközlés terén a kapcsolódó jogszabályelőkészítési feladatokat és felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket adhat ki,

h) előkészíti az audiovizuális médiával, valamint a digitális műsorterjesztésre való átállással kapcsolatos stratégiákat és összehangolja kapcsolódó ágazati programokat, valamint ellátja a kapcsolódó jogszabályelőkészítési feladatokat és gondoskodik a stratégia megvalósításáról,

i) előkészíti a postapiacra vonatkozó ágazati stratégiát, gondoskodik a postapiac liberalizációjáról,

j) irányítja, illetve felügyeli

ja) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet,

jb)[439]

jc)[440] - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározottak szerint az emberi erőforrások miniszterével - a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-t,

jd) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot.

93. §[441] A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a 92. § (1) bekezdés n) pontja szerinti feladatát a nemzeti fejlesztési miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét és a szolgáltatások elvárt szintjét (SLA). A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szolgáltatási díját a ténylegesen felmerült és a teljes költség felosztás módszerével meghatározott önköltség, valamint az adott szolgáltatással közvetlenül összefüggő felhalmozási költség alapján a szolgáltatási szint alapú közszolgáltatási szerződés határozza meg.

93/A. §[442] (1) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében előkészíti a víziközmű-szolgáltatáshoz és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben miniszteri rendeletet ad ki.

(2) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége körében részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

93/B. §[443] (1) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében előkészíti a díjmegállapításról szóló jogszabályokat.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

X. FEJEZET

A VIDÉK FEJLESZTÉSI MINISZTER SZAKPOLITIKÁI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

94. § A vidékfejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) agrárpolitikáért,

b) agrár-vidékfejlesztésért,

c) élelmiszerlánc-felügyeletért,

d) élelmiszeriparért,

e) erdőgazdálkodásért,

f) ingatlan-nyilvántartásért,

g) térképészetért,

h) földügyért,

i) vadgazdálkodásért,

j)[444] halgazdálkodásért,

k) környezetvédelemért,

l) természetvédelemért és

m)[445] vízvédelemért

felelős tagja.

95. § A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a)[446]

b) közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett ágazati érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumot működtet.

96. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a Közösségi Agrárpolitika egyes intézkedéseinek végrehajtásáról,

b) az agrár és bormarketing tevékenységről,

c) az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelméről,

d) a termesztésben alkalmazható növény- és állatfajták állami elismeréséről, illetve minősítéséről, azok fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzéséről és megőrzéséről,

e) a vetőmagvak és szaporítóanyagok minőségének ellenőrzéséről, előállításukról, forgalomba hozatalukról,

f) a szőlő- és gyümölcstelepítés rendjéről,

g) az egyes állatfajok egyedeinek megjelöléséről, nyilvántartásáról, tenyésztésének nyilvántartásáról,

h) a ló- és agárversenyzés szabályairól,

i) a termelők szerveződéséről,

j)[447] a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotról, k) az ágazati munkavédelmi szabályokról,

k) az ágazati munkavédelmi szabályokról szóló, továbbá

l)[448] a mezőgazdasági termékek Európai Unión kívüli országokban és az Európai Unión belüli megismertetéséről és promóciójáról,

m)[449] a vágás utáni minősítési kötelezettség alá eső állatok köréről, a minősítés rendjéről és ezen állatok kereskedelmi jelölésének szabályairól és a minősítő hatóság kijelöléséről szóló

(2)[450] A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében közreműködik a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásról szóló jogszabályok, stratégiák, programok előkészítésében.

(3) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében felel továbbá a géntechnológiai tevékenységért, e körben előkészíti különösen

a) a mezőgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai tevékenységről,

b)[451] a géntechnológiával módosított, a hagyományos módon és az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről,

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében

a) dönt a zöldség-gyümölcs termelői csoport elismerési tervének elfogadása iránti kérelméről, valamint a termelői szervezetek, illetve a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek társulása elismerés iránti kérelméről;

b) dönt a termelői szervezet működési programjáról;

c) dönt a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek társulása részleges működési programjáról;

d) dönt a termelői csoport elismeréséről, valamint a termelői szervezetek, illetve a termelői szervezetek társulása elismerésről;

e) gondoskodik az a)-d) pontba meghatározott eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzésekről;

f) dönt a 1234/2007/EK rendelet 123. cikkében meghatározottak szerinti szakmaközi szervezetek elismeréséről.

(5) A Kormány a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 40. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében borászati hatóságként a minisztert jelöli ki.

97. § (1) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége körében előkészíti különösen

a)[452] az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) kapcsolódó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról,

b) az agrár-vidékfejlesztési támogatásokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(2) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében előkészíti különösen a növényegészségügyről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében felel továbbá a növényegészségügyért, e körben előkészíti különösen

a) a növényvédő szerek, a növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok engedélyezéséről, forgalmazásáról, felhasználásáról és ellenőrzéséről,

b)[453] a növényi termékek, valamint a talaj növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzéséről,

c) a növényvédelmi tevékenységről,

d) a termelésnövelő anyagok, termesztőközegek, növénykondicionáló szerek engedélyezéséről, forgalmazásáról, felhasználásáról és ellenőrzéséről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4)[454] A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében előkészíti különösen

a) az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának, kezelésének szabályairól,

b) az állatok forgalmára, szállítására és kereskedelmére vonatkozó szabályokról,

c) az állatállományok állat-egészségügyi védelméről,

d) a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelőzéséről,

e) az egyes állatgyógyászati termékek előállításáról, törzskönyvezéséről, forgalomba hozataláról, forgalmazásáról és felhasználásáról,

f) az állati eredetű termékek és melléktermékek kezeléséről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(5)[455] A miniszter a természetvédelemért való felelőssége, valamint az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében felel továbbá az állatok védelméért, e körben előkészíti különösen az állatok védelméről és kíméletéről, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(6) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer-ellenőrzésért, e körben - a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve - előkészíti különösen[456]

a) az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekről,

b)[457] az élelmiszer minőség-ellenőrzésről, a zöldség-gyümölcs ellenőrzésről, valamint a borminősítésről és -ellenőrzésről,

c) a bor előállítás és forgalomba hozatal feltételrendszeréről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében - az emberi erőforrások miniszterével együttműködve - előkészíti különösen[458]

a) az élelmiszerben jelen lévő, az egészségre ható tényezők határértékeiről,

b) az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeiről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(8) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében előkészíti az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(9) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel továbbá a takarmánybiztonságért és a takarmány minőség-ellenőrzésért, e körben előkészíti különösen

a) a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról,

b) a takarmányok ellenőrzéséről, vizsgálatáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(10) A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az élelmiszerek előállításáról, forgalomba hozataláról, ellenőrzéséről,

b) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelméről és hagyományos tulajdonságairól

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(11) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az erdőgazdálkodásról,

b) az erdő védelméről,

c) az erdővagyon fenntartásának és bővítésének feltételrendszeréről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(12) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, valamint a földügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról,

b) a földmérésről, térképészetről és a távérzékelésről, valamint - az érintett minisztériumokkal együttműködve -az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről,

c) a földminősítési rendszerről, a földtulajdoni, földhasználati és földhasznosítási előírások érvényesüléséről, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemről, a talajvédelemről, valamint a földhitel rendszeréről, valamint

d) a földügyi informatikai rendszerről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(13) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége, valamint a halgazdálkodásért való felelőssége körében előkészíti különösen[459]

a) a vadászható, halászható állatfajokról, valamint azok génkészlete védelméről, fenntartásának, hasznosításának szabályairól,

b) a vadászat gyakorlásának feltételeiről, a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásról, valamint

c) a halászat feltételeiről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

98. § A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében törvényességi felügyeletet gyakorol

a) a Magyar Állatorvosi Kamara, valamint a fővárosi és a megyei szervezetei fölött,

b) az Országos Magyar Vadászkamara, valamint a fővárosi és a megyei szervezetei fölött,

c) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, valamint a fővárosi és a megyei szervezetei fölött,

d) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, valamint a Hegyközségi Tanácsok és a hegyközségek fölött.

99. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében

a)[460] elkészíti az ágazat fejlesztésére vonatkozó koncepciókat és döntési javaslatokat, vizsgálja és elemzi az ágazathoz tartozó gazdasági tevékenységeket, az ágazattal szemben támasztott követelményeket, kidolgozza az ágazat fejlesztésének gazdaságpolitikai követelményrendszerét, kialakítja az agrár- és élelmiszergazdaságot érintő pénzügyi rendszereket,

b) feldolgozza és elemzi a hatósági jogkörének gyakorlása során birtokába jutott adatokat, továbbá gondoskodik az egységes információs rendszer, az ágazati és területi információs rendszer, valamint a statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

c)[461]

d) gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről,

e) ellátja az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

f) ellátja az ágazati tevékenységi körbe tartozó állami gazdálkodó szervezetek korszerűsítésével, átalakulásával, illetőleg privatizációjával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

g) elemi csapás, járványos állatbetegségek, a növények zárlati és veszélyes, illetve járványt okozó egyéb károsítóinak leküzdésére a minisztérium szakigazgatási szerveinek és intézményeinek közvetlen utasítást ad,

h) kidolgozza és működteti az ágazat tagállami hatáskörbe tartozó támogatási rendszerét,

i)[462] elvégzi az Európai Mezőgazdasági Garancia Alappal (EMGA), a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközzel (HOPE), valamint az Európai Halászati Alappal (EHA) és a Halászati Operatív Programmal (HOP) kapcsolatos feladatokat,

j) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA), az EMGA és az EMVA vonatkozásában ellátja a Bizottság 885/2006/EK rendeletének 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott Illetékes Hatóság feladatait,

k) közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában, továbbá ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő feladatokat,

l) jelentésben évente beszámol az Országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetéről;

m) működteti az Agrárgazdasági Tanácsot,

n) gondoskodik az agrárpolitika és agrártámogatások helyzetét bemutató éves OECD-jelentés összeállításáról,

o) közreműködik a logisztikai rendszerek agrárágazatot érintő feladatainak koordinálásában.

(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében felel továbbá az agrárkörnyezet védelméért és az agrár-környezetgazdálkodásért, e körben

a) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelő agrár-környezetgazdálkodást,

b) biztosítja a nem védett élővilág, valamint a táj védelmére vonatkozó ágazati követelmények és fejlesztési politika érvényesülését,

c)[463] kialakítja a Natura 2000 hálózatba tartozó területek finanszírozási rendszerét.

(3) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel továbbá a termőföld védelméért és a talajvédelemért, e körben

a) meghatározza a termőföld takarékos felhasználása érdekében a földvédelmi és talajvédelmi követelményeket, és ellenőrzi azok megtartását,

b) gondoskodik a termőföld mennyiségének és minőségének védelméről, valamint a külön jogszabályokban meghatározott védelmi követelmények érvényesítéséről,

c)[464] ellenőrzi a termőföld termőképességének megőrzését, javítását szolgáló tevékenységeket, ideértve a rekultiváció, a talajvédelem, a talajjavítás, a talajvízháztartás-szabályozás feladatait.

(4) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében felel továbbá az agrárpiaci rendtartás működésének szervezéséért, e körben

a) kidolgozza az agrárpiac működési koncepcióját,

b) ellátja az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci rendtartással, a piaci intervencióval kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

c) a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével kezeli a Gazdaságbiztonsági Tartalékot,

d) közreműködik a mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó közlekedési jogszabályok előkészítésében.

(5)[465]

100. § A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége körében

a) irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező agrár-vidékfejlesztést, valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztést, ennek keretében különösen kidolgozza a nemzeti agrár-vidékfejlesztési stratégiát és programot,

b) gondoskodik az agrár-vidékfejlesztés átfogó stratégiájáról, amelynek keretében meghatározza rövid, közép- és hosszú távú céljait, valamint a célok elérését biztosító agrár-vidékfejlesztési programokat készít,

c)[466] a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve gondoskodik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról,

d) felelős a Tanács 1698/2005/EK rendeletének 75. cikkében meghatározott Irányító Hatóság feladatainak ellátásáért,

e) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében,

f) közreműködik a rurális térségekkel és a kistelepülésekkel kapcsolatos politika kialakításában,

g) közreműködik a vidék felemelkedését segítő képzési és művelődési programok megvalósításában,

h) önálló program keretében segíti, támogatja az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működését, valamint országos hálózatuk kialakítását, működtetését,

i) a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve gondoskodik a határon túli magyarokat érintő agrárfejlesztések és támogatások közös programjainak kidolgozásáról.

j)[467] szakmai felügyeletet gyakorol a Magyar Turizmus Zrt. által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatosan.

100/A. §[468] A miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként ellátott feladatkörében közzéteszi a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti pályázatokat és a Hungarikum Bizottság javaslata alapján dönt a pályázatokról.

101. § A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében felel

a) a termesztés növény-egészségügyi biztonságáért,

b) a növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért (beleértve a nemzetközi forgalmazással összefüggő szakmai szabályozást és ellenőrzést is),

c) a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéséért.

102. § (1) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében

a) ellátja a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,

b) nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programot, valamint monitoring programot rendelhet el,

c) kihirdeti a rendkívüli járványveszélyhelyzetet, valamint

d) irányítja az egyes állatgyógyászati termékek előállításával, törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását.

(2) A miniszter az állatvédelemért való felelőssége körében irányítja az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos hatósági feladatok ellátását.

103. § (1)[469] A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folyamatosan felügyeli az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését, a biztonságosabb, jobb minőségű élelmiszereknek hazai piacon való megjelenése érdekében, valamint az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos tudatosság erősítésén keresztül elősegíti az emberek egészségesebb életmódját.

(2) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében külön jogszabály szerint felel továbbá az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer minőség-ellenőrzésért, e körben a) a zöldség-gyümölcs termékek minőség-ellenőrzésével elősegíti a fogyasztói érdekek érvényesülését, valamint az EU előírásoknak is megfelelő magyar élelmiszer-előállítást és -forgalmazást, valamint

b) ellátja a minőségvédelmi, minőségszabályozási, minőségpolitikai (különös tekintettel az eredetvédelmi és hagyományos termékek területén) feladatokat. (3) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel továbbá a takarmánybiztonságért és a takarmány minőség-ellenőrzésért, e körben

a) ellenőrzi a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

b) részt vesz a takarmány-nagykereskedelemre és -kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában,

c) ideiglenes engedélyt ad új takarmányok előállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint

d) kialakítja a Magyar Takarmánykódex előírásait.

104. § A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége körében

a) segíti a magyar élelmiszer termékek piacra jutását,

b) részt vesz az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában,

c) fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését,

d) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait, valamint

e) működteti a FAO/WHO Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottságot.

105. § A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége körében[470]

a)[471] érvényesíti és az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben, a természet védelméről szóló törvényben és a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározottaknak és a körzeti erdőtervekben meghatározottaknak megfelelő módon folytatott erdőgazdálkodást, különös tekintettel a fenntarthatóság és szakszerűség követelményére,

b) ellátja az erdővagyon védelmének szakmai irányítási feladatait,

c) ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) az erdőkben a biológiai sokféleség megőrzése, a természetközeliség növelése, a társadalmi igényekkel összhangban lévő védelmi, jóléti és gazdasági követelmények teljesülése érdekében gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról a hosszú távú erdőtervezéssel, továbbá a közhiteles erdészeti nyilvántartások vezetésével és az erdőgazdálkodásra, az erdő állapotára vonatkozó tájékoztatással,

e) ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat.

106. § A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért és a földügyért való felelőssége körében

a) gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról,

b) gondoskodik a földminősítési rendszerről, a földtulajdoni, földhasználati és földhasznosítási előírások érvényesüléséről, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemről, valamint a földhitel rendszeréről,

c) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti (geodéziai, kataszteri, topográfiai, kartográfiai) és a távérzékelési feladatokról,

d) gondoskodik a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és működteti a földügyi információs rendszert, valamint

e)[472] biztosítja a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterrel közösen az államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

107. § A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége körében

a) a vadgazdálkodási tervezési rendszer működtetésén, valamint a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgoztatásán keresztül, továbbá a nemzeti vadgazdálkodási stratégiai célkitűzéseknek megfelelően gondoskodik a vadállomány védelméről és szabályozásáról,

b) ellenőrzi a vadászat rendje betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását, valamint

c) működteti az Országos Vadgazdálkodási Adattárat és az Országos Vadgazdálkodási Tanácsot.

108. §[473] A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége körében

a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,

b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,

c) ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos teendőket, ellenőrzi a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását, továbbá

d) működteti az Országos Halgazdálkodási Adattárat, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott, halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testületet.

109. § (1) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a környezet védelmének általános szabályairól,

b) a hulladékgazdálkodásról,

c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről,

d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átterjedő szennyezések megelőzéséről,

e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméről,

f)[474]

g) a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeiről,

h) a levegő védelméről,

i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemről,

j) a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazásáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(2)[475] A miniszter együttműködik a nemzeti fejlesztési miniszterrel a klímavédelemmel kapcsolatos szabályozásban.

(3) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében együttműködik az Országos Atomenergiai Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív szennyezése elleni védelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában.

(4) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége körében

a) rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére;

b)[476]

c) közreműködik az ásványvagyonnal való gazdálkodás és védelem felügyeletében, valamint az ezzel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, illetve - felhatalmazás alapján - megalkotásában,

d) koordinálja az Európai Unió környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályaiból eredő tagállami feladatok ellátását.

e)[477] működteti az Országos Környezetvédelmi Tanácsot.

(5) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a természeti értékek és természeti területek védelméről,

b) a tájvédelemről,

c) a Natura 2000 területekről,

d) a vadon élő szervezetek védelméről,

e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

(6)[478]

(7)[479]

110. § A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége, valamint a természetvédelemért való felelőssége körében felel a környezet és természet állapotáért, e körben[480]

a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a környezet és természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok megvalósulását,

b) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevékenységet,

c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,

d) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést.

111. § A miniszter felel továbbá az ágazati kutatás-fejlesztési, valamint oktatási feladataiért, e körben[481]

a) a kutatás-fejlesztés általános irányítási rendszeréhez igazodóan szervezi az ágazati kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtását,

b) együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel a kutatás-fejlesztést és technológiai innovációt érintő jogszabályok, kormányzati döntések, stratégiák és a hozzá kapcsolódó programok előkészítésében, közreműködik megvalósításukban,

c) elősegíti az agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének javítását szolgáló kutatás-fejlesztési és innovációs programokat,

d)[482] alapít, fenntart, működtet kutatási, oktatási és szakképző intézményeket,

e) kezdeményezi és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét,

f) gondoskodik az agrárgazdasághoz kapcsolódó könyvgyűjtemények, információs és dokumentációs központok folyamatos fejlesztéséről, a bennük elhelyezett, az agrárium múltját, hagyományait, értékeit megőrző történeti, kulturális emlékek, szakmai dokumentációk, könyvek és egyéb információhordozók gyűjtéséről, őrzéséről, továbbá biztosítja azok nyilvánosságát, a tudományos munka számára történő felhasználhatóságát.

112. §[483]

113. § (1) A miniszter irányítja:[484]

a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt,

b)[485] a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

c) a földhivatalokat,

d) a Földmérési és Távérzékelési Intézetet,

e) az Állami Ménesgazdaságot,

f)[486] a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetet,

g) a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot,

h) az Országos Mezőgazdasági Könyvtárat és Dokumentációs Központot,

i) az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetet,

j) az Erdészeti Tudományos Intézetet,

k)[487] a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetet,

l) a Halászati és Öntözési Kutatóintézetet,

m) a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetet,

n) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központot,

o) az Agrárgazdasági Kutatóintézetet,

p)[488]

q) az általa alapított szakképző intézményeket,

r) az Országos Meteorológiai Szolgálatot,

s)[489] az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget,

t)[490] a Nemzeti Környezetügyi Intézetet,

u)[491] a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet,

v)[492]

w) a nemzeti park igazgatóságokat.

x)[493]

(2) A miniszter felügyeli[494]

a)[495]

b) a Kormány nevében az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeteinek Magyar Nemzeti Bizottságát,

c) a külügyminiszterrel egyetértésben a külképviseleti hálózatban dolgozó mező- és környezetgazdasági szakattasék működését.

XI. FEJEZET

A KÜLÜGYMINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE[496]

114. § A külügyminiszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) külpolitikáért és

b) az európai integrációs ügyekért

c)[497]

115. § (1) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a kül- és biztonságpolitikáért, ennek körében

a) javaslatot készít a Kormány kül- és biztonságpolitikai stratégiájára, és végrehajtja a kormányprogramban foglalt kül- és biztonságpolitikai irányelveket és döntéseket, valamint közreműködik a Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megvalósításában,

b) irányítja a Kormány kül- és biztonságpolitikai irányelveiből eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

c)[498] tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,

d)[499] közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, valamint előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,

e) ellátja a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek hazai végrehajtásának koordinációját

f)[500] a Magyar Közlönyben történő közzétételre előkészíti az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által, a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében hozott, fegyveres erők alkalmazásával nem járó rendszabályokat tartalmazó határozatait, valamint - a Külügyminisztérium honlapján - közzéteszi a határozatok által joghátránnyal sújtott természetes és jogi személyek ezzel kapcsolatos panaszai benyújtásának eljárásrendjét, továbbá az illetékes szankciós bizottságnak jelentést tesz a határozatokban foglaltak végrehajtásáról,

g) közreműködik a kedvező Magyarország-kép kialakításában, valamint előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését.

(2) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, ennek körében[501]

a) az érintett miniszterekkel együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert,

b) a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve előkészíti és lebonyolítja a közös kormányüléseket, koordinálja az ott hozott döntések végrehajtását,

c) koordinálja az egyes relációkban működő tárcaközi bizottságok, valamint kormányközi bizottságok tevékenységét, valamint

d) az érdekelt miniszterekkel együttműködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,

e) működteti a diplomáciai futárszolgálatot.

f)[502] nyilvántartást vezet a Magyarország által a szomszédos országokkal, a nem szomszédos európai országokkal, valamint az Európán kívüli országokkal nemzetközi szerződés alapján közösen működtetett bizottságokról.

(3) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel Magyarországnak a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, ennek körében[503]

a) az egyes relációkban kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,

b) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő álláspontra,

c) javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és helyreállítására, illetőleg megszüntetésére,

d) javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetőleg megszüntetésére, gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről,

e) javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére, illetőleg felmentésére, - az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet vezető nagykövet személyét kivéve - kinevezi és felmenti a főkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét, illetőleg dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi a diplomáciai és konzuli személyzetet,

f)[504] kapcsolatot tart a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szervezeteknek Magyarországon hivatalosan tartózkodó képviselőivel, valamint

g) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében.

(4) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a konzuli szolgálat irányításáért, ennek keretében

a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomáciai és konzuli képviseletek tagjainak konzuli feladatok ellátására történő felhatalmazása, a diplomáciai és konzuli képviseletek címjegyzéke, a konzuli jogosítványaikat tartalmazó éves tájékoztató, valamint az abban történt változások közzététele tekintetében,

b) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,

c) ha a magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges, javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgárok hazatérésének elősegítésére vagy evakuálására,

d) felhatalmazást ad a konzuli tisztviselőknek egyes közjegyzői feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli tisztviselők jegyzékének közzétételéről,

e) elbírálja a konzuli ügyekben hozott első fokú döntések elleni jogorvoslati kérelmeket.

(5) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok ellátásáért, ennek keretében

a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában,

b)[505] megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek Magyarország területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat, valamint

c) irányítja a külképviseletek, valamint a Külügyminisztérium vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről.

(6) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás koordinációjáért, ennek keretében

a) koordinálja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását,

b) véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

c) kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,

d) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,

e) megteszi a szerződéskötési eljárás során szükséges diplomáciai lépéseket,

f) megállapítja a nemzetközi szerződések hatálybalépésének, valamint megszűnésének időpontját, valamint

g)[506] működteti Magyarország szerződéstárát.

(7) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, valamint annak koordinálásáért, ennek keretében

a) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, ennek érdekében meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli a szektorális (ágazati) prioritásokat, valamint

b) a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet: a technikai együttműködési, a projekt típusú és a humanitárius segélyprogramokat, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a projektvégrehajtókkal, beleértve a segély-és más civil szervezeteket.

(8)[507] A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások előkészítésével és lebonyolításával, valamint - a 10. § a) pontban meghatározottak kivételével - az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat.

(8a)[508] A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében gondoskodik a (8) bekezdésben és a 10. § a) pontjában meghatározott látogatásokkal, találkozókkal és rendezvényekkel összefüggésben a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár működtetéséről, valamint a pénzügyi elszámolás végrehajtásáról.

(9) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, ennek keretében jogszabályban meghatározott esetekben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében.

(10) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a közigazgatási és igazságügyi miniszter közreműködésével a külkapcsolatokról,

b) az egységes külképviseleti rendszerről,

c) a köztisztviselők tartós külszolgálatáról,

d) a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásról, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokról,

e) a konzuli védelemről, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjéről,

f) a nemzetközi fejlesztési együttműködésről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(11) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében közreműködik a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályok előkészítésében.

(12) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek részeként:

a) az érintett miniszterekkel együttműködve kialakítja az Európai Unió közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat, és ellátja azok képviseletét az Európai Unió feladatkörrel rendelkező szerveinél, a nemzetközi gazdasági szervezetekben, valamint a regionális és kétoldalú kapcsolatokban

b)[509] gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának megőrzéséről.

116. § (1) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek körében

a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának kereteire és fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését, így különösen az Európai Unió Tanácsa elnökségére való felkészülést és az elnökség lebonyolítását,

b) összehangolja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját és részt vesz azok kialakításában és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,

c)[510] az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és a kormányzati koordinációról szóló kormányhatározat által megjelölt vitás európai integrációs kérdésekben a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett önállóan dönt,

d) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek és Külügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, valamint közreműködik az Európai Tanács munkájában és ellátja üléseinek előkészítését,

e) összehangolja az Európai Unió intézményeivel kapcsolatos feladatokat,

f) kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat és irányítja az Állandó Képviselet munkáját,

g) képviselőt jelöl a tanácsi formációk ülésein résztvevő delegációkba,

h) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,

i) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről, j) európai uniós kérdésekben rendszeres tárcaközi szakmai egyeztetést folytat, a c) pontba nem tartozó vitás

kérdések fennmaradása esetén a Kormány felé előterjesztést készít, k) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében

l) felel a hazai átültető jogszabályok uniós intézmények részére történő bejelentéséért és az ezzel összefüggő koordinációs feladatokért,

m) ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációt és működteti a belső piaci problémamegoldó központot (SOLVIT),

n) a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve gondoskodik az európai uniós tagsággal összefüggő, így különösen a soros elnökséghez kötődő szakmai kommunikációs feladatokról,

o) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai integrációs ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,

p)[511] működteti és irányítja Magyarország Központi EU Nyilvántartóját,

q)[512] a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával és az érintett miniszterekkel együttműködve ellátja Magyarország képviseletét a közösségi jog megsértése miatt indult kötelezettségszegési eljárásokban az Európai Bíróság előtti eljárást megelőző szakaszban, valamint ezzel kapcsolatban - a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával - összehangolja a beadványok előkészítését, és az egyeztetések alapján elkészíti a beadványokat,

r)[513] az Európai Bíróság előtti eljárásokban Magyarország képviseletét meghatalmazottként ellátó közigazgatási és igazságügyi miniszter képviselője mellett bevont képviselője útján részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban, valamint részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításában,

s) gondoskodik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásából eredő feladatok koordinálásáról, így különösen ellátja az irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő külön kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

t) ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

u) ellátja az Európai Unió többéves pénzügyi keretének tárgyalásaival kapcsolatos kormányzati koordinációs feladatokat.

(2) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében előkészíti különösen az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

117. § A miniszter irányítja:[514]

a)[515]

b) a Magyar Külügyi Intézetet.

XI/A. FEJEZET[516]

XII. FEJEZET

A MINISZTEREK HELYETTESÍTÉSE

118. §[517] A miniszterek helyettesítése a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi rend szerint történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert a belügyminiszter,

c) a belügyminisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

d) a nemzetgazdasági minisztert a nemzeti fejlesztési miniszter,

e) a nemzeti fejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

f) a vidékfejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

g) a külügyminisztert a honvédelmi miniszter,

h)[518] az emberi erőforrások miniszterét a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

i)[519]

helyettesíti.

XIII. FEJEZET

A MINISZTEREK MEGNEVEZÉSÉNEK RÖVIDÍTÉSE

119. § Az egyes miniszterek megnevezésének rövidített változataiként az alábbi megnevezéseket kell használni:

a) a közigazgatási és igazságügyi miniszter esetében KIM,

b)[520] a miniszterelnök általános helyettese esetében TNM,

c) a belügyminiszter esetében BM,

d) a honvédelmi miniszter esetében HM,

e) a külügyminiszter esetében KÜM,

f)[521] az emberi erőforrások minisztere esetében EMMI,

g) a nemzetgazdasági miniszter esetében NGM,

h) a nemzeti fejlesztési miniszter esetében NFM,

i) a vidékfejlesztési miniszter esetében VM.

j)[522]

XIV. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

120. § E rendelet alkalmazásában

a) szakmai irányítás: a Ksztv 2. § (1) bekezdés c), g) pontjában és ezekkel összefüggésben a h) pontjában meghatározott hatáskörök

b) szakmai felügyelet: a c) pontban meghatározottakat kivéve a Ksztv 2. § (1) bekezdés c) pontjában és ezzel összefüggésben a h) pontjában meghatározott hatáskörök

c)[523] gazdasági társaságok felett gyakorolt szakmai felügyelet: a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra vonatkozó azon jogosultságok összessége, amelyet az egyes miniszterek a nemzeti fejlesztési miniszterrel kötött megállapodásban határoznak meg.

XV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

121. § (1) E rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

(2)[524]

(3)[525] Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülők igénybevételének rendjét és hasznosításának szabályait, meghatározza az alkalmazandó üdülési díjak megállapításának a szabályait.

122. §[526] Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésével az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre a nemzetgazdasági miniszterhez kerül át.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[2] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2013.12.31.

[3] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[4] Megállapította a 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2012.10.05.

[6] Beiktatta a 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[7] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[8] Módosította a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.06.27.

[9] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[10] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[11] Hatályon kívül helyezte a 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2012.10.05.

[12] Beiktatta a 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[15] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[16] Megállapította a 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.09.12.

[17] Megállapította a 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.04.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[20] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[21] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[22] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[24] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[25] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[26] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.06.27.

[28] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése i) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[29] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[31] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[32] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[33] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[34] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[35] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[36] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[37] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[38] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[39] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[40] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[41] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[42] Módosította a 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.04.30.

[43] A fejezetcímet megállapította a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[44] A 10. § (2) bekezdés beiktatásával - lásd: 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. § - a jogalkotó a 10. § szerkezetét módosította. Hatályos 2012.06.27.

[45] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[46] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[47] Beiktatta a 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.09.12.

[48] Beiktatta a 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.09.12.

[49] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[50] Beiktatta a 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.20.

[51] Beiktatta a 293/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.11.01.

[52] Beiktatta a 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.02.13.

[53] Beiktatta a 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.20.

[54] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[55] Beiktatta az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[56] Beiktatta az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[57] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[58] Módosította a 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.07.20.

[59] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[60] Megállapította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.03.30.

[61] Beiktatta a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.03.30.

[62] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[63] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[64] Hatályon kívül helyezte a 150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2013.05.18.

[65] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[66] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[67] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[68] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[69] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[70] Beiktatta a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.16.

[71] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[72] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[73] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (8) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[74] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[75] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[76] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[77] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[78] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[79] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (9) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[80] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (9) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[81] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[82] Módosította a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 45. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[83] Beiktatta a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[84] Beiktatta a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 69. § - a. Hatályos 2013.03.01.

[85] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (11) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[86] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[87] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (12) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[88] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[89] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (12) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[90] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[91] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (13) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[92] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[93] A felvezető szöveget módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[94] A felvezető szöveget módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése e) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[97] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (15) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[98] Hatályon kívül helyezte a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 2012.01.01.

[99] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[100] Módosította a 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[101] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[102] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[103] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[104] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[105] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[106] A felvezető szöveget módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[107] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[108] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[109] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[110] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[111] Megállapította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.27.

[112] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (17) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[113] Beiktatta a 283/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2010.12.16.

[114] Megállapította a 150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.05.18.

[115] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[116] Beiktatta a 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.10.05.

[117] Megállapította az 56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.28.

[118] Beiktatta az 56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.28.

[119] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[120] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[121] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[122] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[123] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[124] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[125] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[126] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[127] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[128] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (14) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[129] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[130] Beiktatta a 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.06.17.

[131] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[132] Megállapította a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[133] Beiktatta az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[134] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[135] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[136] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[137] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése a) pontja, valamint a 41. § (15) bekezdés b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[138] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[139] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[140] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[141] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[142] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[143] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[144] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[145] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[146] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[147] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[148] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése c) pontja, valamint a 41. § (15) bekezdés c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[149] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[150] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[151] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[152] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[153] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[154] Megállapította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

[155] Megállapította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

[156] Megállapította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

[157] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[158] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése g) pontja, valamint a 41. § (15) bekezdés d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[159] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (25) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[160] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (15) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[161] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[162] Beiktatta a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.21.

[163] Beiktatta az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[164] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (16) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[165] Megállapította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[166] Módosította a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[167] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (26) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[168] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § k) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[169] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[170] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[171] Módosította a 300/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[172] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (26) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[173] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[174] Módosította a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. § - a. Hatályos 2012.12.31.

[175] Hatályon kívül helyezte a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2012.11.06.

[176] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[177] Módosította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.04.13.

[178] Módosította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.04.13.

[179] Beiktatta a 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.06.17.

[180] Módosította a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 45. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[181] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[182] Beiktatta a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.09.21.

[183] Megállapította a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[184] Módosította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.07.01.

[185] Módosította a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.19.

[186] Hatályon kívül helyezte a 266/2010. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2010.11.30.

[187] Hatályon kívül helyezte a 276/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2011.01.01.

[188] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (26) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[189] Hatályon kívül helyezte a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.07.06.

[190] A címet megállapította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[191] A felvezető szöveget módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § l) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[192] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (17) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[193] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (17) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[194] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[195] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[196] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[197] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[198] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[199] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[200] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[201] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[202] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[203] Megállapította a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[204] Beiktatta a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[205] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[206] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (28) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[207] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (28) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[208] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (29) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[209] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (20) bekezdése a) és b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[210] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (30) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[211] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (31) bekezdése a) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[212] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (31) bekezdése b) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[213] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[214] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[215] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (32) bekezdése a) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[216] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (32) bekezdése b) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[217] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (32) bekezdése c) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[218] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (21) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[219] Megállapította a 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.09.21.

[220] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (33) bekezdése a) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[221] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[222] Megállapította a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[223] Megállapította a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[224] Megállapította a 365/2013. (X. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.10.25.

[225] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[226] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[227] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[228] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[229] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[230] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[231] Beiktatta a 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.11.06.

[232] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § m) és o) pontja, valamint 8. § e) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[233] Megállapította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[234] Hatályon kívül helyezte a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[235] Módosította a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[236] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (35) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[237] Módosította a 277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.07.17.

[238] Hatályon kívül helyezte a 277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2013.07.17.

[239] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (36) bekezdése a) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[240] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (22) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[241] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (36) bekezdése b) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[242] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (36) bekezdése c) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[243] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[244] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (37) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[245] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (38) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[246] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[247] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[248] Módosította a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[249] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (38) bekezdése c) ponja. Hatályos 2010.12.04.

[250] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (39) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[251] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (23) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[252] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § n)-o) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[253] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § n) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[254] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § o) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[255] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § n) és 8. § f) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[256] Hatályon kívül helyezte a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.08.16.

[257] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (40) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[258] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (24) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[259] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (24) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[260] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (25) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[261] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (25) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[262] Beiktatta az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[263] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (41) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[264] Megállapította az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[265] Megállapította az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[266] Megállapította az 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[267] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (26) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[268] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (26) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[269] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (26) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[270] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (25) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[271] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[272] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 20. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[273] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (27) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[274] Megállapította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[275] Megállapította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[276] Beiktatta a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.11.16.

[277] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (27) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[278] Hatályon kívül helyezte a 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2012.10.05.

[279] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (27) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[280] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (42) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[281] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § g) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[282] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (43) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[283] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (44) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[284] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[285] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (45) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[286] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (46) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[287] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (46) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[288] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (46) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[289] A felvezető szöveget módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § h) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[290] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[291] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[292] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[293] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[294] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[295] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[296] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[297] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[298] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[299] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[300] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § f) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[301] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § g) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[302] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § h) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[303] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § i) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[304] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[305] Beiktatta a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[306] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[307] Beiktatta az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 62. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[308] Hatályon kívül helyezte a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.04.15.

[309] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[310] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[311] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[312] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[313] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[314] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (47) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[315] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[316] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[317] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése g) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[318] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (29) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[319] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[320] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[321] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[322] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[323] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[324] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[325] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[326] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[327] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[328] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[329] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[330] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[331] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[332] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[333] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[334] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[335] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[336] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (30) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[337] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 62. § j) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[338] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (48) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[339] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[340] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[341] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[342] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[343] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[344] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 57. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[345] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[346] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[347] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 137. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[348] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 137. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[349] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 137. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[350] Beiktatta a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[351] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (48) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[352] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[353] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[354] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[355] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (48) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[356] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (31) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[357] Beiktatta a 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[358] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (32) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[359] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (49) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[360] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[361] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (49) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[362] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § p) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[363] Megállapította a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2013.02.02.

[364] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[365] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (33) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[366] Hatályon kívül helyezte a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2013.03.30.

[367] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (34) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[368] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (50) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[369] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[370] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (51) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[371] Megállapította a 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.06.17.

[372] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[373] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[374] Hatályon kívül helyezte a 90/2011. (VI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[375] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (51) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[376] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[377] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[378] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[379] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § q) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[380] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[381] Hatályon kívül helyezte a 200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatálytalan 2011.10.08.

[382] Megállapította a 200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.08.

[383] Megállapította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[384] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (35) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.12.04.

[385] Megállapította a 200/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.08.

[386] Módosította a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.04.13.

[387] Beiktatta az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[388] Hatályon kívül helyezte a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.04.15.

[389] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (52) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[390] Módosította a 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[391] Beiktatta az 561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[392] Megállapította a 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[393] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (53) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[394] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[395] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[396] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[397] Megállapította a 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.07.31.

[398] Hatályon kívül helyezte az 561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2014.01.01.

[399] Megállapította az 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 64. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[400] Hatályon kívül helyezte a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.04.15.

[401] Hatályon kívül helyezte a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.04.15.

[402] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (55) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[403] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (55) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[404] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[405] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[406] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[407] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[408] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[409] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[410] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[411] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[412] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[413] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[414] Szerkezetét módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. §-a, valamint a pont szövegét módosította a 40. § (55) bekezdés c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[415] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (56) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[416] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (56) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[417] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[418] Hatályon kívül helyezte a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[419] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (37) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[420] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (37) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[421] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (37) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[422] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[423] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (57) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[424] Megállapította a 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01.

[425] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[426] Megállapította a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2011.01.27.

[427] Megállapította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.05.30.

[428] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[429] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[430] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[431] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (38) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[432] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[433] Megállapította a 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[434] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése f) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[435] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.30.

[436] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.30.

[437] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (58) bekezdése h) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[438] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § r) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[439] Hatályon kívül helyezte a 270/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2013.07.16.

[440] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[441] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.05.30.

[442] Beiktatta a 118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2012.06.27.

[443] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[444] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (59) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[445] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[446] Hatályon kívül helyezte a 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[447] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[448] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[449] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[450] Megállapította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.01.01. (A rendelet 91. § (6) bekezdése b) pontja ugyanezt a bekezdést hatályon kívül rendelte helyezni.)

[451] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (60) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[452] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (61) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[453] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[454] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[455] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (61) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[456] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (61) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[457] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (61) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[458] A felvezető szöveget módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[459] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (61) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[460] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (62) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[461] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (40) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[462] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 33. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[463] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (62) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[464] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése d) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[465] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[466] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (63) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[467] Beiktatta a 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[468] Beiktatta a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2013.04.17.

[469] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (41) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[470] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (42) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[471] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (64) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[472] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (65) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[473] Megállapította a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.09.01.

[474] Hatályon kívül helyezte a 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[475] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (66) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[476] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (43) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[477] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[478] Hatályon kívül helyezte a 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[479] Hatályon kívül helyezte a 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (6) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[480] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (67) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[481] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (44) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[482] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (68) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[483] Hatályon kívül helyezte a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 45. § - a. Hatálytalan 2012.01.01.

[484] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (69) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[485] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 57. § - a. Hatályos 2012.03.15.

[486] Módosította a 264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.09.18.

[487] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (69) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[488] Hatályon kívül helyezte a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 64. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.03.15.

[489] Módosította az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 91. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[490] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[491] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[492] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[493] Hatályon kívül helyezte a 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2012.09.30.

[494] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (69) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[495] Hatályon kívül helyezte a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (45) bekezdése. Hatálytalan 2010.12.04.

[496] A fejezetcímet módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 41. § (46) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[497] Hatályon kívül helyezte a 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2012.07.20.

[498] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[499] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[500] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (70) bekezdése a) és b) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[501] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (70) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[502] Beiktatta a 108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.04.02.

[503] A felvezető szöveget módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § s) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[504] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § t) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[505] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[506] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[507] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[508] Beiktatta a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[509] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (70) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[510] Módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (71) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.12.04.

[511] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[512] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[513] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[514] A felvezető szöveget módosította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 40. § (72) bekezdése. Hatályos 2010.12.04.

[515] Hatályon kívül helyezte a 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2012.07.20.

[516] Hatályon kívül helyezte a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2013.03.30.

[517] Megállapította a 340/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.12.30.

[518] Módosította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 7. § u) pontja. Hatályos 2012.05.14.

[519] Hatályon kívül helyezte a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2013.03.30.

[520] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[521] Megállapította a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.05.14.

[522] Hatályon kívül helyezte a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2013.03.30.

[523] Megállapította a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[524] Hatályon kívül helyezte a 94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet 8. § i) pontja. Hatálytalan 2012.05.14.

[525] Beiktatta az 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.05.01.

[526] Beiktatta a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.03.30.

Tartalomjegyzék