255/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív anyagok csomagolására és csomagolásának hulladékára."

2. § A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában csomagolás:)

"ac) a forgalmazás helyén történő megtöltésre tervezett és szánt, csomagolási funkciót ellátó tételek, továbbá a forgalmazás helyén eladott, megtöltött vagy az ott történő megtöltésre tervezett és szánt, csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,"

3. § A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) csomagolási hulladék: hulladéknak minősülő csomagolás vagy csomagolóanyag, a gyártási hulladékok kivételével;"

4. § A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A csomagolás lehet)

"b) gyűjtő- (másodlagos) csomagolás, amely a terméktől elkülöníthető anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná, továbbá a forgalmazás helyén adott számú forgalmazási egységet foglal össze, függetlenül attól, hogy az kizárólag a polcok feltöltésére szolgál, vagy az egységeket a felhasználók részére így forgalmazzák;

c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás, a közúti, vasúti, hajózási és légi szállítótartály kivételével."

5. § A Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. a) pontjában a "gyártási maradék" szövegrész helyébe a "gyártási hulladék" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet

a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1. b)-c) pontjának és 2. pontjának, valamint

b) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. február 2004/12/EK irányelv 1. cikk 1. ii) pontjának

való megfelelést szolgálja.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök