256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a központi költségvetési szerveknek a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a nemzeti értékhatárt elérő, de a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseire terjed ki. E rendelet alkalmazásában a 2011-es magyar EU-elnökség lebonyolításával összefüggő beszerzésnek kell tekinteni az EU-elnökség utómunkálataival összefüggő szolgáltatás-megrendeléseket is.

(2) A beszerzés akkor áll összefüggésben a 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával, ha tárgyának rendeltetése közvetlenül az elnökségi feladatok ellátását szolgálja és pénzügyi teljesítése kizárólag az e feladatok céljára elkülönített költségvetési előirányzatból történik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései szerint kell eljárni. E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az eljárásra - a Kbt. 243. § h) pontja kivételével - a Kbt. VI. Fejezetének az általános egyszerű közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a Kbt. 251. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

2. A beszerzés tárgya

2. § (1) E rendelet szerinti beszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése.

(2) Dolog használatára vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére, vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés e rendelet alapján kizárólag határozott időre és legfeljebb 2011. december 31-éig terjedő időtartamra köthető.

3. Az ajánlattételi felhívás

3. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján történő közzététel helyett honlapján is közzéteheti.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig - az ajánlattételi felhívás közzétételével azonos módon - módosíthatja az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott feltételeket, továbbá az ajánlattételi felhívást visszavonhatja.

(3) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározhatja, hogy mely eljárási cselekmények és milyen feltételek teljesülése esetén gyakorolhatóak elektronikusan is.

(4) A beszerzés mennyiségét az ajánlatkérő úgy is meghatározhatja, hogy a legalacsonyabb vagy legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét.

(5) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban lehetővé teheti a beszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlattételi felhívásban elő kell írni, hogy a beszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot tenni.

4. A dokumentáció

4. § (1) Az ajánlatkérő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén is köteles dokumentációt készíteni, amely tartalmazza legalább a szerződési feltételeket és a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást és tartalmazhatja a megfelelő ajánlattételhez szükséges dokumentum-mintákat is.

(2) Az ajánlatkérő a műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket vagy árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.

(3) Az ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit is.

(4) Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától kezdve az ajánlati felhívásban ajánlattételi határidőként meghatározott időpontig rendelkezésre álljon.

(5) A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a beszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani.

(6) A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz munkanapon belül visszajár, ha

a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást;

b) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja;

c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlattételi felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki.

5. A kiegészítő tájékoztatás

5. § (1) Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy munkanappal.

(2) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb két munkanappal korábban kell megadni.

(3) A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, valamint meg kell küldeni.

6. Az ajánlattételi határidő

6. § (1) Az eljárásban az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre - az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő - megfelelő ajánlattételéhez. Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás közzétételétől, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított nyolc munkanapnál rövidebb nem lehet.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolt esetben - egy alkalommal - legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbíthatja, ha az ajánlattételi határidő lejárta előtt - az ajánlattételi felhívás közzétételével azonos módon - közzéteszi a módosított határidőt.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított beszerzésekre kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék