265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a vállalkozó szellem bátorítása, a nemzetközi kapcsolatok bővülésének elősegítése, a külföldiek magyarországi befektetéseinek előmozdítása, a fenntartható gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése, illetve a gazdasági értékteremtés és a tudásalapú társadalom formálása, továbbá a külgazdasági intézményrendszer korszerűsítése és hatékony irányítása érdekében Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.

(2)[1] A Hivatal a miniszterelnök irányítása alatt álló központi hivatal. A miniszterelnök a Hivatal irányítását - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.

(3) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal székhelye Budapest.

(4)[2] A Hivatal központi szervből, illetve belföldi területi szervekből áll. A területi szervet régióvezető vezeti.

2. § (1)[3] A Hivatalt elnök vezeti, akit munkájában három elnökhelyettes segít.

(2)[4] A Hivatal elnökének megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az elnökhelyetteseket határozatlan időtartamra, a Hivatal elnökének javaslatára az államtitkár nevezi ki és menti fel.

(3)[5] A munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke felett a miniszterelnök, az elnökhelyettesek felett pedig - a kinevezés és felmentés kivételével - a Hivatal elnöke gyakorolja.

3. § A Hivatal dolgozóinak jogállására a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. §[6] (1) A miniszterelnök irányítási jogkörében

a) gyakorolja a Hivatal irányításával összefüggő, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatásköröket;

b) hatékonysági és pénzügyi ellenőrzést folytathat le.

(2) Az államtitkár irányítási jogkörében

a) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére vonatkozó javaslatát;

b) irányítja és ellenőrzi a Hivatal tevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatáskör, valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés kivételével;

c) haladéktalanul intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, amennyiben a Hivatal jogszabállyal vagy egyéb normatív szabállyal ellentétes tevékenységet folytat.

(3) A miniszterelnöki szintű képviseletet igénylő és a Hivatal feladatkörét érintő ügyekben az Európai Unió intézményeivel és más államok szerveivel az államtitkár folytat tárgyalásokat.

5. § (1) A Hivatal

a) javaslatot tesz a kereskedelemfejlesztés és befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;

b) részt vesz a külgazdaság politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;

c)[7] segíti az államtitkárt a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatok előkészítésében;

d) közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;

e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;

f) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;

g) részt vesz a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;

h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;

i)[8] az államtitkár egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelem-fejlesztésben és befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;

j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;

k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;

l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;

m)[9] előkészíti és lebonyolítja a miniszterelnök által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;

n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel;

p)[10] végrehajtja az államtitkár által meghatározott egyéb feladatokat.

q)[11] az önkéntesen regisztrált határon túli magyar vállalkozások számára gazdaságinformációs rendszert működtet.

r)[12] ellátja a Magyarország NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezetéhez (NAPMO) történt csatlakozása kapcsán felmerülő, az AS9100 repülőgép-ipari minőségbiztosítási rendszer kis- és középvállalkozások körében történő kiépítését szolgáló projekt pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Hivatal a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége körében

a) közreműködik az exportlehetőségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók megszervezésében a magyar vállalkozások számára;

b) információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről;

c) tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben;

d) működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat;

e) gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról;

f) gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok (szeminárium, tréning, workshop) technikai szervezéséről és lebonyolításáról;

g) tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos országokra;

h) szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon, kiállításokon;

i) konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására;

j) közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában.

(3) A Hivatal a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében

a) információkat nyújt a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;

b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és felgyorsítja a külföldi befektetői döntések meghozatalát;

c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;

d) cégadatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések meg valósításában;

e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;

f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;

g) működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;

h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;

i) utógondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit és közreműködik a magyar hozzáadott érték-hányad növelésében.

6. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságot említi, ott a továbbiakban a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt kell érteni.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.03.30.

[2] Módosította a 263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2012.09.25.

[3] Módosította a 263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2012.09.25.

[4] Módosította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2013.03.30.

[5] Módosította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2013.03.30.

[6] Megállapította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.03.30.

[7] Megállapította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.03.30.

[8] Módosította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2013.03.30.

[9] Módosította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2013.03.30.

[10] Módosította a 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2013.03.30.

[11] Beiktatta a 78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.04.19.

[12] Beiktatta a 263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.09.25.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére