Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a miniszterelnök a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár útján látja el."

2. § A Statútum 10/B. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár)

"n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel,"

3. § A Statútum 10/B. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár)

"o) ellátja - jogszabályban meghatározottak szerint - az 1. § (5) bekezdésében foglaltakból eredő feladatokat."

4. § A Statútum XV. Fejezete a következő 122. §-sal egészül ki:

"122. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésével az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre a nemzetgazdasági miniszterhez kerül át."

5. § Hatályát veszti a Statútum

a) 78. § j) pontja,

b) XI/A. fejezete,

c) 118. § i) pontja,

d) 119. § j) pontja.

2. A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a miniszterelnök irányítása alatt álló központi hivatal. A miniszterelnök a Hivatal irányítását - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el."

7. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A miniszterelnök irányítási jogkörében

a) gyakorolja a Hivatal irányításával összefüggő, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatásköröket;

b) hatékonysági és pénzügyi ellenőrzést folytathat le.

(2) Az államtitkár irányítási jogkörében

a) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére vonatkozó javaslatát;

b) irányítja és ellenőrzi a Hivatal tevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatáskör, valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenőrzés kivételével;

c) haladéktalanul intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, amennyiben a Hivatal jogszabállyal vagy egyéb normatív szabállyal ellentétes tevékenységet folytat.

(3) A miniszterelnöki szintű képviseletet igénylő és a Hivatal feladatkörét érintő ügyekben az Európai Unió intézményeivel és más államok szerveivel az államtitkár folytat tárgyalásokat."

8. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal)

"c) segíti az államtitkárt a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatok előkészítésében;"

9. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés i) és p) pontjában az "a miniszter" szövegrészek helyébe az "az államtitkár",

b) 2. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés m) pontjában az "a miniszter" szövegrészek helyébe az "a miniszterelnök"

szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék