309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormánya légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j),o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a 10. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendelet alkalmazásában egészségügyi mentőrepülés: légijárművel végzett baleseti mentés, sürgősségi beteg, orvos, szervszállítás, továbbá a légijármű visszarepülése a repülőtérre.

(6) E rendelet alkalmazásában sétarepülés: olyan légijárművel végzett személyszállítás, amikor a fel- és a leszállás ugyanazon a helyen történik."

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak:]

"e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető;"

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A létesítés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a leszállóhelyek a következő osztályokba tartoznak:]

"c) "C" osztály: kizárólag sétarepülés céljára szolgáló, fel- és leszállásra kijelölt olyan terület, amelyen a használó légijármű számára, a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a fel- és leszállást biztonságosan végre lehet hajtani."

3. § Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A III-VI. osztályú repülőtér létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)-c), valamint h) és k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 5 példányban kell mellékelni."

4. § Az R. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály szerint a zajgátló védőövezet nem haladja meg a repülőtér területét, a légiközlekedési hatóság a zajgátló védőövezet kijelöléséről a létesítési engedélyben rendelkezik."

5. § Az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy]

"d) amennyiben zajgátló védőövezet kijelölése szükséges, a zajgátló védőövezetet kijelölő határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e."

6. § Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A repülőtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesztésnek megfelelően - amennyiben szükséges - a kijelölt zajgátló védőövezetet módosítani kell."

7. § (1) Az R. 39. § (2) bekezdés a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:]

"a) a terület helye (helyrajzi száma), beépítettsége,"

"e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával,"

(2) Az R. 39. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:]

"j) a használni tervezett légijármű típusát."

(3) Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelmet legalább 15 munkanappal a tervezett használat megkezdését megelőzően kell benyújtani a légiközlekedési hatóságnak."

8. § Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ésa§akövetkező (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A légiközlekedési hatóság a létesítést

a) az "A" osztályú leszállóhely esetében a rendezvény előkészítése és utómunkálatai közötti időtartamra,

b) a"B" osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 10 alkalomra,

c) a "C" osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 90 napra

engedélyezi.

(6) A "B" osztályú leszállóhely használatát a tényleges használat előtt 8 órával megelőzően be kell jelenteni a légiközlekedési hatóságnak. A bejelentést e-mailen vagy faxon kell megtenni."

9. § AzR.43.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a §a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyet 2010. december 31-éig a légiközlekedési hatóság kérelemre a rendeletben meghatározott repülőtérosztályok valamelyikének megfelelő repülőtérré minősíti, azzal, hogy azon nem nyilvános fel- és leszállóhelyek esetében, amelyről kizárólag légi mentést végeznek, az igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetni. A minősítésre a 43/A. §-t kell alkalmazni.

(2a) A légiközlekedési hatósághoz 2010. december 31-éig benyújtott átminősítés iránti kérelem esetében a rendelet hatálybalépését megelőzően a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyen az átminősítés iránti kérelem elbírálásáig, de legkésőbb 2011. június 30-áig folytatható légiközlekedési tevékenység."

10. § Az R. a következő 43/A. §-sal egészül ki:

"43/A. § (1) A légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhely kizárólag a IV-VI. repülőtérosztály valamelyikébe sorolható.

(2) A repülőtérré minősítés iránti kérelemhez - a 4. § (2) bekezdésben foglaltakon túl, a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a IV-VI. repülőtérosztálynak megfelelő fel- és leszállóhely esetében a 16. § (4) bekezdése szerinti mellékleteket kell csatolni.

(3) Amennyiben a fel- és leszállóhelyen korábban engedélyezett légijármű üzemeltetés vagy az azokkal végzett műveletszám nem növekszik és az azokra vonatkozó adatok a légiközlekedési hatóság rendelkezésére állnak, a zajgátló védőövezetet a légiközlekedési hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg.

(4) A fel- és leszállóhelyek repülőtérré minősítése során a légiközlekedési hatóság szemlét tart. Az eljáró szakhatóság állásfoglalását a szemle keretében adja meg.

(5) A repülőtérré minősítés során a légiközlekedési hatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdés b)-e) és f) pontja szerinti szakhatóságokat vonja be.

(6) A légiközlekedési hatóság a repülőtérré minősítésről hozott határozata - a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazza:

a) a repülőtérrel érintett földterület helyrajzi számát,

b) a repülőtér besorolását,

c) felhívást arra, hogy a repülőtér használatához üzemben tartási engedély is szükséges."

11. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében a "62. életévét" szövegrész helyébe a "65. életévét" szöveg lép.

14. § Az R. 16. § (3) bekezdés bevezető szövegrészében a "(4)-(5) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben" szöveg, 40. § (1) bekezdés b) pontjában az "a "B" osztályba tartozó leszállóhely" szövegrész helyébe az "a "B" vagy "C" osztályba tartozó leszállóhely" szöveg, 43. § (4) bekezdésében a "hivatalból" szövegrész helyébe az "az üzemben tartó nyilatkozatának figyelembevételével, hivatalból" szöveg lép.

15. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "és megszüntetésére" szövegrész, 3. § (5) bekezdés b) pontja, 16. § (5) bekezdése, valamint 39. § (5) bekezdése.

(2) 2012. július 1-jén hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja, 40. § (1) bekezdés b) pontjában a "vagy "C" "szövegrész és 40. § (5) bekezdés c) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülőtér területén lévő általános építmények

1. Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület

2. Utasfolyosó és utashíd

3. Hangár

4. Irányító toronyépület

5. SRA-terület kerítése

6. Navigációs berendezések antennái"

Tartalomjegyzék