34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hajózási hatóság a Magyar Köztársaság belvízi útjain nem magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmény üzemképességét tanúsító hajóokmányt elfogadja, amennyiben annak hatálya az adott zónára kiterjed, és azt

a) Duna menti állam vagy olyan állam hatósága állította ki, amellyel a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződés keretében a kölcsönös elismerésről megállapodott,

b) a Rajnai Hajók Szemleszabályzata alapján állították ki,

c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban állították ki,

d) a Duna Bizottság tagállamában állították ki, vagy

e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban belvízi áruszállításra használt legalább 20 tonna hordképességű és

ea) 20 méternél rövidebb, vagy

eb) 100 m3 -nél kisebb hosszúság (L), szélesség (B) merülés (T) szorzatú

hajó esetében 5 évnél nem régebben állították ki."

2. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Úszólétesítmény, valamint úszólétesítmény szerkezetének, gépi berendezésének, propulziós művének és villamos-berendezésének, továbbá azok elemeinek terveit hajózási műszaki szakterületen működő szakirányú gépészmérnök közlekedési szakértő készítheti el. A szakértői jogosultságot a hajózási hatóság a szakértői tevékenység folytatásáról nyilvántartást vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül vagy belföldi jogsegély keretében ellenőrzi. A jogosulatlan személy által készített terv jóváhagyására irányuló kérelmet a hajózási hatóság tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja."

3. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hajózási hatóság az (1) bekezdésben felsorolt hajóokmányban tanúsítja az úszólétesítmény üzemképességét, és egyben bejegyzi az úszólétesítmény legközelebbi üzemképességi szemléjének az időpontját. Az (1) bekezdésben foglalt, típusának megfelelő hajóokmány nélkül az úszólétesítmény nem tartható üzemben. A rajnai szemlebizonyítvánnyal ellátott úszólétesítménynek kiegészítő közösségi hajóbizonyítvánnyal is rendelkeznie kell. A személyszállításra vagy belvízi áruszállításra, valamint nagyhajók továbbítására (tolására, vontatására) szolgáló kishajók üzemképességének tanúsítása az (1) bekezdés a) pontja szerinti okmányban történik."

4. § Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdést, 2. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdést és 3. §-ával megállapított 8. § (3) bekezdést a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelet hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni."

5. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/137/EK irányelve (2006. december 18.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról,

c) a Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról,

d) a Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

e) a Bizottság 2008/126/EK irányelve (2008. december 19.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,

f) a Bizottság 2009/46/EK irányelve (2009. április 24.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről."

6. § Az R. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

7. § Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 34/2010. (IV. 22.) KHEM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet 1.02 cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Szemleszabályzat alkalmazási köre

(a) a 20 m vagy annál hosszabb hajókra,

(b) a 100 m3 vagy annál nagyobb L.B.T szorzatú hajókra,

(c) a belvízi árufuvarozásra szolgáló legalább 20 tonna hordképességű és

(ca) 100 m3 -nél kisebb L, B, T szorzatú, vagy

(cb) 20 méternél rövidebb hajókra

terjed ki."

2. Az R. 2. melléklet 24.02 cikk 2. pontjában szereplő táblázat 6. és 7. fejezetre vonatkozó sorai helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. FEJEZET
6.01 cikk 1. pontAz 5. fejezetben előírt kormányképességÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pontTartós dőlés és környező hőmérsékletÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. pontKormányszár szerkezeteAz 1996 előtt épített hajók esetében legkésőbb
a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
6.02 cikk 1. pontKülön hidraulika tartályok megléteÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Két vezérlőszelep hidraulikus hajtóegységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
Külön csővezeték a második hajtóegység számára hidraulikus hajtóegységek eseténÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.02 cikk 2. pontMásodik hajtóegység egyetlen művelettel való bekapcsolásaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
3. pontAz 5. fejezetben előírt kormányképesség biztosítása egy második
hajtóegységgel/kézi kihajtással
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.03 cikk 1. pontEgyéb fogyasztók rákapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus hajtóegységéreÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.05 cikk 1. pontKézi kormánykereket a gépi hajtás nem hozhatja mozgásbaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.06 cikk 1. pontKét egymástól független vezérlő rendszerÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
6.07 cikk 2. pont (a) alpontHidraulikus tartályok szintjének és a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
2. pont (e) alpontPuffer rendszer visszajelzéseÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítványkiadásakor vagy megújításakor
6.08 cikk 1. pontVillamos berendezésekre a 9.20 cikkben foglalt követelményekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7. FEJEZET
7.02 cikk 2. pontHajó előtti holttér a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebbÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.02 cikk 3. pont második bekezdésAkadálymentes kilátás a kormányos szokásos látószögébenÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
5. pontMinimális fényátbocsátásÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.03 cikk 7. pontRiasztók leállításaÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítványkiadásakor vagy megújításakor, kivéve, ha a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki
8. pontAutomatikus átkapcsolás másik áramforrásraÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.04 cikk 1. pontFőgépek és
a kormányberendezés vezérlése
Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítványkiadásakor vagy megújításakor
2. pontFőgépek vezérléseHa a kormányállást egyszemélyes radarhajózásra alakították ki: Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor, ha a gép közvetlenül reverzálható; Ú.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor az egyéb gépeknél
7.09 cikkRiasztórendszerekÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor
7.12 cikk 1. pontEmelhető kormányállásokÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítványkiadásakor vagy megújításakor
Nem hidraulikus leeresztő rendszer: legkésőbb
a közösségi bizonyítvány 2035.1.1. utáni kiadásakor
vagy megújításakor
2. és 3. pontÚ.CS.Á., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor"

Tartalomjegyzék