Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a közös beruházás a régióhatáron túlnyúlik, az igénybejelentés teljes dokumentációját a társult önkormányzatok által - külön megállapodásban - a beruházás finanszírozásával összefüggő feladatok ellátására felhatalmazott, valamint a címzett támogatás alapdokumentumaiban a támogatás címzettjeként meghatározott önkormányzat (a továbbiakban: gesztor) szerint illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani."

2. § (1) Az R. 10. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működő kórházak és szakrendelők orvosi gép-műszer beszerzései célnál a beruházó önkormányzat - az intézmények, illetve a beszerzendő gép-műszerek számától függetlenül - egy igénybejelentést nyújt be.

(3) Az Igazgatóság szabályszerűségi és pénzügyi szempontok, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján megvizsgálja és számítógépen feldolgozza a céltámogatási igénybejelentést, és - hiányosság észlelése esetén - az Áht. 64/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel. Az önkormányzat a hiány pótlásáról öt munkanapon belül, egy eredeti és két hitelesített másolati példányban gondoskodik. Az Igazgatóság - véleményével ellátva - április 15-ig megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a céltámogatási igénybejelentés eredeti példányát, továbbá a hitelesített másolati példányt a Regionális Egészségügyi Tanácsnak.

(4) A Regionális Egészségügyi Tanács ellenőrzi az egyezőséget az Igazgatóság által feldolgozott és rögzített igénybejelentések adataival."

(2) Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Regionális Egészségügyi Tanács a Cct. 8. számú mellékletében szereplő szempontok alapján, május 5-ig megküldi a támogatási döntésre vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek."

3. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A döntést követően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a céltámogatásban részesülő önkormányzattal - közös beruházás esetén a gesztor önkormányzattal - 20 munkanapon belül támogatási szerződést köt."

4. § Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az önkormányzat kiválása a támogatási szerződés megkötése előtt történik és a kiváló önkormányzat lemond az összes támogatásról, a következő évi feltételeknek megfelelően új igényt nyújthat be."

5. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A céltámogatási igénybejelentést az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a 3. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően a 4. melléklet szerinti dokumentumokkal kell benyújtani. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványokat és dokumentumokat e rendelet mellékleteivel azonos formában, teljes terjedelemben - hivatkozásokkal együtt - kinyomtatott, azonos tartalmú dokumentumként állítja elő."

6. § (1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat az igénybejelentésben a hatósági engedély szerinti teljes műszaki tartalom költségét figyel embe veszi. Amennyiben a hatósági engedély szerinti műszaki tartalom egy részére irányul a beruházási szándék, az engedélyező hatóságtól az önkormányzat igényli a szűkebb műszaki tartalomra vonatkozó módosítást. A módosított hatósági engedély akkor fogadható el, ha az igénybenyújtás határideje előtt jogerőssé és végrehajthatóvá vált."

(2) Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A beruházás támogatott műszaki tartalmának tervezett befejezése (üzembe helyezés) évének meg kell egyeznie a céltámogatás utolsó beruházási ütem évével."

(3) Az R. 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A szakminiszter, a Regionális Egészségügyi Tanács és a Területi Vízgazdálkodási Tanács, továbbá az Igazgatóságok az igénylés (megvalósíthatósági tanulmány, beruházási koncepció, igénybejelentés, illetve a kapcsolódó egyéb dokumentumok) és az elszámolás szabályszerűségét, valamint - az Igazgatóságok kivételével - a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzik. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják az önkormányzatot, javaslatot tehetnek a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezhetik, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés tapasztalatait."

(4) Az R. 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapított jogszabálysértésről a szakminiszter, az Igazgatóság, a Regionális Egészségügyi Tanács, illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, aki kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél ellenőrzés lefolytatását. Az ellenőrzés megállapításától függően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a beruházási koncepció, illetve az igénybejelentés elutasításáról, a támogatás folyósításának felfüggesztéséről, az előirányzat elvonásáról, vagy felhívja az önkormányzatot az előirányzatról történő lemondásra és visszafizetésre."

7. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Ha az önkormányzat a támogatási szerződéskötés előtt lemond a céltámogatásról, a következő évi feltételeknek megfelelően új igényt nyújthat be."

8. § Az R. 17. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményéről az eredmény kihirdetését követő 15 munkanapon belül a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt, az annak végrehajtására kiadott, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról rendelkező jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény hitelesített másolatának, valamint az 5/A. melléklet szerinti értesítés megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. Az Igazgatóság a nyomtatványokat továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(2) Az önkormányzat a szerződéskötést követő tizenöt munkanapon belül a beruházás megkezdéséről, az 5/A. melléklet szerinti értesítést küld az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság a kivitelezések megkezdéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek január 15-ig összesített kimutatást küld."

9. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A Kincstár megállapodik a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel, az önkormányzattal kötendő finanszírozási szerződés tartalmáról, ezt követően finanszírozási szerződést köt a beruházó önkormányzattal vagy a gesztor önkormányzattal.

(2) A Kincstár a finanszírozási szerződés megkötésekor ellenőrzi, hogy a finanszírozási szerződés mellékletét képező dokumentumok adatai megegyeznek-e a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a támogatás odaítéléséről szóló közleménye tartalmával.

(3) A Kincstár a támogatás folyósításában való közreműködésért kezelési költséget számít fel. A Kincstár számlát bocsát ki a támogatás címzettje részére a kezelési költségről, amelyhez igénybe vehető az arányos céltámogatás.

(4) A Kincstár által a támogatás folyósításában való közreműködésért felszámított kezelési költséget a szerződő felek a finanszírozási szerződésben rögzítik. A Kincstár által felszámított kezelési költség a ténylegesen igénybe vett támogatási összeg után, 0,45%."

10. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A támogatás címzettje - a Cct. 17. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - kiegyenlítetlen, a műszaki ellenőr teljesítés-igazolását tartalmazó számlát és a számla kiegyenlítéséhez szükséges arányos saját forrás rendelkezésre állását igazoló, finanszírozási szerződésben meghatározott fizetési számla kivonatának hitelesített másolatát nyújtja be a Kincstárhoz.

(2) A számlának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közleménye mellékletének számát, sorszámát és a beruházás típusának kódszámát, továbbá azt, hogy kifizetése az igénylő önkormányzatot terheli. A beruházás során keletkezett számlát a támogatás címzettje záradékolja, és a záradékban nyilatkozik az előzetesen felszámított, de levonhatóvá vált áfa összegről.

(3) A Kincstár ellenőrzi, hogy a benyújtott számla megfelel-e az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak.

(4) Az előzetesen felszámított, le nem vonható áfával elnyert céltámogatásnál a Kincstár az időközben levonhatóvá vált áfa esetén csak a kihirdetésben szereplő éves ütem levonhatóvá vált áfával csökkentett részéig teljesíti a céltámogatás utalását.

(5) A Kincstár a kihirdetésben szereplő címzett, illetve a céltámogatás teljes körű nyilvántartását vezeti.

(6) A Kincstár a folyósításkor ellenőrzi, hogy a céltámogatási igény összege a jóváhagyott éves összeghatárt nem haladja-e meg, valamint az igényelt céltámogatás aránya megfelel-e az alapdokumentumok szerinti - közös beruházásból való kiválás esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti - aránynak.

(7) A Kincstár az (1)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú számlát - teljesítés nélkül - javításra visszaküldi az önkormányzatnak."

11. § Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Ha a számla kiegyenlítéséhez a saját forrás - a benyújtott fizetési számlakivonat alapján - a támogatás címzettjének számláján a támogatási aránynak megfelelően nem áll rendelkezésre, a Kincstár a rendelkezésre álló saját forrás alapján csökkentett összegű támogatást utal ki, és erről tájékoztatja az önkormányzatot.

(2) Az előző évi maradvány felhasználása megelőzi a tárgyévi előirányzat felhasználását.

(3) A támogatásra jogosultság esetén a megvalósíthatósági tanulmány és az igénybejelentéshez mellékelt hatósági engedélyhez tartozó tervdokumentáció elkészítésének kiegyenlített és a 19. § (2) bekezdésnek megfelelő tervezői számlája alapján hívható le az önkormányzatot megillető arányos támogatás."

12. § Az R. 20. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A támogatásban részesülő önkormányzatnak a (8) és (9) bekezdés alapján a beruházás műszaki tartalmának, pénzügyi ütemezésének módosítását a beruházás tervezett befejezésének időpontjáig, egyszeri alkalommal van lehetősége kérelmezni. A kérelmekről, valamint, ha szükséges, az ezzel összefüggő céltámogatás maradványa felhasználásának engedélyezéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt."

13. § Az R. 22. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kincstár igazolja a beruházási adatlapon a beruházás során a költségvetési beszámolóhoz a tárgyévben teljesített kifizetéseket, és a beruházás befejezését követően - a támogatás címzettje elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez - az igénybe vett céltámogatás összegét.

(3) Az önkormányzat a féléves-, valamint az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg, e rendelet 10. melléklete alapján a beruházás állapotáról papír alapon vagy elektronikus úton kiegészítő információkat szolgáltat az Igazgatóságnak, és ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek is."

14. § Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az önkormányzat a beruházás - műszaki-pénzügyi szempontból történő - teljes befejezését követő hat hónapon belül a céltámogatási előirányzat felhasználásáról az e rendelet 8. és 9. melléklete szerinti adatlapokon elszámol. Az önkormányzat az elszámolást az Igazgatóságnak küldi meg. A Kincstár igazolja az igénybe vett támogatás összegét az adatlapokon. Az Igazgatóság a befejezett beruházásokról és azok elszámolásáról papír alapú kimutatást küld a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(2) Ha a beruházás nem fejeződött be, az önkormányzat az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg az e rendelet 8. melléklete szerinti adatlapon pénzügyi szempontból elszámol a céltámogatással.

(3) Az önkormányzat saját forrásából befejezett beruházása esetén az önkormányzat az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg beszámol az e rendelet 8. és 9. melléklete szerinti adatlapokon a megvalósult beruházás műszaki tartalmáról."

15. § Az R. Záró rendelkezése a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § (1) E rendeletnek a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelettel megállapított előírásait - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2010. május 31-ét követően megkötött céltámogatási szerződésekre kell alkalmazni.

(2) A 14. § (9)-(10) bekezdésének, 22. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell."

16. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 5/A. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. az e rendelet 5. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(6) Az R. az e rendelet 6. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(7) Az R. az e rendelet 7. melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. 8. §-a, 20. § (4)-(7) bekezdése, valamint 2. melléklete hatályát veszti.

(3) Az R. 3. § (2) bekezdésében a "valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 143. §-ának (1) bekezdése" szövegrész hatályát veszti.

(4) Az R.

a) 2. § (3) bekezdésében az "Önkormányzatok Közlönyében" szövegrész helyébe a "Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben",

b) 1. § (1) bekezdésében "az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: ÖTM)" szövegrész helyébe "a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel",

c) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 17. § (3)-(4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében az "ÖTM-nek" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős miniszternek",

d) 1. § (6) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében, 5. §-ban, 20. § (1)-(2) bekezdésében, 21. §-ban, 27. § (1) bekezdésében az "ÖTM" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős miniszter",

e) 12. § (2) bekezdésében, a 20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében az "ÖTM-et" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzatokért felelős minisztert",

f) 1. § (5) bekezdésében, 2. § (1) és (4) bekezdésében a "szakminisztérium" szövegrész helyébe a "szakminiszter",

g) 1. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, a "napon" szövegrész helyébe a "munkanapon",

h) 20. § (1) bekezdésében a "30 napon" szövegrész helyébe a "20 munkanapon",

i) 21. § c) pontjában a "központi támogatás" szövegrész helyébe a "címzett vagy céltámogatás (a továbbiakban együtt: központi támogatás)"

szöveg lép.

(5) Az R. 5/B. számú melléklete, 6. számú melléklete, 7. számú melléklete megnevezésében a "számú" szövegrész hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"1. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

Céltámogatás igénybejelentő lap
működő kórházak és szakrendelők egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez
I.A beruházó önkormányzat adatai:
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
Az önkormányzat elérhetősége ("körzetszám-telefonszám"):
Az önkormányzat adószáma:
Az önkormányzat törzsszáma:
Az önkormányzattársadalombiztosítási törzsszáma:
II.A beruházásban részt vevő önkormányzat(ok):
A támogatás címzettjének
NeveKSH kódja
(7jegyű):
Település típusa:Állandó népesség:
A társult önkormányzatok:
NeveKSH kódja (7jegyű):Település típusa:Állandó népesség:
Állandó népesség összesen (támogatás címzettje + társult önkormányzatok adatai):
Kelt: ..........................................., 20.....év.....................hó...........nap
P. H.
……………………………….
polgármester
…………………………………
jegyző"

"

2. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"3. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

Céltámogatások igénybejelentésének tartalmi, formai követelményei

1. Igénybejelentő lap (a Rendelet 1. melléklete).

2. Beruházási adatlap (a céltámogatási igénybejelentés 1. dokumentuma).

3. Képviselő-testületi határozat (a céltámogatási igénybejelentés 2. dokumentuma). (Közös beruházás esetén valamennyi részt vevő önkormányzat képviselő-testületi határozatát csatolni kell.)

4. A beruházáshoz biztosított saját forrás (saját bevétel) igazolása az önkormányzat költségvetési rendelete (vagy annak kivonata), képviselő-testületi határozat, illetve a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata benyújtásával.

5. Egyéb állami támogatások és nemzetközi forrásokból származó támogatások rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumok.

6. Hitelfelvételi szándék esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása.

7. Nyilatkozat (a céltámogatási igénybejelentés 7. dokumentuma).

8. Megállapodás az önkormányzatok közösen megvalósítandó beruházása esetén, melyet minden résztvevő eredeti aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani (eredeti, illetve a támogatás címzettjeként megnevezett önkormányzat hitelesítésével).

9. A részletes költségszámítás (a céltámogatási igénybejelentés 3. dokumentuma).

10. Igazolás a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebbnek tartott megoldás és az igénybejelentéshez csatolt hatósági engedélyes dokumentáció, illetve a gép-műszer beszerzés azonosságáról (a céltámogatási igénybejelentés 4. dokumentuma). (Eredeti, illetve az értékelő szervezet hitelesítésével.) 11/a. Többletkapacitással nem járó beruházás esetén - ha a beruházás fedezetét a pályázó belső struktúramódosítással biztosítja a fenntartó írásos jóváhagyását és az átcsoportosítási kérelem illetékes ÁNTSZ-hez benyújtott példányának másolatát.

11/b. Többletkapacitással nem járó beruházás esetén - ha a beruházás fedezetét a pályázó másik intézet kapacitása terhére biztosítja - a fenntartók írásos jóváhagyását és az átcsoportosítási kérelem illetékes ÁNTSZ-hez benyújtott példányának másolatát.

12. Az Egészségügyi Minisztérium értesítése a megvalósuló többletkapacitás külön jogszabály szerinti előzetes befogadásáról."

3. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"4. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

A) A céltámogatási igénybejelentés 1. dokumentuma
"BERUHÁZÁSI ADATLAP
a céltámogatással megvalósuló beruházásokhoz
I.A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
II.A beruházás helye (kistérség és település megnevezése is):
III.A beruházás támogatásban részesíthető műszaki tartalma:
IV.A beruházás támogatásban nem részesíthető műszaki tartalma:
V.Egészségügyi gép-műszer (db)
VI.A beruházás támogatott műszaki tartalmának tervezett kivitelezési, üzembe helyezési időpontja
A kivitelezés kezdésének időpontja (év, hó):
A kivitelezés befejezésének időpontja (év, hó):
A beruházás támogatott műszaki tartalmának tervezett befejezési éve:
VII.A beruházás költségelőirányzatai
A) A támogatott műszaki tartalom beruházási költségei
VII./A/1. Beruházási költség (áfa nélkül)forint
VII./A/2. Első készlet beszerzés (áfá nélkül)forint
VII./A/3. Az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfaforint
VII./A/4. A beruházás összköltsége, támogatott műszaki tartalom (VII./A/1.+2+3):forint
B) A nem támogatott műszaki tartalom beruházási költségei
VII./B/1. Beruházási költség (előzetesen felszámított, de le nem vonható áfával)forint
VII. Összesen (VII./A/4+VII./B/1.):forint
Részletes költségszámítás alapján számított költség:forint
VIII.Közös beruházásnál igényelhető céltámogatás számítása az egyes önkormányzatokat megillető támogatás
figyelembevételével
Önkormányzat neveTámogatás mértéke
(%)
Önkormányzat saját
forrása (a tényleges
saját forrással együtt)
(E Ft)
Igényelhető
céltámogatás
(E Ft)
Önkormányzat
beruházási
összköltsége
(3+4) (E Ft)
12345
Támogatás címzettje:
1.
Társultak:
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen
(támogatás címzettjének adata is):
IX.A beruházás pénzügyi forrásai (ezer forintban)
Önkormányzat neveÖsszesenI. ütemév
.év
II. ütemév
.év
III. ütemév
.év
A) A támogatott műszaki tartalom szerint
IX./A/1. Összes saját forrás (1.1-1.4.)
[Cct. 23. § c) pont]
1.1. Az önkormányzat(ok) költségvetési
rendeletében vagy képviselő-testületi
határozatában, illetőleg a képviselő-
testület költségvetési rendeletbe foglalt
felhatalmazása alapján a polgármester
nyilatkozatában a beruházásra
jóváhagyott saját forrás (kizárólag saját
bevétel)
- ebből a kötelező feladat ellátását
szolgáló vagyon értékesítéséből
származó saját bevétel [Cct. 19. § (2) bek.]
1.2. Hitel
1.3. Egyéb állami támogatások
- ebből: önkormányzatok fejlesztési
feladataira szolgáló előirányzatból
- ebből: egyéb
1.4. Egyéb nemzetközi forrásokból
származó támogatás (EU):
IX./A/2. Céltámogatás [Cct. 8. § (5) bek.]
IX./A/3.Beruházási összköltség
(IX./A/1.+IX./A/2.)
B) A nem támogatott műszaki tartalom szerint
IX./B/1. Nem támogatott műszaki tartalom
saját forrás
Összesen (IX./A/3.+ IX./B/1.):
X.Létesítmény, illetve egészségügyi gép-műszer jegy;zékEzer forintban
A létesítmény megnevezéseKöltség-előirányzat összesen
nettóáfanettó + áfa
I. Létesítmények, illetve egészségügyi gép-műszerek
rövid, tételes felsorolása:
-
-
-
-
I. Létesítmények, illetve egészségügyi gép-műszerek
összesen:
II. Létesítményekre, illetve egészségügyi
gép-műszerekre közvetlenül fel nem osztható költségek
tételes felsorolása
1. Lebonyolítási díj és a műszaki ellenőr
igénybevételének díja
2. Tervezési díj
3. Támogatás kezelési költség
4. Egyéb - az alapfunkcióhoz közvetlenül nem
kapcsolódó - költségek
-
-
-
A létesítmény megnevezéseKöltség-előirányzat összesen
nettóáfanettó + áfa
II. Létesítményekre, illetve egészségügyi
gép-műszerekre közvetlenül fel nem osztható költségek
összesen:
III. Összesen (I+II):
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
…………………………………
polgármester
…………………..
jegyző

B) A céltámogatási igénybejelentés 2. dokumentuma számú képviselő-testületi/közgyűlési határozat

önkormányzat képviselő-testülete/közgyűlése a céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
I. A beruházás pénzügyi forrásai
I.l. A beruházás összköltsége:ezer forint
I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben
a beruházási adatlap szerinti ütemezésben biztosított összeg:ezer forint
I.3. A saját forrás összegéből:
Saját bevételezer forint
Hitelezer forint
Egyéb állami támogatásokezer forint
- ebből: önkormányzatok fejlesztési feladataira szolgáló előirányzatezer forint
Egyéb nemzetközi forrásokból származó támogatások (EU)ezer forint
I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint
biztosítja
Lekötött betét:ezer forint
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:ezer forint
Privatizációból származó bevétel:ezer forint
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel:ezer forint
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati körön belül):ezer forint
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése:ezer forint
Osztalék- és hozambevétel:ezer forint
Egyéb (rövid megnevezéssel):ezer forint
Összesen:ezer forint
I.5. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak
szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat
hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában
foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 5. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben
az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)
Önkormányzat neveÖsszesen
.év
I. ütemév
.év
II. ütemév
.év
III. ütemév
.év
I.5.1. Saját folyó bevétel
Helyi adók
Illetékbevételek
Bírságok
Kamatbevételek
Egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat neveÖsszesen
.év
I. ütemév
.év
II. ütemév
.év
III. ütemév
.év
I.5.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
[az 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdésének c) pontja
szerint]
Tőke- és kamattörlesztés
Lízingdíj
I.5.3. Korrigált saját folyó bevétel [(I.5.1.-I.5.2.) x 0,7]
I.5.4. Az önkormányzat által adott év(ek)ben még vállalható
fizetési kötelezettségek (az önkormányzat részére legfeljebb
ezen összeg erejéig bocsátható ki hitelígérvény)
II. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése
Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon kötelező
feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő szöveg aláhúzandó). Amennyiben
az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy nyilatkozik, hogy
az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésből befolyt vételárat vagy annak
megfelelő összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra biztosítja [Cct. 19. § (2) bek.].
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
…………………………….
polgármester
……………………………..
jegyző
Eredeti aláírásokkal, vagy:a kiadmány hiteléül:
……………………………………
(aláírás, dátum, bélyegző)"

C) A céltámogatási igénybejelentés 3. dokumentuma

Részletes költségszámítás
KódEgészségügyi gép-műszerek megnevezéseBeszerzett
mennyiség
(db)
Egységár
(Ft)
Számított költség
(mennyiség x
egységár/E Ft/)
ezer forintra
kerekítve
01Endoszkópok
02Elektrokardiografok - Elektrokardioszkópok
03Pacemakerek
04Betegmegfigyelő és -ellenőrző rendszerek
05Újraélesztés eszközei
08Hőmérők, Bőrhőmérők
11EEG-k, EEG analizátorok, EEG integrátorok
20Telemetrikus készülékek
23Légzésfunkciós vizsgálók, ergométerek
29Altatók, altató-lélegeztetők
30Lélegeztetők
32Extrakorporális keringést biztosítók
34Oxigénterápiás eszközök, hiperborikus kamrák
KódEgészségügyi gép-műszerek megnevezéseBeszerzett
mennyiség
(db)
Egységár
(Ft)
Számított költség
(mennyiség x
egységár/E Ft/)
ezer forintra
kerekítve
38Szívóberendezések
39Inkubátorok
41Speciális ágyak, ágymérlegek
42Dializáló berendezések
45Termoterápiás készülékek
50Inhalátorok - Aerosolok
54Képalkotós ultrahang diagnosztikai készülékek
55Röntgen diagnosztikai berendezések
57Nukleárdiagnosztika készülékei
58Nukleárterápia készülékei
65Műtő-, vizsgáló asztalok, székek
66Műtő-, vizsgáló lámpák
69Fertőtlenítő készülékek - adagolók
70Betegszállítás eszközei
77Haenmatológiai - szerológiai készülékek
79Ionkoncentráció és vérgáz analizátorok
88Központi gázellátó berendezések
97Volumetriás adagolók (motoros fecskendő/perfusor,
infúziós pumpa/infusor)
98Defibrillátorok (külön is - nem csak resuscitációs
egység részeként)
99Vérmentő rendszerek (cellsaver)
100Betegágy melletti gyorsdiagnosztika laboratóriumi
eszközei
101Intenzív- és sürgősség ápolás technika eszközei
(például: mozgatók, emelők, betegvédők)
102Enteralis táplálás eszközei
103Háttérben képalkotó diagnosztika (CT, MRI)
104Betegágy melletti gyorsdiagnosztika képalkotó
eszközei (például: sonograph, doppler)
105Neurostimulatorok
106Relaxometerek
95A fentiekben fel nem sorolt egyéb,
az aneszteziológiai, intenzív terápiás, sürgősségi
betegellátást közvetlenül szolgáló eszközök
96Összesen (nettó):
Előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa:
Számított költség (áfával):
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
…………………………….
aláírás

D) A céltámogatási igénybejelentés 4. dokumentuma

IGAZOLÁS
céltámogatás igénylésénél a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebb-
nek tartott megoldás és a hatósági engedélyes dokumentáció, valamint az egészségügyi gép-műszer igénybejelentés
azonosságáról
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
1. társult önkormányzat neve:
2. társult önkormányzat neve:
3. társult önkormányzat neve:
A beruházás helye:
A beruházás műszaki tartalma:
Igazolom, hogy a támogatás címzettje a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok közül
a legelőnyösebb megoldásra kérte meg egészségügyi gép-műszer beszerzésnél a támogatást.
Kelt: ........................................... , 20.... év .....................hó ...........nap
P. H.
………………………………
aláírás

G) A céltámogatási igénybejelentés 7. dokumentuma

NYILATKOZAT
A képviselő-testület/közgyűlés döntése alapján igazolom, hogy
a) az igénybejelentésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek;
b) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs;
c) a támogatással létrejött egészségügyi gép-műszer működtetésének fedezetét
1. az önkormányzat saját forrása, és/vagy
2. a fenntartó, és/vagy
3. az OEP
biztosítja.
Tudomásul veszem, hogy
a) amennyiben az önkormányzat az igénybejelentésben eltér a beruházási koncepciónak a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel és a szakminiszterrel egyeztetett változatától (a támogatható műszaki
tartalom, valamint a bevonható önkormányzati saját forrás vonatkozásában), úgy a szakminiszter erről szóló
- előzetesen az érintett önkormányzat tudomására hozott - nyilatkozatában a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter felé kezdeményezi a támogatási javaslat felülvizsgálatát;
b) 60 napon túli köztartozás esetén az önkormányzatot a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg,
az esedékes támogatások folyósítása az Ámr. 151. §-ának (2) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve
az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében
- a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet:
c) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott
program megvalósítása helye az Ámr.-ben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók;
Hozzájárul, hogy
a) a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint - figyelemmel kísérése céljából a pályázó
adószámát, társadalombiztosítási törzsszámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve
a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése
tényének és összegének megismeréséhez;
b) az igénybejelentés szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és a szakminiszter, valamint a Regionális Egészségügyi Tanács, illetve a Területi Vízgazdálkodási
Tanács ellenőrizzék;
c) a Kincstár által működtetett monitoring rendszer a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók,
előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi
adatbázishoz.
Kelt:.............................., 20.... év....................hó..........nap
P. H.
…………………………………….
polgármester"

4. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"5/A. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

ÉRTESÍTÉS
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:
közl. szám:
mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
A beruházási összköltsége (E Ft):
a) A közbeszerzési eredményhirdetés időpontja:
Melléklet: Az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet 7. számú mellékletének hitelesített másolata
b) A kivitelezés megkezdésének időpontja:
Melléklet: Egészségügyi gép-műszer beszerzés szerződésének hitelesített másolata
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
……………………………
polgármester"

"

5. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"8. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

ADATLAP
Céltámogatással megvalósuló vagy megvalósult beruházás ..........évi elszámolásának összesítő táblája
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A támogatott cél megnevezése:
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településaznosító (5 jegyű
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,közl. szám:
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
Céltámogatás aránya (%):
A céltámogatás egyedi azonosítója:
A kivitelezés megkezdésének időpontja (év, hónap):
Kivitelezés befejezésének várható időpontja (év, hónap):
Üzembehelyezés várható időpontja (év, hónap):
Ezer forintban
Jóváhagyott, illetve ténylegesen felhasznált összegek
Közleményenként, ütemévenként
Sor-Megnevezésaz első
számjóváhagyás
éve előtt
. évre. évre. évre
1234
1.Céltámogatás jóváhagyott-
2.Előző évek lemondásai, visszafizetései-
ütemévenként
3.Előző évek lemondása alapján módosított-
támogatás (1-2)
4.Ténylegesen felhasznált támogatás-
5.ebből: elszámolás évében-
6.Maradvány összesen (3-4=7+...+15)-
7.ebből: elszámolás I. félévében-
lemondás maradványról
8.elszámolás I. félévében lemondás-
előirányzatról
9.elszámolás I. félévében visszafizetés-
maradványból
10.elszámolás I. félévében visszafizetés-
előirányzatból
11.elszámolás II. félévében lemondás-
maradványról
12.elszámolás II. félévében lemondás-
előirányzatról
13.elszámolás II. félévében visszafizetés-
maradványból
14.elszámolás II. félévében visszafizetés-
előirányzatból
15.további várható felhasználás-
16.Saját forrás terv szerint
17.Egyéb állami támogatás terv szerint
18. Egyéb nemzetközi forrásokból származó (EU)
támogatás terv szerint
19. Ténylegesen felhasznált saját forrás
20. Ténylegesen felhasznált egyéb áll.
támogatás
21. Ténylegesen felhasznált egyéb nemzetközi
forrásokból származó (EU) támogatás
támogatás
22. 19-21 sorból: elszámolás évében
23. Beruházási összköltség terv szerint
(1 + 16+17+18)
24. Ténylegesen felhasznált (4+19+20+21)
25. ebből: elszámolás évében
26. Az igénybevett céltámogatás aránya:
27. Nem támogatott műszaki tartalom (tervezett)
28. Ténylegesen felhasznált
29. Mindösszesen tervezett (23+27)
30. Mindösszesen ténylegesen felhasznált (24+28)
Önkormányzat záradéka az Adatlaphoz
A jelenlegi lemondás(ok)ról szóló Lemondó nyilatkozatok, képviselőtestületi határozat(ok) és a visszafizetési
bizonylat(ok) mellékelt másolata(i) (db):
A céltámogatás maradványból az Adatlap 2 oszlopának 15. sorában jelzett összeg (elszámolási év dec. 31-i maradvány)
felhasználásának várható ideje (év, hó):
Társult települések (a gesztor önkormányzat nélkül) száma (db):
A (közleményben) jóváhagyott társult települések körében változás nem történt/történt (a megfelelő szöveg
aláhúzandó). A változás oka:
Ha a jóváhagyott támogatás összes évi üteme már felhasználásra került, de a beruházási adatlapon feltüntetett
támogatásban részesülő műszaki tartalom még nem valósult meg teljes egészében, az önkormányzat a beruházás
befejezése érdekében azt saját forrásból tovább folytatja:
igen/nem (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
Kelt: ..........................................., 20.... év....................hó...........nap
P. H.
…………………………………..
polgármester
…………………………………..
jegyző"

Magyar Államkincstár záradéka az Adatlaphoz

Az adott beruházáshoz tartozó céltámogatások adatai

Forintban
Az elszámolástElszámolás évére
Sor-Megnevezésmegelőző évjóváhagyott
számmaradványa
1
előirányza
2
1.Beszámolást megelőző években az adott éveket érintő lemondások összege
2.Beszámolást megelőző években a tényleges felhasználás összege
Sor-
szám
MegnevezésAz elszámolást
megelőző év
maradványa 1.
Elszámolás évére
jóváhagyott
előirányzat 2.
3.Elszámolási évi nyitó állománya (nettó)
4.Elszámolás évi felhasználás a kezelési költséggel együtt
5.A Magyar Államkincstárnál az év folyamán átvezetett lemondás,
visszafizetés vagy elvonás összege
6.Az önkormányzat rendelkezésére álló összeg az elszámolási év XII. 31-én
(6=3-4-5)
Az önkormányzat által bemutatott 2. sz. Adatlap, 2 oszlopának, 15. sorában feltüntetett adat megegyezik/nem egyezik
meg a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatokkal (a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Az eltérés oka:
A céltámogatás számlájának lezárása a kezelési költség figyelembevételével megtörtént/nem történt meg
(a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Kelt: ..........................................., 20.... év .................... hó ........... nap
P. H.
………………………………….
polgármester
……………………………..
jegyző"

"

6. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"9. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

Céltámogatással megvalósult, egészségügyi gép-műszer beszerzésre fordított pénzeszközök és azok
naturáliái
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
A céltámogatás egyedi azonosítója:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,közl. szám:
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
Céltámogatás aránya (%):
KódMegnevezésDarabÖsszes felhasználás
(Ezer Ft)
01Endoszkópok
02Elektrokardiografok - Elektrokardioszkópok
03Pacemakerek
04Betegmegfigyelő és -ellenőrző rendszerek
05Újraélesztés eszközei
08Hőmérők, Bőrhőmérők
11EEG-k, EEG analizátorok, EEG integrátorok
20Telemetrikus készülékek
23Légzésfunkciós vizsgálók, ergométerek
29Altatók, altató-lélegeztetők
30Lélegeztetők
32Extrakorporális keringést biztosítók
34
38
Oxigénterápiás eszközök, hiperborikus kamrák
Szívóberendezések
39Inkubátorok
41Speciális ágyak, ágymérlegek
42Dializáló berendezések
45Termoterápiás készülékek
50Inhalátorok - Aerosolok
54Képalkotós ultrahang diagnosztikai készülékek
55Röntgen diagnosztikai berendezések
57Nukleárdiagnosztika készülékei
58Nukleárterápia készülékei
65Műtő-, vizsgáló asztalok, székek
66Műtő-, vizsgáló lámpák
69Fertőtlenítő készülékek - adagolók
70Betegszállítás eszközei
77Haenmatológiai - szerológiai készülékek
79Ionkoncentráció és vérgáz analizátorok
88Központi gázellátó berendezések
97Volumetriás adagolók (motoros fecskendő/perfusor, infúziós
pumpa/infusor)
98Defibrillátorok (külön is - nem csak resuscitációs egység részeként)
99Vérmentő rendszerek (cellsaver)
100Betegágy melletti gyorsdiagnosztika laboratóriumi eszközei
101Intenzív- és sürgősség ápolás technika eszközei (például: mozgatók,
emelők, betegvédők)
102Enteralis táplálás eszközei
103Háttérben képalkotó diagnosztika (CT, MRI)
104Betegágy melletti gyorsdiagnosztika képalkotó eszközei (például:
sonograph, doppler)
105Neurostimulatorok
106Relaxometerek
95A fentiekben fel nem sorolt egyéb, az aneszteziológiai, intenzív
terápiás, sürgősségi betegellátást közvetlenül szolgáló eszközök
96Összesen:
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
……………………………
polgármester
………………………….
jegyző"

"

7. melléklet a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

"10. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez

Kiegészítő információk a céltámogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházásokról
Kitöldendő a céltámogatással megvalósuló beruházások elszámolásával egyidejűleg, valamint a féléves költségvetési
beszámoló elkészítésekor, azzal együtt 1 példányban kell a Kincstárhoz továbbítani
A céltámogatás egyedi azonosítója:
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A támogatott cél megnevezése:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:
közl. szám:
mell. szám:
sorszám:
Támogatást jóváhagyó közlemény kihirdetésének időpontja (év, hó, nap):
1. A beruházás megkezdésének határideje (jogosultság kihirdetése + 12 hónap ) (év, hó, nap):
1/a. Az 1992. évi LXXXIX. tv. 11. § (5) bekezdés szerinti határidő:
a még rendelkezésre álló időtartam:
3 hónapnál kevesebb
3-6 hónap
6 hónapnál több
2. Közbeszerzési eljárás:
nem kell lefolytatni
nem történt meg, mert:
- nem érkezett pályázat
- a benyújtott pályázatok nem értékelhetők
még nem kezdte el
folyamatban van
befejeződött
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint a Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
Szerződéskötés utáni beruházási összköltség (E Ft):
Pályázat alapján hivatalosan közzétett beruházási összköltség (E Ft):
3. A szerződéskötés megtörtént
Szerződéskötés vagy megbízás megtörtént
Szerződéskötés vagy megbízás nem történt meg
4. Ha a szerződéskötés nem történt meg, mikor várható:
1 hónapon belül
1-3 hónapon belül
3 hónapon túl
A szerződéskötés meghiúsulásának oka:
5. Eü.gép-műszer beszerzésnél a szerződéskötés időpontja (év, hó, nap):
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 5/A. sz. melléklete Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
6. A beruházás műszaki készültségi foka (%):
7. A beruházás megvalósításának jelenlegi állapota
a) Az igénybejelentés üteméhez viszonyítva:
megfelelő ütemben halad
lemaradás tapasztalható, ennek oka:
forráshiány:
műszaki:
egyéb:
Az ok leírása:
b) A kivitelezési szerződésben, megbízásban rögzítettekhez viszonyítva:
megfelelő ütemben halad
lemaradás tapasztalható, ennek oka:
forráshiány:
kivitelezővel kapcsolatos problémák:
kedvezőtlen időjárási viszonyok:
egyéb:
Az ok leírása:
8. Támogatási jogosultság végső határideje (támogatás éve +1 vagy +2 év) (év, hó, nap):
8.a. Beruházás üzembehelyezésének dátuma (5./B. sz. melléklet alapján) (év, hó, nap):
Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
8.b. Befejezett beruházásról az Elszámolás megküldve (év, hó, nap):
9. Lemondó nyilatkozat
Kincstárhoz elküldve a megfelelő dokumentumokkal (év, hó, nap):
Helyi önkormányzatokért felelős miniszternek továbbítva (év, hó, nap):
A lemondás a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által elfogadva (év, hó, nap):
A lemondás az előírt határidők lejárta miatt esedékes:
Lemondó nyilatkozat a beszámoló garnitúrához csatolva (igen/nem):
Lemondás elmulasztása esetén tudomásul veszem, hogy a fel nem használt támogatás
- az 1. pont alapján
- a 8. pont alapján
elvonásra kerül (a megfelelő helyre X-et kell írni)
Kelt: ........................................... , 20.... év .....................hó ...........nap
P. H.
………………………………
polgármester
……………………………..
jegyző
Megjegyzés:
A válasznak megfelelő téglalapba X-et vagy dátumot kell írni."

"

Tartalomjegyzék