Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 22. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) feladatairól a következőket rendeli el:[1]

Címzett támogatások

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

6/A. §[8]

Céltámogatások

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §

(1) A közös beruházás megvalósításából való kiválás esetén, ha a beruházást az eredeti vagy szűkített műszaki tartalommal egy települési önkormányzat folytatja és fejezi be, a támogatás címzettje gondoskodik az önkormányzatokat a közös beruházás alapján megillető többlet, illetve a meg nem valósuló műszaki tartalomhoz tartozó arányos támogatás lemondásáról, valamint a már felhasznált többlet céltámogatás visszafizetéséről.

(2)[14] A támogatás címzettje - a közös beruházás megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) képviselő-testületi, illetve közgyűlési (a továbbiakban együtt: képviselő-testületi) döntésének, valamint a beruházást folytató önkormányzat(ok) képviselő-testületi döntésének kézhezvételét követő - 8 munkanapon belül értesíti a képviselő-testületi határozatok mellékelésével a kiválásról és az ezzel összefüggő pénzügyi változásról az Igazgatóságon keresztül a helyi önkormányzatokért felelős minisztert. A pénzügyi változás számításánál, ha legalább két önkormányzat folytatja a beruházást, a közzétett átlagos támogatási arányt változatlanul kell hagyni, ha egy önkormányzat folytatja a beruházást, a Cct. melléklete szerinti támogatási arányt kell figyelembe venni.

(3)[15]

A címzett és céltámogatásokra vonatkozó közös szabályok

13. §[16]

14. §

(1)[17]

(2)[18]

(3)[19]

(4)[20]

(5)[21]

(6)[22]

(7)[23]

(8)[24]

(9)[25] A támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter, a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv és a Területi Vízgazdálkodási Tanács, továbbá az Igazgatóságok az igénylés (megvalósíthatósági tanulmány, beruházási koncepció, igénybejelentés, illetve a kapcsolódó egyéb dokumentumok) és az elszámolás szabályszerűségét, valamint - az Igazgatóságok kivételével - a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzik. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják az önkormányzatot, javaslatot tehetnek a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezhetik, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés tapasztalatait.

(10)[26] A (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapított jogszabálysértésről a támogatható cél szerinti feladatkörrel rendelkező miniszter, az Igazgatóság, a kijelölt térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szerv, illetve a Területi Vízgazdálkodási Tanács tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, aki kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél ellenőrzés lefolytatását. Az ellenőrzés megállapításától függően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a beruházási koncepció, illetve az igénybejelentés elutasításáról, a támogatás folyósításának felfüggesztéséről, az előirányzat elvonásáról, vagy felhívja az önkormányzatot az előirányzatról történő lemondásra és visszafizetésre.

15. §[27]

16. §[28]

17. §

(1)[29] Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és eredményéről az eredmény kihirdetését követő 15 munkanapon belül a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott minta szerinti hirdetmény hitelesített másolatának, valamint az 5/A. melléklet szerinti értesítés megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. Az Igazgatóság a nyomtatványokat továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(2)[30] Az önkormányzat a szerződéskötést követő tizenöt munkanapon belül a beruházás megkezdéséről, az 5/A. melléklet szerinti értesítést küld az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság a kivitelezések megkezdéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek január 15-ig összesített kimutatást küld.

(3)[31] Az önkormányzat a beruházás befejezéséről az üzembe helyezési engedély kiadását követő 15 munkanapon belül az 5/B. számú melléklet szerint értesítést küld az Igazgatóságnak. A Kincstár a beruházások befejezéséről helyi önkormányzatokért felelős miniszternek évente december 15-ig kimutatást küld.

(4)[32] A szennyvízberuházások esetében az önkormányzat az üzemeltetési engedélyezési eljárás során, de legkésőbb az üzembe helyezést követő egy év múlva megküldi az Igazgatóságnak a 6. számú melléklet szerinti adatlapot. Az Igazgatóság a beérkezett, illetve a beruházás tervezett üzembe helyezését követő 1 éven belül be nem érkezett bizonylatokról az önkormányzatonkénti részletezésben évente február 15-ig, illetve szeptember 15-ig összesítést küld helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(5)[33] A 17. § (2)-(4) bekezdésekre vonatkozó adatszolgáltatás tartalma megegyezik a számítógépes rendszerből lekérdezhető adatok tartalmával.

18. §[34]

(1)[35]

(2)[36]

(3) A Kincstár a támogatás folyósításában való közreműködésért kezelési költséget számít fel. A Kincstár számlát bocsát ki a támogatás címzettje részére a kezelési költségről, amelyhez igénybe vehető az arányos céltámogatás.

(4) A Kincstár által a támogatás folyósításában való közreműködésért felszámított kezelési költséget a szerződő felek a finanszírozási szerződésben rögzítik. A Kincstár által felszámított kezelési költség a ténylegesen igénybe vett támogatási összeg után, 0,45%.

19. §[37]

(1) A támogatás címzettje - a Cct. 17. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - kiegyenlítetlen, a műszaki ellenőr teljesítés-igazolását tartalmazó számlát és a számla kiegyenlítéséhez szükséges arányos saját forrás rendelkezésre állását igazoló, finanszírozási szerződésben meghatározott fizetési számla kivonatának hitelesített másolatát nyújtja be a Kincstárhoz.

(2) A számlának - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közleménye mellékletének számát, sorszámát és a beruházás típusának kódszámát, továbbá azt, hogy kifizetése az igénylő önkormányzatot terheli. A beruházás során keletkezett számlát a támogatás címzettje záradékolja, és a záradékban nyilatkozik az előzetesen felszámított, de levonhatóvá vált áfa összegről.

(3) A Kincstár ellenőrzi, hogy a benyújtott számla megfelel-e az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak.

(4) Az előzetesen felszámított, le nem vonható áfával elnyert céltámogatásnál a Kincstár az időközben levonhatóvá vált áfa esetén csak a kihirdetésben szereplő éves ütem levonhatóvá vált áfával csökkentett részéig teljesíti a céltámogatás utalását.

(5) A Kincstár a kihirdetésben szereplő címzett, illetve a céltámogatás teljes körű nyilvántartását vezeti.

(6) A Kincstár a folyósításkor ellenőrzi, hogy a céltámogatási igény összege a jóváhagyott éves összeghatárt nem haladja-e meg, valamint az igényelt céltámogatás aránya megfelel-e az alapdokumentumok szerinti - közös beruházásból való kiválás esetén a 12. § (2) bekezdése szerinti - aránynak.

(7) A Kincstár az (1)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú számlát - teljesítés nélkül - javításra visszaküldi az önkormányzatnak.

19/A. §[38]

(1) Ha a számla kiegyenlítéséhez a saját forrás - a benyújtott fizetési számlakivonat alapján - a támogatás címzettjének számláján a támogatási aránynak megfelelően nem áll rendelkezésre, a Kincstár a rendelkezésre álló saját forrás alapján csökkentett összegű támogatást utal ki, és erről tájékoztatja az önkormányzatot.

(2) Az előző évi maradvány felhasználása megelőzi a tárgyévi előirányzat felhasználását.

(3) A támogatásra jogosultság esetén a megvalósíthatósági tanulmány és az igénybejelentéshez mellékelt hatósági engedélyhez tartozó tervdokumentáció elkészítésének kiegyenlített és a 19. § (2) bekezdésnek megfelelő tervezői számlája alapján hívható le az önkormányzatot megillető arányos támogatás.

20. §

(1)[39] Az önkormányzat - a soron következő, de legkésőbb 20 munkanapon belül összehívott képviselő-testületi ülés döntését követő 8 munkanapon belül - megküldi a fel nem használt támogatás egészéről vagy egy részéről való lemondást a 7. számú melléklet szerinti adatlapon. A lemondó nyilatkozatot a képviselő-testületi határozat(ok) mellékelésével az Igazgatóságon keresztül kell megküldeni helyi önkormányzatokért felelős miniszternek. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az előirányzat csökkentéséről értesíti a Kincstárt és annak Igazgatóságán keresztül az önkormányzatot.

(2)[40] A jogtalanul igénybe vett címzett és céltámogatást a Kincstár "Önkormányzatok címzett és céltámogatása" megnevezésű, 10032000-01720268 számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni, amelyről a 7. számú melléklet szerinti adatlapon - az (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat számára meghatározott határidők figyelembevételével - a képviselő-testületi határozat(ok), valamint a visszafizetett összeg terhelési értesítője másolati példányának mellékelésével az Igazgatóságon keresztül tájékoztatni kell a helyi önkormányzatokért felelős minisztert. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a visszafizetésről és az azzal összefüggő előirányzat-módosításról értesíti az Igazgatóságon keresztül az önkormányzatot.

(3) A címzett és céltámogatás visszafizetését nem helyettesíti az előirányzatról való lemondás. A lemondásról és a visszafizetésről szóló adatlapot az elküldés idején fennálló tényeknek megfelelően kell kitölteni.

(4)[41]

(5)[42]

(6)[43]

(7)[44]

(8)[45] A Cct. 14. §-ának (15) bekezdése alapján benyújtott műszaki tartalom módosítását kérelmező dokumentumban az önkormányzat

a) ismerteti a beruházás műszaki tartalmának megváltoztatását előidéző okokat és körülményeket,

b) bemutatja a beruházás műszaki tartalma módosításának költségeit, valamint

c) mellékeli

ca) a központi vagy hatósági intézkedést alátámasztó dokumentumot, és

cb) szükség esetén az illetékes hatóság engedélyének hiteles másolatát, valamint

cc) az R. 4. melléklet A) rész V., VII. és IX. pontjának, valamint a létesítményjegyzéknek - a kérelemmel összhangban - kitöltött és aláírt dokumentumát.

(9)[46] A Cct. 14. §-ának (15) bekezdése szerinti, a beruházás pénzügyi ütemezésének módosítására irányuló kérelmében az önkormányzat bemutatja - külön dokumentummal alátámasztva - a beruházás befejezésének elhúzódását eredményező előre nem látható okokat, és mellékeli az R. 4. melléklet A) rész V., VII. és IX. pontjának, valamint a létesítményjegyzéknek - a kérelemmel összhangban -kitöltött és aláírt dokumentumát.

(10)[47] A támogatásban részesülő önkormányzatnak a (8) és (9) bekezdés alapján a beruházás műszaki tartalmának, pénzügyi ütemezésének módosítását a beruházás tervezett befejezésének időpontjáig, egyszeri alkalommal van lehetősége kérelmezni. A kérelmekről, valamint, ha szükséges, az ezzel összefüggő céltámogatás maradványa felhasználásának engedélyezéséről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

21. §[48]

A törvényben előírt határidő lejárta után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter értesíti a Kincstárt és az Igazgatóságon keresztül az önkormányzatot a fel nem használt előirányzat elvonásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a fel nem használt előirányzatot akkor vonja el,[49]

a)[50] ha az önkormányzat ugyanazon műszaki tartalmú beruházásához címzett és céltámogatásban is részesült, és nem mondott le az egyikről; ez esetben a címzett támogatás kerül elvonásra;

b) ha az önkormányzat a kivitelezés megkezdéséről legkésőbb a támogatás kihirdetésétől számított 12 hónapon belül, a szerződés szerinti kezdési határidő lejártáig az erről szóló értesítést nem küldi meg;

c)[51] ha a címzett vagy céltámogatás (a továbbiakban együtt: központi támogatás) felhasználhatóságára a törvényben előírt határidő a beruházás tervezett befejezését követő év vége, illetőleg - folyamatban lévő beruházások esetében - az EU támogatásról kötött megállapodás vagy szerződés szerinti befejezési határidő lejárt.

22. §

(1)[52] A Kincstár havonta - a tárgyhót követő hónap 10. napjáig - tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert - a közöttük létrejött megállapodás szerinti adattartalommal - a folyamatban lévő és az új beruházások esetében a támogatásban részesülő önkormányzatok támogatásának összegéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembevételével.

(2)[53] A Kincstár igazolja a beruházási adatlapon a beruházás során a költségvetési beszámolóhoz a tárgyévben teljesített kifizetéseket, és a beruházás befejezését követően - a támogatás címzettje elszámolási kötelezettségének teljesítéséhez - az igénybe vett céltámogatás összegét.

(3)[54] Az önkormányzat a féléves-, valamint az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg, e rendelet 10. melléklete alapján a beruházás állapotáról papír alapon vagy elektronikus úton kiegészítő információkat szolgáltat az Igazgatóságnak, és ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek is.

23. §

(1) Ha a beruházást nem a központi támogatásban részesülő önkormányzat valósítja meg, illetőleg fejezi be, változatlanul az eredeti címzett rendelkezik a központi támogatással, és számol el a beruházás befejezését követően.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a központi támogatás felhasználásáról és a beruházás befejezését követő elszámolásról az önkormányzatok egymással megállapodnak.

24. §[55]

(1) Az önkormányzat a beruházás - műszaki-pénzügyi szempontból történő - teljes befejezését követő hat hónapon belül a céltámogatási előirányzat felhasználásáról az e rendelet 8. és 9. melléklete szerinti adatlapokon elszámol. Az önkormányzat az elszámolást az Igazgatóságnak küldi meg. A Kincstár igazolja az igénybe vett támogatás összegét az adatlapokon. Az Igazgatóság a befejezett beruházásokról és azok elszámolásáról papír alapú kimutatást küld a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

(2) Ha a beruházás nem fejeződött be, az önkormányzat az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg az e rendelet 8. melléklete szerinti adatlapon pénzügyi szempontból elszámol a céltámogatással.

(3) Az önkormányzat saját forrásából befejezett beruházása esetén az önkormányzat az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg beszámol az e rendelet 8. és 9. melléklete szerinti adatlapokon a megvalósult beruházás műszaki tartalmáról.

25. §[56]

26. §[57]

Záró rendelkezés

27. §

(1)[58] Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de a hatálybalépést megelőzően indult ügyekben az eljárást a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni azzal, hogy az előirányzat-módosítási, -felhasználási feladatokról ez esetekben is a helyi önkormányzatokért felelős miniszter gondoskodik.

(2)[59] A célelőirányzat felhasználása vonatkozásában az Ávr.-t az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)[60]

28. §[61]

(1) E rendeletnek a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelettel megállapított előírásait - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2010. május 31-ét követően megkötött céltámogatási szerződésekre kell alkalmazni.

(2) A 14. § (9)-(10) bekezdésének, 22. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell.

29. §[62]

(1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve terhelik.

(2) Amennyiben az önkormányzati egészségügyi intézmény tulajdonjoga - melyhez 2012. január 1-jét megelőző döntésből eredően egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez céltámogatásban részesült - a Törvény alapján átadásra kerül az állam részére, az átadást követően a beruházás megvalósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra elkülönített támogatás felhasználására az intézményfenntartó lesz jogosult.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[63]

2. számú melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[64]

3. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[65]

4. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[66]

A) A céltámogatási igénybejelentés 1. dokumentuma
"BERUHÁZÁSI ADATLAP
a céltámogatással megvalósuló beruházásokhoz
I.A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
II.A beruházás helye (kistérség és település megnevezése is):
III.A beruházás támogatásban részesíthető műszaki tartalma:
IV.A beruházás támogatásban nem részesíthető műszaki tartalma:
V.Egészségügyi gép-műszer (db)
VI.A beruházás támogatott műszaki tartalmának tervezett kivitelezési, üzembe helyezési időpontja
A kivitelezés kezdésének időpontja (év, hó):
A kivitelezés befejezésének időpontja (év, hó):
A beruházás támogatott műszaki tartalmának tervezett befejezési éve:
VII.A beruházás költségelőirányzatai
A) A támogatott műszaki tartalom beruházási költségei
VII./A/1. Beruházási költség (áfa nélkül)forint
VII./A/2. Első készlet beszerzés (áfá nélkül)forint
VII./A/3. Az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfaforint
VII./A/4. A beruházás összköltsége, támogatott műszaki tartalom (VII./A/1.+2+3):forint
B) A nem támogatott műszaki tartalom beruházási költségei
VII./B/1. Beruházási költség (előzetesen felszámított, de le nem vonható áfával)forint
VII. Összesen (VII./A/4+VII./B/1.):forint
Részletes költségszámítás alapján számított költség:forint
VIII.Közös beruházásnál igényelhető céltámogatás számítása az egyes önkormányzatokat megillető támogatás
figyelembevételével
Önkormányzat neveTámogatás mértéke
(%)
Önkormányzat saját
forrása (a tényleges
saját forrással együtt)
(E Ft)
Igényelhető
céltámogatás
(E Ft)
Önkormányzat
beruházási
összköltsége
(3+4) (E Ft)
12345
Támogatás címzettje:
1.
Társultak:
1.
2.
3.
4.
5.
Összesen
(támogatás címzettjének adata is):
IX.A beruházás pénzügyi forrásai (ezer forintban)
Önkormányzat neveÖsszesenI. ütemév
.év
II. ütemév
.év
III. ütemév
.év
A) A támogatott műszaki tartalom szerint
IX./A/1. Összes saját forrás (1.1-1.4.)
[Cct. 23. § c) pont]
1.1. Az önkormányzat(ok) költségvetési
rendeletében vagy képviselő-testületi
határozatában, illetőleg a képviselő-
testület költségvetési rendeletbe foglalt
felhatalmazása alapján a polgármester
nyilatkozatában a beruházásra
jóváhagyott saját forrás (kizárólag saját
bevétel)
- ebből a kötelező feladat ellátását
szolgáló vagyon értékesítéséből
származó saját bevétel [Cct. 19. § (2) bek.]
1.2. Hitel
1.3. Egyéb állami támogatások
- ebből: önkormányzatok fejlesztési
feladataira szolgáló előirányzatból
- ebből: egyéb
1.4. Egyéb nemzetközi forrásokból
származó támogatás (EU):
IX./A/2. Céltámogatás [Cct. 8. § (5) bek.]
IX./A/3.Beruházási összköltség
(IX./A/1.+IX./A/2.)
B) A nem támogatott műszaki tartalom szerint
IX./B/1. Nem támogatott műszaki tartalom
saját forrás
Összesen (IX./A/3.+ IX./B/1.):
X.Létesítmény, illetve egészségügyi gép-műszer jegy;zékEzer forintban
A létesítmény megnevezéseKöltség-előirányzat összesen
nettóáfanettó + áfa
I. Létesítmények, illetve egészségügyi gép-műszerek
rövid, tételes felsorolása:
-
-
-
-
I. Létesítmények, illetve egészségügyi gép-műszerek
összesen:
II. Létesítményekre, illetve egészségügyi
gép-műszerekre közvetlenül fel nem osztható költségek
tételes felsorolása
1. Lebonyolítási díj és a műszaki ellenőr
igénybevételének díja
2. Tervezési díj
3. Támogatás kezelési költség
4. Egyéb - az alapfunkcióhoz közvetlenül nem
kapcsolódó - költségek
-
-
-
A létesítmény megnevezéseKöltség-előirányzat összesen
nettóáfanettó + áfa
II. Létesítményekre, illetve egészségügyi
gép-műszerekre közvetlenül fel nem osztható költségek
összesen:
III. Összesen (I+II):
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
…………………………………
polgármester
…………………..
jegyző

B.[67]

C.[68]

D) A céltámogatási igénybejelentés 4. dokumentuma[69]

G.[70]

5/A. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[71]

[72]
ÉRTESÍTÉS
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:
közl. szám:
mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
A beruházási összköltsége (E Ft):
a) A közbeszerzési eredményhirdetés időpontja:
Melléklet: A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. mellékletének hitelesített másolata
b) A kivitelezés megkezdésének időpontja:
Melléklet: Egészségügyi gép-műszer beszerzés szerződésének hitelesített másolata
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
……………………………
polgármester"

5/B. melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[73]

ÉRTESÍTÉS
a beruházás befejezéséről
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve: ......................................................................
KSH kódja (megye- és településazonosító): .........................................................................................
Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma: ...............................................................................
melléklet száma:.......................................................sorszám: ..............................................................
beruházás típusszáma: ........................................................................................................................
beruházás megnevezése: ......................................................................................................................
beruházási összköltség: .......................................................................................................................
A beruházás befejezését igazoló dokumentum - önkormányzat által hitelesített, az eredményes üzembe helyezési eljárást igazoló dokumentum - másolatát.
Melléklet:
Igazoló dokumentum hitelesített másolata.
Kelt:........................., 200.....év..........................hó.....nap
P.H.
…………………….
polgármester

6. melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[74]

IGAZOLÁS

a címzett vagy céltámogatással megvalósult szennyvízcsatorna házi bekötéseiről

(a szolgáltató adatai alapján)

A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:.................................................................

KSH kódja (megye- és településazonosító):......................................................................................

Támogatást jóváhagyó törvény, közlemény száma:...........................................................................

melléklet száma:..........................................sorszám:..................................................................

beruházás megnevezése:................................................................................................................

beruházási összköltség:.................................................................................................................

a beruházás nyomvonalán lévő ingatlanok száma:...............................................................(db)

a beruházás teljes nyomvonalán vezetékes ivóvíz szolgáltatásba bekötött ingatlanok száma:

..............................(db)

a beruházás nyomvonalán a csatornába bekötött ingatlanok száma:...................................(db)

az 1 km-re jutó bekötések száma:........................................................................................(db)

(1 km szennyvízcsatorna-hálózaton olyan gyűjtőcsatorna értendő, melyre szennyvízbekötő vezetékkel csatlakozni lehet. Nem értendők a gyűjtőcsatorna fogalmába az olyan különböző funkciójú szennyvízvezetékek mint például a településeket összekötő térségi vezeték, a szennyvizet az átemelőből a gravitációs csatornába juttató nyomóvezeték, a bekötésre már nem használt főgyűjtő szakasz stb.)

Igazolom, hogy a fent megnevezett beruházásban címzett vagy céltámogatással megvalósult szennyvízcsatornára való házi bekötések száma elérte a 60%-ot, illetve a 80%-ot.

Kelt:........................., 200.....év..........................hó.....nap

P.H.

jegyző polgármester

Hatósági igazolás (az I. fokú vízügyi hatóság tölti ki)

Igazolom, hogy a fent megnevezett beruházásban címzett vagy céltámogatással megvalósult szennyvízcsatornára való házi bekötések száma elérte a 60%-ot, illetve a 80%-ot.

Kelt:........................., 200.....év..........................hó.....nap

P.H.

igazgató

7. melléklet a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[75]

LEMONDÓ ÉS VISSZAFIZETÉSI NYILATKOZAT30
címzett támogatásról, céltámogatásról
(A megfelelő rész aláhúzandó)
Önkormányzat neve:...............................................................................KSH kódja:...............................
A támogatott cél megnevezése: ................................................................................................................
..................................................................................... .sz. képviselő-testületi határozat alapján (kivonat)
a képviselő-testület az........................................ ..évi.....törvény.....számú mellékletének.............sorszámán
..................... .....év(ek)re31 jóváhagyott címzett támogatásról (céltámogatásról) az alábbiak szerint lemond:
No.MegnevezésÖsszesEbből: lemondás és visszafizetés
támogatás (Ft)ÁSZ vizsgálat szerintnem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)*oka32(Ft)**Oka34
12345
1.Jóváhagyott címzett vagy céltámogatás összege----
2.Lemondások (ezt megelőzően) összesen----
3.Lemondások alapján módosított támogatás (1-2)----
4.Ténylegesen igénybe vett támogatás----
5.Rendelkezésre álló támogatás----
6.Ebből: lemondás maradványról:-----
-.....évi ütemről
-.....évi ütemről
.....évi ütemről
-.....évi ütemről
lemondás maradványról összesen
7.lemondás előirányzatról:-----
-.....évi ütemről
-.....évi ütemről
.....évi ütemről
-.....évi ütemről
lemondás előirányzatról összesen
30 Csak az Igazgatóságon keresztül küldött lemondó nyilatkozatot fogadja el az MTRFH. Ezer forintnál kisebb összegű lemondás esetén nem szükséges képviselő-testületi határozato(ka)t mellékelni.
31 A képviselő-testületi határozatban foglalt, egy adott beruházáshoz kapcsolódó lemondással érintett támogatási éve(ke)t feltüntetni, megegyezően a 6., 7., 8. és 9. rovatokban megjelölt évekkel.
32 A lemondás okához tartozó kódszámot kell beírni. Egyéb oknál ezen túl a megnevezést is be kell írni a 7. ponthoz.
No.MegnevezésÖsszesEbből: lemondás és visszafizetés
támogatás (Ft)ÁSZ vizsgálat szerintnem ÁSZ vizsgálat szerint
(Ft)*oka32(Ft)**Oka34
12345
8.végleges visszafizetés maradványból:-----
-.....évi ütemre
-.....évi ütemre
.....évi ütemre
-.....évi ütemre
maradvány visszafizetése összesen
9.végleges visszafizetés előirányzatból
10.Lemondás mindösszesen (6+7+8+9)
11.További igénybevétel várható (5-10)----
* A 8-9. sor szerinti összegeket az "Önkormányzatok címzett céltámogatása" megnevezésű 10032000-01720268 számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.33 ** A 8-9. sor szerinti összegeket az "Önkormányzatok címzett céltámogatása" megnevezésű 10032000-01720268 számú lebonyolítási számlájára kell visszafizetni.35
A lemondás okának kódja:
1. Saját forrás hiánya 2. Alacsonyabb költség
3. Áfa-visszatérítés 4. Társult település kiválása
5. ÁSZ vizsgálata 6. Jogosultság elvesztése
7. Szennyvízberuházások 60%, illetve 80%-os
8. Egyéb ok:............................................... rákötési arányának elmaradása
Kelt:........................., 200.....év..........................hó.....nap
P.H.
……………………
polgármester
Hitelintézet (címzett támogatás esetén a Magyar Államkincstár) záradéka34:
1. A címzett támogatás/céltámogatás folyósításának lezárása a kezelési költségek levonása után
megtörtént nem történt meg.
(A megfelelő szöveg aláhúzandó.)
2. Finanszírozási szerződés kötése, támogatási keret nyitása nem történt.35
Kelt:........................., 200.....év..........................hó.....nap
P.H.
………………………
aláírás
33 A visszafizetést igazoló dokumentum (terhelési értesítést) másolatát mellékelni kell. A feltüntetett számlaszám megegyezik e rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében megjelölt számlaszámmal, amelyre a visszafizetést utalni kell.
34 Az Állami Számvevőszék által elrendelt visszafizetési kötelezettség teljesítésekor pénzügyileg lezárt beruházás esetén a pénzintézeti záradékolás nem szükséges, de csatolni kell az ÁSZ-határozat teljesített határozatát.
35 Meg sem kezdett beruházás esetén húzandó alá.

8. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[76]

ADATLAP
Céltámogatással megvalósuló vagy megvalósult beruházás ..........évi elszámolásának összesítő táblája
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A támogatott cél megnevezése:
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településaznosító (5 jegyű
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,közl. szám:
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
Céltámogatás aránya (%):
A céltámogatás egyedi azonosítója:
A kivitelezés megkezdésének időpontja (év, hónap):
Kivitelezés befejezésének várható időpontja (év, hónap):
Üzembehelyezés várható időpontja (év, hónap):
Ezer forintban
Jóváhagyott, illetve ténylegesen felhasznált összegek
Közleményenként, ütemévenként
Sor-Megnevezésaz első
számjóváhagyás
éve előtt
. évre. évre. évre
1234
1.Céltámogatás jóváhagyott-
2.Előző évek lemondásai, visszafizetései-
ütemévenként
3.Előző évek lemondása alapján módosított-
támogatás (1-2)
4.Ténylegesen felhasznált támogatás-
5.ebből: elszámolás évében-
6.Maradvány összesen (3-4=7+...+15)-
7.ebből: elszámolás I. félévében-
lemondás maradványról
8.elszámolás I. félévében lemondás-
előirányzatról
9.elszámolás I. félévében visszafizetés-
maradványból
10.elszámolás I. félévében visszafizetés-
előirányzatból
11.elszámolás II. félévében lemondás-
maradványról
12.elszámolás II. félévében lemondás-
előirányzatról
13.elszámolás II. félévében visszafizetés-
maradványból
14.elszámolás II. félévében visszafizetés-
előirányzatból
15.további várható felhasználás-
16.Saját forrás terv szerint
17.Egyéb állami támogatás terv szerint
18. Egyéb nemzetközi forrásokból származó (EU)
támogatás terv szerint
19. Ténylegesen felhasznált saját forrás
20. Ténylegesen felhasznált egyéb áll.
támogatás
21. Ténylegesen felhasznált egyéb nemzetközi
forrásokból származó (EU) támogatás
támogatás
22. 19-21 sorból: elszámolás évében
23. Beruházási összköltség terv szerint
(1 + 16+17+18)
24. Ténylegesen felhasznált (4+19+20+21)
25. ebből: elszámolás évében
26. Az igénybevett céltámogatás aránya:
27. Nem támogatott műszaki tartalom (tervezett)
28. Ténylegesen felhasznált
29. Mindösszesen tervezett (23+27)
30. Mindösszesen ténylegesen felhasznált (24+28)
Önkormányzat záradéka az Adatlaphoz
A jelenlegi lemondás(ok)ról szóló Lemondó nyilatkozatok, képviselőtestületi határozat(ok) és a visszafizetési
bizonylat(ok) mellékelt másolata(i) (db):
A céltámogatás maradványból az Adatlap 2 oszlopának 15. sorában jelzett összeg (elszámolási év dec. 31-i maradvány)
felhasználásának várható ideje (év, hó):
Társult települések (a gesztor önkormányzat nélkül) száma (db):
A (közleményben) jóváhagyott társult települések körében változás nem történt/történt (a megfelelő szöveg
aláhúzandó). A változás oka:
Ha a jóváhagyott támogatás összes évi üteme már felhasználásra került, de a beruházási adatlapon feltüntetett
támogatásban részesülő műszaki tartalom még nem valósult meg teljes egészében, az önkormányzat a beruházás
befejezése érdekében azt saját forrásból tovább folytatja:
igen/nem (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
Kelt: ..........................................., 20.... év....................hó...........nap
P. H.
…………………………………..
polgármester
…………………………………..
jegyző"

Magyar Államkincstár záradéka az Adatlaphoz

Az adott beruházáshoz tartozó céltámogatások adatai

Forintban
Az elszámolástElszámolás évére
Sor-Megnevezésmegelőző évjóváhagyott
számmaradványa
1
előirányza
2
1.Beszámolást megelőző években az adott éveket érintő lemondások összege
2.Beszámolást megelőző években a tényleges felhasználás összege
Sor-
szám
MegnevezésAz elszámolást
megelőző év
maradványa 1.
Elszámolás évére
jóváhagyott
előirányzat 2.
3.Elszámolási évi nyitó állománya (nettó)
4.Elszámolás évi felhasználás a kezelési költséggel együtt
5.A Magyar Államkincstárnál az év folyamán átvezetett lemondás,
visszafizetés vagy elvonás összege
6.Az önkormányzat rendelkezésére álló összeg az elszámolási év XII. 31-én
(6=3-4-5)
Az önkormányzat által bemutatott 2. sz. Adatlap, 2 oszlopának, 15. sorában feltüntetett adat megegyezik/nem egyezik
meg a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatokkal (a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Az eltérés oka:
A céltámogatás számlájának lezárása a kezelési költség figyelembevételével megtörtént/nem történt meg
(a megfelelő szöveg aláhúzandó).
Kelt: ..........................................., 20.... év .................... hó ........... nap
P. H.
………………………………….
polgármester
……………………………..
jegyző"

9. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[77]

Céltámogatással megvalósult, egészségügyi gép-műszer beszerzésre fordított pénzeszközök és azok
naturáliái
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
A céltámogatás egyedi azonosítója:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,közl. szám:
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:mell. szám:
sorszám:
A beruházás megnevezése:
Céltámogatás aránya (%):
KódMegnevezésDarabÖsszes felhasználás
(Ezer Ft)
01Endoszkópok
02Elektrokardiografok - Elektrokardioszkópok
03Pacemakerek
04Betegmegfigyelő és -ellenőrző rendszerek
05Újraélesztés eszközei
08Hőmérők, Bőrhőmérők
11EEG-k, EEG analizátorok, EEG integrátorok
20Telemetrikus készülékek
23Légzésfunkciós vizsgálók, ergométerek
29Altatók, altató-lélegeztetők
30Lélegeztetők
32Extrakorporális keringést biztosítók
34
38
Oxigénterápiás eszközök, hiperborikus kamrák
Szívóberendezések
39Inkubátorok
41Speciális ágyak, ágymérlegek
42Dializáló berendezések
45Termoterápiás készülékek
50Inhalátorok - Aerosolok
54Képalkotós ultrahang diagnosztikai készülékek
55Röntgen diagnosztikai berendezések
57Nukleárdiagnosztika készülékei
58Nukleárterápia készülékei
65Műtő-, vizsgáló asztalok, székek
66Műtő-, vizsgáló lámpák
69Fertőtlenítő készülékek - adagolók
70Betegszállítás eszközei
77Haenmatológiai - szerológiai készülékek
79Ionkoncentráció és vérgáz analizátorok
88Központi gázellátó berendezések
97Volumetriás adagolók (motoros fecskendő/perfusor, infúziós
pumpa/infusor)
98Defibrillátorok (külön is - nem csak resuscitációs egység részeként)
99Vérmentő rendszerek (cellsaver)
100Betegágy melletti gyorsdiagnosztika laboratóriumi eszközei
101Intenzív- és sürgősség ápolás technika eszközei (például: mozgatók,
emelők, betegvédők)
102Enteralis táplálás eszközei
103Háttérben képalkotó diagnosztika (CT, MRI)
104Betegágy melletti gyorsdiagnosztika képalkotó eszközei (például:
sonograph, doppler)
105Neurostimulatorok
106Relaxometerek
95A fentiekben fel nem sorolt egyéb, az aneszteziológiai, intenzív
terápiás, sürgősségi betegellátást közvetlenül szolgáló eszközök
96Összesen:
Kelt: ..........................................., 20.... év.....................hó...........nap
P. H.
……………………………
polgármester
………………………….
jegyző"

10. melléklet adattartalma a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelethez[78]

Kiegészítő információk a céltámogatással megvalósuló folyamatban lévő beruházásokról
Kitöldendő a céltámogatással megvalósuló beruházások elszámolásával egyidejűleg, valamint a féléves költségvetési
beszámoló elkészítésekor, azzal együtt 1 példányban kell a Kincstárhoz továbbítani
A céltámogatás egyedi azonosítója:
A beruházó önkormányzat KSH kódja [megye (2 jegyű) és településazonosító (5 jegyű)]:
A beruházó önkormányzat (a támogatás címzettje) neve:
Az önkormányzat címe (megye, irányítószám, település, út, hsz.):
A támogatott cél megnevezése:
Támogatást jóváhagyó közlemény száma,
a közlemény mellékletének száma, sorszáma:
közl. szám:
mell. szám:
sorszám:
Támogatást jóváhagyó közlemény kihirdetésének időpontja (év, hó, nap):
1. A beruházás megkezdésének határideje (jogosultság kihirdetése + 12 hónap ) (év, hó, nap):
1/a. Az 1992. évi LXXXIX. tv. 11. § (5) bekezdés szerinti határidő:
a még rendelkezésre álló időtartam:
3 hónapnál kevesebb
3-6 hónap
6 hónapnál több
2. Közbeszerzési eljárás:
nem kell lefolytatni
nem történt meg, mert:
- nem érkezett pályázat
- a benyújtott pályázatok nem értékelhetők
még nem kezdte el
folyamatban van
befejeződött
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint a Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
Szerződéskötés utáni beruházási összköltség (E Ft):
Pályázat alapján hivatalosan közzétett beruházási összköltség (E Ft):
3. A szerződéskötés megtörtént
Szerződéskötés vagy megbízás megtörtént
Szerződéskötés vagy megbízás nem történt meg
4. Ha a szerződéskötés nem történt meg, mikor várható:
1 hónapon belül
1-3 hónapon belül
3 hónapon túl
A szerződéskötés meghiúsulásának oka:
5. Eü.gép-műszer beszerzésnél a szerződéskötés időpontja (év, hó, nap):
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 5/A. sz. melléklete Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
6. A beruházás műszaki készültségi foka (%):
7. A beruházás megvalósításának jelenlegi állapota
a) Az igénybejelentés üteméhez viszonyítva:
megfelelő ütemben halad
lemaradás tapasztalható, ennek oka:
forráshiány:
műszaki:
egyéb:
Az ok leírása:
b) A kivitelezési szerződésben, megbízásban rögzítettekhez viszonyítva:
megfelelő ütemben halad
lemaradás tapasztalható, ennek oka:
forráshiány:
kivitelezővel kapcsolatos problémák:
kedvezőtlen időjárási viszonyok:
egyéb:
Az ok leírása:
8. Támogatási jogosultság végső határideje (támogatás éve +1 vagy +2 év) (év, hó, nap):
8.a. Beruházás üzembehelyezésének dátuma (5./B. sz. melléklet alapján) (év, hó, nap):
Kincstárhoz elküldve (év, hó, nap):
8.b. Befejezett beruházásról az Elszámolás megküldve (év, hó, nap):
9. Lemondó nyilatkozat
Kincstárhoz elküldve a megfelelő dokumentumokkal (év, hó, nap):
Helyi önkormányzatokért felelős miniszternek továbbítva (év, hó, nap):
A lemondás a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által elfogadva (év, hó, nap):
A lemondás az előírt határidők lejárta miatt esedékes:
Lemondó nyilatkozat a beszámoló garnitúrához csatolva (igen/nem):
Lemondás elmulasztása esetén tudomásul veszem, hogy a fel nem használt támogatás
- az 1. pont alapján
- a 8. pont alapján
elvonásra kerül (a megfelelő helyre X-et kell írni)
Kelt: ........................................... , 20.... év .....................hó ...........nap
P. H.
………………………………
polgármester
……………………………..
jegyző
Megjegyzés:
A válasznak megfelelő téglalapba X-et vagy dátumot kell írni."

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.03.05.

[2] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[3] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[4] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[5] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[6] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[7] Hatályon kívül helyezte a 29/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.03.05.

[8] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[9] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[10] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[11] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[12] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[13] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[14] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése e) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[15] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[16] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[17] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[18] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[19] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[20] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[21] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[22] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[23] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[24] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[25] Módosította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2012.04.06.

[26] Módosította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § e) pontja. Hatályos 2012.04.06.

[27] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[28] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[29] Megállapította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.04.06.

[30] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[31] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[32] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[33] Beiktatta a 106/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.05.06.

[34] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[35] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése p) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[36] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése p) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[37] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[38] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[39] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése c), d) és h) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[40] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése d) és e) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[41] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[42] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[43] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[44] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[45] Beiktatta a 95/2008. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.05.03.

[46] Beiktatta a 95/2008. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.05.03.

[47] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[48] Módosította a 29/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.03.05.

[49] A felvezető szöveget módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[50] Megállapította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2012.04.06.

[51] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése i) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[52] Módosította a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.20.

[53] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[54] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[55] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[56] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 565. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[57] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 565. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[58] Módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.27.

[59] Módosította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § g) pontja. Hatályos 2012.04.06.

[60] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[61] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2010.02.27.

[62] Beiktatta a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 33. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése r) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[64] Hatályon kívül helyezte a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.27.

[65] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése s) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[66] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[67] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése t) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[68] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése t) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[69] A "D)" táblát hatályon kívül helyezte a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2012.04.06.

[70] Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése t) pontja. Hatálytalan 2013.02.20.

[71] Megállapította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[72] Módosította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § n) pontja. Hatályos 2012.04.06.

[73] A mellékletcímet módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[74] A mellékletcímet módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[75] A mellékletcímet módosította a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[76] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[77] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

[78] Beiktatta a 36/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.02.27.

Tartalomjegyzék