41/2010. (IV. 20.) FVM rendelet

a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ha a jelölőeszköz az állat füléből kiesett, elveszett, vagy olyan mértékben károsodott, hogy a rajta lévő felirat vagy elektronikus jel nem olvasható, annak pótlását szolgáló új füljelző megrendeléséről az állattartónak legkésőbb a 12. § szerinti éves leltárkor, pótlásáról vagy cseréjéről pedig a lehető leghamarabb, de legkésőbb az állat értékesítéséig, vagy vágóhídra kerüléséig gondoskodnia kell. A jelölőeszközt az útmutatóban leírtak szerint bármilyen engedélyezett típussal lehet pótolni a 4. és 5. §-ban rögzített előírások betartásával."

2. § Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állomány-nyilvántartó mellékleteként kell megőrizni a 13. § (1) bekezdése szerinti szállítólevelet, továbbá az állattartónak naprakészen vezetnie kell az állomány-nyilvántartó mellékletét képező alábbi nyilvántartásokat:

a) a jelölésre felhasználható jelölőeszközök listája, amelyen minden jelölőeszköz esetében fel kell tüntetni a jelölés időpontját (év, hó);

b) a tenyészetben található, továbbá az onnan kiadott és oda érkezett állatok ENAR-számát tartalmazó listát."

3. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter