65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"n) vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vagy vonatkoztatható,"

(2) A Rendelet 2. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"q) térbeli objektum: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése,"

(3) A Rendelet 2. §-a a következő t)-v) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"t) téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat,

u) adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

v) adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek vagy szervezetek."

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével.

(2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja

a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,

b) a területi támogatási rendszerek adatait,

c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és

d) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó szöveges és térképi dokumentumok adatait.

(3) A TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.

(4) A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát.

(5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban:

a) dokumentum,

b) riport,

c) diagram,

d) kartogram és

e) korlátozott felbontású raszteres térkép.

(6) A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó - adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső - adatok projektszintű lekérdezését és megjelenítését."

3. § A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve - az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően - a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz:

a) projekt,

b) térbeli objektum,

c) település,

d) térség,

e) az ország és

f) az Európai Unió."

4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból,

b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint

c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból

áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg."

5. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles

a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról, elsősorban elektronikus úton vagy digitális adathordozón,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni,

c) az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az informatikai rendszerek számára értelmezhető formátumban átadni, valamint

d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátahelyes állományt átadni."

6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős.

(2) A Kormány a TeIR - mint rendszer - üzemeltetőjeként a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

(3) A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött közszolgáltatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni.

(4) A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében

a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

(5) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása - miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető - ellenőrzésének módját, valamint

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza

a) a hozzáférés igénylésének és megszüntetésének feltételeit,

b) a felhasználók felelősségi körét,

c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét,

d) a költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját és

e) a költségtérítés mértéke meghatározásának módját."

7. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek - a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított - 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17., 18., 20., 28., 30., 33., 35., 58., 63., 68., 82., 107. és 113. sorában meghatározott adatok tekintetében az adatkezelő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségét első alkalommal 2010. október 1-jéig teljesíti."

8. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. § A Rendelet 5. § (3) bekezdésében a "Központi Elektronikus Szolgáltatási Rendszer" szövegrész helyébe a "központi elektronikus szolgáltató rendszer" szöveg, 7. § (1)-(2) bekezdésében az "adatgyűjtő" szövegrészek helyébe az "adatkezelő" szöveg, 8. § (1) bekezdésében a "3. § (1) bekezdésében meghatározott TÉRPORT alrendszer" szövegrész helyébe a "TÉRPORT alrendszer" szöveg, 8. § (4) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a "10. § szerinti Üzemeltetési Szabályzat" szövegrészek helyébe a "TeIR Üzemeltetési Szabályzata" szöveg, 8. § (6) bekezdésében a "rendszer üzemeltetőjénél" szövegrész helyébe a "TeIR üzemeltetőjénél" szöveg és 8. § (8) bekezdésében az "az üzemeltetőnél" szövegrész helyébe az "a TeIR üzemeltetőjénél" szöveg lép.

10. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § a) és r) pontja, 7. § (3) és (8) bekezdése, 10. §-a, 12. § (4) bekezdése, valamint 3. és 4. számú melléklete.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (2) bekezdése.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és 2010. október 3-án hatályát veszti.

(2) A 10. § (2) bekezdése 2010. október 2-án lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

A TeIR adatok témakörei összefüggésben a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott téradattémákkal

ABC
1.Számszerű és térképi adatok témaköreiAz alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése
a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és
működtetéséről szóló kormányrendelet alapján
Téradattémák adatgazdái
2.1. Területi gazdasági folyamatok
3.1.1. Gazdasági alaptényezők
4.1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőkegazdaságpolitikáért felelős miniszter
5.1.1.2. Gazdasági szervezetrendszer
6.1.1.3. Ipari parkokiparügyekért felelős miniszter
7.1.1.4. Munkaerő - foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
8.1.1.5. Gazdasági szerkezet - gazdasági ágak
termelékenysége
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
9.1.1.6. Innovativitás - K+F, modernizálódás -
High-tech ipar
10.1.2. Gazdasági teljesítmény
11.1.2.1. Termelésgazdaságpolitikáért felelős miniszter,
energiapolitikáért felelős miniszter
12.1.2.2. Termelékenységgazdaságpolitikáért felelős miniszter
13.1.2.3. Export
14.1.3. Meghatározó ágazatok
15.1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és termelésagrárpolitikáért felelős miniszter
16.1.3.2. Ipari alaptényezők és termelésiparügyekért felelős miniszter
17.1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelésépítésügyért felelős miniszter
18.1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások alaptényezői
és termelése
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
19.1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményeiturizmusért felelős miniszter
20.2. Területi társadalmi folyamatok
21.2.1. Demográfiai tényezőkA népesség eloszlása - demográfia
22.2.1.1. Népesség száma, összetételeKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
23.2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és elvándorlás
24.2.2. Humán erőforrások tényezői
25.2.2.1. Képzettségoktatásért felelős miniszter
26.2.2.2. Foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
27.2.2.3. Munkanélküliség
28.2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztásKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
29.2.3. Életminőség, életkörülmények
30.2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülményeképítésügyért felelős miniszter
31.2.3.2. Egészségi állapotegészségügyért felelős miniszter
32.2.4. Társadalmi szolgáltatásokKözüzemi és közszolgáltatások
33.2.4.1. Egészségügyi ellátásegészségügyért felelős miniszter
34.2.4.2. Szociális ellátásszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
35.2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatások
36.2.4.4. Közoktatás, felsőoktatás, szakképzésoktatásért felelős miniszter
37.2.4.5. Kulturális szolgáltatásokkultúráért felelős miniszter
38.2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözésigazságügyért felelős miniszter,
rendészetért felelős miniszter
39.2.4.7. Felnőttképzésfelnőttképzésért felelős miniszter
40.3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli
elhelyezkedése
41.3.1. KözlekedésKözlekedési hálózatok
42.3.1.1. Közúti közlekedésközlekedésért felelős miniszter
43.3.1.2. Vasúti közlekedés
44.3.1.3. Vízi közlekedés
45.3.1.4. Légi közlekedés
46.3.1.5. Logisztikagazdaságpolitikáért felelős miniszter
47.3.2. HírközlésKözüzemi és közszolgáltatások
48.3.2.1. Informatikainformatikáért felelős miniszter
49.3.2.2. Távközléselektronikus hírközlésért felelős miniszter
50.3.3. Energiaellátás
51.3.3.1. Villamos energia hálózatenergiapolitikáért felelős miniszter
52.3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)
53.3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszer
54.3.4. Vízgazdálkodás
55.3.4.1. Ivóvízellátásvízgazdálkodásért felelős miniszter
56.3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás
57.3.5. Hulladékkezeléskörnyezetvédelemért felelős miniszter
58.4. Természeti adottságok
59.4.1. Domborzati adottságokDomborzatföldügyért felelős miniszter
60.4.2. Földtani adottságokFöldtan (a víztartó rétegek kivételével)bányászati ügyekért felelős miniszter,
természetvédelemért felelős miniszter,
környezetvédelemért felelős miniszter
61.4.3. Víztartó rétegekFöldtan - víztartó rétegekvízgazdálkodásért felelős miniszter
62.4.4. Vízrajzi adottságokVízrajz
63.4.5. TalajadottságokTalajagrárpolitikáért felelős miniszter
64.4.6. Földhasználat, felszínborítottságA felszín borítása
Terület-, illetve földhasználati övezetek
földügyért felelős miniszter
65.4.7. ÉghajlatMeteorológiai földrajzi jellemzőkkörnyezetvédelemért felelős miniszter
66.4.8. ÉlővilágÉlőhelyek és biotópok
Biogeográfiai régiók
A fajok elterjedése
természetvédelemért felelős miniszter
67.4.9. A környezet állapota
68.4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
vízminősége
Környezeti monitoring létesítményekkörnyezetvédelemért felelős miniszter,
vízgazdálkodásért felelős miniszter,
egészségügyért felelős miniszter
69.4.9.2. Települési levegőminőség és
zajszennyezés
Meteorológiai földrajzi jellemzőkkörnyezetvédelemért felelős miniszter
70.4.10. Épített környezet
71.4.10.1. Műemlékek védelmekultúráért felelős miniszter
72.4.10.2. Helyi építészeti értékek védelmeépítésügyért felelős miniszter
73.4.10.3. Közparkok, közkertek védelmetelepülésfejlesztésért és településrendezésért felelős
miniszter
74.4.10.4. Kulturális örökség védelmekultúráért felelős miniszter
75.4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek kataszteretermészetvédelemért felelős miniszter
76.4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
kárelhárítás és kármentesítés
Természeti kockázati zónákkörnyezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
77.4.13. Környezet-egészségügyEmberi egészség és biztonságegészségügyért felelős miniszter
78.5. Területfejlesztés
79.5.1. Intézményrendszer, közigazgatásKözigazgatási egységekterületfejlesztésért és területrendezésért felelős
miniszter
80.5.2. Támogatási rendszerek
81.5.3. Dokumentumok, tervanyagoképítésügyért felelős miniszter,
területfejlesztésért és területrendezésért felelős
miniszter
82.6. Területrendezés
83.6.1. Elfogadott országos, kiemelt térségi
és megyei területrendezési tervek
Területgazdálkodási, -korlátozási,
-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek
területfejlesztésért és területrendezésért felelős
miniszter
84.6.2. Térségi szerkezeti tervek
85.6.3. Térségi szabályozási övezetek
86.6.4. Területrendezési hatástanulmányok

"

2. melléklet a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez

1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

ABCDEF
1.Adatkezelő szervezetAdatgyűjtés megnevezéseAz 1. számú melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási egységÁtadási határnap
2.ÁFSZMunkaügyi központok kirendeltségei5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
3.ÁNTSZAz alapellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban2.4.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
4.ÁNTSZA járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban2.4.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
5.ÁNTSZA fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai
szakmákban
2.4.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
6.ÁNTSZNépegészségügyi szűrővizsgálatok adatai2.3.2.évente vagy
frissítést követően
megyefrissítést követő
90. nap
7.ÁNTSZ, OKIIvóvíz minősége, ivóvíz-indikátorok (bór, nitrit, fluorid, arzén,
ammónium), határérték feletti települések
4.9.1.évente vagy
frissítést követően
település,
előfordulási hely
frissítést követő
90. nap
8.ÁNTSZ, OKIFürdők vizének minősége4.9.1.évente vagy
frissítést követően
előfordulási helyfrissítést követő
90. nap
9.APEHA társasági adóbevallások főbb adatai1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
10.APEHSzemélyi jövedelemadó bevallások főbb adatai1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
11.APEHEgyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
12.DKTérségi területfelhasználási kategóriák térképi lehatárolása
az elfogadott területrendezési tervekben
6.2.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
13.DKA műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalas és az egyedi
építmények térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési
tervekben
6.2.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
14.DKTérségi szabályozási övezetek térképi lehatárolása az elfogadott
területrendezési tervekben
6.3.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
15.Elektronikus
hírközlési
szolgáltatók
Elektronikus hírközlési hálózatok nyomvonalának digitális
térképi és műszaki kapacitás adatai
3.2.2.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
16.Energia KözpontKőolaj-, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló
energiahordozókból történő villamos energia-termelés
3.3.frissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
17.FGSZMagyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű
földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe
3.3.3.éventeország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
18.FÖMIMagyarország településhatárai MKH-5 aktualizálásszámos témaköréventeobjektummárcius 1.
19.FÖMIMagyarország felszínborítottsága adatbázis4.6.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
20.FÖMIParlagfű-veszélyeztetettség4.5.éventetelepülésmárcius 1.
21.FSzHMunkanélküliség adatok1.1.4.negyedéventetelepülésfrissítést követő
30. nap
22.FSzHKistérségi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs
rendszer
1.1.4.negyedéventekistérségfrissítést követő
30. nap
23.FVMNitrát-érzékenységi térkép4.5.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
24.FVMÚj Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)5.2.havontaprojektfrissítést követő
15. nap
25.HM Térképészeti
Kft.
DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázisszámos témakörfrissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
26.HM Térképészeti
Kft.,
FÖMI
Légifelvételek, űrfelvételekszámos témakörfrissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
27.IRMRendőrkapitányságok területi elhelyezkedése, körzetei2.4.6.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
28.KHEMMagyarország vízi útjainak térképe szakaszonként,
folyamkilométer-szelvényezéssel, megnevezéssel és osztályba
sorolással, továbbá a következő elemeket pontként ábrázolva:
- nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők,
- térségi közforgalmú kikötők,
- személyforgalmi kikötők,
- határkikötők, illetve vízi határátkelő helyek,
- kompátkelőhelyek.
3.1.3.éventeország,
kiemelt térség,
megye,
objektum
június 1.
29.KHEMLégi közlekedési és repülőtéri adatok3.1.4évente vagy
frissítést követően
objektumfrissítést követő
90. nap
30.KHEMMagyarország hatályos engedéllyel rendelkező működő
reptereinek térképi ábrázolása poligonként, a repülőterek
megnevezésének feltüntetésével:
- országos jelentőségű polgári repülőtér,
- kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér,
- állami repülések céljára szolgáló repülőtér,
- egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári repülőtér.
3.1.4.éventeország,
kiemelt térség,
megye,
objektum
június 1.
31.KincstárA Kincstár által működtetett monitoring rendszer5.2.havontaprojektfrissítést követő
15. nap
32.Kincstár,
APEH
Részletezett helyi adó adatok1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
33.KKKMagyarország országos közúthálózatának térképi adatbázisa
szelvényezéssel a következő elemek nyomvonalas, illetve
pontszerű ábrázolásával:
- gyorsforgalmi utak,
- főutak,
- mellékutak,
- gyorsforgalmi úton, főúton lévő hidak,
- gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelők és
határátlépési pontok.
3.1.1.éventeország,
kiemelt térség,
megye,
objektum
június 1.
34.KKKAz országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok:
- a közút száma és nemzetközi útszáma,
- a közút kategóriája,
- a közút státusza (megszüntetett, új építésű, átépített),
- a közút kezelője,
- forgalomszámlálási adatok,
- balesetek statisztikai adatai,
- hidak jellemző adatai.
3.1.1.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
35.KKKA TEN-T hálózat részét képező közutak megnevezése és térképi
lehatárolása
3.1.1.éventeországmárcius 1.
36.KKKMagyarország országos jelentőségű
kerékpárút-törzshálózatának nyomvonalas térképe a kerékpárút
számának és megnevezésének feltüntetésével
3.1.1.évente vagy
frissítést követően
ország,
objektum
frissítést követő
90. nap
37.KKKKerékpárút országos törzshálózati adatok3.1.1.évente vagy
frissítést követően
országfrissítést követő
90. nap
38.KÖHMűemlékek és régészeti lelőhelyek településenként
számszerűsített kimutatása
4.10.1. és 4.10.4.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
39.KSHTerületi számjelrendszer5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
40.KSHFalusi szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők száma1.3.5.frissítést követőenrégiófrissítést követő
90. nap
41.KSHÁltalános Mezőgazdasági Összeírás főbb adatkörei1.3.1.a felmérés
gyakorisága
szerint
településfrissítést követő
90. nap
42.KSHMegyei és Regionális Adatbázis Rendszer (MR-STAR)számos témakörévente vagy
frissítést követően
megyefrissítést követő
90. nap
43.KSHTelepülésstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR)számos témakörévente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
44.KSHKülföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása1.3.5.évente vagy
frissítést követően
országfrissítést követő
90. nap
45.KSHLakosság turisztikai fogyasztása belföldön1.3.5.évente vagy
frissítést követően
országfrissítést követő
90. nap
46.KSHVállalati K+F tevékenység1.1.6.évente vagy
frissítést követően
megyefrissítést követő
90. nap
47.KSHHigh-tech, medium-high-tech, valamint tudás-intenzív üzleti
szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai
1.1.5. és 1.1.6.évente vagy
frissítést követően
kistérségfrissítést követő
90. nap
48.KSHMűködő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést követően
kistérségfrissítést követő
90. nap
49.KSHIpari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést követően
megyefrissítést követő
90. nap
50.KSHFérőhelyek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban1.3.5.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
51.KvVMOrszágos ökológiai hálózat adatai és térképe (magterület,
ökológiai folyosó, pufferterület)
4.8.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
52.KvVMKiemelten fontos érzékeny természeti terület4.8.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
53.KvVMKörnyezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek
illetékessége, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok,
valamint nemzeti park igazgatóságok működési területe
5.1.frissítést követőentérségfrissítést követő
90. nap
54.KvVMKiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület4.9.1.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
55.KvVMOrszágos jelentőségű védett természeti területek adatbázisa,
Natura 2000 területek adatbázisa
4.8.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
56.KvVMLégszennyező anyagok kibocsátott mennyisége4.9.2.frissítést követőenmegye,
megyeszékhely
frissítést követő
90. nap
57.KvVMLevegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat (OLM) éves értékelés]
4.9.2.évente vagy
frissítést követően
országosfrissítést követő
90. nap
58.KvVMHulladéklerakók a következő csoportosításban:
- A - inert hulladéklerakó,
- B1b - vegyes összetételű (ipari), nem veszélyes hulladékot
fogadó lerakó,
- B3 - magas szervesanyag tartalmú (települési szilárd)
hulladékot fogadó lerakó,
- C - veszélyes hulladéklerakó.
3.5.éventeEOV koordinátajúnius 1.
59.KvVMZajtérképek4.9.2.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
60.KvVMVeszélyes hulladékok keletkezett mennyisége3.5.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
61.KvVMKármentesítési munkálatok4.12.évente vagy
frissítést követően
előfordulási helyfrissítést követő
90. nap
62.MÁV,
GYSEV
Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és műszaki
kapacitás adatai
3.1.2.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
63.MAVIRMagyarország villamosenergia-hálózatának nyomvonalas
térképe:
- az átviteli hálózat távvezeték elemei (750 kV-os, 400 kV-os,
220 kV-os),
- az átvitelt befolyásoló 120 kV-os elosztó hálózat elemei,
- térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei.
3.3.1.éventeország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
64.MBFHBezárt bányák (1993-tól vezetett nyilvántartás alapján:
megnevezés, nyersanyag, kitermelés módja, felhagyás éve,
elhelyezkedés)
1.2.1.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
65.MBFHSzilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatok
(ásványvagyon-nyilvántartás: megnevezés, nyersanyag,
elhelyezkedés; bányatelek-nyilvántartás: megnevezés,
nyersanyag, státusz, kitermelés módja, elhelyezkedés)
4.2. és 1.2.1.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
66.MBFHEnergiahordozók1.2.1. és 3.3.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
67.MEHAz összes beépített erőművi kapacitás források szerint1.2.1. és 3.3.1.frissítést követőenrégiófrissítést követő
90. nap
68.MEHErőművek és kiserőművek (a meglévő erőművek megnevezése,
típusa és térképi ábrázolása poligonként)
3.3.1.éventeország,
település
június 1.
69.MeteorológiaÉghajlati adottságok (hótakarásos napok száma)4.7.frissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
70.MgSzH KözpontErdővel borított területet jelző 1:50000 méretaránynak
megfelelő digitális pontosságú térképi fedvény
4.6.frissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
71.MgSzH KözpontErdősítési adatok4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
72.MgSzH KözpontErdőterület nagysága4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
73.MgSzH KözpontÉlőfa-készlet4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
74.MgSzH KözpontÉgett erdőterület4.6.frissítést követőenmegyefrissítést követő
90. nap
75.MgSzH KözpontLevélvesztés4.6.frissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
76.MgSzH KözpontAz erdők egészségi állapota az összes kár tekintetében4.6.frissítést követőenországfrissítést követő
90. nap
77.MgSzH KözpontErdőtelepítések területe
(beleértve a tárgyévben befejezetteket is)
4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
78.MgSzH KözpontFolyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással érintett
erdőterület
4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
79.MgSzH KözpontErdőterület az erdő első rendeltetése szerint4.6.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
80.MNBUtasforgalmi export az MNB fizetési mérlegében1.3.5.évente vagy
frissítést követően
országfrissítést követő
90. nap
81.MNBUtasforgalmi import az MNB fizetési mérlegében1.3.5.évente vagy
frissítést követően
országfrissítést követő
90. nap
82.MOLMagyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű
kőolaj- és kőolajtermék vezetékeinek nyomvonalas térképe
3.3.3.éventeország,
kiemelt térség,
megye
június 1.
83.MSZHSzabadalmi bejegyzések1.1.6.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
84.MTA-TAKIAgrotopográfiai térkép4.6.frissítést követőenobjektumfrissítést követő
90. nap
85.NFGMLogisztikai adatok3.1.5.évente vagy
frissítést követően
objektumfrissítést követő
90. nap
86.NFGMIpari park, inkubátorház adatok1.1.3.évente vagy
frissítést követően
objektumfrissítést követő
90. nap
87.NFGMIpari parkok (kérdőíves adatok)1.1.3.évente vagy
frissítést követően
megyefrissítést követő
90. nap
88.NFGMEgységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), INTERREG
Monitoring és Információs Rendszer (IMIR)
5.2.havontaprojektfrissítést követő
15. nap
89.NHHInfokommunikációs adatok3.2.1. és 3.2.2.évente vagy
frissítést követően
kistérségfrissítést követő
90. nap
90.NKHÚj, megszűnt, illetve korszerűsítés miatt átépített vasúti
pályaszakaszok hossza, a vasútvonal megnevezése, az átépítés
helye a vonalon szelvénytől szelvényig
3.1.2.frissítést követőenország,
vasútvonal,
vonalszakasz
frissítést követő
90. nap
91.OEPOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
92.OFIKFelsőoktatási felvételi adatok2.4.4.évente vagy
frissítést követően
középfokú
oktatási
intézmény
frissítést követő
90. nap
93.OKFÖnkormányzati feladatkörbe tartozó ár- és belvízvédelmi
védekezés adatai
4.12.évente vagy
frissítést követően
előfordulási helyfrissítést követő
90. nap
94.OKFKatasztrófavédelem kirendeltségei4.12.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
95.OKFVeszélyes ipari üzemek települések szerint4.12.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
96.OKIPollenterhelés4.9.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
97.OKMÁltalános iskolák2.4.4.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
98.OKMÓvodák2.4.4.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
99.OKMSzakiskola, középiskola, gimnázium elhelyezkedése2.4.4.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
100.OKMKollégiumok2.4.4.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
101.OHFelsőoktatási intézmények2.4.4.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
102.OMMFMunkaügyi felügyelőségek5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
103.OMMFMunkavédelmi felügyelőségek5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
104.OMSZMentőállomások2.4.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
105.OMSZSürgősségi betegellátás adatai2.4.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
106.ONYFFoglalkoztatottak FEÁOR szerinti adatai1.1.4. és 2.2.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
107.SZMMAdatátadás a magán-munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési
tevékenységről
1.1.4.éventemegyejúnius 1.
108.SZMMÁpolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona,
pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona)
2.4.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
109.SZMMBentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények idősek,
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok és
hajléktalanok számára
2.4.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
110.SZMMSzociális szolgáltatás (étkeztetést, házi segítségnyújtást,
családsegítést szervező központok)
2.4.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
111.SZMMFalugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás2.4.2.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
112.SZMMSzociális és gyámhivatalok5.1.évente vagy
frissítést követően
településfrissítést követő
90. nap
113.Térségi
vasúthálózatok
tulajdonosai és
üzemeltetői
Magyarország térségi vasúthálózatának analóg vagy digitális,
vektoros, szerkeszthető formátumú térképe EOV koordináta
rendszerben vasútvonalankénti szelvényezéssel és az állomások
(megállóhelyek) megnevezésével és feltüntetésével (keskeny
nyomtávú, személy- és áruszállítás céljából üzemeltetett nem
nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat pályatengelyét feltüntető
szerkeszthető digitális vagy analóg térképi állomány)
3.1.2.éventeország,
vasútvonal,
vonalszakasz
március 1.
114.VKKIVízi közművek adatai3.4.1. és 3.4.2.frissítést követőentelepülésfrissítést követő
90. nap
115.VKKIFelszíni víztestek térképi adatbázisa4.3.évente vagy
frissítést követően
előfordulási helyfrissítést követő
90. nap
116.VKKIPartvonal szabályozási tervek (Balaton)6.1.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
117.VKKISérülékeny vízbázisok védőterülete4.9.1.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
118.VKKIÁrterek és hullámterek4.4.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
119.VKKIMagyarország elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi
vonalainak nyomvonalas térképe
4.12.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye,
település
frissítést követő
90. nap
120.VKKIFelszín alatti víztestek térképi adatbázisa4.3. és 4.9.1.frissítést követőenelőfordulási helyfrissítést követő
90. nap
121.VKKIFelszín alatti vízkitermelés víztestenként és felhasználási cél
szerint
4.9.1.évente vagy
frissítést követően
előfordulási helyfrissítést követő
90. nap
122.VKKIMagyarország öntöző- és belvízcsatorna-hálózatának
nyomvonalas térképe a csatornák megnevezésével:
- országos jelentőségű öntözőcsatornák,
- térségi belvíz- és öntözőcsatornák.
3.4.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap
123.VKKIMagyarország víztározóinak térképe poligonként ábrázolva,
a víztározók, illetve az érintett települések megnevezésével:
- meglévő szükségtározók,
- a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében megvalósuló
árvízi tározók,
- belvíztározók,
- 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási
lehetőség,
- 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási
lehetőség.
3.4.frissítést követőenország,
kiemelt térség,
megye
frissítést követő
90. nap

2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

AB
1.Adatkezelő szervezet neveRövidítés
2.Adó és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalAPEH
3.Állami Foglalkoztatási SzolgálatÁFSZ
4.Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi SzolgálatÁNTSZ
5.Dokumentációs KözpontDK
6.Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség
Nonprofit Kft.
Energia Központ
7.Foglalkoztatási és Szociális HivatalFSzH
8.FGSZ Földgázszállító Zrt.FGSZ
9.Földmérési és Távérzékelési IntézetFÖMI
10.Földművelésügyi és Vidékfejlesztési MinisztériumFVM
11.Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.GYSEV
12.HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.HM Térképészeti Kft.
13.Igazságügyi és Rendészeti MinisztériumIRM
14.Környezetvédelmi és Vízügyi MinisztériumKvVM
15.Közlekedésfejlesztési és Koordinációs KözpontKKK
16.Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi MinisztériumKHEM
17.Központi Statisztikai HivatalKSH
18.Kulturális Örökségvédelmi HivatalKÖH
19.Magyar ÁllamkincstárKincstár
20.Magyar Államvasutak Zrt.MÁV
21.Magyar Bányászati és Földtani HivatalMBFH
22.Magyar Energia HivatalMEH
23.Magyar Nemzeti BankMNB
24.Magyar Szabadalmi HivatalMSZH
25.Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai KutatóintézeteMTA-TAKI
26.Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.MAVIR
27.Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal KözpontMgSzH Központ
28.MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.MOL
29.Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági MinisztériumNFGM
30.Nemzeti Hírközlési HatóságNHH
31.Nemzeti Közlekedési HatóságNKH
32.Oktatási és Kulturális MinisztériumOKM
33.Oktatási HivatalOH
34.Országos Egészségbiztosítási PénztárOEP
35.Országos Felsőoktatási Információs KözpontOFIK
36.Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságOKF
37.Országos Környezetegészségügyi IntézetOKI
38.Országos MentőszolgálatOMSZ
39.Országos Meteorológiai SzolgálatMeteorológia
40.Országos Munkavédelmi és Munkaügyi FőfelügyelőségOMMF
41.Országos Nyugdíjbiztosítási FőigazgatóságONYF
42.Szociális és Munkaügyi MinisztériumSZMM
43.Vízügyi és Környezetvédelmi Központi IgazgatóságVKKI

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére