68/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat - és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyett a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állami elismerésre kötelezett növényfajok listáját - a hasznosítási célok megjelölésével - az 1. számú melléklet tartalmazza."

2. § Az R. 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Állami elismerés iránt be lehet jelenteni azt a közismertnek tekinthető gyümölcsfajtát is, amelyet 2012. szeptember 30. előtt már forgalmaztak Magyarországon és a fajta rendelkezik hivatalos - DUS - leírással. Ezen gyümölcsfajták esetében a bejelentésnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat, továbbá az állami elismerés során nem kell újfajtakísérleteket lefolytatni."

3. § Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szőlőklónok esetében a megkülönböztethetőség helyett azt kell vizsgálni, hogy a klón a fenotípusos bélyegek (DUS vizsgálat) alapján megfelel-e az adott fajtának. Új szőlőfajták elismerése esetén a fajta már létező vírustesztelt klónja külön vizsgálat nélkül Nemzeti Fajtajegyzékre vehető."

4. § Az R. 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gyümölcsfajtáknak a 4. § (10) bekezdésében foglaltak szerinti állami elismerés iránti bejelentése esetén a bejelentést követő ültetési szezonban az MgSzH Központja részére ültetési anyagot kell átadni a referencia gyűjteményben történő elhelyezéshez."

5. § Az R. 17. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A kísérleti vizsgálatok eredményei alapján az MgSzH Központja előterjesztést készít a Fajtaminősítő Bizottság részére, és egyúttal javaslatot tesz]

"g) gyümölcsfajták újfajtakísérlet nélküli állami elismerésére."

6. § Az R. 30. §-a a következő z) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"z) a Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról."

7. § (1) Az R. 1. számú mellékletének címében az "Az állami elismerésre, illetve Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok jegyzéke" szövegrész helyébe az "Az állami elismerésre kötelelezett növényfajok" szöveg lép.

(2) Az R. 1. számú mellékletének II. részében a "II. Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok" szövegrész helyébe a "D) Gyümölcs" szöveg lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete a táblázat alatt a következő szövegrésszel egészül ki: "Megjegyzés: Szőlő és szőlőalany klónok bejelentésekor csak vírustesztelt szaporítóanyag fogadható el."

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-2. §-a és 4-7. §-a 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

9. § A 2010. január 1-je előtt állami elismerésben részesített új szőlőfajtáknak az állami elismerés idején meglévő vírustesztelt klónjai kérelemre egyszerűsített eljárás alapján Nemzeti Fajtajegyzékre vehetők. A kérelem benyújtásának határideje 2010. december 31. A klónok elfogadásáról az MgSzH Központ a rendelkezésre álló prebázis törzsültetvények vizsgálata alapján dönt.

10. § Ez a rendelet a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról szóló 2008. szeptember 29-i 2008/90/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

11. § (1) Az R. 23. §-a 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 2012. október 1-jén hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter