9/2010. (I. 28.) Korm. rendelet

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem jogosult támogatásra az a személy,]

"a) akinek a kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónap folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,"

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az R.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "(2009-ben 57 815 forintot)" szövegrész helyébe a "(a 2010. február 1-jét megelőzően benyújtott kérelem esetén az 57 815 forintot, az ezt követően benyújtott kérelem esetén a 60 236 forintot)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "2010. január 31-e" szövegrész helyébe a "2010. április 30-a" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "2010. január 15-éig" szövegrész helyébe a "2010. április 15-éig" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében a "2010. január 31-éig" szövegrész helyébe a "2010. április 30-áig" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 5. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény" szövegrész.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök