2011. évi CXXIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról és az adó-visszaigénylés különös eljárási szabályairól[1]

1. § (1) Azon összeget, amelyre az adózó e törvény hatálybalépését megelőzően utoljára esedékes, benyújtott általános forgalmi adó bevallásában (a továbbiakban: bevallás) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. § (2)-(4) bekezdése alapján - kizárólag a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett összeg miatt - visszaigénylési jogát nem érvényesíthette, az adózó 2011. október 20. napjáig az állami adóhatósághoz - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - benyújtott kérelmében igényelheti vissza, vagy e határidőtől függetlenül a rá vonatkozó szabályok szerinti bevallásában a fizetendő adót csökkentő tételként elszámolhatja, illetve bevallásában visszaigénylési jogát érvényesítheti. A kérelem az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából bevallásnak minősül. A kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(2) Az adózó 2011. október 20. napjáig benyújtott kérelmében az e törvény hatálybalépése előtti időszakra vonatkozó bevallásának kizárólag a korábban megállapított jogkövetkezmények felülvizsgálata céljából ismételt ellenőrzését kérheti az állami adóhatóságtól, ha a korábbi ellenőrzés alapján az Áfa tv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. § (2)-(4) bekezdésének vagy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §-a (7) bekezdésének alkalmazása miatt terhére jogerős határozattal adóbírság, késedelmi pótlék került megállapításra. E kérelmet az adózó akkor is benyújthatja, ha az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza. E kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha a kérelmet nem teljesíti.

(4) Ha az adózó visszaigénylési jogát az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával érvényesíti, akkor e törvény hatálybalépését követően benyújtott bevallásában a visszaigényelt összeget a fizetendő adót csökkentő tételként nem számolhatja el.

(5) Ha az adózó visszaigénylési jogát az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával érvényesíti, a visszaigényelt általános forgalmi adót 30 napon belül, ha a visszaigényelt összeg az egymillió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. Az adóhatóság az Art. 151. § (2) bekezdése alapján a visszaigényelt összegre visszatartási jogot gyakorolhat.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Az Áfa tv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 186. § (2)-(4) bekezdése, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 48. §-a (7) bekezdése az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben nem alkalmazható.

4. § Az Áfa tv. 186. § (1) bekezdésében a "különbözetnek - a (2) bekezdés szerint korrigált - összege" szövegrész helyébe a "különbözet összege" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az Áfa tv. 186. § (2)-(4) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 19-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére