2011. évi CXXVI. törvény

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem tartozik - a 4. § (2)-(3) bekezdésében és az 57/F. §-ban foglaltak kivételével - e törvény hatálya alá az a termelő, amely a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli (a továbbiakban: egyedi szerződés alapján termelő)."

(2) A Tszt. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E törvény rendelkezései - a 4. § (2)-(3) bekezdésében és az 57/F. §-ban foglaltak kivételével - nem alkalmazhatók

a) a saját felhasználási célra hőt termelő létesítményre és

b) a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő távhőtermelő és hőszolgáltató létesítményre."

2. § (1) A Tszt. 4. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e törvény hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]

"e) ellátja a távhőszolgáltatási támogatással összefüggő, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feladatokat; és

f) negyedévenként rendszeresen vagy eseti felhívásra tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) a 4. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során tudomására jutott és az 57/D. § (5) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatás révén rendelkezésére álló adatokról."

(2) A Tszt. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Hivatal ellenőrzi és felügyeli az engedélyesnél, a távhőszolgáltatónak távhőt értékesítőnél (a továbbiakban: értékesítő), a külön kezelt intézménynél és az egyedi szerződés alapján termelőnél a jogszabályban, engedélyes esetén az engedélyben foglalt előírások és követelmények megtartását, azok megszegése esetén az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott összegű bírság alkalmazását rendelheti el.

(3) A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult a (2) bekezdésben meghatározottaktól eseti és rendszeres információt kérni, jogszabályban vagy hatósági döntésben előírt kötelezettségével, engedélyhez kötött tevékenységével vagy a távhőszolgáltatási támogatással kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében éves ellenőrzési tervet készít."

(3) A Tszt. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén a határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye, ha a Hivatal a távhőszolgáltatási támogatás igénybevételének jogszerűsége tárgyában döntött."

3. § A Tszt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal eljárására a Vet.-ben a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. A Hivatal eljárásának megindítását kérelmező elektronikus úton nem jogosult a Hivatallal kapcsolatot tartani."

4. § A Tszt. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat képviselő-testülete:)

"b) rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, az 57/D. § (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket."

5. § A Tszt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önkormányzat jegyzőjének eljárása során az ügyintézési határidő két hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. A bíróság az önkormányzat jegyzőjének döntését jogosult megváltoztatni."

6. § A Tszt. 18. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes köteles:)

"e) a Hivatal által előírt tartalomban és formában az engedélyhez kötött tevékenységével és a felhasználói érdekekkel kapcsolatos adatokat és információkat a Hivatalnak, valamint - felhasználói panaszok esetén - a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a felhasználói érdekképviseleteknek megadni és hozzáférhetővé tenni."

7. § A Tszt. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az engedélyes villamosenergia-termelési működési engedéllyel is rendelkezik, az (1) bekezdésben szabályozott esetekben a Vet. rendelkezéseit is alkalmazni kell."

8. § A Tszt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának megállapítása során - az 57/A-57/B. §-ban foglalt eltéréssel - az árak megállapításáról szóló törvényt kell alkalmazni."

9. § A Tszt. 57/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg."

10. § A Tszt. a következő 57/E. §-sal egészül ki:

"57/E. § (1) A hatósági árnál magasabb árat a szerződésben érvényesen kikötni nem lehet. A hatósági árat kell alkalmazni abban az esetben, ha a felek az árban nem állapodtak meg, vagy ha jogszabály megsértésével más árban állapodtak meg.

(2) A hatósági ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.

(3) A hatósági árnak a szerződés megkötése után bekövetkező változása esetén a megváltozott hatósági ár az érvényes szerződés részévé válik, a felek azonban az új ártól lefelé - közös megegyezéssel - eltérhetnek.

(4) E § alkalmazásában szerződés alatt az értékesítő és a távhőszolgáltató közötti szerződést, valamint a távhőszolgáltató által a lakossági felhasználóval vagy a külön kezelt intézménnyel kötött közüzemi szerződést kell érteni."

11. § A Tszt. a következő 57/F. §-sal egészül ki:

"57/F. § Távhőszolgáltatási támogatásban részesülhet az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelő távhőszolgáltató és külön kezelt intézmény."

12. § (1) A Tszt. 60. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben állapítja meg)

"n) a folyamatos távhőellátás fenntartása érdekében történő kijelölési eljárásra, a kijelöléssel érintettek jogaira és kötelezettségeire, a kijelölés következtében fizetendő ellenszolgáltatásra és az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat (20. §)."

(2) A Tszt. 60. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter rendeletben)

"e) állapíthatja meg az 57. § (3) bekezdése szerinti távhőszolgáltatási csatlakozási díj megállapítása érdekében kötelezően benyújtandó adatok körét;

f) állapíthatja meg az engedélyes, az értékesítő, az egyedi szerződés alapján termelő, valamint a külön kezelt intézmény által a Hivatal részére teljesítendő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat;"

(3) A Tszt. 60. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A miniszter rendeletben)

"g) állapítja meg a távhőszolgáltatási támogatás mértékét, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeire, a távhőszolgáltatási támogatással kapcsolatos adatszolgáltatásra, adatkezelésre, a távhőszolgáltatási támogatás kezelésére, nyilvántartására, kifizetésére, elszámolására, felülvizsgálatára és ellenőrzésének rendjére, valamint az előírások megsértése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat."

13. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya nem terjed ki:)

"h) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árára, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díjára."

14. § (1) A Tszt. 11. § (1) bekezdésében az "az engedélyező hatósággal" szövegrész helyébe az "a Hivatallal és az önkormányzat jegyzőjével" szöveg, 12. § (3) bekezdésében az "az engedélyező hatóságtól," szövegrész helyébe az "a Hivataltól" szöveg, 13. § (2) bekezdésében, 19. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 20. § (1) és (4)-(6) bekezdéseiben az "Az engedélyező" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg, 14. § (1) bekezdésében a "4. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 7. § a) és b) pontja szerinti engedélyező hatósághoz" szövegrész helyébe a "Hivatalhoz" szöveg, 19. § (2) és (5) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében és 45. § (2) bekezdésében az "az engedélyező" szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg, 19. § (4) bekezdésében az "Az engedélyező hatóság" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

(2) A Tszt. 20. § (5) bekezdésében az "az engedélyező által meghatározott," szövegrész helyébe az "az engedélyező által meghatározottak szerint" szöveg lép.

(3) A Tszt. 23. § (3) bekezdés d) pontjában az "az energiapolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg lép.

(4) A Tszt. 44. § (1) bekezdésében az "az érdekeltek" szövegrész helyébe az "Az érdekeltek" szöveg lép.

(5) A Tszt. 57/C. § (3) bekezdés e) pontjában a "c) pontja" szövegrész helyébe a "b) pontja" szöveg lép.

(6) A Tszt. 57/D. § (3) bekezdésében a "(2)-(3) bekezdés szerinti kezdeményezés" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerinti javaslat" szöveg lép.

(7) A Tszt. 57/D. § (4) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdés" szövegrész helyébe a "(2) és (3) bekezdés", a "(4) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés" szöveg lép.

(8) A Tszt. 57/D. § (5) bekezdésében a "30 napnál" szövegrész helyébe a "15 napnál" szöveg lép.

(9) A Tszt. 57/D. § (6) bekezdésében a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg lép.

(10) A Tszt. 59/B. § (1) bekezdésében az "és a hatályos" szövegrész helyébe az "és hatályos" szöveg lép.

(11) A Tszt. 60. § (2) bekezdés b) pontjában az "és azok alkalmazásának időpontját" szövegrész helyébe az "és azok alkalmazásának időpontját, valamint a nyereség korlátozására és megosztására vonatkozó szabályokat" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a Tszt.

a) 3. § d) pontja,

b) 57. § (4) bekezdésében az "az Ámt.-ben és" szövegrész,

c) 58. § (4) bekezdése.

16. § Ez a törvény 2011. október 1-jén lép hatályba, és 2011. október 2-án hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére