2011. évi CXL. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - egyszerre többféle jogcímen is megilleti."

2. § A Kjt. 58. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A munkakör és a beosztás [57. § (2) bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár."

3. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. október 24-i ülésnapján fogadta el.